Citizen CX-123N Uživatelský manuál

Značka
Citizen
Kategorie
kalkulačky
Modelka
CX-123N
Typ
Uživatelský manuál
POPIS TLAČÍTEK A PŘEPÍNAČŮ
Číselná tlačítka
Slouží k zadávání čísel do kalkulačky.
…………… Desetinná čárka
Slouží k zadávání desetinné čárky.
…………… Změna znaménka
Mění znaménko dat v registru X.
……… Násobení a dělení
Vkládá operaci násobení nebo dělení a provádí dříve vložené
operace násobení a dělení.
Provádí opakovaný výpočet násobení a dělení.
…………… Rovná se
Provádí násobení, dělení, %, výpočty s konstantou a další
výpočty.
…………… Korekční tlačítko
Slouží k odstranění zobrazované hodnoty, číslo po číslu
zprava, dokud není smazáno číslo, které chcete nahradit.
…………… Nulování
Slouží k vymazání chybně zadané položky nebo celé
zobrazované hodnoty. Obsah paměti bude uchován.
…………… Procenta
Provádí procentní výpočty.
…………… Mezisoučet
Slouží k zobrazení a vytištění obsahu celkové paměti.
…………… Součet
Zobrazí a vytiskne obsah celkové paměti a vymaže ji.
…………… Plus
Přičte hodnotu k akumulovanému součtu. Pro přičtení stejné
hodnoty vícekrát (opakované sčítání) zadejte tuto hodnotu
jednou a poté stiskněte tlačítko Plus tolikrát, kolikrát je potřeba.
Pokud toto tlačítko stisknete bezprostřed po stisknutí
tlačítka
, funguje jako procentní navýšení.
…………… Minus
Pro odečtení hodnoty vícekrát (opakované odčítání) zadejte
tuto hodnotu jednou a po stiskněte tlačítko Minus tolikrát,
kolikrát je potřeba. Pokud toto tlačítko stisknete bezprostředně
po stisknutí tlačítka
, funguje jako procentní snížení.
…………… Mezisoučet paměti 1
Když stisknete toto tlačítko jednou, zobrazí se a vytiskne
obsah nezávislé paměti 1.
Když stisknete toto tlačítko dvakrát, zobrazí se a vytiskne
obsah nezávislé paměti 1 a vymaže ji.
…………… Přirážka
Pro výpočet prodejní nebo nákupní ceny s marží.
…………… Podávání papíru
…………… Přičtení k paměti 1
Přičte hodnotu k paměti 1. Pokud probíhá výpočet, tlačítko
Přičtení k paměti ho dokončí a výsledek přičte k paměti.
0
9
00
·
+/-
×
÷
=
%
+
-
…………… Odečtení od paměti 1
Odečte hodnotu od paměti 1. Pokud probíhá výpočet, tlačítko
Odečtení od paměti 1 ho dokončí a výsledek odečte od
paměti.
…………… Přičtení daně
Slouží k výpočtu ceny s daní, závisí na sazbě daně.
…………… Odečtení daně
Slouží k výpočtu ceny bez daně, závisí na sazbě daně.
…………… Předvolba sazby DANĚ
Slouží k zadání sazby daně.
…………… Tisk
Slouží k tisku aktuální položky jakožto čísla faktury se
zobrazením symbolu "#" na levém okraji papírové role.
…………… Celkový součet
Zobrazí a vytiskne obsah paměti celkového součtu.
Stiskněte tlačítko Celkový součet (GT) dvakrát pro vyvolání a
vymazání paměti celkového součtu (GT).
…………… Počítadlo položek
…………… Volba režimu desetinné čárky
DECIMAL Arežim sčítání
F……………plně plovoucí
0,2,4,6 ........... pevná desetinná čárka.
………… Volba zaokrouhlování
ROUNDING 5/4 ……………zaokrouhlování vypnuto
↓……………zaokrouhlování dolů
↑……………zaokrouhlování nahoru
………… Aktivace celkového součtu (GT)
OFF ON OFF Paměť celkového součtu není aktivována.
GT ON Konečné výsledky sčítání a odčítání budou automaticky
akumulovány v paměti celkového součtu (GT) podle
znaménka.
…… Zapnutí, zapnutí s tiskem, vypnutí
OFF Napájení je vypnuto.
ON Napájení je zapnuto, ale tisk je deaktivován.
PRINT Tisk je aktivován.
M+ II …… Přičtení k paměti 2
Přičte hodnotu k paměti 2. Pokud probíhá výpočet, tlačítko
Přičtení k paměti 2 ho dokončí a výsledek přičte k paměti.
M- II …… Odečtení od paměti 2
Odečte hodnotu od paměti 2. Pokud probíhá výpočet, tlačítko
Odečtení od paměti 2 ho dokončí a výsledek odečte od paměti
2.
MRC II …. Mezisoučet paměti 2
Když stisknete toto tlačítko jednou, zobrazí se a vytiskne
obsah nezávislé paměti 2.
Když stisknete toto tlačítko dvakrát, zobrazí se a vytiskne
obsah nezávislé paměti 2 a vymaže ji.
POZNÁMKA: TENTO PŘÍSTROJ JE NUTNÉ UMÍSTIT V BLÍZKOSTI
SNADNO PŘÍSTUPNÉ SÍŤOVÉ ZÁSUVKY.
1. Addition and subtraction
Zbrajanje i oduzimanje
Sčítání a odčítání
Addition og subtraktion
Optellen en aftrekken
Yhteen- ja vähennyslasku
Addition et soustraction
Addition und Subtraktion
Összeadás és kivonás
Addizione e sottrazione
Addisjon og subtraksjon
Dodawanie i odejmowanie
Adunare şi scădere
Сложение и вычитание
Sabiranje i oduzimanje
Sčítanie a odčítanie
Prištevanje in odštevanje
Suma y resta
Addition och subtraktion
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
3. Division
Dijeljenje
Dělení
Division
Delen
Jakolasku
Division
Division
Osztás
Divisione
Divisjon
Dzielenie
Împărţire
Деление
Deljenje
Delenie
Deljenje
División
Division
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
Repeat add and mixed calculation
Ponovljeno zbrajanje i kombiniranje računskih radnji
Opakované sčítání a smíšené výpočty
Gentag addition og sammensat beregning
Herhaald optellen en gemengde berekening
Toistuva yhteenlasku ja sekayhtälöt
Répétition d’additions et calculs mixtes
Wiederholte Addition und gemischte Rechnungen
Ismételt összeadás és vegyes számítások
Calcolo misto e di addizione ripetuta
Gjentagende addisjon og blandet kalkulasjon
Powtórzenie dodawania i obliczenia mieszane
Adunare repetată şi calcul combinat
Повторное сложение и смешанные расчеты
Ponovljeno sabiranje i raznorodne kalkulacije
Opakované sčítanie a zmiešané výpočty
Ponovno seštevanje in mešani izračun
Repetición de suma y cálculo mixto
Upprepad addition och blandad beräkning
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
4. Constant multiplication
Množenje s konstantom
Násobení konstantou
Multiplikation med konstant faktor
Constanten vermenigvuldigen
Kertominen vakiolla
Multiplication avec constante
Konstantenmultiplikation
Konstans szorzás
Moltiplicazione con costante
Multiplikasjon med konstant
Mnożenie przez stałą
Înmulţire cu constantă
Умножение на константу
Množenje sa konstantom
Násobenie konštantou
Množenje s konstanto
Multiplicación de constante
Konstant multiplikation
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
5. Constant division
Dijeljenje s konstantom
Dělení konstantou
Division med konstant faktor
Constanten delen
Jakaminen vakiolla
Division avec constante
Konstantendivision
Konstans osztás
Divisione con costante
Divisjon med konstant
Dzielenie przez stałą
Împărţire cu constantă
Деление на константу
Deljenje sa konstantom
Delenie konštantou
Deljenje s konstanto
División de constante
Konstant division
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
6. Reciprocal calculation
Računanje recipročne vrijednosti
Výpočet převrácené hodnoty
Reciprokberegning
Reciproque berekening
Käänteislukulasku
Calcul réciproque
Reziprokberechnung
Reciprokszámítás
Calcolo reciproco
Resiprok kalkulasjon
Obliczenia odwrotności
Calcul invers
Вычисление обратной величины
Kalkulacija recipročne vrednosti
Výpočet prevrátené hodnoty
Obratno sorazmerni izračun
Cálculo recíproco
Omvänd beräkning
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
7. Percentage calculation
Računanje postotka
Výpočet procent
Procentberegning
Percentageberekening
Prosenttilasku
Calcul de pourcentage
Prozentrechnung
Százalékszámítás
Calcolo di percentuale
Prosentberegning
Obliczenia procentowe
Calcul procentaj
Процентные вычисления
Kalkulacija procentualne vrednosti
Výpočet percent
Računanje odstotkov
Cálculo de porcentaje
Procenträkning
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
8. Discount and add-on calculation
Računanje sniženja i povećanja cijena
Výpočet slevy a přirážky
Rabat- og tillægsberegning
Korting- en opslagberekening
Alennus- ja hinnanlisäyslasku
Calcul avec réduction et supplément
Abschlags- und Aufschlagsrechnung
Diszkont- és kiegészítő számítások
Calcolo di sconti e maggiorazioni
Beregning med rabatt og påslag
Obliczenia upustu i dodatku
Calcul de discont şi adaos
Расчеты скидки и наценки
Kalkulacija popusta i doplate
Výpočet zľavy a prirážky
Izračun popusta in prištevanje
Cálculo de descuento y aumento
Beräkning av rabatt och pålägg
($123 less 5% for cash)
(123 USD umanjeno za 5% zbog gotovinskog plaćanja)
(123 USD bez 5 % v hotovosti)
($123 minus 5 % kontantrabat)
($123 min 5% voor contante betaling)
($123 miinus 5 % käteisalennus)
($123 moins 5 % pour paiement en espèces)
($123 minus 5% bei Barzahlung)
($123, készpénzfizetés miatt 5% engedmény)
($123 meno 5% per pagamento in contante)
(123 minus 5 % kontantrabatt)
($123 minus 5% za gotówkę)
(123$ minus 5% pentru numerar)
(123 $ со скидкой 5% при оплате наличными)
($123 minus 5% za gotovinu)
(123 USD bez 5 % v hotovosti)
($ 123 minus 5 % za gotovino)
($123 menos 5% por pago en efectivo)
($123 minus 5 % kontantrabatt)
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
9. Memory calculation
Računanje s memorijom
Výpočet s využitím paměti
Hukommelsesberegning
Geheugenberekening
Muistilasku
Calcul avec mémoire
Speicherrechnung
Memóriaszámítás
Calcolo memoria
Beregning med minne
Obliczenia w pamięci
Calcul memorie
Расчеты с использованием памяти
Kalkulacija sa memorijom
Výpočet s využitím pamäte
Izračun pomnilnika
Cálculo de memoria
Minnesberäkning
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
b) 1÷0 = error
1÷0 = greška
1÷0 = chyba
1÷0 = fejl
1÷0 = fout
1÷0 = virhe
1÷0 = erreur
1÷0 = Fehler
0 = hiba
1÷0 = errore
1÷0 = feil
0 = błąd
1÷0 = eroare
1÷0 = ошибка
1÷0 = greška
1÷0 = chyba
1÷0 = napaka
1÷0 = error
1÷0 = fel
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
12. Non print calculation
Računanje bez ispisa
Výpočet bez tisku
Udregning uden udskrift
Niet-afdrukberekening
Laskeminen ilman tulostusta
Calcul sans impression
Berechnung ohne Druck
Nem kinyomtatandó számítások
Calcolo senza stampa
Beregning uten utskrift
Obliczenia bez drukowania
Calcul fără tipărire
Расчеты без печати
Kalkulacija bez štampe
Výpočet bez tlače
Izračun brez tiskanja
Cálculo sin impresión
Beräkning utan utskrift
123+123+123=369
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
13. Rounding calculation
Računanje sa zaokruživanjem
Výpočet se zaokrouhlením
Udregning med afrunding
Afrondberekening
Pyöristäminen
Calcul avec arrondi
Rundung
Kerekítési számítások
Calcolo con arrotondamento
Beregning med avrunding
Obliczenia z zaokrąglaniem
Calcul cu rotunjire
Расчеты с округлением
Kalkulacija sa zaokruživanjem
Výpočet sa zaokrúhlením
Izračun z zaokrožanjem
Cálculo de redondeo
Avrundningsberäkning
3=0.333 .......... Round off ............................. 0.33
......... Zaokruživanje ...................... 0.33
......... Zaokrouhlování vypnuto ..... 0,33
......... Afrunding .............................. 0.33
......... Afronden ............................... 0.33
......... Pyöristys pois ....................... 0.33
......... Arrondi désactivé ................. 0.33
......... Runden .................................. 0.33
......... Kerekítés ki ........................... 0.33
......... Arrotondamento ................... 0.33
......... Rund av ................................. 0,33
......... Zaokr. w .............................. 0,33
......... Rotunjire ................................ 0.33
......... округление ............................ 0.33
1÷3=0.333 ………… Zaokr. isklj ………………………… 0.33
………… zaokrúhľovanie vypnuté ………………………… 0,33
………… Zaokroži ………………………… 0,33
………… Redondeo ………………………… 0,33
……… Runda av …………… 0.33
1÷3=0.333 ………. Round down ……………………. 0.33
............ Zaokruživanje na niže .............. 0.33
............ Zaokrouhlování dolů ................ 0,33
............ Nedrunding ............................... 0.33
............ Omlaag afronden ...................... 0.33
............ Pyöristys alaspäin .................... 0.33
............ Arrondi au chiffre inférieur ...... 0.33
............ Abrunden ................................... 0.33
............ Kerekítés lefelé .......................... 0.33
............ Arrotondamento per difetto ...... 0.33
............ Rund ned .................................... 0,33
............ Zaokr. w dół ................................ 0,33
............ Rotunjire în minus ..................... 0.33
............ округление с понижением ...... 0.33
............ Zaokr. naniže .............................. 0.33
............ Zaokrúhľovanie nadol ............... 0,33
............ Zaokroži navzdol ........................ 0,33
............ Redondeo a la baja ……………... 0,33
............ Runda av nedåt ........................... 0.33
1÷3=0.333 ........... Round up ................................... 0.34
.......... Zaokruživanje na više ............... 0.34
.......... Zaokrouhlování nahoru ............ 0,34
.......... Oprunding .................................. 0,34
.......... Omhoog afronden ..................... 0.34
.......... Pyöristys ylöspäin ..................... 0.34
.......... Arrondi au chiffre supérieur ..... 0.34
.......... Aufrunden .................................. 0.34
.......... Kerekítés felfelé ......................... 0.34
.......... Arrotondamento per eccesso ... 0.34
.......... Rund opp .................................... 0,34
.......... Zaokr. w górę .............................. 0,34
.......... Rotunjire în plus ......................... 0.34
.......... округление с повышением ...... 0,34
.......... Zaokr. naviše ............................... 0.34
.......... zaokrúhľovanie nahor ................ 0,34
.......... Zaokroži navzgor ........................ 0,34
……... Redondeo al alza ……………….. 0,34
.......... Runda av uppåt .......................... 0.34
2÷3=0.666 ………. Round off ............................... 0.67
........... Zaokruživanje ........................ 0.67
........... Zaokrouhlování vypnuto ...... 0,67
........... Afrunding ............................... 0.67
........... Afronden ................................. 0.67
........... Pyöristys pois ........................ 0.67
........... Arrondi désacti .................. 0.67
........... Runden ................................... 0.67
........... Kerekítés ki ............................ 0.67
........... Arrotondamento .................... 0.67
........... Rund av .................................. 0,67
........... Zaokr. w ............................... 0,67
........... Rotunjire ................................. 0.67
........... округление ............................. 0.67
........... Zaokr. isklj ............................... 0.67
.......... zaokrúhľovanie vypnuté .................... 0,67
.......... Zaokroži .............................................. 0,67
……... Redondeo ……………………………… 0,67
.......... Runda av ............................................. 0.67
2÷3=0.666 .......... Round down .............................. 0.66
.......... Zaokruživanje na niže .............. 0.66
.......... Zaokrouhlování dolů ................ 0,66
.......... Nedrunding ............................... 0.66
.......... Omlaag afronden ...................... 0.66
.......... Pyöristys alaspäin .................... 0.66
.......... Arrondi au chiffre inférieur ...... 0.66
.......... Abrunden ................................... 0.66
.......... Kerekítés lefelé .......................... 0.66
.......... Arrotondamento per difetto ...... 0.66
.......... Rund ned .................................... 0,66
.......... Zaokr. w dół ................................ 0,66
.......... Rotunjire în minus ..................... 0.66
.......... округление с понижением ...... 0.66
.......... Zaokr. naniže .............................. 0.66
.......... zaokrúhľovanie nadol ................ 0,66
.......... Zaokroži navzdol ........................ 0,66
.......... Redondeo a la baja …………….. 0,66
.......... Runda av nedåt .......................... 0.66
2÷3=0.666 ………. Round up ………………................. 0.67
………. Zaokruživanje na više .................. 0.67
............ Zaokrouhlování nahoru ............... 0,67
............ Oprunding ..................................... 0.67
………. Omhoog afronden ......................... 0.67
............ Pyöristys ylöspäin ........................ 0.67
............ Arrondi au chiffre supérieur ........ 0.67
............ Aufrunden ..................................... 0.67
............ Kerekítés felfelé ............................ 0.67
............ Arrotondamento per eccesso ...... 0.67
............ Rund opp ....................................... 0,67
............ Zaokr. w górę ................................. 0,67
............ Rotunjire în plus ............................ 0.67
............ округление с повышением ........ 0.67
............ Zaokr. naviše ................................. 0.67
............ zaokrúhľovanie nahor .................. 0,67
............ Zaokroži navzgor .......................... 0,67
............ Redondeo al alza …………………. 0,67
............ Runda av uppåt ............................. 0.67
Entry Function key Display Paper print-out
Unos Funkcijska tipka Prikaz Ispis na papiru
Hodnota Funkční tlačítko Displej Papírový výtisk
Indtastning Funktionstast Visning Papirudskrift
Invoer Functietoets Display Afdruk op papier
Syöttö Toimintonäppäin Näyttö Paperituloste
Saisie Touche de function Affichage Impression papier
Eingabe Funktionstaste Anzeige Ausdruck
Bevitel Funkcióbillentyű Kijelző Papír kinyomtatása
Registrazione Tasto di funzione Visualizzazione Stampa su carta
Inntasting Funksjonstast Visning Utskrift på papir
Wpis Przycisk funkcji Wyświetlacz Wydruk na papierze
Introducere Tastă funcţională Afişaj Tipărire pe hârtie
Ввод Функц. Клавиша Дисплей Вывод на печать
Unos Funkcijski taster Displej Štampa na papiru
Hodnota Funkčné tlačidlo Displej Papier
Vnos Funkcijska tipka Prikaz Natis na papir
Entrada Tecla de función Visualización Impresión sobre papel
Inmatning Functionstangent Display Pappersutskrift
14. Mark-up calculation
Računanje prodajne cijene
Výpočet přirážky
Avanceberegning
Prijsberekening
Hinnoittelu
Calcul avec marge bénéficiaire
Aufschlagrechnung
Árrésszámítás
Calcolo del margine di profitto
Beregning med påslag
Obliczenia marży
Calcul adaos comercial
Операция «повышение цены»
Kalkulacija margine profita
Výpočet prirážky
Izračun pribitka
Cálculo de margen de beneficio
Påläggsberäkning
Cost = 100
Trošak= 100
Náklady = 100
Kostpris = 100
Kostprijs = 100
Hinta = 100
Coût = 100
Kosten = 100
Költség = 100
Costo = 100
Kostpris = 100
Koszt = 100
Cheltuieli = 100
Стоимость = 100
Cena = 100
Náklady = 100
Strošek = 100
Coste = 100
Kostnad = 100
Profit = 20% of selling price
Dobit = 20% prodajne cijene
Zisk = 20 % prodejní ceny
Fortjeneste = 20 % af salgspris
Winst = 20% van verkoopprijs
Voitto = 20 % myyntihinnasta
Bénéfice = 20 % du prix de vente
Gewinn = 20% des Verkaufspreises
Nyereség = eladási ár 20%-a
Profitto = 20% del prezzo di vendita
Fortjeneste = 20 % av salgsprisen
Zysk = 20% ceny sprzedaży
Profit = 20% din preţul de vânzare
Прибыль = 20% цены продажи
Profit = 20% prodajne cene
Zisk = 20% predajnej ceny
Dobiček = 20 % prodajne cene
Beneficio = 20% del precio de venta
Vinst = 20 % av försäljningspriset
/