Clatronic FR 3195 Uživatelský manuál

Značka
Clatronic
Kategorie
fritézy
Modelka
FR 3195
Typ
Uživatelský manuál
2
DEUTSCH
NEDERLANDS
FRANÇAISESPAÑOL
PORTUGUÊS
ITALIANONORSKENGLISH
JĘZYK POLSKI
ČESKY
MAGYARUL
РУССКИЙ
DEUTSCH
Inhalt
Übersicht der Bedienelemente ................................... Seite 3
Bedienungsanleitung .................................................. Seite 4
Technische Daten ....................................................... Seite 6
Garantie ....................................................................... Seite 7
Entsorgung .................................................................. Seite 7
NEDERLANDS
Inhoud
Overzicht van de bedieningselementen ................... Pagina 3
Gebruiksaanwijzing .................................................. Pagina 8
Technische gegevens .............................................. Pagina 10
Verwijdering .............................................................. Pagina 11
FRANÇAIS
Sommaire
Liste des différents éléments de commande .............. Page 3
Mode d’emploi ............................................................. Page 12
Données techniques ................................................... Page 14
Élimination ................................................................... Page 15
ESPAÑOL
Indice
Indicación de los elementos de manejo................... Página 3
Instrucciones de servicio.......................................... Página 16
Datos técnicos .......................................................... Página 18
Eliminación ............................................................... Página 19
PORTUGUÊS
Índice
Descrição dos elementos ......................................... Página 3
Manual de instruções ............................................... Página 20
Características técnicas ........................................... Página 22
Deposição ................................................................ Página 23
ITALIANO
Indice
Elementi di comando ............................................... Pagina 3
Istruzioni per l’uso .................................................... Pagina 24
Dati tecnici ................................................................ Pagina 26
Smaltimento ............................................................. Pagina 27
NORSK
Innhold
Oversikt over betjeningselementene ............................ Side 3
Bruksanvisning ............................................................. Side 28
Tekniske data ............................................................... Side 30
ENGLISH
Contents
Overview of the Components ..................................... Page 3
Instruction Manual ....................................................... Page 31
Technical Data............................................................. Page 33
Disposal....................................................................... Page 33
JĘZYK POLSKI
Spis tres´ ci
Przegląd elementów obłsugi .....................................Strona 3
Instrukcja obsługi ......................................................Strona 34
Dane techniczne .......................................................Strona 36
Gwarancja ................................................................. Strona 37
Usuwanie...................................................................Strona 37
ČESKY
Obsah
Přehled ovládacích prvků ..........................................Strana 3
Návod k použití ..........................................................Strana 38
Technické údaje ........................................................Strana 40
Likvidace ................................................................... Strana 40
MAGYARUL
Tartalom
A kezelőelemek áttekintése ........................................ Oldal 3
Használati utasítás ...................................................... Oldal 41
Műszaki adatok ........................................................... Oldal 43
Hulladékkezelés .......................................................... Oldal 44
РУССКИЙ
Содержание
Обзор деталей прибора .............................................. стр. 3
Руководство по эксплуатации .................................... стр. 45
Технические данные ................................................... стр. 48
05-FR 3195.indd 2 05.09.11 12:23
38
ČESKY
Všeobecné bezpečnostní pokyny
Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně pře-
čtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem,
pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vyba-
vením obalu dobře uschovejte. Pokud budete přístroj předávat
třetím osobám, odevzdejte jim i tento návod k obsluze.
Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a
pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční
použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru. Chraňte jej
před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žád-
ném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými
hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké
ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje,
okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy
tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete
přístroj používat, pokud chcete namontovat příslušenství
přístroje, při čištění nebo v případě poruchy.
Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Pokud byste
chtěli prostor opustit, přístroj vždy vypněte. Vytáhněte
zástrčku ze zásuvky.
Přístroj a síťový kabel je nutné pravidelně kontrolovat, zda
nejsou poškozeny. Bude-li poškození zjištěno, přístroj se již
nesmí používat.
Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte
autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte
poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými
hodnotami pouze výrobcem, naším servisem pro zákazníky
nebo jinou kvalifikovanou osobou.
Používejte jen originální příslušenství.
Respektujte prosím následující „Speciální bezpečnostní
pokyny“.
Děti a slabé osoby
Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte
v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastopytlíky,
kartón, styropor atd.).
VÝSTRAHA!
Zabraňte tomu, aby si malé děti hrály s fólií.
Hrozí nebezpečí udušení!
Tento přístroj není určen k tomu, aby ho používaly osoby
(včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a dušev-
ními vlastnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo
nedostatkem znalostí, s výjimkou případů, že by na ně dohlí-
žela osoba odpovědná za bezpečnost nebo od ní obdržely
pokyny, jak se má přístroj používat.
Mělo by se dohlížet na děti, aby se zajistilo, že si s přístro-
jem nehrají.
Symboly v tomto návodu k obsluze
Důležitá upozornění pro Vaši bezpečnost jsou speciálně ozna-
čena. Bezpodmínečně dbejte těchto upozornění, aby nedošlo
k nehodám a škodám na přístroji.
VÝSTRAHA:
Varuje před nebezpečím pro Vaše zdraví a upozorňuje na
možná rizika zranění.
POZOR:
Upozorňuje na možná nebezpečí pro přístroj či jiné předměty.
UPOZORNĚNÍ: Upozorňuje Vás na tipy a informace.
Zvláštní bezpečnostní upozornění
pro tento přístroj
VÝSTRAHA:
Do oleje nikdy nepřilévejte vodu!
Oleje a tuky mohou v případě přehřátí začít hořet.
Buďte opatrní! Po použití nezapomeňte přístroj vypnout!
Nejdříve proto postavte termostat na nejnižší místo a po
vytáhněte zástrčku.
Nikdy nemíchejte tuk a oleje, mohlo by dojít k překypění
fritézy. Nebezpečné je i vzájemné míchání různých druhů
olejů nebo tuků!
Začne-li přístroj hořet, v žádném případě se nepokoušejte
oheň hasit vodou. Zavřete víko přístroje. Uhaste plameny
pomocí vlhkého hadříku.
Nepohybujte s přístrojem, jestliže tuk je tekutý/horký.
Košík/ košíky naplňte mimo fritézu, aby se zabránilo stříknu-
tím.
K fritování vždy použijte fritovací košík/fritovací košíky.
Neprovozujte přístroj na vnějších spínacích hodinách nebo
na odděleném systému dálkového řízení.
POZOR: PŘEHŘÁTÍ TOPNÉHO TĚLESA
Dbejte těchto důležitých pokynů, jestliže chcete ve fritova-
cí nádobě použít tuk!
Tuk se musí rozpouštět pomalu, aby mohl obklopit topné
těleso.
Pokud použijete tuk poprvé, nebo jej opět rozpustíte,
hrozí přehřátí topného tělesa, pokud byste zvolili příliš
vysokou teplotu!
První použití tuku:
Rozpusťte tuk předem v jiné nádobě.
VÝSTRAHA:
Nezahřívejte tuk nad 50°C, zabráníte tím poranění při
přelévání tuku.
Nalijte rozpuštěný tuk do fritovací nádoby.
Pokud je v nádobě potřebné množství tuku, můžete na
termostatu nastavit potřebnou teplotu.
05-FR 3195.indd 38 05.09.11 12:24
39
ČESKY
Ropuštění ztuhlého tuku ve fritovací nádobě
Pokud tuk ve fritovací nádobě ztuhl, můžete jen těžko posou-
dit, nakolik je tuk u topného tělesa na dně nádoby rozpuštěn.
Otáčejte pomalu termostatem, až se rozsvítí kontrolka,
která ukazuje provoz topného tělesa.
STOP: Neotáčejte více termostatem! Topné těleso teď
bude ztuhlý tuk pomalu ohřívat.
Po chvilce se topné těleso samo vypne.
Zapněte je opět zvýšením teploty na termostatu.
Opakujte tento postup, až je veškerý tuk rozpuštěn.
Přehled ovládacích prvků
1 Bezpečnostní spínač
2 Kontrolka POWER (červené)
3 Kontrolka HEAT (zelené)
4 Regulátor teploty
5 Ovládací prvek (odnímatelné)
6 Nádoba pro fritovací tuk
7 Fritovací koš
8 Vnější kryt
9 Víko
10 Víko pachového a tukového filtru
11 Tlačítko RESET
Úvod
Tato fritéza je vybavena regulovatelnými termostaty (4), takže lze
teplotu individuálně přizpůsobit fritovaným potravinám.
Prosím, přečtěte si pozorně tento návod k obsluze, abyste
pak mohli fritézu používat bezpečně a optimálním způso-
bem.
Elektrické připojení
Příkon
Dvojitá fritéza může celkem pojmout výkon 2000 W. U takového
příkonu se doporučuje oddělený přívod se zajištěním prostřed-
nictvím ochranného jističe domácnosti 16 A.
Přístroj smí být připojen jen do předpisově instalované zásuvky
s ochranným kolíkem 230 V~, 50 Hz.
POZOR: PŘETÍŽENÍ
Vzhledem k velkému výkonu tohoto přístroje nepoužívejte
prodlužovací vedení či elektrické rozdvojky.
Uvedení do provozu
Před prvním uvedením do provozu
1. Přístroj vybalte. Odejměte víka z fritézy. Ve fritéze se nachá-
zejí fritovací košíky (7). Vyjměte z fritézy všechny předměty.
2. Doporučujeme očistit poklop (9), vnější kryt (8), nádobu pro
fritovací tuk (6) a fritovací koše (7) tak, jak je popsáno v části
Čištění.
3. Zasuňte případně řídicí prvek (5) do vedení tak, aby byl
pevně usazen.
Pokyny pro používání
1. Pravidelně odstraňujte zbytky fritované suroviny, které zůsta-
ly v oleji (např. kousky pomfritů). Po 8 - 10 použitích by měl
být olej vyměněn. K fritování používejte jen kvalitní fritovací
oleje nebo fritovací tuky.
2. Musí být možné zahřát oleje a tuky na vysokou teplotu.
Nepoužívejte margarín, olivový olej nebo máslo. Tyto tuky
nejsou totiž k fritování vhodné, protože už při nižších teplo-
tách se mohou přepalovat. Doporučujeme používat tekutý
fritovací olej.
VÝSTRAHA: NEBEZPEČÍ!
Vyměňujte pravidelně tuk/olej.
Nepoužívejte ledovkou obalené zmrzlé potraviny!
Při použití vlhkých potravin (např. zledovatělých
hranolků) vznikne silné pěnění, přičemž může v kra-
jním případě dojít k vypěnění tuku/oleje z nádoby a
tím k poranění.
3. Ke snížení obsahu akrylamidu v potravinách obsahujících
škrob (brambory, obiloviny) se doporučuje, aby teplota při
fritování neklesla pod 170° C (ev. 175° C). Dále platí, aby
doba fritování byla co možná nejkratší a surovina aby byla
fritována maximálně do zlatova.
4. Chtěli bychom Vás upozornit na to, že bezpečnostní spínač
(1) se spustí poté, co byl řídící prvek posunut do vedení.
5. Zvolte vhodnou fritovací teplotu a zohledněte při tom povahu
fritované suroviny. Jako návod platí: Předsmažené potraviny
vyžadují vyšší teplotu než potraviny v surovém stavu.
6. Jestliže je olej nebo tuk ještě horký, pak nesmíte fritézu
přenášet nebo s ní pohybovat.
7. Při fritování potravin z těsta setřete přebytečné těsto a
kousky vkládejte opatrně do oleje.
8. Dbejte na to, aby rukojeť/rukojeti na fritovacím košíku/fritova-
cích košících byla/byly správně upevněna/upevněny.
Vzájemně stiskněte konce drátu na volném konci držadla.
Veďte úhly do oček drátu uvnitř koše.
Fritovací koš smí být naplněn maximálně do 2/3. Ne-
přeplňujte fritovací koš (max. plnící množství pomfritů je
200g na 1l oleje/tuku).
9. Vlhké potraviny nejprve otřete do sucha pomocí hadříku.
VÝSTRAHA:
Jestliže jsou potraviny příliš vlhké (např. pommes frites
příliš pokryté ledem), dochází k silnému pěnění, což v
nejnepříznivějším případě může vést až k překypění oleje.
Používání
1. Ujistěte se, že přístroj je odpojen od elektrické sítě a že je
vypnutý (Kontrolní (2+3) svítilny nesvítí).
2. Odejměte víko z fritézy.
3. Odstraňte fritovací košíky a naplňte do nádoby olej nebo
tuk (maximálně 4,0 l). Hladina tuku se musí nacházet mezi
ryskami MIN a MAX
4. Zastrčte zástrčku do zásuvky s ochranným kolíkem 230 V~,
50 Hz. Červená kontrolní svítilna POWER (2) se rozsvítí.
Otáčením regulátoru (4) nastavte požadovanou teplotu. Víka
znovu nasaďte.
05-FR 3195.indd 39 05.09.11 12:24
40
ČESKY
5. Obě kontrolní svítilny nyní svítí. Jakmile je dosaženo na-
stavené teploty, zelená kontrolní svítilna HEAT (3) zhasne.
Červená kontrolní svítilna svítí dále a indikuje tak provoz
přístroje. Sundejte poklop a opatrně vložte fritovací koš nebo
koše s fritovanými potravinami do horkého tuku. Víka znovu
nasaďte.
6. Zelená kontrolní svítilna se během fritování několikrát roz-
svítí a opět zhasne. To je normální a indikuje to, že teplota
je kontrolována termostatem, který její hodnotu konstantně
udržuje. Po uplynutí doby fritování (doba fritování je uvede-
na na obalech potravin či v receptech) vyjměte fritovací koš.
7. Olej z fritovaných potravin nechejte trochu odkapat tím, že
fritovací košík, popř. košíky zavěsíte na okraj nádoby/nádob
na fritovací tuk.
8. Chcete-li přístroj vypnout, nastavte regulátor teploty do
polohy O a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
Čištění
VÝSTRAHA:
Spotřebič nesmí být ponořen do vody!
Vždy před zahájením čištění vytáhněte zástrčku ze zásuv-
ky!
1. Vyčkejte, až fritéza zcela vychladne a teprve potom začněte
s čištěním. Po použití byste ale měli před další manipulací
v každém případě vyčkat minimálně 1-2 hodiny, abyste se
vyvarovali možného popálení.
2. Řídicí prvek (5) vytáhněte nahoru. K výměně oleje vytáhně-
te nádobu na fritovací tuk a olej na straně vylijte.
3. Očistěte fritovací nádobu, víko a vnější kryt vlhkým hadří-
kem, popřípaděpoužijte prostředek na mytí nádobí. Poklop
nesmíte ponořit do vody.
4. Fritovací košíky můžete očistit obvyklým způsobem v propla-
chovací lázni.
5. Vyhněte se používání drsných čistících prostředků nebo
ostrých předmětů, aby tak nedošlo k poškození fritézy!
6. Fritézu znovu složte dohromady, řídicí prvek (5) znovu
vsuňte do vedení.
Výměna pachového a tukového filtru
Stiskněte pojistku víka filtru směrem dovnitř a stáhněte víko
směrem dopředu.
Vyměňte filtr.
Po provedení výměny opět kryt namontujte.
UPOZORNĚNÍ:
Pokud by se tyto filtry jednou zcela opotřebovaly, je možné na
správný rozměr vyřezat univerzální filtry např. z odsavačů par.
Odstraňování poruch
Přístroj není funkční
Náprava:
Zkontrolujte síťovou přípojku.
Zkontrolujte polohu termostatu.
Další možné příčiny:
Váš přístroj je opatřen bezpečnostním spínačem (1).
Zabraňuje samovolnému zapojení topení.
Náprava:
Zkontrolujte řádné posazení řídícího prvku.
Ochrana před přehřátím
Pokud jste fritézu omylem zapnuli v okamžiku, kdy v ní není
žádný olej, resp. tuk, automaticky se aktivuje funkce ochra-
ny před přehřátím. Přístroj pak už není funkční. Vytáhněte
zástrčku ze zásuvky.
Teprve poté, co přístroj zcela vychladne, stiskněte ovládací
knoflík „RESET“ (11), na zadní straně řídící prvku, abyste
mohli fritézu opět používat. Použijte k tomu špičatý předmět.
Technické údaje
Model: ...............................................................................FR 3195
Pokrytí napětí: ....................................................220-240 V, 50 Hz
Příkon: ...............................................................................2000 W
Třída ochrany: .............................................................................. Ι
Objem náplně: .............................................................max. 4,0 litr
Čistá hmotnost: .................................................................... 4,1 kg
Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné
době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická
kompatibilita a direktiva o nízkonapěťobezpečnosti, a byl zkon-
struován podle nejnovějších bezpečnostně-technických předpisů.
Vyhrazujeme si technické změny!
Likvidace
Význam symbolu „Popelnice“
Chraňte naše životní prostředí, elektropřístroje nepatří do
domovního odpadu.
Pro likvidaci elektropřístrojů použijte určených sběrných míst a
odevzdejte zde elektropřístroje, jestliže je už nebudete používat.
Pomůžete tak předejít možným negativním dopadům na životní
prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku
nesprávné likvidace.
Přispějete tím ke zhodnocení, recyklaci a dalším formám zhod-
nocení starých elektronických a elektrických přístrojů.
Informace o tom, kde lze tyto přístroje odevzdat k likvidaci, obdrží-
te prostřednictvím územně správních celků nebo obecního úřadu.
05-FR 3195.indd 40 05.09.11 12:24
/