Ferm ATM1037 Uživatelský manuál

Kategorie
Videohry
Typ
Uživatelský manuál
www.ferm.com
Oversatt fra orginal veiledning 11
Oversættelse af den originale brugsanvisning 12
Eredeti használati utasítás fordítása 13
Překlad püvodního návodu k používání 14
Preklad pôvodného návodu na použitie 15
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej 16
Перевод исходных инструкций 17
Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης
18
NO
DA
HU
CS
SL
PL
RU
EL
Original instructions 02
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung 03
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
04
Traduction de la notice originale 05
Traducción del manual original 06
Tradução do manual original 07
Traduzione delle istruzioni originali 08
Översättning av bruksanvisning i original 09
Alkuperäisten ohjeiden käännös 10
EN
DE
NL
FR
ES
PT
IT
SV
FI
ATM1037
BLOW GUN
CS
14 Ferm
OFUKOVACÍ PISTOLE
edpoužitímzařízenísipřtěte
bezpečnostníedpisyanávodk
obsluzepneumatickýchnástrojůa
kompresoru.
Obsah
1. Údaje o stroji
2. Bezpečnostnípředpisy
3. Použití
4. Údržba
1. Údaje o stroji
Technické údaje
Doporučenýtlak 2-4bar
Max. tlak 8 bar
Průměrtrysky 2.0mm
Hmotnost 0.15kg
2. Bezpečnostní předpisy
Vysvětlení symbolů
Vtomtonávoduanebonastrojijsoupoužity
následující symboly:
Vsouladusezásadnímipoužitelnými
bezpečnostníminormamievropských
směrnic
Noste ochranné rukavice
Noste ochranné brýle.
Bezpečnostní předpisy
Vždysipřtěteuživatelskoupříručku
kompresoru,objektůa/nebomateriálu,
kterýpoužíváte.
• Vyhnětesepřílišvysokémutlaku.
• Nikdynefoukejteaninestříkejtesměremkde
senacházítevyneboněkdojiný,protože
můžedojítkvážnémuzranění.
• Držtemimopřihlížejícíchazvířat.
• Vprovozníoblastistrojesenesmínacházet
dětiazvířata.
• Pokudkompresorpoužívátekstříkáníbarev:
• Nepracujtevuzavřenýchmístnostechnebo
vblízkostiotevřenéhoohně.
• Zabezpečte,abypracovištěmělo
dostatečnouventilaci.
• NosaústasichraÀtenatourčenoumaskou
(obr. 21).
• Pokudkompresornebudetedálpoužívat,vždy
vytáhnětezástrčkuzezásuvky.
• Vždysepřesvědčte,ženastlačenývzduchse
používajípneumatickéhadicesmaximálním
tlakempřizpůsobenýmkompresoru.Kdyžjsou
tytohadicepoškozené,nepokoušejteseje
opravovat.
3. Pouîití
Kompresorspříslušenstvímpoužívejtepouzev
dobřevětranémprostoru.
• Mezikompresorapříslušenstvípřipojte
polyuretanovouhadici.
• Konektorhadiceposouvejtepopříslušenství,
dokudkonektornecvakne.Teìjehadice
správněpřipojená.
• Prouvolněníkonektoruzatáhnětevnější
kroužekdozadu.
Uvědomujtesimaléčástice,kterésemůžou
uvolnitazpůsobitzranění.Běhemčistících
činnostínemiřtenasebepistolí.
4. Údrîba
Závady
Vznikne-lizávadananěkterésoučástce,například
vlivemopotřebení,kontaktujteprosímservisní
adresuuvedenounazáručníkartě.
Îivotní prostředí
Přístrojjedodávánvodolnémbalení,které
zabraÀujejehopoškozeníběhempřepravy.
Většinuzmateriálů,kteréjsounabalenípoužity,
lzerecyklovat.Zbavujtesejichprotopouzena
místechurčenýchproodpadpříslušnýchlátek.
Záruka
Záručnípodmínkyjsouuvedenyvpřiloženém
záručnímlistu.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

Ferm ATM1037 Uživatelský manuál

Kategorie
Videohry
Typ
Uživatelský manuál