Casio HR-8TEC Uživatelský manuál

Kategorie
Vodní pumpy
Typ
Uživatelský manuál
38
âesky
OBSAH
POZNÁMKA ................................................... 38
kZacházení s kalkulátorem .................................... 38
kNapájení z baterií .................................................. 38
kNapájení ze sítě .................................................... 39
kVstupní buffer (vyrovnávací paměť) ................... 39
kTlačítko RESET ..................................................... 39
kChyby .................................................................... 40
kAutomatické vypínání .......................................... 40
NASTAVENÍ .................................................... 44
kVložení baterií ....................................................... 44
kNapájení ze sítě .................................................... 47
kVýměna inkoustové rolky (IR-40) ........................ 50
kNasazení papírové rolky ...................................... 51
VŠEOBECNÝ PRŮVODCE ............................ 54
kPřepínání mezi tiskem a bez tisku ...................... 60
kTisk pouze výsledků ............................................ 61
kTisk data a referenčního čísla ............................. 63
kRežim desetinné čárky ......................................... 65
kVýpočty ................................................................. 68
kTechnické údaje .................................................... 86
•Ponechte si veškerou uživatelskou dokumentaci při ruce
pro budoucí použití.
POZNÁMKA
kZacházení s kalkulátorem
Nikdy kalkulátor nerozebírejte.
•Při používání papír
u dbejte na jeho správnou instalaci.
Zaseknutí papír
u je indikováno ‘P’’. Proveďte nápravu
tohoto problému co nejdříve.
kNapájení z baterií
Kterákoli z následujících položek indikuje vybité baterie.
Vypněte přístroj a vyměňte baterie pro normální funkci.
Ztmavlý displej
Problémy při tisku
Důležité!
Vezměte v úvahu následující rady, abyste předešli vytékání
elektrolytu a poškození přístroje.
HR-8TEC_EU15_P32-43_0214.p65 06.2.14, 9:04 PM38
39
Nikdy společně nepoužívejte baterie různých typů.
Nikdy společně nepoužívejte staré a nové baterie.
Nikdy nenechávejte zcela vybité baterie v prostoru pro
baterie.
Vyjměte baterie, pokud nebudete kalkulátor po delší
dobu používat.
•Nevystavujte baterie teplu, nezkratujte je a nerozebírejte
je.
Pokud došlo k vytečení elektrolytu, vyčistěte
okamžitě prostor pro baterie. Dbejte na to, aby se
elektrolyt nedostal do přímého kontaktu s Vaší kůží.
kNapájení ze sítû
Důležité!
Adaptér se běžně při používání zahřívá.
Když kalkulátor nepoužíváte, odpojte adaptér od sítě.
Když připojujete nebo odpojujete adaptér, zajistěte, aby
byl kalkulátor vypnut.
•Použití jiného adaptéru než AD-A60024 může Váš
kalkulátor poškodit.
kVstupní buffer (vyrovnávací pamûÈ)
Vstupní buffer tohoto kalkulátoru je schopen pojmout až
15 klávesových operací; toto umožňuje pokračovat ve
vkládání pomocí kláves i když je právě zpracovávána jiná
operace.
kTlaãítko RESET
Stisknutím tlačítka RESET se vymaže obsah nezávislé
paměti, nastavení kurzů, nastavení výše daně atd.
Nezapomeňte si provést nezávislý záznam všech
důležitých nastavení a numerických dat, abyste se
vyhnuli jejich nechtěné ztrátě.
Kdykoli kalkulátor nepracuje správně, stiskněte tlačítko
RESET na zadní straně, abyste jej vrátili do normálního
provozu. Pokud stisknutí tlačítka RESET neobno
správnou funkci kalkulátoru, spojte se s původním nebo
nejbližším prodejcem Vašeho přístroje.
HR-8TEC_EU15_P32-43_0214.p65 06.2.14, 9:05 PM39
40
kChyby
Symbol ‘‘E’ se objeví na displeji z následujících dův
odů.
Vymažte chybu dle uvedeného postupu a pokračujte dál.
Integerová část výsledku je delší než 12 míst. Posuňte
desetinné místo zobrazeného výsledku o 12 míst
doprava pro přibližný výsledek. Stiskněte A pro
vymazání výpočtu.
Integerová část paměti celkové hodnoty je delší než 12
míst. Stiskněte A pro vymazání výpočtu.
Ochrana paměti:
Obsah paměti je chráněn proti chybám, přičemž paměť
je vyvolána klávesou U poté, co je kontrola přeplnění
uvolněna klávesou A.
kAutomatické vypínání
Váš kalkulátor se automaticky vypne po cca 6 minutách
od poslední provedené operace. Pro opětovné spuštění
stiskně
ON
A. Obsah paměti a nastavení režimu desetinné
čárky jsou zachovány.
HR-8TEC_EU15_P32-43_0214.p65 06.2.14, 9:05 PM40
47
Importante!
•Trocar as pilhas faz que o conteúdo da memória
independente seja apagado, e também retorna a taxa
de imposto e taxas de conversão a seus valores originais
predefinidos.
Внимание!
Замена батарей приводит к очистке независимой
памяти и восстанавливает исходные значения
ставки налога и обменных курсов.
Fontos!
Az elemek cseréjekor a független memória tartalma
törlődik, és az adókulcs, valamint az árfolyamok
visszaállnak kiindulási értékükre.
Důležité!
Výměna baterií způsobí vymazání obsahu nezávislé
paměti a vrátí nastavení hodnoty daně a převodových
poměrů na jejich původní hodnoty.
Ważne!
•Wymiana baterii powoduje skasowanie zawartości
pamięci niezależnej jak również przywraca stopę
podatkową i kursy konwersji do ich początkowych
nastawień standardowych.
kAC Operation
kNetzbetrieb
kAlimentation secteur
kOperación por CA
k
Funzionamento a corrente alternata (CA)
kNätanslutning
kWerking op netspanning
kTilkopling til nettet
kKäyttö vaihtovirralla
kAnvendelse med lysnettet
kOperação com Corrente Alternada
k
Работа от сети
kMıködtetés hálózatról
kNapájení ze sítû
kZasilanie pràdem zmiennym (z sieci)
HR-8TEC_EU15_P44_0214.p65 06.2.14, 9:06 PM47
50
нужно заменять на красочный валик IR-40 (а не IR-
30), который можно приобрести у ближайшего
торгового агента «Касио».
kA festékhenger (IR-40) cseréje
•A termékbe gyárilag behelyezett festékhenger (IR-30)
ellenőrzési célokat szolgál. Amikor a festékhenger
cseréjére van szükség, használjon a legközelebbi
CASIO kereskedőtől vásárolt IR-40-et (
nem IR-30
)
típust.
kV˘mûna inkoustové rolky (IR-40)
Inkoustová rolka (IR-30) instalovaná v tomto výrobku,
když jej zakoupíte, je použita u výrobce pro testovací
účely. Pokud je třeba inkoustovou rolku vyměnit, použijte
inkoustovou rolku IR-40 (
ne IR-30
), kterou zakoupíte u
nejbližšího prodejce CASIO.
kWymienianie rolki barwiàcej (IR-40)
Gdy go kupujesz ten produkt, zainstalowana w nim rolka
barwiąca (IR-30) używana jest w fabryce w celu
próbnym. Gdy konieczna jest wymiana rolki barwiącej,
używaj rolki barwiącej IR-40 (
nie IR-30
) kupionej u
Twojego najbliższego sprzedawcy CASIO.
1
2
3
4
HR-8TEC_EU15_P44_0214.p65 06.2.14, 9:07 PM50
53
• Innvendig rull
En papirrull på 58 mm 25 mmø kan legges inn.
• Sisärulla
Paperirulla (58 mm 25 mmø) sopii laskimen koteloon.
• Indvendig rulle
58 mm 25 mmø rullepapir kan anbringes i regnemask-
inen.
• Rolo Interno
Um rolo de papel de 58 mm 25 mmø pode ser coloca-
do na caixa da calculadora.
• Внутренний рулон
В корпус калькулятора вмещается рулон бумаги
размером 58 мм 25 мм ø.
• Belső tekercs
58 mm 25 mm-es tekercspapír tehető be a számológép
tokjába.
• Interní rolka
Papírová rolka 58 mm 25 mm může být založena ve
skříňce kalkulátoru.
• Rolka wewnętrzna
Rolka papieru 58mm x 25mm ø może być włożona do
pomieszczenia kalkulatora.
1
2
FEED
HR-8TEC P.51_0214.p65 06.2.14, 9:08 PM53
65
kDesimalinnstilling
Flytende desimal
Avrunder svarene til 0 eller 2 desimaler med
flytende desimal for innmating og midlertidige svar.
kDesimaalimoodi
Kelluva desimaalipilkku
Pyöristä tulokset 0:aan tai kahdeksi kymmenyssijaksi
käyttämällä kelluvaa desimaalipilkkua syöttöön ja
väliaikaistuloksiin.
kDecimalfunktion
Flydende decimal
Afrund facitter til 0 eller 2 med anvendelse af
flydende decimal for indlæsning og mellemfacitter.
kModo Decimal
Decimal flutuante
Arredonda os resultados a 0 ou 2 casas decimais,
empregando o decimal flutuante para a entrada e
resultados intermediários.
k
Режим округления
Плавающая десятичная запятая.
Округление результатов до нуля или двух
десятичных знаков с применением плавающей
десятичной запятой для ввода и для
промежуточных результатов.
kTizedes mód
Lebegőpontos tizedes
Eredmények kerekítése 0 vagy 2 tizedes jegyre,
lebegőpontos tizedest alkalmazva bevitelhez és
közbenső eredményekhez.
kReÏim desetinné ãárky
Pohyblivá desetinná čárka
Zaokrouhlování výsledků na 0 nebo 2 desetinná
místa při aplikaci pohyblivé desetinné čárky pro
vkládání a mezivýsledky.
F:
0-5/4:
2-5/4
F:
0-5/4:
2-5/4
F:
0-5/4:
2-5/4
F:
0-5/4:
2-5/4
F
0-5/4,
2-5/4
F:
0-5/4:
2-5/4
F:
0-5/4:
2-5/4
HR-8TEC P.51_0214.p65 06.2.14, 9:09 PM65
67
Example:
Beispiel:
Exemple:
Ejemplo:
Esempio:
7894
÷÷
÷÷
÷6=1315.666666...
Exempel:
Voorbeeld:
Eksempel:
Esimerkki:
Eksempel:
Exemplo:
Пример:
Példa:
Příklad:
Przykład:
“PRT” “F”
7894/
6=
7
´
894.
1
´
315.66666666
“0-5/4”
7894/
6=
7
´
894.
1
´
316.
=
“2-5/4”
7894/
6=
7
´
894.
1
´
315.67
=
HR-8TEC P.51_0214.p65 06.2.14, 9:09 PM67
77
• Pro-rating
• Anteilsverteilung
• Pro-rating
• Prorrateo
• Proporzioni
• Proportionsräkning
• Verhouding
• Pro rata
• Suhteellinen jako
• Pro-rating
• Rateio
Пропорциональное распределение
Arányos osztás
•Procentuální ohodnocení
Dzielenie proporcjonalne
“F”
84+
153+
138/
1#/
/
84l
153l
138l
U
100.
M
K
36.8
M
K
40.8
M
K
22.4
M
K
0.
3.75
K
3.75
375.
237.
84.
M
C
+
+
=
M
+
=
M
+
=
M
+
M
100%
(375)
?(22.4%)
?(40.8%) ?(36.8%)
84 153
138
M
U
U
C
A
HR-8TEC P.51_0214.p65 06.2.14, 9:10 PM77
86
kMıszaki adatok
Környezeti hőmérséklettartomány: 0°C-tól 40°C-ig
Tápellátás:
Hálózatról: Hálózati adapter (AD-A60024)
Elemről: Négy AA méretű mangánelem körülbelül 390 óra
folyamatos kijelzést biztosít (540 órát R6P (SUM-
3) típusnál); illetve körülbelül 3 100 egymást
követő “555555M+” sort kijelzéssel (8 500 sort
R6P (SUM-3) típusnál).
Méretek: 41,1 mm Ma × 99 mm Sz × 196 mm Mé, a
tekercstartó nélkül
Súly: 340 g elemekkel együtt
kTechnické údaje
Rozsah provozních teplot: 0°C až 40°C
Napájení:
Střídavé: AC adaptér (AD-A60024)
Stejnosměrné:
čtyři zinkouhlíkové baterie velikosti AA poskytují přibližně
390 hodin nepřetržitého zobrazení (540 hodin u typu R6P
(SUM-3)); nebo vytištění přibližně 3100 po sobě jdoucích
řádků “555555M+” se zobrazením (8500 řádků u typu R6P
(SUM-3)).
Rozměry: V 41,1 mm × Š 99 mm × D 196 mm, bez držáku
rolky
Hmotnost: 340 g včetně baterií
kDane techniczne
Zakres temperatury otoczenia: 0°C do 40°C
Zasilanie:
AC: Adapter AC (AD-60024)
DC: Cztery baterie manganowe o wymiarze-AA
dostarczają około 390 godzin ciągłego wyświetlania
(540 godzin z typem R6P(SUM-3)); lub drukowanie
około 3 100 linii z rzędu “555555M+” z wyświetlaniem
(8 500 linii z typem R6P(SUM-3)).
Wymiary: 41,1 mm (wys.) × 99 mm (szer.) × 196 mm (dł.)
bez uchwytu rolki
Waga: 340 g włącznie z bateriami
HR-8TEC P.51_0214.p65 06.2.14, 9:11 PM86
– 27 –
âesky
OBSAH
Převod měny Euro ..................................................... 27
Daňové výpočty .......................................................... 28
Příklady převodu měny .............................................. 31
k Místní měna Euro ............................................................ 32
k Euro Místní měna ............................................................ 36
k Místní měna Místní měna ................................................ 41
Vzorce pro výpočty převodů ....................................... 44
Příklady daňových výpočtů (výše daně = 5%) ........... 54
•Přiřazené kurzy jsou uchovány v paměti i když je
kalkulátor vypnut za předpokladu, že je kalkulátor stále
napájen energií z baterií nebo ze sítě. Všechny přiřazené
hodnoty budou vymazány, kdykoli je napájení
kalkulátoru přerušeno (z důvodu vybitých baterií,
odpojení ze sítě, výpadku el. energie atd.)
Pfievod mûny Euro
Vstup do režimu převodů
Každým stisknutím M/EX se přepíná mezi režimem
převodů a režimem paměti. Pro výpočty převodů měn
používejte režim převodů.
Indikace “EXCH” na displeji indikuje režim převodů.
Pokud není “EXCH” zobrazeno je kalkulátor v režimu
paměti.
Uložené hodnoty a nastavení kurzů jsou uchovány v
paměti i když změníte režim kalkulátoru nebo stisknete
AC.
kNastavení kurzu
Příklad: Nastavení kurzu vaší místní ny jako 1 Euro =
1,95583 DM (Německá marka)
Operace Tisk Displej
1. Stiskněte AC.
2. Stiskněte cca na tři sekundy SET, až se na displeji
objeví indikace “SET”.
0.
EXCH, PRT
AC
0
C
SET
0.
SET
#
----------------
T&E_HR8TEC_EU15_P01-_0214.p65 06.2.14, 8:43 PM27
– 28 –
3. Stiskněte klávesu (Local 1, Local 2), ke které chcete
provést přiřazení.*
1
4. Vložte kurz (1,95583) a poté stiskněte SET.
*
1
Pro kurzy 1 a vyšší lze vložit až šest míst. Pro kurzy
menší než 1 lze vložit až 8 míst včetně 0 na integerovém
místě (před desetinnou čárkou) a nuly na čele za
desetinnou čárkou (lze specifikovat pouze šest platných
míst počítáno zleva a započato na prvním nenulovém
místě).
Příklady: 0,123456 0,0123456 0,0012345
•Kurz přazený ke klávese Local (Local 1, Local 2 )
lze zkontrolovat stisknutím klávesy AC a poté stisknutím
klávesy jejíž nastavení chcete zkontrolovat. Nastavená
data se objeví na displeji, ale nejsou vytištěna.
Následující řádek ukazuje firemně nastavené kurzy.
Local 1 RATE = 1,95583
Local 2 RATE = 6,55957
DaÀové v˘poãty
Nastavení v˘‰e danû
Příklad:
výše daně = 5%
Operace Tisk Displej
•Pokud uděláte chybu při vkládání kurzu, stiskněte C a
poté vložte správný kurz.
•P nastavenou výši daně lze kdykoli zkontrolovat
stisknutím AC, a poté TAX+.
Local 1 1.95583
SET
#1
--------
1
95583
1.95583
L1
“PRT
0.
AC
0
C
SET
#
----------------
TAX+5 SET
#
--------------
5
T
(přibližně 3 sekundy)
0.
SET
5.
TAX %
T&E_HR8TEC_EU15_P01-_0214.p65 06.2.14, 8:43 PM28
– 32 –
kValuta locale Euro
Per convertire 100 DM (marchi tedeschi) in euro (tasso di
conversione = 1,95583, assegnato a Local 1)
kLokal Euro
Omvandla 100 DM till Euro (växelkurs = 1,95583, tilldelad
Local 1)
kLokaal Euro
Om DM100 om te rekenen naar euro’s (wisselkoers =
1,95583, toegewezen aan Local 1)
kLokal Euro
Hvordan konvertere 100 tyske mark (konverteringskurs
= 1,95583 lagret under Local 1)
kPaikallisvaluutta Euro
Muunnetaan 100 DM (Saksan markkaa) euroiksi
(vaihtoarvo = 1,95583, määrätty näppäimelle Local 1)
kLokal Euro
For at omregne DM100 (100 tyske mark) til euro
(omregningskurs = 1,95583, tildelt Local 1)
kLocal Euro
Para converter 100 DM em euros (taxa de conversão =
1,95583, designada para Local 1)
k
Местная валюта
евро
Перевести 100 герм. марок в евро (обменный курс
1,95583, присвоен клавише «Local 1»)
kHelyi Euró
100 DM átváltása euróra (árfolyam = 1,95583, Local 1-
hez hozzárendelve)
kMístní mûna Euro
Převedení 100 DM na Eura (kurz = 1,95583, přiřazen k
Local 1)
kWaluta lokalna Euro
Aby przeliczyć 100 marek niemieckich na euro (kurs
konwersji = 1,95583, przyporządkowany do Local 1)
T&E_HR8TEC_EU15_P23_0216.p65 06.2.16, 11:00 AM32
– 35 –
*Kun indtastningsværdien og omregningsfacittet vil blive
vist på displayet. Detaljer for hele udregningen vil blive
inkluderet i udskrivningen.
* Somente o valor introduzido e o resultado da conversão
aparecem no mostrador. Os detalhes do cálculo inteiro
serão incluídos na impressão.
* На дисплее появляются только введенное значение
и результат перевода. Подробности вычисления
включаются в распечатку.
* Csak a bevitt érték és az átváltás eredménye jelenik meg
a kijelzőn. A teljes számítás részletei a nyomtatásba
lesznek belefoglalva.
* Na displeji se objeví pouze vložená hodnota a výsledek
převodu. Podrobnosti celého výpočtu budou uvedeny
na výtisku.
* Jedynie wprowadzona wartość i wynik konwersji ukazują
się na wyświetlaczu. Szczegóły całego obliczenia będą
zawarte na wydruku.
kEuro Local
To convert 110 euros to French francs (conversion rate =
6.55957, assigned to Local 2)
kEuro Örtliche Währung
Zum Umrechnen von 110 Euro in Französische Franken
(Wechselkurs = 6,55957, zugeordnet der Local 2-Taste)
kEuro Devise locale
Pour convertir 110 euros en francs français (taux de
conversion = 6,55957, affecté à Local 2)
kEuro Local
Para convertir 110 euros a francos franceses (tasa de
conversión = 6,55957, asignada a Local 2)
kEuro Valuta locale
Per convertire 110 euro in franchi francesi (tasso di
conversione = 6,55957, assegnato a Local 2)
kEuro Lokal
Omvandla 110 Euro till franska Francs (växelkurs =
6,55957, tilldelad Local 2)
kEuro Lokaal
Om 110 euros om te rekenen naar Franse franken
(wisselkoers = 6,55957, toegewezen aan Local 2)
T&E_HR8TEC_EU15_P23_0216.p65 06.2.16, 11:00 AM35
– 36 –
kEuro Lokal
Konvertering av 110 euro til franske franc
(konverteringskurs = 6,55957 lagret under Local 2)
kEuro Paikallisvaluutta
Muunnetaan 110 euroa Ranskan frangeiksi (vaihtoarvo
= 6,55957, määrätty näppäimelle Local 2)
kEuro Lokal
Omregning af 110 euro til franske franc (omregningskurs
= 6,55957, tildelt Local 2)
kEuro Local
Para converter 110 euros para francos franceses (taxa
de conversão = 6,55957, designada para Local 2)
k
Евро
мест
ная валюта
Перевести 110 евро во французские франки
(обменный курс 6,55957, присвоен клавише «Local
2»)
kEuró Helyi
110 euró átváltása francia frankra (átváltási árfolyam =
6,55957, Local 2-höz hozzárendelve)
kEuro Místní mûna
Převedení 110 Euro na Francouzské franky (kurz =
6,55957, přiřazen k Local 2)
kEuro Waluta lokalna
Aby przeliczyć 110 euro na franki francuskie (kurs
konwersji = 6,55957, przyporządkowany do Local 2)
T&E_HR8TEC_EU15_P23_0216.p65 06.2.16, 11:00 AM36
– 47 –
1. Z místní měny (Local 1, Local 2) na Eura
Částka v Eurech = A / B
A = vložená nebo zobrazená hodnota
B = kurz
Výsledky jsou vypočítány až na 12 míst. Desetinné
hodnoty jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa.
Displej zobrazuje až 12 míst.
1. Z waluty lokalnej (Local 1, Local 2) na euro.
Kwota w euro = A / B
A = Wartość wprowadzona lub wyświetlona
B = Kurs
Wyniki są obliczane do 12 cyfr. Kwoty ułamkowe są
zaokrąglane do dwóch miejsc dziesiętnych. Wyświetlacz
przedstawia do 12 cyfr.
2. Euro to a local currency
Local currency amount = A × B
A = Input or displayed value
B = Rate
2. Von Euro in eine örtliche Währung
Betrag in örtlicher Währung = A × B
A = Eingegebener oder angezeigter Wert
B = Kurs
2. Euro en devise locale
Montant en devise locale = A × B
A = Valeur saisie ou affichée
B = Taux
2. Euro a una divisa local
Importe en divisa local = A × B
A = Valor de presentación o ingreso
B = Tasa
2. Da euro in una valuta locale
Importo della valuta locale = A × B
A = Valore introdotto o visualizzato
B = Tasso
2. Euro till en lokal valuta
Belopp för lokal valuta = A × B
A = Inmatat eller uppvisat värde
B = Växelkurs
T&E_HR8TEC_EU15_P23_0216.p65 06.2.16, 11:01 AM47
– 48 –
2. Euro naar een lokale munteenheid
Lokale munteenheid bedrag = A × B
A = Ingevoerde of aangegeven waarde
B = Wisselkoers
2. Fra euro til en lokal valuta
Beløp i lokale valuta = A × B
A = innmatet eller vist verdi
B = kurs
2. Euro paikallisvaluutaksi
Paikallisvaluutan määrä = A × B
A = Syöttö- tai näyttöarvo
B = Kurssi
2. Euro til en lokal valuta
Beløb i lokal valuta = A × B
A = Indtastet eller vist værdi
B = Kurs
2. Euros para uma moeda local
Quantia da moeda local = A × B
A = Valor introduzido ou exibido
B = Taxa
2. Из евро в местную валюту
Сумма в местной валюте = A × B
A– значение введенное или отображенное на
дисплее
B – курс
2. Euró helyi valutába
Helyi valuta összeges = A × B
A = Bevitt vagy megjelenített érték
B = Árfolyam
2. Euro na místní měnu
Částka v místní měně = A × B
A = vložená nebo zobrazená hodnota
B = kurz
2. Euro na walutę lokalną
Kwota w walucie lokalnej = A × B
A = Wartość wprowadzona lub wyświetlona
B = Kurs
3. Local currency to another local currency
Local currency amount = (A / B) × C
A = Input or displayed value
B = Local (X) rate
C = Local (Y) rate
T&E_HR8TEC_EU15_P23_0216.p65 06.2.16, 11:02 AM48
– 50 –
3. Lokal valuta til en anden lokal valuta
Beløb i lokal valuta = (A / B) × C
A = Indtastet eller vist værdi
B = Local (X) kurs
C = Local (Y) kurs
3. Moeda local para uma outra moeda local
Quantia da moeda local = (A / B) × C
A = Valor introduzido ou exibido
B = Taxa Local (X)
C = Taxa Local (Y)
3. Из одной местной валюты в другую
Сумма в местной валюте = (A / B) × C
A– значение введенное или отображенное на
дисплее
B– курс Local (X)
C – курс Local (Y)
3. Helyi valuta más helyi valutába
Helyi valuta összeges = (A / B) × C
A = Bevitt vagy megjelenített érték
B = Helyi (X) árfolyam
C = Helyi (Y) árfolyam
3. Z místní měny na jinou místní měnu
Částka v místní měně = (A / B) × C
A = vložená nebo zobrazená hodnota
B = kurz místní měn
y (X)
C = kurz místní měn
y (Y)
3. Waluta lokalna na inną walutę lokalną
Kwota waluty lokalnej = (A / B) × C
A = Wartość wprowadzona lub wyświetlona
B = Kurs lokalny (X)
C = Kurs lokalny (Y)
Complies with (EC) Rule No. 1103/97
The number of significant digits of this product is 11.
Errors may be generated in currency conversion calcula-
tions that produce results greater than the values shown
below.
Korrekte Umrechnung gemäß
EG-Verordnung Nr.1103/97
Die Anzahl der höchstwertigen Stellen dieses Produkts
ist 11.
Wenn bei der Kalkulation einer Währungsumwandlung
Beträge entstehen, die die untenstehenden Werte
T&E_HR8TEC_EU15_P23_0216.p65 06.2.16, 11:02 AM50
– 52 –
som giver resultater, der er større end værdierne vist
herunder.
Cumpre com a Regra (CE) N° 1103/97
O número de dígitos significativos deste produto é 11.
Podem ocorrer erros nos cálculos de conversão de moeda
que produzem resultados maiores do que os valores
mostrados abaixo.
Соответствует правилу СЕ № 1103/97
Число значащих цифр для этого изделия — 11.
Если при пересчете валют получаются результаты,
превышающие значения, приведенные ниже,
возможно возникновение ошибок.
Megfelel a 1103/97 sz. CE előírásnak
A termék értékes jegyeinek száma 11.
Hibák keletkezhetnek az olyan valutaátváltási
számításokban, amelyek az alábbi értékeknél nagyobb
eredményeket állítanak elő.
Splňuje (CE) Vyhlášku č. 1103/97
Počet platných míst tohoto výrobku je 11.
Chyby ve výpočtech s převodem měny mohou vznikat,
když jsou produkovány výsledky větší než hodnoty
uvedené níže.
Zgodnie z przepisem (CE) No. 1103/97
Liczba cyfr znaczących tego produktu wynosi 11.
W trakcie wykonywania obliczeń konwersji walut, mogą
zaistnieć błędy dające wyniki większe niż te, które zostały
poniżej przedstawione.
1.00 =
Local*
1.95583
6.55957
1936.27
166.386
2.20371
40.3399
200.482
13.7603
5.94573
0.787564
40.3399
340.750
DEM
FRF
ITL
ESP
NLG
BEF
PTE
ATS
FIM
IEP
LUF
GRD
511,291,881.19 999,999,999.99
152,449,017.23 999,999,999.95
51,645,689.90 99,999,999,983
601,012,104.38 99,999,999,999
453,780,216.08 999,999,999.98
2,478,935,247.71 99,999,999,999
498,797,897.06 99,999,999,998
72,672,834.16 999,999,999.89
168,187,926.46 999,999,999.99
1,269,738,078.42 999,999,999.99
2,478,935,247.71 99,999,999,999
293,470,286.13 99,999,999,999
T&E_HR8TEC_EU15_P23_0216.p65 06.2.16, 11:02 AM52
– 54 –
Esimerkki verolaskutoimenpiteistä
(veroarvo = 5%)
Eksempler på skatteudregning
(skatterate = 5%)
Exemplos de cálculo de imposto
(Taxa de imposto = 5%)
Примеры налоговых вычислений
(
ставка налога 5 %
)
Adószámítási példák
(Adókulcs = 5%)
Pfiíklady daÀov˘ch v˘poãtÛ
(v˘‰e danû = 5%)
Przyk∏ady obliczeƒ podatku
(stopa podatkowa = 5%)
1. Original cost = $150
Calculate the price-plus-tax.
1. Originalpreis = $150
Berechnen Sie den Preis plus Steuer.
1. Coût original = 150 $
Calculer le prix taxe comprise.
1. Costo original=$150
Calcular el precio más el impuesto.
1. Costo originale = $150
Calcolare il prezzo più imposta.
1. Ursprunglig kostnad = $150
Beräkna pris-plus-skatt.
1. Oorspronkelijke prijs = $150
Bereken de prijs-plus-BTW.
1. Opprinnelig pris = $150
Beregn pris-pluss-avgift.
1. Alkuperäinen hinta = $150
Laske verollinen hinta.
1. Oprindelig pris = $150
Udregn pris-plus-skat.
T&E_HR8TEC_EU15_P23_0216.p65 06.2.16, 11:02 AM54
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155

Casio HR-8TEC Uživatelský manuál

Kategorie
Vodní pumpy
Typ
Uživatelský manuál