Remington MB4550 Operativní instrukce

Značka
Remington
Kategorie
zastřihovače vlasů
Modelka
MB4550
Typ
Operativní instrukce
81
GBDNLFEIDKSFINPSKCZPL
HUN
RUTRROGRSLAE
HR/
SRB
CZ
Děkujeme, že jste si vybrali Remington
®
. Naše výrobky jsou navrženy tak, aby splňova-
ly ty nejvyšší standardy kvality, funkčnosti a vzhledu. Doufáme, že budete svůj nový vý-
robek Remington
®
rádi používat. Pečlivě si, prosím, přečtěte návod k použití a dobře jej
uschovejte, abyste se k němu mohli v budoucnu vrátit.
POZOR
Používejte tento přístroj pouze k účelu, který je popsán v této příručce. Nepoužívej-
te jiné příslušenství než to, které doporučuje Remington
®
.
Tento výrobek nepoužívejte, pokud nefunguje správně, spadl na zem, poškodil se, či
pokud spadl do vody.
POPIS
1. Vypínač
2. Sada čepelí
3. 2 vodicí hřebeny
4. Hřeben na strniště (pouze HC5550 a HC5750)
5. Nabíjecí stojan (pouze HC5750)
6. Nabíjecí adaptér
7. Charging stand (Only for HC5750)
8. Micro USB port
9. Micro USB kabel
10. Mechanismus na prostříhávání vlasů
11. Uvolňovací tlačítko pro rychlé opláchnutí
ZAČÍNÁME
NABÍJENÍ STROJKU NA VLASY
Před prvním použitím zastřihovače jej nabijte po dobu 14 – 16 hodin. Jakmile je baterie zcela nabitá,
kontrolka nabíjení zůstane svítit (HC535 a HC5550). Jakmile je baterie zcela nabitá, digitální displej
zůstane svítit a ikona zapojení do sítě přestane blikat (pouze HC5750).
Strojek se může nabíjet libovolně dlouho. Pokud ho však nebudete delší dobu (2 – 3 měsíce) použí-
vat, vypojte jej ze sítě a uložte. Strojek dobijte před tím, než jej budete chtít znovu použít.
K zachování životnosti baterií je každých šest měsíců nechte úplně vybít a potom znovu nabíjejte po
dobu 14-16 hodin.
ČESKY
100158_REM_IFU_HC5350_21L.indd 81100158_REM_IFU_HC5350_21L.indd 81 26.03.10 11:3226.03.10 11:32
5
82
NAJENÍ PROSTŘEDNICTVÍM BĚŽNÉ ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY
Výrobek musí být vypnutý.
Nabíjecí adaptér připojte k výrobku a poté do sítě. Při nabíjení se na výrobku rozsvítí LED kon-
trolka (HC535 a HC5550) nebo se rozsvítí digitální displej a zobrazí se ikona připojení do sítě
(HC5750).
Kompletní nabití trvá 14 – 16 hodin.
USB NABÍJENÍ PROSTŘEDNICTVÍM PÍTAČE
Výrobek musí být vypnutý.
USB kabel připojte do USB portu na počítači.
USB kabel připojte k zastřihovači.
Při nabíjení se na výrobku rozsvítí LED kontrolka (HC535 a HC5550) nebo se rozsvítí digitální
displej a zobrazí se ikona připojení do sítě (HC5750).
Kompletní nabití trvá 14 – 16 hodin.
NAJENÍ PROSTŘEDNICTVÍM NABÍJECÍHO STOJANU (POUZE HC5750)
Výrobek musí být vypnutý.
Nabíjecí adaptér připojte k nabíjecímu stojanu a poté do sítě.
Během nabíjení se na výrobku rozsvítí digitální displej a zobrazí se ikona připojení do sítě.
Kompletní nabití trvá 14 – 16 hodin.
POITÍ S NAPÁJECÍM KABELEM
Nabíjecí adaptér připojte k výrobku a poté do sítě.
Když je kabel připojen do sítě, na zastřihovači se rozsvítí LED kontrolka nabíjení (HC535 a
HC5550) nebo ikona připojení do sítě (HC5750).
Jakmile je přístroj zapnutý, LED kontrolka nabíjení (HC535 a HC5550) nebo ikona připojení do
sítě (HC5750) se vypnou.
VAROVÁNÍ: Časté používání strojku připojeného na síť sníží životnost baterie.
VÝSTRAHA: Zastřihovač nelze používat s napájecí šňůrou, když je připojen prostřednictvím
USB portu k počítači.
POUŽITÍ BEZ NAPÁJECÍHO KABELU
Když je přístroj zapnutý a plně nabitý, lze jej bez napájecí šňůry používat až 40 minut.
Digitální indikátor (HC5750) zobrazí maximální čas použití, který se bude postupně snižovat.
Pokud digitální indikátor zobrazí 0 – 5 minut, displej začne blikat, čímž indikuje, že přístroj je tře-
ba dobít.
NÁVOD K POUŽITÍ
NEŽ ZAČNETE STŘÍHAT
Strojek prohlédněte a ujistěte se, že v něm nejsou vlasy a nečistoty.
Stříhanou osobu usaďte tak, abyste její hlavu měli přibližně ve výši očí.
Než začnete stříhat, vždy vlasy rozčešte, aby nebyly zacuchané a byly suché.
ČESKY
100158_REM_IFU_HC5350_21L.indd 82100158_REM_IFU_HC5350_21L.indd 82 26.03.10 11:3226.03.10 11:32
5
5
5
5
83
GBDNLFEIDKSFINPSKCZPL
HUN
RUTRROGRSLAE
HR/
SRB
CZ
Poloha hrebeňa Krátky hrebeň Dlhý hrebeň
1 3 mm 24 mm
2 6 mm 27 mm
3 9 mm 30 mm
4 12 mm 33 mm
5 15 mm 36 mm
6 18 mm 39 mm
7 21 mm 42 mm
Délky 1 mm dosáhnete bez hřebene.
PŘIPOJENÍ HŘEBENU
Držte hřeben zuby nahoru
Nasaďte jej na drážku na levé a pravé straně krytu přístroje, přední strana hřebene sedí pevně na-
proti ostří.
SEJMUTÍ HŘEBENU
Držte strojek tak, aby čepele směřovaly od vás, hřeben silně zatlačte nahoru a směrem od čepelí.
Každý hřebenový nástavec je příslušně označen na jeho vnější straně uprostřed. (3-21 mm &
24-42 mm)
POKYNY PRO STŘÍNÍ VLASŮ
Poznámka: Abyste dosáhli rovnoměrného ostříhání, nechte hřebenový nástavec/čepel volně pro-
cházet vlasy. Nesnažte se jím pohybovat rychle. Pokud stříháte poprvé, začněte nástavcem s nej-
větším hřebenem
KROK 1 – ZÁTYLEK – OBRÁZEK 1
Hřebenový nástavec nastavte na 3 mm nebo 6 mm.
Držte strojek tak, aby zuby čepele směřovaly nahoru. Začněte uprostřed hlavy na spodní čás-
ti krku.
Pomalu strojek zvedejte, postupujte vlasy směrem nahoru a ven, vždy zastřihněte jen kousek.
KROK 2 – ZADNÍ ČÁST HLAVY – OBRÁZEK 2
S hřebenovým nástavcem nastaveným na 12 mm nebo 18 mm stříhejte vlasy na zadní části hlavy.
KROK 3 – BNÍ STRANA HLAVY – OBRÁZEK 3
Hřebenový nástavec nastavte na 3 mm nebo 6 mm pro stříhání kotlet. Pak změňte nastavení na
9 mm a pokračujte ve stříhání temene hlavy.
KROK 4 – VEK HLAVY – OBRÁZEK 4
Použijte hřebenový nástavec pro delší délky a nastavte jej na 24 mm nebo 27 mm ke stříhání vlasů
na temeni hlavy proti směru, kterým vlasy obvykle rostou.
Pro delší vlasy na temeni použijte hřebenový nástavec pro delší délku (24-42 mm), abyste dosáh-
li požadovaného stylu.
Vždy postupujte od zadní části hlavy.
ČESKY
100158_REM_IFU_HC5350_21L.indd 83100158_REM_IFU_HC5350_21L.indd 83 26.03.10 11:3226.03.10 11:32
84
KROK 5 – KONEČNÁ ÚPRAVA – OBRÁZEK 5
Použijte strojek bez hřebenového nástavce a přesně zastřihněte vlasy na zadní straně a po stra-
nách krku. Použijte vodící nástavce na uši, abyste dosáhli rovné linie okolo každého ucha. Přilož-
te správný vodicí hřeben na ucho, nastavte strojek do příslušného úhlu a lehce jím pohybujte oko-
lo ucha směrem ke krku.
Chcete-li dosáhnout čisté rovné linie na kotletách, strojek otočte. Přiložte otočený strojek k hlavě
v pravém úhlu tak, aby se špičky čepelí zlehka dotýkaly pokožky, a pak postupujte směrem dolů.
KRÁTKÉ ZUŽUJÍCÍ SE STYLY – „NA JKA“ & KRÁTKÉ SESIHY
Začněte s nejdelším vodicím hřebenem (24 mm – 42 mm), stříhejte od zadní části krku směrem
k temeni. Vodicí hřeben přidržte naplocho proti hlavě a pomalu zastřihovač posunujte skrz vlasy,
podle nákresu. (OBRÁZEK 1)
Stejně postupujte od spodní strany k horní straně hlavy, jak ukazuje obrázek. Potom vlasy zastřih-
něte proti směru růstu a zarovnejte je se stranami. (OBRÁZEK 3)
Chcete-li vytvořit účes „na ježka“, je nutno vlasy na vršku hlavy ostříhat přes plochý hřeben.
Pomocí užšího vodícího hřebene dle potřeby sestřihněte vlasy směrem ke krku.
POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ VODIHO PŘEBENE NA STRN
(POUZE HC5550 A HC5750)
1,5mm vodicí hřeben je určen k vytvoření perfektního 3denního strniště.
Plochou horní část hřebene položte proti pokožce.
Zastřihovačem pomalu projíždějte vousy. Je-li to třeba, postup opakujte z jiného směru.
Pokud se během zastřihávání nahromadí v hřebenu vlasy/vousy, přístroj vypněte, hřeben sejmě-
te a okartáčujte/opláchněte.
MECHANISMUS STRUKTUROVÁNÍ VLASŮ
Používejte s hřebenovým nástavcem k prostříhávání a strukturování
Prostříhávání oblastí s různou délkou: Zvolte vhodnou délku hřebene. Projíždějte mechanismem
strukturování vlasů (vodítko), které vám umožní oblast prostříhat / prořídnout.
Strukturovaný střih: Mechanismus strukturování vlasů (vodítko) stáhněte, abyste vytvořili celko-
vý strukturovaný střih.
STRUKTUROVÁNÍ DLOUHÝCH VLASŮ
Postup 1: Malý pramen vlasů stočte do uzlu. Stáhněte mechanismus strukturování vlasů jedním
nebo dvěma tahy točivým pohybem, zastřihněte konce vlasů. Buďte opatrní, abyste neprostřihli
skrze celý uzel. Jakmile se vlasy rozmotají, budou mít profesionálně vypadající strukturu.
Postup 2: Pomocí hřebene vyčesejte vlasy nahoru hřebenem, odhalte pouze konce vlasů. S nasa-
zeným mechanismem strukturování vlasů stříhejte pouze konce vlasů jedním nebo dvěma tahy to-
čivým pohybem. Buďte opatrní, abyste neprostřihli zcela skrze vlasy.
SYSTÉM AUTOMATICHO ZVÝŠENÍ VÝKONU (AUTO BOOST) (POUZE U
HC5750)
U systému automatického zvýšení výkonu (Auto Boost) existují 3 nastavení: vypnuto, automatické
(Auto) a zvýšení výkonu (Boost).
Pokud je zastřihovač nastaven na automatické (Auto), bude za podmínek nízkého zatížení praco-
ČESKY
100158_REM_IFU_HC5350_21L.indd 84100158_REM_IFU_HC5350_21L.indd 84 26.03.10 11:3226.03.10 11:32
85
GBDNLFEIDKSFINPSKCZPL
HUN
RUTRROGRSLAE
HR/
SRB
CZ
vat na běžný výkon.
Pokud je třeba vyšší výkon, zastřihovač to automaticky detekuje a aktivuje maximální zvýšení vý-
konu (Boost).
Pokud je zastřihovač nastaven na režim zvýšení výkonu (Boost), bude neustále pracovat na maxi-
mální výkon.
SYSTÉM DVOJITÉHO ZVÝŠENÍ VÝKONU (DUAL BOOST) (POUZE U HC5550)
U systému dvojitého zvýšení výkonu (Dual Boost) existují 3 nastavení: vypnuto, zapnuto, zvýše-
ní výkonu (Boost).
Pokud je zastřihovač nastaven na zapnuto, bude pracovat na běžný výkon.
Pokud je zastřihovač nastaven na zvýšení výkonu (Boost), bude pracovat na maximální výkon.
PÉČE O STROJEK NA VLASY
Váš zastřihovač je vybaven velice kvalitním ostřím. Pravidelným čištěním čepelí a jednotky zajistí-
te, že bude strojek fungovat po dlouhou dobu. Vodicí hřebenový nástavec vždy uchovávejte na ost-
ří zastřihovače.
PO KAŽDÉM POUŽITÍ
Ujistěte se, že je strojek vypnutý a odpojený ze sítě.
Z čepelí odstraňte nahromaděné vlasy pomocí kartáčku. Nedávejte strojek do vody.
Jednotku čistěte tak, že ji otřete navlhčeným hadříkem a hned osušíte.
Poznámka: Před čištěním strojku se ujistěte, že je vypnutý.
UMÝVÁNÍ ZASTŘIHOVAČE
SYSTÉM RYCHLÉHO OPLÁCHNUTÍ má maximalizovat efektivitu čištění přístroje umýváním.
Stiskněte tlačítka, která jsou umístěna na stranách hlavy zastřihovače. Ostří bude možné stáhnout
a pak je lze snadno omýt pod tekoucí vodou.
Jakmile jsou ostří vyčištěná, nasaďte je zpět zatlačením sady ostří směrem k hlavě zastřihovače, za-
padnou na své místo.
Pod tekoucí vodou neumývejte celý přístroj, do vody lze ponořit pouze sadu ostří.
Poznámka: Při čištění musí být zastřihovač vypnutý.
KAŽDÝCH ŠEST MĚSÍCŮ
V pravidelných intervalech by se měla sada čepelí vyjmout a vyčistit.
Šroubovákem odstraňte 2 šrouby, které drží pevnou čepel. Neodstraňujte celou sadu čepelí.
Měkkým čisticím štětečkem vykartáčujte vlasy mezi čepelemi. Neodstraňujte z čepelí mazivo. Ma-
lou pohyblivou čepel není třeba z jednotky vyjímat.
Pokud byl pohyblivý břit vyjmut, lze ho opětovně zasunut tak, že se držák čepele s keramickou
vrstvou vloží do drážky za dříkem uprostřed vnitřní hlavy výrobku. Žlábek na čepeli s keramickou
vrstvou, těsně pod zuby, spočívá na kovové destičce naproti otvorům pro šrouby. Pevná čepel je
opatřena zvýšeným profilem, který směřuje ven, a je upevněna 2 šrouby.
Uvědomte si, že pokud nebudou čepele správně vyrovnány, sníží se účinnost stříhání.
Na čepele kápněte pár kapek oleje do řezacích nebo šicích strojů. Přebytečný olej otřete.
ČESKY
100158_REM_IFU_HC5350_21L.indd 85100158_REM_IFU_HC5350_21L.indd 85 26.03.10 11:3226.03.10 11:32
86
POZOR: Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky na čepele ani drsné nebo korozívní čisticí pro-
středky na pouzdro čepele. K odstranění nahromaděných vlasů vždy použijte měkký štěteček.
Když nasazujete nebo snímáte nástavce nebo když výrobek čistíte, vždy odpojte nabíjecí adap-
tér ze zásuvky.
Tento přístroj a přívodní kabel vždy skladujte na suchém místě.
Neomotávejte kabel nabíjecího adaptéru okolo přístroje.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VÝSTRAHA – OMEZTE NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ, ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROU-
DEM, POŽÁRU NEBO ZRANĚNÍ OSOB
Pokud je přístroj zapojen do zásuvky, neměl by být nikdy ponechán bez dozoru.
Napájecí kabel a zástrčku chraňte před stykem s horkými povrchy.
Dejte pozor, aby se napájecí kabel a zástrčka nenamočily.
Holicí strojek nezapojujte do zásuvky ani jej z ní nevytahujte mokrýma rukama.
Nepoužívejte přístroj s poškozeným kabelem. Náhradní kabel můžete získat prostřednictvím nej-
bližšího servisního střediska firmy Remington
®
.
Výrobek nabíjejte, používejte a skladujte při teplotě mezi 15°C a 35°C
Strojek před čištěním vždy vypojte ze sítě.
Používejte pouze ty součásti, které byly dodány s přístrojem.
Udržujte tento výrobek mimo dosah dětí. Používání tohoto zařízení osobami se sníženými fyzic-
kými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo nedostatečnou zkušeností a znalostmi může
vést ke vzniku nebezpečných situací. Osoby zodpovědné za jejich bezpečnost by měly poskytnout
explicitní pokyny nebo na používání zařízení dohlížet.
Vhodný k čištění ve vodě.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Výrobek obsahuje nikl-vodíkový alkalický článek. Po ukončení životnosti výrobku jej neodhazujte
do domovního odpadu. Likvidaci provádějí naše servisní střediska Remington
®
nebo příslušná sběr-
ná místa.
POZOR: Napájecí články nevhazujte do ohně a nepoškozujte je, protože mohou explodovat
nebo se z nich mohou uvolnit jedovaté látky.
Pro další informace ohledně recyklace se obraťte na www.remington-europe.com
ČESKY
100158_REM_IFU_HC5350_21L.indd 86100158_REM_IFU_HC5350_21L.indd 86 26.03.10 11:3226.03.10 11:32
87
GBDNLFEIDKSFINPSKCZPL
HUN
RUTRROGRSLAE
HR/
SRB
CZ
ČESKY
VYJÍMÁNÍ BATERIE
Baterie musí být z přístroje před jeho likvidací odstraněna.
Při odstraňování baterie musí být přístroj odpojen ze sítě.
Zajistěte, aby byl zastřihovač zcela vybitý a odpojený od napájení.
Nadzvedněte kryt USB portu na spodní části zastřihovače.
Nadzvedněte dekorační kryt ve spodní části zastřihovače a odšroubujte 1 šroubek umístěný v
zadní části krytu zastřihovače.
Oddělením obou částí zastřihovače získáte přístup k prostoru pro uložení baterie.
Nadzvedněte USB konektor a nadzvedněte také kryt na spodní části prostoru pro baterii.
Z prostoru pro baterii vyjměte baterii a konstrukci desky s plošnými spoji.
Uřízněte úchyty na obou koncích baterie a vyjměte ji z desky s plošnými spoji.
Baterii je třeba bezpečně zlikvidovat.
SERVIS A ZÁRUČNÍ LHŮTA
Tento strojek prošel kontrolou a je bez závady. Na tento přístroj poskytujeme záruku v přípa-
dě výskytu vad zsobených vadným materiálem nebo chybou při výro, po dobu 3 let od data
prodeje. Pokud se strojek porouchá v zární do, opravíme vám jej zdarma nebo jej vymě-
me buďto v celku, nebo jeho částí, pokud se prožete dokladem o zaplacení. To však nezname-
ná prodloužení záruční lty.
V případě poruchy v zární době se spojte se servisním střediskem firmy REMINGTON
®
v mís-
tě Vašeho bydliště.
Tato záruka je poskytována nad rámec obvyklých zákonných práv zákazníka.
Záruka je poskytována ve všech zemích, kde byl náš výrobek zakoupen od autorizovaho pro-
dejce.
Tato záruka také nezahrnuje poškození výrobku způsobené nehodou nebo chybným použitím,
zneužitím, změnou konstrukce výrobku nebo používáním v rozporu s nutnými technickými resp.
bezpečnostmi požadavky. Tato záruka nezahrnuje případ, kdy byl výrobek rozebrán či opraven
neoprávněnou osobou.
100158_REM_IFU_HC5350_21L.indd 87100158_REM_IFU_HC5350_21L.indd 87 26.03.10 11:3226.03.10 11:32
/