Renishaw OMP40-2 Rychlý návod

Kategorie
Měření, testování
Typ
Rychlý návod
Quick-start guide
H-4071-8500-04-A
OMP40-2
English (EN)
Deutsch (DE)
Español (ES)
Français (FR)
Italiano (IT)
本語 (JA)
Polski (PL)
Česky (CS)
Русский (RU)
中文(繁體)(ZH-TW)
中文 (简体) (ZH)
한국어 (KO)
1
2
EN
Publications for this product are available by visiting www.renishaw.com/omp40-2.
DE
Weitere Informationen zu diesem Produkt sind unter folgendem Link
www.renishaw.de/omp40-2 abrufbar.
ES
Puede consultar las publicaciones sobre este producto en la dirección
www.renishaw.es/omp40-2.
FR
Les documentations pour ce produit sont disponibles en visitant le site
www.renishaw.fr/omp40-2.
IT
La documentazione per questo prodotto è disponibile visitando il sito
www.renishaw.it/omp40-2.
日本
www.renishaw.jp/omp40-2
PL
Materiały dotyczące tego produktu są dostępne na stronie www.renishaw.pl/omp40-2.
CS
Publikace pro tento výrobek jsou k dispozici na www.renishaw.cz/omp40-2.
RU
Все публикации для этого продукта доступны по адресу www.renishaw.ru/omp40-2.
中文
(繁體)
請造訪雷尼紹網站以獲得此產品的的相關文件 www.renishaw.com.tw/omp40-2
中文
(简体)
请访问雷尼绍网站以获得此产品的相关文档:www.renishaw.com.cn/omp40-2
한국어
www.renishaw.co.kr/omp40-2 방문하시면 제품에 대한 간행물을 이용하실
있습니다.
1
2
2-5
Než začnete
Prohlášení o shodě se směrnicemi EU
Společnost Renishaw plc s plnou odpovědností prohlašuje, že
produkt OMP40-2 je v souladu se všemi relevantními legislativními
požadavky, platnými v Unii.
Plný text prohlášení o shodě se směrnicemi EU je k dispozici na:
www.renishaw.cz/mtpdoc.
C
Směrnice WEEE
Použití tohoto symbolu na výrobcích společnosti Renishaw
a/nebo v průvodní dokumentaci znamená, že by se výrobek
neměl vyhazovat do běžného domácího odpadu. Koncový
uživatel výrobku zodpovídá za to, že daný výrobek odevzdá na
místě určeném pro shromažďování použitého elektrického a
elektronického zařízení (směrnice WEEE), aby bylo umožněno
jeho opětovné použití nebo recyklace. Správná likvidace výrobku
pomáhá šetřit cenné přírodní zdroje a zabránit eventuálním
negativním dopadům na životní prostředí. Pro podrobnější
informace prosím kontaktujte svou místní službu odstraňování
odpadů nebo distributora společnosti Renishaw.
2-6
Než začnete
Bezpečnost
OMP40-2 má skleněné okénko. Pokud je rozbité, zacházejte se
sondou opatrně, aby nedošlo k poranění.
U všech aplikací zahrnujících použití obráběcích strojů je
doporučeno používat ochranu zraku.
Informace pro dodavatele/osobu, která provádí instalaci stroje
Povinností dodavatele stroje je informovat uživatele o nebezpečích
spojených s provozem i o nebezpečích zmiňovaných v
dokumentaci k produktům společnosti Renishaw a zajistit
dostatečná ochranná a bezpečnostní opatření.
Za určitých okolností může signál sondy nesprávně označovat
klidový stav sondy. Nespoléhejte na signál sondy pro zastavení
pohybu stroje.
Bezpečnost baterií
K napájení sondy OMP40-2 mohou být použity nedobíjecí lithium-
thionyl-chloridové baterie.
Tyto baterie nedobíjejte.
Nepoužitelné baterie zlikvidujte v souladu s místními zákony na
ochranu životního prostředí a zákony pro zajištění bezpečnosti.
Jako náhradu použijte jen určený typ.
Všechny baterie musejí být instalovány při zachování správné
polarity.
Neskladujte na přímém slunečním světle.
Baterie nezahřívejte a nevhazujte do ohně.
Nezkratujte a nuceně nevybíjejte.
Baterie nerozebírejte, nevyvíjejte na ně nadměrný tlak,
neprorážejte a nedeformujte.
Baterie nepolykejte.
Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
Baterie nesmějí navlhnout.
Nemíchejte nové baterie s použitými a nekombinujte různé typy
baterií. Došlo by tak k omezení životnosti či poškození baterií.
S poškozenou baterií zacházejte opatrně, abyste nepřišli do
styku s elektrolytem.
POZNÁMKA: Lithiové baterie jsou klasikovány jako nebezpečné
zboží a na jejich leteckou přepravu se vztahují přísné kontroly.
Pokud z jakéhokoli důvodu potřebujete vrátit výrobek OMP40-2
společnosti Renishaw, pro snížení rizika zpoždění dodávky
nevracejte baterie.
Provoz zařízení
Používá-li se toto zařízení způsobem, který není výrobcem
specikován, může dojít ke snížení ochrany zajištěné zařízením.
2-7
Než začnete
Bezpečnost práce se světelnými zdroji
Tento produkt obsahuje LED diody, které vyzařují viditelné
ineviditelné světlo.
OMP40-2 se řadí do rizikové skupiny: Výjimka (bezpečná
konstrukce).
Tento produkt je hodnocen a zařazen dle následujících norem:
BS EN 62471:2008
(IEC 62471:2006)
Fotobiologická bezpečnost světelných
zdrojů a soustav světelných zdrojů.
Společnost Renishaw doporučuje nedívat se přímo do žádného
LED světla, bez ohledu na klasikaci rizikové skupiny.
2-20
PL
Kongurowanie sondy
W kolejnych częściach opisano procesy przeglądów i kongurowania ustawień sondy. Aplikacja
Trigger Logic™ upraszcza ten proces przekazując wyraźne instrukcja i lmy instruktażowe.
CS
Kongurování sondy
Následující části popisují proces přezkoumání a nakongurování nastavení sondy. Aplikace
TriggerLogic™ zjednodušuje tento proces pomocí přehledných, interaktivních pokynů a
informativních videoklipů.
RU
Настройка параметров датчика
В следующих разделах описаны процессы просмотра и настройки параметров датчика.
Программа Trigger Logic™ упрощает этот процесс благодаря четким интерактивным
инструкциям и информативным видеоматериалам.
2-25
1
3
2
4
Uwaga
Przed użyciem usunąć element izolujący
baterię od jej komory.
Należy uważać, aby nie doszło do zwarcia styków.
Upozornění
Před prvním použitím odstraňte izolační
pásek z přihrádky na baterie.
Dbejte na to, abyste nezkratovali kontakty baterie.
Внимание
До начала эксплуатации удалите,
пожалуйста, изоляционную вставку из
отсека для батареек.
Проявляйте осторожность, чтобы не
закоротить контакты батареи.
注意
使用前請將電池盒中的電池絕緣片拆除。
請注意請勿造成電池觸點短路。
注意
使用前请从电池盒中取下电池绝缘装置。
小心操作,勿使电池触点短路。
주의
사용 배터리 부분의 절연 장치를
제거하십시오.
배터리 접촉부가 단락되지 않도록 주의하십시오.
2-32
1
2
3
Kontrola nastavení sondy
Klíč k symbolům
Krátké bliknutí
LED diody
Delší bliknutí
LED diody
Metoda vypnutí
Vypnutí pomocí
optického signálu
nebo
Vypnutí krátkým
časovačem
12 s
nebo
Vypnutí středně
dlouhým časovačem
33 s
nebo
Vypnutí dlouhým
časovačem
134 s
Kontrola LED diod
Zdokonalený spínací ltr
Vypnuto
0 ms
nebo
Zapnuto
10 ms
> 5 s
2-33
Kontrola nastavení sondy
Sonda v pohotovostním režimu (po 5 sekund)
Stav baterií
Baterie nabité
nebo
Nízký stav baterií
Vyzařovací výkon
Nízká
nebo
Standard
Metoda optického přenosu
Dřívější (startovací ltr) Modulovaná SONDA
Vypnuto
nebo
Zapnuto
nebo
1
nebo
2
nebo
3
2-34
Tato stránka záměrně neobsahuje žádné informace.
2-35
1
2
3
Uvedení sondy do konguračního režimu
Pro změnu metody vypínání
přejděte na další stranu.
Klíč k symbolům
Krátké bliknutí LED diody
Delší bliknutí LED diody
Vychýlením doteku na méně než
4sekundy přejdete na další možnost
nabídky.
Vychýlením doteku na více než
4sekundy přejdete do další nabídky.
Pro ukončení se nedotýkejte doteku
minimálně 20 sekund.
Kontrola LED diod
Stav baterií
Baterie nabité
nebo
Nízký stav baterií
Vychylte dotek a přidržte ho
vychýlený, dokud se nezobrazí stav
baterií na konci přehledové sekvence.
UPOZORNĚNÍ: V režimu kongurace nevyjímejte
baterie. Pro ukončení se nedotýkejte doteku minimálně
20 sekund.
> 5 s
2-36
Změna nastavení sondy
Nové
nastavení
dokončeno
Metoda vypnutí
Vypnutí pomocí
optického signálu
Vypnutí krátkým
časovačem
12 s
Vypnutí středně
dlouhým časovačem
33 s
Vypnutí dlouhým
časovačem
134 s
Zdokonalený spínací ltr
Vypnuto
0 ms
Zapnuto
10 ms
Metoda optického přenosu
Dřívější (startovací ltr) Modulovaná SONDA
Vypnuto
Zapnuto 1 2 3
2-37
Změna nastavení sondy
Návrat k„Metoda vypnutí“
Nové
nastavení
dokončeno
Vyzařovací výkon
Nízká
Standard
2-67
Czyszczenie
Użyć czystej szmatki.
Čištění
Použijte čistý hadřík.
Чистка
Пользуйтесь чистой тканью.
清潔
使用乾淨的布擦拭。
清洁
使用干净的布擦拭。
청소
청소용 천을 사용하십시오.
2-70
Vizuální diagnostika OMM-2
LED DIODA AKTIVNÍHO
SYSTÉMU
Sonda 1
Sonda2
Sonda 3
LED DIODA NÍZKÉHO STAVU BATERIÍ
Nízký stav baterií
Chyba přetížení
LED DIODA CHYBY
Signál sondy selhal nebo
byl přerušen
Je přijímán druhý
modulovaný signál
Rušení nebo příjem slabého
signálu sondy
Rušení nebo slabý signál
sondy způsobují zpoždění
okamžiku sepnutí
Neplatný spouštěcí signál
Chyba přetížení
LED DIODA STAVU SONDY
Sonda v klidové
poloze
Sonda sepnuta
Chyba přetížení
LED DIODA SIGNÁLU
Dobrý signál
Rušení nebo
slabý signál
Žádné
LED DIODA START
Start
POZNÁMKA: Vzhled vaší jednotky OMM-2
se může mírně lišit od zobrazení na ilustraci.
2-71
POZNÁMKA: Vzhled vaší jednotky OMI-2 /
OMI-2T / OMI-2H se může mírně lišit od
zobrazení na ilustraci.
Vizuální diagnostika OMI-2 / OMI-2T / OMI-2H
SONDA 1
Pouze OMI-2T / OMI-2H
SONDA 2
Pouze OMI-2T / OMI-2H
LED DIODA SIGNÁLU
Dobrý signál
Rušení nebo
slabý signál
Žádné
LED DIODA START
Start
LED DIODA NÍZKÉHO STAVU BATERIÍ
Nízký stav baterií
Chyba přetížení
LED DIODA STAVU SONDY
Sonda v klidové
poloze
Sonda sepnuta
Chyba přetížení
LED DIODA CHYBY
Signál sondy selhal nebo
byl přerušen
Je přijímán druhý
modulovaný signál
Rušení nebo příjem slabého
signálu sondy
Rušení nebo slabý signál
sondy způsobují zpoždění
okamžiku sepnutí
Chyba přetížení
3-8
CS
Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky
společnosti Google LLC.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered
in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of
Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
© 2007–2018 Renishaw plc. Všechna práva vyhrazena.
Tento dokument ani žádná jeho část nesmí být bez předchozího
písemného svolení společnosti Renishaw žádným způsobem
kopírována, reprodukována ani převáděna na jiné médium či
překládána do jiného jazyka.
Ze zveřejnění materiálu vtomto dokumentu nevyplývá
osvobození od patentových práv společnosti Renishawplc.
Zřeknutí se záruk
SPOLEČNOST RENISHAW VYNALOŽILA ZNAČNÉ ÚSILÍ K
ZAJIŠTÉNÍ SPRÁVNOSTI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU
K DATU VYDÁNÍ, ALE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ČI
FORMY UJIŠTĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE OBSAHU. SPOLEČNOST
RENISHAW VYLUČUJE ODPOVĚDNOST, JAKKOLI VZNIKLOU,
ZA JAKÉKOLI NEPŘESNOSTI V TOMTO DOKUMENTU.
Ochranné známky
RENISHAW a emblém sondy použitý v logu Renishaw jsou
registrovanými ochrannými známkami společnosti Renishawplc
ve Spojeném království a v jiných zemích. apply innovation
a názvy a jiná označení Renishaw produktů a technologií
jsou ochrannými známkami společnosti Renishaw plc a jejích
dceřinných společností.
Všechny ostatní názvy značek a produktů použité v tomto
dokumentu jsou obchodními názvy, ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Záruka
Zařízení vyžadující záruční opravu musí být předáno dodavateli.
Pokud není výslovně písemně stanoveno jinak, při zakoupení
přístroje přímo od společnosti Renishaw se záruka stanovuje dle
prodejních podmínek Renishaw. Ohledně podrobností o záruce se
prosím informujte u místní pobočky Renishaw. V souhrnu hlavní
vyjímky ze záruky jsou, pokud zařízení bylo:
zanedbáno, bylo s ním špatně zacházeno, nebo se nevhodně
používalo,
změněno nebo jinak upraveno bez předchozího písemného
souhlasu společnosti Renishaw.
Pokud jste si zařízení zakoupili od jiného dodavatele, měli byste
ho zkontaktovat a zjistit na jaké opravy se vztahuje jejich záruka.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178

Renishaw OMP40-2 Rychlý návod

Kategorie
Měření, testování
Typ
Rychlý návod