Domo DO217SV Návod k obsluze

Kategorie
Vysavače
Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

43
DO217SV
www.domo-elektro.be
CZ
ZÁRUKA
Pro záruku začínající dnem prodeje spotřebiče platí na území ČR tyto podmínky:
1. trvání záruky: 2 roky
2. poskytování záruky:
a) záruční opravu provedeme podle našeho zvážení opravou nebo výměnou vadných dílů,
jestliže tyto závady vznikly prokazatelně vadou materiálu nebo chybou při výrobě
b) záruční oprava bude provedena jen při předložení tohoto záručního listu a dokladu o
zaplacení
c) jestliže dojde k opravě nebo výměně spotřebiče v záruční době, záruční doba se prodlužuje
3. záruka se nevztahuje
a) na mechanické poškození
b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití
1. záruka zaniká:
- při použití spotřebiče jinak než v domácnosti
- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem
Na tento spotřebič poskytujeme záruku na nedostatky, které jsou označeny jako
výrobní chyby nebo chyby materiálu. Záruční doba začíná dnem prodeje a je uznána po
předložení potvrzeného tohoto záručního listu nebo orig.dokladu o zaplacení + tento
nepotvrzený, ale vyplněný ZL pro záznam opravy. Případné reklamace můžete uplatnit v
místě nákupu tohoto přístroje nebo v servisním středisku rmy:
Domo-elektro s.r.o. Hluboká 147, 34506 Kdyně viz www.domo-elektro.cz
tel. 379 789 684 nebo na [email protected] , tel. 379 422 550
44
DO217SV
CZ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 16 let a výše a také lidé s fyzickým nebo
smyslových omezením, jakož i psychicky omezené osoby nebo osoby s nedostatkem
zkušeností a znalostí. Ale pouze za podmínky, že tyto osoby obdržely nezbytné instrukce,
jak používat tento spotřebič bezpečným způsobem a znají nebezpečí, která mohou nastat
používáním tohoto přístroje.
Dětem nesmí být dovoleno hrát si se spotřebičem.
Údržba a čištění spotřebiče nesmí být prováděna dětmi, pokud nejsou starší 16 let a nejsou
pod dohledem. Udržujte spotřebič mimo dosah dětí mladších 16 let.
Tento spotřebič je vhodný pro používání v domácnosti a podobných prostředích jako jsou:
· Kuchyňky podniků, kanceláře nebo dalších podobné prostředí
· V hospodářství
· Hotelech nebo motelových pokojích a dalších prostředích obytného charakteru
· Pokoje pro hosty a podobné
· Pozor: Tento spotřebič nelze používat s externím časovačem ani žádným dálkovým
ovládáním.
· Přečtěte si všechny pokyny před použitím
· Před použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím elektrické
sítě ve vaší domácnosti.
· Nenechávejte kabel viset na horkém povrchu nebo přes hranu stolu či pultu.
· Nikdy nepoužívejte spotřebič, jestliže je poškozen kabel nebo zástrčka, po poruše nebo
je-li sám spotřebič poškozen. V takovém případě vezměte spotřebič do nejbližšího
kvalikovaného servisu na kontrolu a opravu.
· Přísný dohled je nutný, pokud je spotřebič používaný dětmi nebo v jejich blízkosti.
· Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem může způsobit
požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
· Odpojte spotřebič, když není používaný, před montáží nebo demontáží jakýchkoliv
součásti a před čistěním spotřebiče. Dejte všechna tlačítka a knoíky do pozice “o” a
odpojte spotřebič uchopením za zástrčku. Nikdy neodpojujte spotřebič tahem za šňůru.
· Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
· Nikdy neumisťujte spotřebič do blízkosti plynového sporáku, elektrického sporáku nebo do
míst, kde by mohl přijít do styku s teplými spotřebičemi.
· Nepoužívejte spotřebič venku.
· Spotřebič používejte pouze pro zamýšlené použití.
· Vždy používejte spotřebič na stabilním, suchém a rovném povrchu.
· Používejte spotřebič pouze pro domácí použití. Výrobce nemůže být zodpovědný za
nehody, které vyplývají z nesprávného použití spotřebiče nebo nejsou v souladu s pokyny
45
DO217SV
www.domo-elektro.be
CZ
popsanými v tomto návodu.
· Všechny opravy by měly být prováděny výrobcem, jeho smluvním nebo autorizovaným
servisem.
· Nikdy neponořujte spotřebič, kabel ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
· Děti se nesmí dotýkat zástrčky, přívodního kabelu ani přístroje.
· Udržujte kabel daleko od ostrých hran a horkých částí nebo jiných zdrojů tepla.
· Před použitím odstraňte všechny obalové materiály a jakékoliv propagační samolepky.
· Nepoužívejte vysavač k vysávání čistících prostředků, kapalin, jehel, zápalek, ostrých
objektů nebo hořlavých předmětů.
· Nepoužívejte vysavač k vysávání cementu, prášků a jiných malých částí. Také se vyhněte
vysávání velkých objektů. Vysavač by se mohl ucpat, motor by se mohl přehřát nebo může
dojít k jinému poškození.
· Ujistěte se, že přívod vzduchu nebo podlahový otvor sání není blokovaný.
· Ujistěte se, že přístroj nepřijde do kontaktu s kapalinami.
· Poprvé nabijte novou baterii na maximum.
· Jakmile je vysavač plně nabitý, vypojte zástrčku ze zásuvky.
ČÁSTI
1. Hlavní spínač on/o
2. Ovládání výkonu
3. Tlačítko pro ohnutí rukojeti
4. Tlačítko pro uvolnění ručního vysavače
5. Spínač on/o ručního vysavače
6. Indikátor nabití baterie
7. Odemykací tlačítko
zásobníku prachu
8. Tlačítko pro uvolnění
podlahové hubice
9. Podlahová hubice s
rotačním smetákem
10. Nabíjecí kabel
11. Nabíjecí stanice
12. Štěrbinový nástavec
13. Prachový kartáč
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
10
7
3
46
DO217SV
CZ
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
Pro správné sestavení přístroje postupujte podle následujících kroků:
· Rukojeť tyčového vysavače narovnejte, dokud se nezacvakne do správné polohy.
· Ujistěte se, že podlahová hubice je pevně zacvaknutá do tyčového vysavače.
NABÍJENÍ
Pro větší stabilitu můžete nabíjecí stanici připevnit ke stěně.
Nabíjecí stanice má držák pro příslušenství, které je součástí balení.
1. Pomocí vestavěného konektoru na boku stanice připojte nabíječku k nabíjecí stanici.
2. Ruční vysavač musí být vložen v tyčovém.
3. Dejte tyčový vysavač do nabíjecí stanice tak, aby se kontaktní body na vysavači spojily s
kontaktními body na nabíjecí stanici. Zatlačte vysavač a nabíjecí stanici dohromady tak,
že tyčový vysavač zůstane stát svisle na nabíjecí stanici. Ujistěte se, že je vše stabilní.
4. Indikátor stavu baterie se nyní rozsvítí a dá znamení, až bude přístroj plně nabitý.
5. Přístroj během nabíjení nelze spustit.
POUŽITÍ
· Vysavač zapnete stiskem hlavního spínače on/o. Když zapnete přístroj, roztočí se rotující
kartáč naspodu podlahové hubice. Kartáč přihání všechny nečistoty do bližšího okolí sacího
otvoru a ty jsou následně vysávány. Nečistoty se nashromažďují v prachovém zásobníku
ručního vysavače.
· Tlačítkem ovládání výkonu (na rukojeti) můžete zvýšit nebo snížit sací výkon.
· Pokud potřebujete, můžete si vyjmout pouze menší ruční vysavač a používat pouze tento.
Pro uvolnění stiskněte tlačítko uvolnění a vysavač vyjměte z tyčového. Ruční vysavač
zapnete tlačítkem on /o, které najdete přímo na ručním vysavači.
· Přístroj je vybaven pojistkou, která zajistí, že přístroj se sám vypne, pokud jsou například
vysáty objekty, které jsou moc velké nebo pokud se stane, že se něco zamotá do
podlahového kartáče. Tato pojistka je kvůli bezpečí uživatele a pro ochranu motoru. Pokud
chcete obrátit chod kartáče smetáku, tak stiskněte znovu on/o tlačítko nebo stiskněte
ovládání rychlosti.
47
DO217SV
www.domo-elektro.be
CZ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
K ručnímu vysavači můžete připojit následující příslušenství:
· Prachový kartáč: pro nábytek, poličky, záclony a povrchy, které se obtížně čistí.
· Štěrbinový nástavec: pro štěrbiny, rohy, schody, klávesnice,...
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
ČIŠTĚNÍ PRACHOVÉHO ZÁSOBNÍKU
1. Odejměte ruční vysavač z tyčového vysavače a stiskněte tlačítko pro uvolnění na
prachovém zásobníku.
2. Odejměte zásobník prachu z motorové části. Poté ze zásobníku vyjměte ltry.
3. Zásobník vyprázdněte, tak aby v něm nezůstaly žádné nečistoty ani prach. Zásobník
prachu, ltr (A) a EPA ltr (B) můžete omýt pod tekoucí vodou. Před dalším použitím
přístroje nechte vše důkladně vyschnout.
A
B
Doporučujeme pravidelnou výměnu ltrů, aby byl zajištěn optimální provoz přístroje.
Při zanedbané údržbě a zanesených ltrech se drasticky sníží sací výkon. Pravidelné čištění
ltrů prodlouží životnost vašeho přístroje.
ČIŠTĚNÍ PODLAHOVÉHO KARTÁČE
1. Nejdříve sundejte podlahovou hubici z vysavače. Stiskněte uvolňovací tlačítko na zadní
straně podlahové hubice a odejměte ji z přístroje.
2. Klikněte na uvolňovací tlačítko na levé straně smetáku rotační kartáč.
3. Odstraňte vlasy a další nečistoty, které se omotaly okolo kartáče. Pokud nečistíte
podlahový kartáč pravidelně, poškodí se a Váš přístroj se stane nepoužitelným.
4. Podlahový kartáč můžete opláchnout pod tekoucí vodou. Ujistěte se, že před dalším
použitím je zcela suchý.
5. Jakmile je kartáč suchý a čistý, tak jej vložte zpět na své místo do hubice.
6. Kompletní hubici nacvakněte zpět na tyčový vysavač. Nyní je přístroj opět připraven k
použití.
48
DO217SV
CZ
Namotané vlasy a jiné nečistoty mohou poničit Váš přístroj (v horším případě i podlahu).
ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE
Přístroj čistěte s vlhkým a měkkým hadříkem. Přístroj dobře vysušte. Nikdy neponořujte
přístroj do vody!
PROBLÉMY A ŘEŠENÍ
Problém Možné řešení
Přístroj se nespustí · Baterie je vybitá. Nabijte přístroj.
· Ruční vysavač není správně upevněn ve vysavači.
· Ujistěte se, že je vysavač správně sestaven a
usazen.
Přístroj nevysává · Filtry jsou špinavé / prachový zásobník je plný.
· Podlahová hubice je ucpaná / kartáč je blokovaný.
· Sací otvor hubice je ucpaný.
· Vyčistěte přístroj, jak je popsáno v návodu.
Doba chodu stroje je kratší a
kratší
· Přístroj není dostatečně nabitý. Plně nabijte a
vyzkoušejte znovu.
· Baterie je poškozená nebo stará.
· Vyměňte baterii.
· Uvízlé vlasy. Odstraňte vlasy a nečistoty na kartáči.
Světelná kontrolka během
nabíjení nesvítí
· Ruční vysavač není správně upevněn na tyčovém
vysavači.
· Ujistěte se, že je ruční vysavač správně sestaven a
usazen.
49
DO217SV
www.domo-elektro.be
SK
OHLED NA ŽÍVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto
výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním
odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených
ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení.
Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a
zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace
nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských
úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj
zakoupili.
Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi
podle předpisů pro životní prostředí.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

Domo DO217SV Návod k obsluze

Kategorie
Vysavače
Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro