Electrolux EMC28950S Uživatelský manuál

Značka
Electrolux
Modelka
EMC28950S
Typ
Uživatelský manuál
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
3. POPIS SPOTŘEBIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
5. OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
7. AUTOMATICKÉ PROGRAMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
8. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
9. UŽITEČNÉ RADY A TIPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
10. RECEPTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
13. INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let
profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho
uživatele. Kdykoliv jej tak používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY 21
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a je‐
ho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způ‐
sobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k
použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých násled‐
ků.
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se
sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi
nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud
tak činí pod dozorem osoby, která je zodpovědná za jejich bez‐
pečnost.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Je-li spotřebič v provozu nebo pokud chladne, nedovolte dětem
a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly. Přístupné části
jsou horké.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, do‐
poručuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět
děti bez dozoru.
Držte spotřebič a jeho kabel mimo dosah dětí mladších osmi let.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro následu‐
jící způsoby použití:
kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných
pracovních prostředích;
farmářské domy;
pro zákazníky hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení;
22
www.electrolux.com
penziony a ubytovny.
Při provozu je vnitřek spotřebiče horký. Nedotýkejte se topných
těles ve spotřebiči. Při vkládání či vyjímání příslušenství či nád
obí vždy používejte kuchyňské chňapky.
K čištění spotřebiče nepoužívejte čisticí zařízení na páru.
Před údržbou odpojte spotřebič od napájení.
Jsou-li poškozena dvířka nebo těsnění dvířek, nesmí se
spotřebič používat, dokud jej neopraví kvalifikovaná osoba.
Údržbu či opravy, které zahrnují sejmutí krytu chránícího před
vystavením mikrovlnné energii, může provádět pouze kvalifiko‐
vaná osoba.
Tekutiny či jiné potraviny neohřívejte v hermeticky uzavřených
nádobách. Mohou explodovat.
Používejte jen nádobí vhodné k použití v mikrovlnných troubách.
Při ohřívání potravin v plastových či papírových nádobách sle‐
dujte spotřebič z důvodu jejich možného vznícení.
Tento spotřebič je určen k ohřevu potravin a nápojů. Sušení po
travin nebo oděvů a ohřívání zahřívacích podložek, pantoflů,
hub, vlhkých hadrů a podobných předmětů může způsobit pora‐
nění, vznícení či požár.
Pokud zpozorujete kouř, troubu vypněte nebo odpojte od sítě a
nechte dvířka zavřená, aby se případné plameny uhasily.
Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může vést k utajenému va‐
ru a pozdějšímu prudkému vystříknutí kapaliny. S nádobou je
proto nutné zacházet opatrně.
Kojenecké láhve nebo skleničky s dětskou výživou byste měli
zamíchat nebo protřepat a před podáním si ještě ověřit jejich te‐
plotu, aby se dítě nespálilo.
Vajíčka ve skořápce a vajíčka vařená natvrdo by se neměla ve
spotřebiči ohřívat, protože mohou explodovat i po dokončení mi‐
krovlnného ohřevu.
Spotřebič je nutné pravidelně čistit a odstraňovat jakékoliv zbyt‐
ky potravin.
ČESKY 23
Pokud není spotřebič udržován v čistém stavu, může jeho po‐
vrch zkorodovat, a ovlivnit tak celkovou životnost spotřebiče a
vést k nebezpečným situacím.
Nepoužívejte drsné čisticí prostředky nebo ostré kovové škrabky
k čistění skleněných dvířek, mohly by poškrábat povrch, což by
mohlo následně vést k rozbití skla.
2.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
UPOZORNĚNÍ
Tento spotřebič smí instalovat jen kvali‐
fikovaná osoba.
Odstraňte veškerý obalový materiál.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepouží‐
vejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s
tímto spotřebičem.
Tento spotřebič můžete v kuchyni postavit té‐
měř kamkoliv. Zkontrolujte, zda je trouba umí
stěna na rovném vodorovném povrchu a vě‐
trací otvory i plocha pod spotřebičem nejsou
ničím zakryté (pro dostatečné větrání).
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
Veškerá elektrická připojení by měla být pro‐
vedena kvalifikovaným elektrikářem.
Spotřebič musí být uzemněn.
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Po‐
kud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.
Pokud je spotřebič spojen se zásuvkou pomo‐
cí prodlužovacího kabelu, přesvědčte se, že je
kabel uzemněný.
Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí ka‐
bel a síťovou zástrčku. Pro výměnu napájecí‐
ho kabelu se obraťte na servisní středisko ne‐
bo elektrikáře.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za
kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
2.2 Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí zranění, popálení, úra‐
zu elektrickým proudem či výbuchu.
Tento spotřebič používejte v domácnosti.
Neměňte technické parametry tohoto spotřebi‐
če.
Ujistěte se, že nejsou ventilační otvory zakry‐
té.
Zapnutý spotřebič nenechávejte bez dozoru.
Dvířka spotřebiče nikdy neotvírejte násilím.
Nepoužívejte spotřebič jako pracovní plochu
nebo k odkládání předmětů v jeho vnitřku.
2.3 Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poranění, požáru nebo
poškození spotřebiče.
Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy
vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zá‐
suvky.
Spotřebič čistěte pravidelně, abyste zabránili
poškození materiálu jeho povrchu.
Dbejte na to, aby na povrchu dveřního těsnění
nezůstávaly zbytky jídel nebo čisticích
prostředků.
Zbytky tuků či jídel ve spotřebiči mohou způ‐
sobit požár.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předmě‐
ty.
Použijete-li sprej do trouby, řiďte se bezpeč‐
nostními pokyny uvedenými na jeho balení.
24
www.electrolux.com
2.4 Likvidace
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
3. POPIS SPOTŘEBIČE
8 67 5
1 2 3 4
1
Žárovka
2
Bezpečnostní blokovací zámek
3
Displej
4
Ovládací panel
5
Otvírání dvířek
6
Kryt vlnovodu
7
Gril
8
Hřídel otočného talíře
3.1 Příslušenství
Souprava otočného talíře
Skleněná varná podložka a vodicí lišta válečků.
Při přípravě jídla ve spotřebiči vždy pou
žívejte soupravu otočného talíře.
Grilovací rošt
Ke grilování a kombinované přípravě jídel.
Pekařská souprava
Nepřilnavá mísa a hnětač těsta na pečení chle‐
ba.
ČESKY 25
Odměřovací souprava
K odměřování porcí.
4. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
4.1 První čištění
Vyjměte ze spotřebiče všechno příslušenství.
Před prvním použitím spotřebič vyčistěte.
Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
4.2 Nastavení času
Po připojení spotřebiče k elektrické síti
nebo po výpadku elektrického proudu
na displeji se zobrazuje 0:00 a zní zvu‐
ková signalizace.
1.
Opakovaným stisknutím zvolte systém
24 nebo 12 hodin.
2.
Otočením ovladače nastavení nastavte ho‐
diny.
3.
Potvrďte stisknutím .
4.
Otočením ovladače nastavení nastavte mi‐
nuty.
5.
Potvrďte stisknutím .
26
www.electrolux.com
5. OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Symbol Funkce Popis
1
Displej Ukazuje aktuální nastavení a čas.
2
Tlačítko pečení chleba
Slouží ke spuštění programů peče‐
ní chleba.
3
Tlačítko funkce
Slouží k volbě mikrovlnného / grilo
vacího / kombinovaného režimu
přípravy jídel.
4
Tlačítko horkovzdušné‐
ho pečení
Slouží ke spuštění horkovzdušné‐
ho pečení.
5
Tlačítko rozmrazování
Slouží k rozmrazování jídel dle je
jich hmotnosti nebo dle času.
6
Tlačítko hodin Nastavení hodin.
7
Tlačítko stop / vynulo‐
vat
Slouží k vypnutí spotřebiče nebo
vymazání nastavení přípravy jídel.
8
Tlačítko start / +30 se‐
kund
Slouží ke spuštění spotřebiče ne‐
bo prodloužení času přípravy o 30
sekund při plném výkonu.
9
Ovladač nastavení
Slouží k nastavení času přípravy,
hmotnosti a ke spuštění automatic
kých programů přípravy jídel.
ČESKY 27
6. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
6.1 Zapnutí a vypnutí spotřebiče
1.
Stiskněte tlačítko funkce, kterou chcete za‐
pnout.
2.
Opakovaným tisknutím tlačítka nebo otáče‐
ním ovladače nastavení zvolte požadova
nou funkci.
3.
Potvrďte stisknutím .
4.
Otočením ovladače nastavení nastavte po‐
žadovanou dobu přípravy.
5.
Stisknutím potvrďte nastavení a spusť‐
te spotřebič.
6.
Spotřebič můžete vypnout následujícím
způsobem:
vyčkáním, dokud se spotřebič nevypne
automaticky, když uplyne doba přípravy.
otevřením dvířek spotřebiče. Spotřebič
se automaticky zastaví. Zavřením dvířek
pokračujete v přípravě jídla. Tuto funkci
používejte ke kontrole jídel.
stisknutím
.
POZOR
Nezapínejte spotřebič, nejsou-li v něm
vloženy potraviny.
6.2 Všeobecné informace o používání
spotřebiče
Obecné informace:
Po vypnutí spotřebiče nechte jídlo několik mi‐
nut odstát.
Před přípravou pokrmu sejměte obal z hliníko‐
vé fólie, kovové nádoby atd.
Vaření:
Pokud to je možné, vařte pokrm zakrytý mate‐
riálem vhodným pro mikrovlnou troubou. Ne‐
zakryté potraviny připravujte pouze, chcete-li
uchovat kůrčičku.
Neohřívejte potraviny příliš dlouho a na příliš
vysoký výkon. Potraviny by mohly vyschnout,
spálit se nebo se na některých místech vznítit.
Ve spotřebiči nepřipravujte vejce ve skořáp‐
kách a šneky, protože mohou prasknout. V
případě smažených vajec nejprve propíchněte
žloutek.
Potraviny se slupkou nebo kůžičkou – např.
jablka, rajčata, brambory, uzeniny – propí‐
chněte, aby nepraskly.
Chlazené nebo zmrazené pokrmy vyžadují
delší dobu přípravy.
Pokrmy obsahující omáčku by měly být občas
zamíchány.
Zelenina mající pevnou strukturu, například
mrkev, hrách nebo květák, musí být vařena ve
vodě.
V polovině přípravy vždy větší kousky otočte.
Pokud to je možné, rozřízněte zeleninu na
podobně velké kusy.
Použijte ploché, široké mísy.
Nepoužívejte nádobí z porcelánu, keramiky
nebo hlíny s malými dírkami, například na ru‐
kojetích nebo neglazovaných dnech. Vlhkost
pronikající do otvorů může způsobit prasknutí
nádobí po jeho zahřátí.
Skleněná varná podložka slouží jako plocha
pro ohřev potravin nebo tekutin. Je důležitá
pro chod mikrovlnné trouby.
Rozmrazování masa, ryb, drůbeže:
Umístěte zmražené, rozbalené potraviny na
obrácený malý hluboký talíř s nádobkou umí‐
stěnou vespodu, aby se při rozmrazování mo‐
hla zachytávat odtékající tekutina.
Asi v polovině času rozmrazování potraviny
obraťte. Pokud to je možné, rozdělte je na ku‐
sy, které postupně odebírejte, jakmile se roz‐
mrazí.
Rozmrazování másla, částí dortů, tvarohu:
Tyto potraviny nerozmrazujte zcela ve
spotřebiči, ale nechte dokončit jejich rozmra‐
zování při pokojové teplotě. Dosáhnete tím
rovnoměrnějších výsledků. Před rozmrazová‐
ním odstraňte kovový nebo hliníkový obal.
Rozmrazování ovoce a zeleniny:
Ovoce a zeleninu nerozmrazujte ve spotřebiči
úplně, pokud je dále budete zpracovávat čer‐
stvé. Nechte dokončit jejich rozmrazování při
pokojové teplotě.
Vyšší mikrovlnný výkon můžete použít k
vaření ovoce a zeleniny bez jejich předchozí‐
ho rozmrazení.
Hotová jídla:
Ve spotřebiči můžete připravovat hotová jídla,
pouze pokud je jejich balení vhodné k použití
v mikrovlnné troubě.
28
www.electrolux.com
Je nutné se řídit pokyny výrobce uvedenými
na obalu (například sejmutí kovového obalu a
propíchnutí plastové fólie).
Vhodné nádobí a materiály
Nádobí/Materiál Mikrovlnná trouba Grilování /
horko‐
vzdušné
pečení
Rozmrazo‐
vání
Ohřev Vaření
Žáruvzdorné sklo a porcelán (bez kovo‐
vých dílů, například Pyrex, žáruvzdorné
sklo)
X X X X
Nežáruvzdorné sklo a porcelán
1)
X -- -- --
Sklo a sklokeramika ze žáruvzdorného a
mrazuvzdorného materiálu (například Ar‐
coflam), grilovací rošt
X X X X
Keramika
2)
, kamenina
2)
X X X --
Plast, žáruvzdorný do 200 °C
3)
X X X --
Kartón, papír X -- -- --
Fólie X -- -- --
Fólie na pečení s uzávěrem vhodným pro
mikrovlnnou troubu
3)
X X X --
Pečící misky zhotovené z kovu, například
smaltované, litinové
-- -- -- X
Formy na pečení, černě lakované nebo se
silikonovou vrstvou
3)
-- -- -- X
Plech na pečení -- -- -- X
Opékací nádoby, například pražicí pánvič‐
ky nebo zapékací formy
-- X X --
Hotová jídla v obalech
3)
X X X X
1)
Bez stříbrné, zlaté, platinové nebo kovové vrstvy/dekorace
2)
Bez skleněných nebo kovových částí, bez glazury s obsahem kovu
3)
Je nutné řídit se pokyny výrobce ohledně maximálních teplot.
X - vhodné -- nevhodné
6.3 Tabulka nastavení výkonu
Stiskněte tla‐
čítko funkce
Nastavení výkonu Přibližné procento výkonu
jedenkrát P100 100 %
dvakrát P 80 80 %
třikrát P 50 50 %
ČESKY 29
Stiskněte tla‐
čítko funkce
Nastavení výkonu Přibližné procento výkonu
čtyřikrát P 30 30 %
pětkrát P 10 10 %
Další funkce
Stiskněte tla‐
čítko funkce
Nastavení výkonu Režim funkce
šestkrát G – 1 Velký gril
Kombinovaná příprava
sedmkrát C – 1 Mikrovlny, horkovzdušné pečení
osmkrát C – 2 Mikrovlny, grilování
devětkrát C – 3 Grilování / horkovzdušné pečení
desetkrát C – 4 Mikrovlny, grilování, horkovzdušné pečení
6.4 Rychlý start
Stisknutím
spustíte spotřebič na 30 se‐
kund při plném výkonu funkce. Každé další
stisknutí tohoto tlačítka zvyšuje dobu přípravy
o 30 sekund. Maximální doba přípravy je 95
minut.
V pohotovostním režimu nastavte dobu přípra‐
vy otočením ovladače nastavení proti směru
hodinových ručiček a poté spusťte spotřebič
při plném mikrovlnném výkonu stisknutím
.
6.5 Rozmrazování
Lze zvolit ze dvou rozmrazovacích režimů:
Rozmrazování dle hmotnosti
Časované rozmrazování
Časované rozmrazování dle hmotnosti
1.
Jedním stisknutím a nastavíte rozmra‐
zování dle hmotnosti a druhým stisknutím
nastavíte časované rozmrazování.
2.
Otočením ovladače nastavení nastavte po‐
žadovanou hmotnost či čas.
3.
Stisknutím potvrdíte nastavení a spu‐
stíte spotřebič.
U rozmrazování dle hmotnosti se čas
nastavuje automaticky. Rozmrazování
dle hmotnosti by se nemělo používat u
potravin, které byly z mrazničky odebrá‐
ny před déle než 20 minutami, nebo u
zmrazených hotových jídel.
K zapnutí rozmrazování dle hmotnosti
je nutné použít více než 100 g a méně
něž 2000 g potravin.
K rozmrazení méně než 200 g potravin
tyto potraviny umístěte na okraj otočné‐
ho talíře.
6.6 Vaření
Připravovat jídla lze maximálně ve 3 fázích. Po‐
kud je jednou z fází rozmrazování, nastavte ji ja‐
ko fázi první.
Vícestupňové vaření:
1.
Stisknutím
nastavte režim rozmrazování.
2. Otočením ovladače nastavení nastavte dobu
rozmrazování nebo hmotnost rozmrazova‐
ných potravin.
3. Stisknutím tlačítka funkce nebo otočením
ovladače nastavení zvolte požadovaný vý‐
kon.
4.
Potvrďte stisknutím
.
5. Otočením ovladače nastavení nastavte po‐
žadovanou dobu.
6.
Stisknutím
potvrdíte nastavení a spustí‐
te spotřebič.
Po každé fázi zazní zvuková signalizace.
6.7 Horkovzdušné pečení
Lepších výsledků dosáhnete se spotřebičem
předehřátým na správnou teplotu.
30
www.electrolux.com
Horkovzdušné pečení s funkcí předehřátí:
1.
Stiskněte
.
2.
Opakovaným stisknutím nebo otočením
ovladače nastavení nastavte teplotu.
3.
Potvrďte stisknutím
.
4.
Stisknutím spustíte předehřátí. Když
uslyšíte zvukový signál, je dosaženo nasta‐
vené teploty, která tak bliká na displeji.
5. Vložte jídlo.
6. Otočením ovladače nastavení nastavte po‐
žadovanou dobu.
7.
Stisknutím
potvrdíte nastavení a spustí‐
te spotřebič.
Délku přípravy můžete zadat pouze u
předehřátého spotřebiče. Pokud neza‐
dáte délku přípravy do 5 minut, zazní 5x
zvuková signalizace a spotřebič se
přepne do pohotovostního režimu.
Přeskočením kroku 4 budete připravovat jídlo
bez funkce předehřátí.
6.8 Grilování nebo kombinovaná
příprava
1. Stiskněte tlačítko funkce.
2. Otočením ovladače nastavení nastavte po‐
žadovanou funkci.
3.
Potvrďte stisknutím
.
4. Otočením ovladače nastavení nastavte po‐
žadovanou dobu.
5.
Stisknutím
potvrdíte nastavení a spustí‐
te spotřebič.
6.9 Dětská bezpečnostní pojistka
Funkce dětské bezpečnostní pojistky brání ná
hodnému použití spotřebiče.
Dětskou bezpečnostní pojistku zapnete či vypne‐
te stisknutím a podržením tlačítka
po dobu 3
sekund, dokud nezazní zvukový signál.
Když je dětská bezpečnostní pojistka zapnutá,
na displeji se zobrazuje
.
7. AUTOMATICKÉ PROGRAMY
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
7.1 Automatické vaření
Ke snadné přípravě jídel lze použít funkci auto‐
matické přípravy.
1. V pohotovostním režimu otočte ovladačem
nastavení proti směru hodinových ručiček a
zvolte požadovanou nabídku.
2.
Potvrďte stisknutím
.
3. Otočením ovladače nastavení nastavte v da
né nabídce hmotnost.
4.
Stisknutím
potvrdíte nastavení a spustí‐
te spotřebič.
Nabídka Hmotnost Přibližné procento výkonu
A1
Ohřívání
150 g
250 g
350 g
450 g
600 g
100 %
A2
Brambory
1 (cca 230 g)
2 (cca 460 g)
3 (cca 690 g)
100 %
A3
Maso
150 g
330 g
450 g
600 g
100 %
ČESKY 31
Nabídka Hmotnost Přibližné procento výkonu
A4
Zelenina
150 g
350 g
500 g
100 %
A5
Ryby
150 g
250 g
350 g
450 g
650 g
80 %
A6
Těstoviny
50 g (přidejte 450 ml vody)
100 g (přidejte 800 ml vody)
150 g (přidejte 1 200 ml vody)
80 %
A7
Polévka
200 g
400 g
600 g
100 %
A8
Koláč
475 g Předehřejte na 160 stupňů
A9
Pizza
200 g
300 g
400 g
C - 2
A10
Kuře
500 g
750 g
1 000 g
1 200 g
C - 4
Nabídka Koláč potřebuje předehřát.
7.2 Odložené spuštění
Spotřebič lze naprogramovat maximálně ve 3 fá‐
zích.
1. Stisknutím tlačítka funkce nastavte výkon.
2. Otočením ovladače nastavení nastavte dobu
přípravy.
3.
Stisknutím
naprogramujte spuštění
spotřebiče.
4. Otočením ovladače nastavení nastavte hodi‐
ny.
5.
Potvrďte stisknutím
.
6. Otočením ovladače nastavení nastavte mi‐
nuty.
7.
Stisknutím
dokončete nastavení.
Spotřebič se spustí automaticky po do‐
sažení nastaveného času.
7.3 Pečení chleba
Před použitím funkce pečení chleba od
straňte otočný talíř a jeho hřídel a vložte
pekařskou soupravu.
1.
Stiskněte
.
2.
Opakovaným stisknutím nebo otočením
ovladače nastavení nastavte požadovaný
program pečení chleba.
3.
Potvrďte stisknutím
.
4.
Opakovaným stisknutím nebo otočením
ovladače nastavení nastavte požadovanou
hmotnost chleba.
5.
Potvrďte stisknutím
.
6.
Opakovaným stisknutím
nebo otočením
ovladače nastavení nastavte požadované
zhnědnutí chleba.
7.
Potvrďte stisknutím
.
8.
Stisknutím tlačítka spusťte spotřebič.
Přípravu zrušíte stisknutím a podržením
tlačítka
na 3 sekund.
32
www.electrolux.com
Programy pečení chleba
b - 1 Bílý chléb
b - 2 Rychlý chléb
1)
b - 3 Celozrnný chléb
b - 4 Sladký chléb
b - 5 Francouzský bílý
chléb
b - 6 Příprava chlebového
těsta
2)
1)
Bez funkce odloženého spuštění.
2)
Bez funkce odloženého spuštění. Bez funkce
zhnědnutí.
Hmotnost chleba
800 g
1 000 g
1 200 g
Zhnědnutí chleba
COL1 Lehké zhnědnutí
COL2 Střední zhnědnutí
COL3 Vysoké zhnědnutí
8. POUŽITÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
8.1 Vložení soupravy otočného talíře
1.
Vodicí lištu válečků položte okolo hřídele ot‐
očného talíře.
2.
Skleněnou varnou podložku položte na vo‐
dicí lištu válečků.
POZOR
Nepřipravujte pokrmy bez soupravy ot
očného talíře. Používejte pouze soupra‐
vu otočného talíře dodávanou se
spotřebičem.
Nikdy nepřipravujte potraviny přímo na
skleněné varné podložce.
ČESKY 33
8.2 Vložení grilovacího roštu
Vložení grilovacího roštu na soupravu otočného
talíře.
8.3 Vložení pekařské soupravy
A
B
C
1.
Připojte hnětač těsta (A) ke hřídeli nepřilna‐
vé mísy tak, aby okraje byly srovnané (B).
2.
K přidání všech přísad použijte odměřovací
soupravu.
3.
Zasuňte mísu do otvoru pod hřídelí otočné‐
ho talíře (C). Ujistěte se, že otvory na dně
mísy odpovídají úchytům ve spotřebiči.
4.
Zajistěte pekařskou soupravu na místě jejím
otočením po směru hodinových očiček. Uji‐
stěte se, že červená šipka na míse odpoví‐
dá šipce na spotřebiči.
Před použitím pekařské soupravy se uji‐
stěte, že je řádně nainstalovaná.
9. UŽITEČNÉ RADY A TIPY
9.1 Tipy pro mikrovlnou troubu
Problém Řešení
Pro připravované množství jídla nenaj‐
dete žádné údaje.
Vyhledejte podobný pokrm. Prodlužte nebo zkraťte
čas vaření podle následujícího pravidla: Dvojnásob‐
né množství jídla = téměř dvojnásobný čas, Polovič‐
ní množství jídla = poloviční čas
Pokrm je příliš suchý. Nastavte kratší dobu přípravy nebo nižší výkon mi‐
krovln.
Pokrm stále není rozmrazený, horký ne‐
bo uvařený ani po uplynutí nastaveného
času.
Nastavte delší dobu přípravy nebo vyšší výkon. Ber‐
te na vědomí, že větší pokrmy potřebují více času.
Po uplynutí doby přípravy je pokrm na
okrajích přehřátý, ale uprostřed není ho‐
tový.
Příště zvolte nižší výkon a delší čas. Tekutiny, např.
polévky, v polovině doby přípravy zamíchejte.
V případě rýže dosáhnete lepších výsledků při
použití plochých a širších misek.
34
www.electrolux.com
9.2 Rozmrazování
Pečeni vždy rozmrazujte tučnou stranou směrem
dolů.
Nerozmrazujte zakryté maso, protože by mohlo
dojít k jeho vaření místo rozmrazování.
Drůbež vždy rozmrazujte prsy směrem dolů.
9.3 Vaření
Chlazené maso a drůbež vždy vyndejte z chlad‐
ničky alespoň 30 minut před přípravou.
Po dokončení přípravy nechte maso, drůbež, ry‐
by a zeleninu zakrytou odstát.
Ryby potřete trochou oleje či rozpuštěného má‐
sla.
Přidejte 30 - 45 ml studené vody na každých 250
g zeleniny. Před přípravou zeleninu nakrájejte na
kousky o stejné velikosti. Všechnu zeleninu
připravujte zakrytou.
9.4 Opakovaný ohřev
Když ohříváte hotová jídla, vždy se řiďte pokyny
na jejich balení.
9.5 Grilování
Ploché kusy potravin grilujte uprostřed grilovací‐
ho roštu.
V polovině nastavené doby přípravy potraviny
obraťte a pokračujte v grilování.
9.6 Horkovzdušné pečení
Jídla můžete připravovat jako v tradiční troubě.
Bez použití mikrovln.
9.7 Kombinovaná příprava
Kombinovanou přípravu používejte k uchování
chrupavosti určitých potravin.
V polovině doby potraviny obraťte a pokračujte v
přípravě.
K dispozici jsou 4 režimy kombinované přípravy.
Každý režim kombinuje mikrovlnnou, grilovací a
horkovzdušnou funkci při různých časových in‐
tervalech a výkonech.
9.8 Pečení chleba
Chléb lze kontrolovat pouze během prvních 30
minut pečicího programu. Jinak by nemuselo do‐
jít ke správnému nakynutí těsta.
10. RECEPTY
Všechny přísady rádně odměřte a přidejte v
pořadí uvedeném v těchto tabulkách.
Bílý chléb
b - 1
Přísady Malý
800 g
Střední
1 000 g
Velký
1 200 g
Vlažná voda 205 ml 310 ml 360 ml
Slunečnicový olej 1 lžíce 1,5 lžíce 2 lžíce
Sůl 1 lžička 1,5 lžičky 2 lžičky
Cukr 1,5 lžíce 2 lžíce 3 lžíce
Sušené mléko 1 lžíce 1,5 lžíce 2 lžíce
Mouka 350 g 525 g 675 g
Sušené droždí 1,5 lžičky 2 lžičky 3 lžičky
Rychlý chléb
ČESKY 35
b - 2
Přísady Malý
800 g
Střední
1 000 g
Velký
1 200 g
Vlažná voda 240 ml 350 ml 400 ml
Slunečnicový olej 1,5 lžíce 2 lžíce 2,5 lžíce
Sůl 1 lžička 1,5 lžičky 2 lžičky
Cukr 1,5 lžíce 2 lžíce 3 lžíce
Sušené mléko 1 lžíce 1,5 lžíce 2 lžíce
Mouka 310 g 500 g 650 g
Sušené droždí 1,5 lžičky 2 lžičky 3 lžičky
Celozrnný chléb
b - 3
Přísady Malý
800 g
Střední
1 000 g
Velký
1 200 g
Vlažná voda 250 ml 375 ml 425 ml
Rozpuštěné máslo 20 g 30 g 40 g
Sůl 1 lžička 1,5 lžičky 2 lžičky
Hnědý cukr 2 lžíce 3 lžíce 4 lžíce
Sušené mléko 1,5 lžíce 2 lžíce 3 lžíce
Celozrnná mouka 300 g 500 g 625 g
Sušené droždí 1,5 lžičky 2 lžičky 3 lžičky
Sladký chléb
b - 4
Přísady Malý
800 g
Střední
1 000 g
Velký
1 200 g
Vlažná voda 180 ml 240 ml 300 ml
Ušlehané vejce 1 2 3
Sušené mléko 2 lžíce 2,5 lžíce 3 lžíce
Rozpuštěné máslo 25 g 35 g 45 g
Sůl 1 lžička 1,5 lžičky 2 lžičky
Mouka 225 g 300 g 375 g
Sušené droždí 1,5 lžičky 2 lžičky 3 lžičky
Po 15 minutách přípravy chleba přidejte níže uvedené přísady, zamíchejte těsto a zavřete
dvířka k pokračování přípravy.
Mandle 45 g 50 g 55 g
Hrozinky 35 g 40 g 45 g
36
www.electrolux.com
Přísady Malý
800 g
Střední
1 000 g
Velký
1 200 g
Směs sušeného ovo‐
ce
35 g 40 g 45 g
Skořice 0,5 lžíce 0,75 lžíce 1 lžíce
Francouzský bílý chléb
b - 5
Přísady Malý
800 g
Střední
1 000 g
Velký
1 200 g
Vlažná voda 165 ml 250 ml 290 ml
Slunečnicový olej 1 lžíce 1,5 lžíce 2 lžíce
Sůl 1 lžička 1,5 lžičky 2 lžičky
Cukr 1 lžíce 1,25 lžíce 1,75 lžíce
Mouka 350 g 400 g 425 g
Sušené droždí 1,5 lžičky 2 lžičky 2,5 lžičky
Příprava chlebového těsta
1)
b - 6
Přísady Malý
800 g
Střední
1 000 g
Velký
1 200 g
Vlažná voda 165 ml 290 ml 330 ml
Slunečnicový olej 1 lžíce 1,5 lžíce 2 lžíce
Sůl 1 lžička 1,5 lžičky 2 lžičky
Cukr 1,5 lžíce 2 lžíce 2,5 lžíce
Sušené mléko 1 lžíce 1,5 lžíce 2 lžíce
Mouka 350 g 500 g 650 g
Sušené droždí 1,5 lžičky 2 lžičky 3 lžičky
1)
Toto těsto můžete použít na vaše oblíbené recepty.
11. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Poznámky k čištění:
Přední stranu spotřebiče otřete měkkým
hadříkem namočeným v roztoku teplé vody a
mycího prostředku.
K čištění kovových ploch používejte běžný či‐
sticí prostředek.
Vnitřek spotřebiče čistěte po každém použití.
Nečistoty se pak snadněji odstraňují a
nepřipékají se.
Odolné nečistoty odstraňte pomocí speciální
ho prostředku.
Všechno příslušenství pravidelně myjte a ne‐
chte vyschnout. Použijte měkký hadr a vla‐
žnou vodu s mycím prostředkem.
ČESKY 37
Ke změkčení obtížně odstranitelných zbytků
nechte vařit sklenici vody při plném mikrovln‐
ném výkonu po dobu dvou až tří minut.
Zápachu se zbavíte vařením sklenice vody s
dvěma lžičkami citrónové šťávy při plném mi‐
krovlnném výkonu po dobu pěti minut.
12. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
UPOZORNĚNÍ
Viz kapitoly o bezpečnosti.
Problém Možná příčina Řešení
Spotřebič nefunguje. Spotřebič je vypnutý. Zapněte spotřebič.
Spotřebič nefunguje. Spotřebič není zapojený do zá‐
suvky.
Zapojte spotřebič do zásuvky.
Spotřebič nefunguje. Spálená pojistka v pojistkové
skříňce (je vybavený jistič).
Zkontrolujte pojistku (jistič). Jes‐
tliže se pojistka spálí vícekrát,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Spotřebič nefunguje. Dvířka nejsou správně zavřená. Ujistěte se, že dvířka nic neblo
kuje.
Osvětlení nefunguje. Vadná žárovka. Je nutné vyměnit žárovku.
Uvnitř spotřebiče do‐
chází k jiskření.
Je vloženo kovové nádobí nebo
nádobí s kovovým zdobením.
Vyjměte nádobí ze spotřebiče.
Uvnitř spotřebiče do‐
chází k jiskření.
Kovové vidlice nebo hliníková fó
lie se dotýkají vnitřních stěn
spotřebiče.
Ujistěte se, že se vidlice nebo fó‐
lie nedotýkají vnitřních stěn.
Souprava otočného ta‐
líře vydává škrábavé
zvuky.
Pod skleněnou varnou podložkou
je cizí předmět nebo nečistoty.
Vyčistěte oblast pod skleněnou
varnou podložkou.
Spotřebič přestal praco‐
vat bez jasného důvo
du.
Došlo k poruše. Pokud se situace zopakuje, ob‐
raťte se na autorizované servisní
středisko.
Pokud problém nemůžete vyřešit sami, obraťte
se na svého prodejce nebo na středisko záka‐
znického servisu.
Potřebné údaje pro středisko zákaznického se‐
rvisu najdete na typovém štítku spotřebiče.
Doporučujeme, abyste si údaje napsali zde:
Model (MOD.) .........................................
Výrobní číslo (PNC) .........................................
Sériové číslo (SN) .........................................
13. INSTALACE
POZOR
Nezakrývejte ventilační otvory. Učiníte-li
tak, spotřebič se může přehřívat.
38
www.electrolux.com
POZOR
Nezapojujte spotřebič do adaptérů či
prodlužovacích kabelů. Mohlo by dojít k
přetížení a riziku požáru.
Tento spotřebič je určen pouze k použití na
kuchyňské pracovní desce. Musí být umístěn
na stabilní a plochý povrch.
Spotřebič umístěte mimo oblast, kde se na‐
chází pára, horký vzduch či stříkající voda.
Když spotřebič přepravujete za chladného po‐
časí, nespouštějte jej okamžitě po instalaci.
Nechte jej stát při pokojové teplotě a absorbo‐
vat teplo.
13.1 Elektrická instalace
UPOZORNĚNÍ
Elektrickou instalaci smí provádět po‐
uze kvalifikovaná osoba.
Výrobce nenese odpovědnost za úrazy
či škody způsobené nedodržením bez‐
pečnostních pokynů uvedených v kapi‐
tole „Bezpečnostní informace“.
Spotřebič se dodává se síťovou zástrčkou a na‐
pájecím kabelem.
POZOR
Minimální výška instalace je 85 cm.
C
A
B
Minimální vzdálenosti
Rozměry mm
A 300
B 200
C 0
14. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
.
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské
zdraví a recyklovat elektrické a elektronické
spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče
označené příslušným symbolem
nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo
kontaktujte místní úřad.
ČESKY 39
/