Rowenta AIR FORCE 360 RH9051 Návod k obsluze

Značka
Rowenta
Kategorie
vysavače
Modelka
AIR FORCE 360 RH9051
Typ
Návod k obsluze
NC00154132/05
VERSATILES CORDLESS HANDSTICKS
FR
EN
DE
NL
ES
PT
IT
TR
CS
SK
ET
LT
LV
BG
RO
SL
HR
BS
SR
p.2
p.6
p.10
p.14
p.18
p.22
p.26
p.30
p.34
p.38
p.42
p.46
p.50
p.54
p.58
p.62
p.66
p.70
p.74
p.78
p.82
p.88
p.89
Consignes de sécurité
Safety instructions
Sicherheitshinweise
Veiligheidsvoorschriften
Advertencias de seguridad
Instruções de segurança
Istruzioni di sicurezza
Güvenlik talimatları
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostné pokyny
Ohutuseeskirjad
Saugos patarimai
Drošības norādījumi
Инструкции за безопасност
Instrucţiuni de siguranţă
Varnostni nasveti
Sigurnosne upute
Sigurnosne upute
Bezbednosna Uputstva
Інструкції з техніки безпеки
Biztonsági utasítások
   
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
UK
HU
AR
EL
34
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Vzájmu vaší bezpečnosti je spotřebič vsouladu splatnými normami a nařízeními.
Přístroj je určen výhradně pro použití v domácnosti. Pozorně si pročtěte tyto
bezpečnostní pokyny. Za nevhodné použití přístroje v rozporu s návodem k
použití výrobce nenese žádnou odpovědnost.
Pozorně si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Záruka se neuplatní v případě
nevhodného použití nebo použití, které není v souladu s návodem k obsluze.
Vysavač je elektrický spotřebič, který je nutné používat vběžných podmínkách
použití.
Pokud spotřebič spadne a vykazuje viditelná poškození nebo funkční vady,
nepoužívejte jej. V takovém případě přístroj neotvírejte, nýbrž jej zašlete do
nejbližšího autorizovaného servisního střediska, neboť k opravě je potřeba
použít speciálního nářadí, aby se vyloučilo jakékoli nebezpečí.
Opravy smí provádět pouze specializovaní pracovníci a s použitím originálních
náhradních dílů: oprava prováděná samotným uživatelem pro něj může
představovat nebezpečí. Používejte jen zaručeně originální náhradní díly (ltry,
baterie...).
Warning: [Use only with – designation – charger]
VAROVÁNÍ: Pro dobití baterie používejte jen odstranitelnou napájecí jednotku
(dobíjecí základu) dodávanou s přístrojem (strany 93/95).
Baterii je nutno vyjmout z přístroje před jeho vyhozením do odpadu.
Přístroj je nutno před vyjmutím baterie vypojit z napájecí sítě.
Baterii je nutno likvidovat bezpečným způsobem.
Je-li šňůra přenosné napájecí jednotky (nabíječky) poškozena nebo
nefunguje: nepoužívejte jinou přenosnou napájecí jednotku (nabíječku), než
model dodaný výrobcem a kontaktujte oddělení pro spotřebitele nebo oslovte
nejbližší autorizovaný záruční servis (používání univerzální přenosné napájecí
jednotky (nabíječky) je důvodem pro zrušení záruky).
Při vypojování přenosné napájecí jednotky (nabíječky) ze sítě nikdy netahejte
za elektrickou šňůru.
Před údržbou nebo čistěním přístroj vždy vypněte.
Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a jiné části těla mimo otvory a pohyblivé
části přístroje, zejména si dávejte pozor na rotační kartáč. Nemiřte hadici, trubici
ani příslušenství do očí nebo uší a nedávejte si je do úst.
Před připojováním nebo odpojováním rotačního kartáče vždy vypněte
přístroj.
Nedotýkejte se otočných částí, aniž byste vypnuli a vypojili vysavač ze sítě.
Nevysávejte vlhké plochy, vodu nebo jakékoli kapaliny, horké nebo velmi
jemné látky (sádra, cement, popel…), velké ostré úlomky (skleněné střepy),
35
škodlivé přípravky (rozpouštědla, odstraňovače starých nátěrů…), agresivní
látky (kyseliny, čisticí prostředky…) ani hořlavé a výbušné látky (na bázi
benzinu nebo lihu).
Spotřebič nikdy neponořujte do vody, nestříkejte na něj vodu a neskladujte
jej venku.
Informace pro uvedení do provozu, nabíjení, čištění a údržbu výrobku
naleznete v uživatelské příručce.
Pro země, které podléhají předpisům Evropské unie (Označení ) :
Přístroj smějí používat děti od 8 let věku a osoby bez dostatečných zkušeností
a znalostí nebo osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními
schopnostmi, pokud byly proškoleny a informovány o bezpečném používání
přístroje a jsou si vědomy možných rizik. S přístrojem si nesmějí hrát děti.
Uživatelské čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. Přístroj a
přenosnou napájecí jednotku (nabíječku) udržujte mimo dosah dětí do 8 let.
Pro ostatní země, které nepodléhají předpisům Evropské unie :
Toto
zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí), se sníženými tělesnými,
smyslovými či duševními schopnostmi, ani osobami bez dostatečných
zkušeností či znalostí, nejsou-li pod dohledem osoby odpovědné za jejich
bezpečnost, nebo pokud nebyly předem poučeny o používání tohoto
přístroje. Dohlédněte na děti, abyste se ujistili, že si s přístrojem nehrají.
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI PROSTUDUJTE TYTO POKYNY
Ověřte si, že uživatelské napětí (voltáž) vyznačené na štítku nabíječky vašeho vysavače odpovídá napětí ve
vašem domovním elektrickém rozvodu. Jakékoli chybné zapojení může na výrobku způsobit nezvratné škody a
ruší záruku.
Po použití je vhodné dát vysavač opět nabíjet, aby byl vždy k dispozici s plně nabitou baterií kvůli možnosti
využití odsávání prachu a nezávislého provozu optimálním způsobem.
V případě delší nepřítomnosti (dovolená…), vytáhněte nabíječku ze zásuvky. V takovém případě se pak může
snížit doba nezávislého provozu způsobená samovybitím akumulátoru.
Nevysávejte velké předměty, které by mohly blokovat a poškodit přívod vzduchu.
Podle modelu :
Nevysávejte elektrickým kartáčem koberce s dlouhými chlupy, zvířecími chlupy nebo třásněmi.
• Poloha „Min“ k vysávání tlustých nebo jemných koberců a kovralů a křehkých povrchů. Poznámka: pravidelně
kontrolujte, zda jsou kolečka vysavače řádně čistá.
Poloha „TURBO/BOOST“ pro lepší výkon čištění a odsávání prachu na všechny typy podlah v případě silného
znečištění. Poznámka : pokud se vysavač přisává příliš silně k povrchu, přepněte vypínač do polohy „Min“.
Nepouštějte vysavač bez ochranného ltru motoru.
Součásti prachového zásobníku nebo ochranného ltru motoru neumývejte v myčce.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K BATERII
• Přístroj obsahuje akumulátory (Nikl-metal hydridové nebo Lithium-Iontové akumulátory), které jsou z
bezpečnostních důvodů přístupné pouze pro odborný servis. Jakmile už není baterie schopna zajistit chod
přístroje, je třeba vyjmout blok baterií (Nikl-metal hydridové nebo Lithium-Iontové akumulátory). Ohledně
výměny akumulátorů se obraťte na nejbližší autorizovaný servis.
CS
EL
36
S bateriemi je třeba zacházet opatrně. Baterie nevkládejte do úst. Je třeba dbát na to, abyste nevytvářeli v bateriích
zkraty, proto k jejich koncům nepřibližujte kovové předměty. Při zkratu může v bateriích nebezpečně stoupnout
teplota, což může způsobit vážné popáleniny nebo dokonce požár. Pokud baterie unikají, vyvarujte se kontaktu
rukou s očima a sliznicemi. Opláchněte si ruce a oči čistou vodou. Pokud přetrvává nepříjemný pocit, poraďte se
lékařem.
UPOZORNĚNÍ - Baterie použitá v tomto přístroji může při nesprávném použití způsobit požár nebo chemické
popáleniny. Nesmí se demontovat, zkratovat, skladovat mimo rozmezí 0 ° C až 45 ° C nebo spalovat. Uchovávejte ji
mimo dosah dětí. Nedemontujte ji ani nevhazujte do ohně.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Podle platné legislativy je třeba nepoužívaný přístroj odložit do autorizovaného servisního střediska, které se postará
o jeho likvidaci.
Podílejme se na ochraně životního prostředí!
Váš přístroj obsahuje mnoho zhodnotitelných či recyklovatelných materiálů.
Na konci životnosti jej proto odevzdejte na sběrném místě k recyklaci.
MÁTE PROBLÉMY S PŘÍSTROJEM ?
Podle modelu :
PROBLÉMY MOŽNÉ PŘÍČINY ŘEŠENÍ
Nabíječka se zahřívá.
Jde o zcela běžný jev. Vysav
může zůstat nepřetržitě připojený k
nabíječce bez jakéhokoli rizika.
Nabíječka je připojená, ale vysavač se
nenabíjí.
Nabíječka je špatně připojená k
přístroji nebo je vadná.
Zkontrolujte, zda je nabíječka
řádně připojená nebo se obraťte
na autorizované servisní středisko
ohledně výměny nabíječky.
Váš přístroj se zastavuje při provozu a
kontrolka(y) nabíjení rychle bliká(ají).
Přístroj je možná přehřátý.
Přístroj zastavte a nechte vychladnout
nejméně hodinu.
Přístroj se zastavil poté, co zablikala
kontrolka nabíjení.
Přístroj je vybitý. Vysavač dobijte.
Elektrokartáč nefunguje zcela dobře
nebo vydává neobvyklý zvuk.
Otočný kartáč nebo trubice jsou
ucpané.
Vysavač vypněte a vyčistěte je.
Kartáč je opotřebovaný.
Obraťte se na autorizované servisní
středisko ohledně výměny kartáče.
Řetěz je opotřebený.
Obraťte se na autorizované servisní
středisko ohledně výměny řetězu.
Během vysávání se elektrokartáč
vypne.
Sepnula se tepelná pojistka.
Vysavač vypněte. Zkontrolujte, zda
otáčení kartáče nebrání žádný cizí
předmět, pokud ano, odstraňte jej a
vyčistěte elektrokartáč, poté vysavač
opět zapněte.
37
Váš vysavač vysává hůře, je hlučný a
píská.
Trubka nebo hadice jsou částečně
ucpané.
Uvolněte je.
Prachový zásobník je plný. Vyprázdněte jej a vyčistěte jej.
Prachová nádržka není správně
umístěna.
Namontujte ji správně.
Sací hlava je ucpaná.
Demontujte elektrokartáč a vyčistěte
ji.
Pěnový ltr chránící motor je plný. Vyčistěte jej.
Při nabíjení vysavače rychle bliká(ají)
kontrolka(y) nabíjení.
Máte nesprávnou nebo vadnou
nabíječku.
Obraťte se na autorizované servisní
středisko ohledně výměny nabíječky.
Tento návod k použití, prosím, uschovejte.
CS
/

Tato příručka je také vhodná pro