Citizen 350DPA Uživatelský manuál

Značka
Citizen
Kategorie
kalkulačky
Modelka
350DPA
Typ
Uživatelský manuál
POPIS KLÁVES A SPÍNAČŮ
Numerická klávesnice
Použít pro vložení číslo do kalkulačky.
Klávesa pro desetinnou čárku
Použít pro vložení desetinného čísla.
Klávesa změny znaku
Obrátit znak data X registru.
Klávesa násobení a dělení
Ukládá pokyny pro násobení a dělení a provádí pokyny pro
násobení a dělení uložené dříve. Provádí opakované kalkulace
násobení a dělení.
Klávesa rovnítko
Provádí násobení, dělení, %, stálé výpočty a další výpočty.
Tlačítko Přesun číslice
Posune zobrazené číslo o jednu číslici vpravo, než bude možné
stisknout funkční klávesu.
Klávesa Clear/Clear entry
Užívá se pro vymazání špatného zadání nebo registrované
částky. Obsah paměti se nevymaže.
15 (C)
Klávesa procenta
Provádí procentuální kalkulace.
a. A X B % -> A * B / 100
(Přidané kalkulace slev jsou možné)
b. A ÷ B % -> A / B x 100
Klávesa mezisoučet
Používá se pro zobrazení obsahu celkové paměti.
Klávesa součtu
Zobrazuje a tiskne obsah celkové paměti a vymazává ji.
Plus klávesa
Přidává částku do akumulátoru. Pro přičtení stejné částky více než
jednou (opakovat přičítání), zadejte částku jednou a stlačte klávesu
Plus, kolikrát je třeba. Pokud se tato klávesa stlačí okamžitě po
klávese [%], pracuje jako procentní plus klávesa.
Mínus klávesa
Pro odečtení stejné částky více než jednou (opakovat odčítání),
zadejte částku jednou a stlačte klávesu minus, kolikrát je třeba.
Pokud se tato klávesa stlačí okamžitě po klávese [%], pracuje jako
procentní minus klávesa.
Paměť mezisoučet a klávesa celkem
Stáhnout výsledek na displej a/ nebo vytisknout, pokud je nastaven
na režim tisku, stisknutím této klávesy. Obsah paměti bude
vymazán, pokud se tato klávesa stiskne dvakrát.
Klávesa zvýšení
Pro kalkulaci ceny prodeje nebo nákupu se ziskovou marží.
Klávesa přísunu papíru
Klávesa memory Plus
Přidává částku z paměti. Pokud je očekávaná aktivní kalkulace,
klávesa Memory Plus kalkulaci provede a akumuluje výsledek do
paměti.
Kláves Memory Minus
Odčítá částku z paměti. Pokud je očekávaná aktivní kalkulace,
klávesa Memory Minus kalkulaci provede a odečte výsledek z
paměti.
Klávesa zahrnutí daně
Vypočítá částku včetně DANĚ s DAŇOVOU sazbou
přednastavenou pomocí klávesy [TAX].
+/-
00 0
CE/C
%
M
MU
FEED
M+
M-
TAX +
90
to
+/-
%
MU
CE/C
FEED
PRINT
AUTO
REPLAY
CHECK
CORRECT
%
LOCAL
LOCAL
00 0
GT
RATE
TAX +
TAX -
0
7
8
9
4
5
6
1 2
3
00000
M+
M-
M
DECIMAL
A 0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
ROUNDING
5/4
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
Přepínač počtu položek
Počet položek není aktivován.
Spočítá počet záznamů prostřednictvím kláves [+], [-], [M+] a
[M-]. Při použití klávesy mezisoučet, celkový součet nebo celková
paměť se výsledek vytiskne vlevo.
Spočítá počet záznamů prostřednictvím kláves [+], [-], [M+] a
[M-]. Pomocí kláves [+], [M+] se přičítá a pomocí kláves [-], [M-]
odečítá. Při použití klávesy mezisoučet, celkový součet nebo
celková paměť se výsledek vytiskne vlevo.
Tlačítko paměti konečného součtu
Paměť konečného součtu není aktivní.
Konečné výsledky součtu a odečtu se automaticky akumulují v
paměti GT dle znaku.
VYP. ZAP. / OPAKOVAT TISK
OFF Vypnuto napájení.
ON/REPLAY Napájení je zapnuto, ale tiskárna je
zakázána. Také aktivuje režim Opakování.
PRINT Tiskárna je aktivována.
POZNÁMKA : ZÁSUVKA BY MĚLA BÝT INSTALOVÁNA
V BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ A SNADNO
PŘÍSTUPNÁ.
Displej se automaticky vypne po 3
minutách bez aktivity. Pro opětovné
zapnutí, stiskněte klávesu CE/C,
pokud je kalkulace aktivní, zobrazí se.
Klávesa sleva
Vypočítá částku vyjma DANĚ s DAŇOVOU sazbou přednastavenou
pomocí klávesy [TAX].
Klávesa přednastavení DAŇ a zahraniční sazba
Používá se pro zadání DAŇOVÉ sazby a zahraniční sazby.
Klávesa Tisk
Vytiskne aktuální položku jako identifikátor čísla faktury S označením
„#“na levé straně rolového papíru.
Klávesa celkový součet
Zobrazuje a tiskne obsah paměti celkového součtu a vymazává ji.
Klávesa Procentní změna
Automaticky porovnává dvě libovolné částky a pak vypočítá a vytiskne
procentní změnu.
Klávesa Automatické opakování
Automaticky vyvolá všechny výpočty provedené v režimu
ON/REPLAY.
Klávesa Kontrola
Zkontroluje krok po kroku každý výpočet. Dlouhým stiskem provede
rychlé opakování výpočtu.
Klávesa Oprava
Aktivuje opravy u každého kroku výpočtu.
Převádí místní měnu na zahraniční měnu
Převádí zahraniční měnu na místní měnu
Tlačítko výběru desetinného místa
A ............... Režim sčítání
F ................ Plná-proměnlivá
0,2,4,6 ....... Pevné desetinné číslo.
Tlačítko zaokrouhlení
5/4 ............ Zaokrouhlení
............ Zaokrouhlit dolu
............ Zaokrouhlit nahoru
DECIMAL
A 0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
ROUNDING
5/4
RATE
GT
PRINT
AUTO
REPLAY
CHECK
CORRECT
OFF
ON
OFF
ON
LOCAL
LOCAL
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
16 (C)
IC +
TAX -
51
Ci sono 13 valute straniere programmate nella memoria e la valuta automatica e' programmata
su 1.
- Seleziona una posizione per programmare le tariffe di cambio desiderate.
- Tieni premuto il tasto [RATE] finche' il simbolo "RATE" non appaia lampeggiando sul diplay.
- Premi il tasto e sul diplay apparira' "r-01 1."
- Premi il tasto [+] per procedere alla tariffa successiva.
- Premi il tasto [ -] per tornare alla tariffa precedente.
- Inserisci la tariffa richiesta e poi premi il tasto .
- Il tariffa di cambio e' adesso programmata.
- Per modificare la programmazione delle Valute Straniere o del tasso di Iva imponibile,
spegni l'apparecchio, posizionando l'interruttore su OFF, poi riaccendi, posizionando
l'interruttore su ON, tenendo premuto il tasto [CE/C] e il tasto [+]. Sul display comparira'
"r-CC" per procedere alla programmazione.
Inserisci la valuta
1.08 in r-02.
8000 = Totale in Valuta Straniera?
8000 = Totale in Valuta Locale?
LOCAL
LOCAL
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
0. 0. C
0.
r-01 1.
r-02 1.
1.08 1.08 1.08
8000 7'407.41 8,000.00
1.08 =
7,407.41
8000 8'640.00 8,000.00 x
1.08 =
8,640.00
RATE
LOCAL
LOCAL
LOCAL
LOCAL
CE/C
(Press until blinking) RATE (Blinking)
RATE (Blinking)
RATE (Blinking)
RATE
LOCAL
Existem na memória 13 taxas câmbio de referência para Moeda Estrangeira. 1 é o valor
programado por defeito.
- Selecção de uma posição para programar as taxas desejadas.
- Pressione e mantenha pressionada a tecla [RATE] até o símbolo "RATE" piscar no ecrã.
- Pressionando a tecla , aparece "r-01 1" no ecrã.
- Pressione a tecla [+] para passar à próxima taxa de câmbio.
- Pressione a tecla [-] para regressar à taxa de câmbio precedente.
- Insira a taxa requerida pressionando a tecla .
- Programação da taxa corrente realizada.
- Se pretender recuperar a programação por defeito da Moeda Estrangeira e da taxa de
câmbio, retire a ficha da tomada e, em seguida, volte a ligar a calculadora enquanto pressiona
a tecla [CE/C] e [+]. Em seguida, aparece "r-CC" no ecrã e a taxa programada por defeito.
Programar a taxa de câmbio
1.08 em r-02.
8000 = Total de Moeda Estrangeira?
8000 = Total de Moeda Estrangeira?
LOCAL
LOCAL
Entry
Eingabe
Entrée
Entrada
Entrat
Entrada
Zadání
Inmatning
Function Key
Funktionstaste
Touche de fonctions
Tecla de Función
Tasto di Funzione
Tecla Função
Funkční klávesa
Funktionstangent
Display
Sichtanzeige
Affichage
Visualización
Display
Visualização
Displej
Display
Paper print-out
Papierausdruck
Impression papier
Impresión sobre papel
Stampa su carta
Impressão
výtisk
Pappersutskrift
V paměti je 13 sazeb zahraniční měny a nastavení je na 1.
- Pro volbu polohy nastavení požadovaných sazeb.
- Stiskněte a držte klávesu [RATE], dokud symbol "RATE" nebliká na displeji.
- Stiskněte klávesu [ ] a zobrazí se "r-01 1."
- Stiskněte [+] pro postup na další sazbu.
- Stiskněte klávesu [-] zpět na minulou sazbu.
- Zadejte požadovanou sazbu a poté stiskněte klávesu [ ]
- Současná sazba je nyní nastavená.
- Pokud chcete změnit sazbu zahraniční měny, odpojte zásuvku, pak přístroj zapojte On a
držte klávesu [CE/C] a [+]. Pak se zobrazí "r-CC" na displeji a nastaví se prvotní nastavení.
Nastavit přepočet měny
1.08 v r-02.
8000 = Zahraniční měna celkem?
8000 = Místní měna celkem?
Det finns 13 satser för utländsk valuta i minnet och räknaren är förprogrammerad för 1.
- Välji en position där den önskade satsen ska fastställas
- Tryck och håll ner tangenten (RATE ) tills symbolen "RATE" blinkar på displayen
- Tryck ner tangenten , displayen visar "r-01 1."
- Tryck på tangenten (+) för att komma till nästa sats
- Tryck på tangenten (-) för att komma till den tidigare satsen
- Skriv in den önskade satsen och tryck sedan på tangenten
- Den aktuella satsen har nu skrivits in och kan användas
- Dra ut stickkontakten och stäng av räknaren om förprogrammerad momssats och
en annan utländsk valuta ska användas. Sätt sedan på räknaren igen och tryck på
CEIC och tangenten (+). Därefter visas "r+CC" på displayen och förprogrammeringen
är klar. Välj valutakurs.
1,08 i r-02.
8000 = total utländsk valuta
8000 = total lokal valuta
70
CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES
1. Sistema de Impressão:
Supressão do zero, capacidade de 14 dígitos. Impressão de espaço único após resposta. Método de
selecção do posicionamento do ponto decimal.
1) Casas decimais fixadas (0, 2, 4, 6)
2) Sistema de ponto decimal completamente flexível (F)
3) Posicionamento do modo Adição (A)
2. Funções:
Adição, subtracção, multiplicação, divisão. Repetir adição e subtracção, cadeia de multiplicação e
divisão, multiplicação e divisão da constante, cálculo misto, cálculo da raiz quadrada, cálculo
reciproco, cálculo da memória, cálculo da percentagem, cálculo do Auto Replay (repetição
automática), cálculo de valor com/sem taxa, não adição e data, impressão do sub-total, mudança de
sinal, arredondamento desactivado (5/4), contador de itens, função desligar automático e outros
cálculos.
3. Características especiais:
a) Capacidade completa de 14 dígitos e) Controlo de Arredondamento desactivado
b) Supressão do zero f ) Controlo de acumulação
c) Função automática de completa limpeza activada g) Controlo da contagem dos itens
d) Controlo selectivo do posicionamento do ponto h) Não impressão seleccionáveis
decimal (A, 0, 2, 4, 6, F)
4. Ecrã:
'M' Memória, 'GT' Total, '-' menos, 'ERROR' Erro/Excesso, ' ' Moeda Estrangeira, 'LOCAL' Moeda Local, 'TAX+' Com Taxa,
'TAX-' Sem Taxa, 'MU' Aumento, ' %' Determinação do Delta (percentagem), 'RATE' Taxa de câmbio.
5. Cores de Impressão:
Todos os números e símbolos são imprimidos em preto ou vermelho.
6. Capacidade de Cálculo:
Adição/subtracção: ........................... 14 dígitos ± 14 dígitos = 14 dígitos
Multiplicação/divisão: ........................... 14 dígitos x/÷ 14 dígitos = 14 dígitos
Contador de itens ........................ 3 dígitos
7. Velocidade de Impressão:
4.3 linhas por segundos (normal)
8. Dimensão:
75 mm (H) x 225 mm (W) x 332 mm (L)
9. Peso:
1.2 kgs
10. Alimentação:
AC 100-240V 50/60Hz 0.6A
DC 16V 1.4A
11. Consumo:
8 watt
12. Temperatura de funcionamento:
0°C to 40°C
CORRECT
REPLAY
GT M ERROR LOCAL TAX+ TAX-
%
RATE
+ =
x
*
MU
ZNAKY A SPECIFIKACE
1 Systém tisku:
14-číselná kapacita nulové potlačení. Jedna mezera po vytištění odpovědi.
Selektivní metoda určení desetinného místa.
1) Pevná desetinná čísla (0,2,3)
2) Systém plně plovoucí desetinné čárky (F)
3) Poloha sčítacího režimu (A)
2. Funkce:
Sčítání, odčítání, násobení, dělení. Opakované sčítání a odčítání. Řetězové násobení a dělení,
konstantní násobení a dělení, smíšené výpočty, čtvereční výpočty, oboustranné výpočty, paměť
výpočtů, procentní výpočty, automatické opakování výpočtu, výpočty doplňků/slev, nevýpočtové
číslo a datum, tisk mezisoučtu, změna znaménka, zaokrouhlování (5/4), počet položek,
automatické vypínání a další výpočty.
3. Speciální znaky:
a) Plná14-číselná kapacita e) Řízení zaokrouhlení
b) Nulové potlačení f) Řízení akumulace
c) Power-on automatic funkce vymazat vše g) Řízení počet položek
d) Řízení umístění desetinného čísla (A,0,2,3,F) h) Volba bez tisku
4. Displej:
'M' Paměť, 'GT' Celkový součet, '-' Minus, 'ERROR' Chyba/přebytek, ' ' Cizí měna, 'LOCAL' Místní měna, 'TAX+'
Plus daně, 'TAX-' Minus daně, 'MU' Přirážka, ' %' Procentní změna, 'RATE' Daně a směnný kurz.
5. Barvy tisku:
Všechna čísla a symboly se tisknou v černé nebo červené barvě.
6. Kapacita kalkulace:
Přid/odečíst: ........................... 14 čísel ± 14 čísel 14 čísel
Nás/děl: ................................. 14 čísel x/÷ 14 čísel 14 čísel
Počet položek ......................... 3 číslice
7. Rychlost tisku:
4.3 řádků za sekundu (normální)
8. Rozměry:
75 mm (V) x 225 mm (Š) x 332 mm (D)
9. Váha:
1.2 kgs
10. Zdroj napětí:
AC 100-240V 50/60Hz 0.6A
DC 16V 1.4A
11. Spotřeba energie:
8 watt
12. Provozní teplota:
0°C to 40°C
CORRECT
REPLAY
GT M ERROR LOCAL TAX+ TAX-
%
RATE
+ =
x
*
MU
/