Weller HAP 200 Operating Instructions Manual

Značka
Weller
Modelka
HAP 200
Typ
Operating Instructions Manual
EN FR IT ES PT NL SV DK FI GR TR
CZ
PL HU SK SL EE LV LT DE
HAP 200
Návod k použití
HAP 200
HAP 200
Přehled přístroje
1 Elektrický připojovací kabel
s konektorem
2 Přípojka horkovzdušné
hadičky
3 Spínač
4 Bezpečnostní stojánek
5 Adaptér trysky
6 Tryska
356
1
2
4
HAP 200 3-6
DE EN FR IT ES PT NL SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT
Obsah
1
K tomuto návodu........................................................................ 3
2 Pro vaši bezpečnost .................................................................. 3
3 Rozsah dodávky ........................................................................ 4
4 Popis přístroje............................................................................ 4
5 Uvedení přístroje do provozu..................................................... 5
6 Příslušenství .............................................................................. 6
7 Likvidace.................................................................................... 6
8 Záruka........................................................................................ 6
1 K tomuto návodu
Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám projevili zakoupením
horkovzdušné páječky HAP 200. Při výrobě byly na kvalitu kladeny
nejpřísnější požadavky, které zaručují spolehlivou funkci přístroje.
Tento návod obsahuje důležité informace k tomu, abyste páječku
HAP 200 mohli správně uvést do provozu, používat ji, provádět
údržbu a abyste sami mohli odstranit jednoduché závady.
Z Před uvedením páječky HAP 200 do provozu, než s ní začnete
pracovat, si přečtěte celý tento návod a přiložené bezpečnostní
pokyny.
Z Tento návod uchovávejte tak, aby byl přístupný pro všechny
uživatele.
1.1 Zohledněné směrnice
Údaje v prohlášení o shodě ES k horkovzdušné páječce HAP 200
odpovídají 89/336/EHS a 2006/95/ES.
1.2 Přiložené dokumenty
Návod k použití HAP 200
Doprovodná brožura - Bezpečnostní pokyny k tomuto návodu
Návod k použití řídicí jednotky
2 Pro vaši bezpečnost
Horkovzdušná páječka HAP 200 byla vyrobena v souladu se
současným stavem techniky a podle uznávaných bezpečnostně
technických pravidel. Přesto hrozí nebezpečí úrazu a materiální
škody, pokud nebudete dodržovat bezpečnostní pokyny v přiložené
bezpečnostní brožuře a výstražná upozornění v tomto návodu. HAP
200 předávejte třetím osobám vždy společně s tímto návodem
k použití.
4-6 HAP 200
2.1 Co je nutné dodržovat
Horkovzdušnou páječku vždy odkládejte do originálního
bezpečnostního stojánku.
Z blízkosti horké páječky odstraňte všechny hořlaviny.
K horkovzdušným zařízením nikdy nepřipojujte hořlavé plyny.
Při používání HAP 200 noste vhodný ochranný oděv.
Nezaměřujte proud horkého vzduchu na osoby a nedívejte se do
něj.
Horkou páječku HAP 200 nikdy nenechávejte bez dozoru.
Nepracujte na částech pod napětím.
Při použití inertních plynů zajistěte dostatečné větrání.
Dodržujte návod k použití řídicí jednotky.
2.2 Použití v souladu s určeným účelem
Páječku HAP 200 používejte výhradně k účelu uvedenému v návodu
k použití, tj. k pájení a odpájení povrchově montovaných
elektronických součástek za zde uvedených podmínek. Použití
HAP 200 v souladu s určeným účelem zahrnuje také, že
budete dodržovat tento návod,
budete dodržovat všechny další doprovodné podklady,
budete dodržovat vnitrostátní předpisy pro prevenci úrazů platné
v místě použití.
Výrobce nepřebírá záruku v případě použití v rozporu s návodem
k použití a při provedení svévolných úprav přístroje.
3 Rozsah dodávky
Horkovzdušná páječka HAP 200, 005 27 116 99
Návod k použití, 005 57 057 00
Brožura - Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostní stojánek WDH 30, 005 15 152 99
Tryska o Ø 3,0 mm, 005 87 278 22
Nástrčný klíč pro normální trysku, 005 87 488 62
Adaptér trysky M6, 005 87 617 28
Stranový klíč vel. 8, 005 87 278 26
4 Popis přístroje
Horkovzdušná páječka Weller HAP 200 s integrovaným spínačem
(3) je vhodná k pájení a odpájení povrchově montovaných
elektronických součástek. Široký sortiment trysek umožňuje její
univerzální použitelnost.
Spínačem integrovaným v rukojeti (3) se řídí průtok vzduchu.
Iontová past v páječce zajišťuje, aby vystupující horký vzduch nebyl
elektrostaticky nabitý. Hadička a rukojeť mají antistatické provedení.
Teplotu teplotně regulovaného horkého vzduchu lze pomocí řídicí
jednotky nastavit mezi 50 a 550 °C.
HAP 200 5-6
DE EN FR IT ES PT NL SV DK FI GR TR CZ PL HU SK SL EE LV LT
4.1 Technické údaje HAP 200
Topný výkon 200 W
Topné napětí 24 V AC
Max. množství vzduchu 15 l/min
Teplotní rozsah 50 °C až 550 °C
Přesnost teploty 30 °C
Vyrovnání potenciálů
Horkovzdušná páječka HAP 200 je vybavena vodičem pro
vyrovnávání potenciálů, který lze zapojit podle návodu k použití
použité řídicí jednotky.
5 Uvedení přístroje do provozu
VÝSTRAHA!
Nebezpečí úrazu horkým vzduchem a inertními
plyny.
Při provozu horkovzdušné páječky hrozí nebezpečí popálení
vystupujícím horkým vzduchem. Při použití inertních plynů hrozí
nebezpečí udušení.
Z Před uvedením HAP 200 do provozu si kompletně přečtěte
přiložené bezpečnostní pokyny, bezpečnostní pokyny v tomto
návodu k použití a dále návod k řídicí jednotce a dodržujte zde
uvedená bezpečnostní opatření!
1. Horkovzdušnou páječku HAP 200 opatrně vybalte.
2. Zkontrolujte, zda je řídicí jednotka vypnutá.
3. Horkovzdušnou páječku HAP 200 odložte do bezpečnostního
stojánku (4).
4. Elektrický připojovací konektor (1) páječky HAP 200 zapojte do
7pólové zásuvky řídicí jednotky a zajistěte mírným pootočením
doprava.
5. Hadičku HAP 200 (2) nasaďte na spojku „Air“ řídicí jednotky.
6 Síťovým spínačem zapněte řídicí jednotku a nastavte teplotu
a množství průtoku vzduchu.
Dodržujte návod k použití řídicí jednotky.
6-6 HAP 200
5.1 Pracovní pokyny
POZOR!
Nebezpečí poškození topného tělesa páječky příliš
dlouhým závitem trysky.
Hloubka závitu horkovzdušné trysky je max. 5 mm (0,2"). Delší
závit může způsobit poškození topného tělesa.
Z Dbejte na správnou hloubku závitu šroubované trysky!
Z Používejte originální horkovzdušné trysky Weller!
S páječkou HAP 200 obdržíte nástrčný klíč vel. 8. Používejte ho
k výměně trysky a na topném tělese zajistěte stranovým klíčem,
který je součástí dodávky.
Poznámka Pokud na HAP 200 přišroubujete pomocí nástrčného klíče vel. 8
přiložený adaptér trysky (5) (005 87 610 28), můžete použít stejné
trysky jako pro HAP 1.
Náhradní horkovzdušné páječky jsou kalibrovány a lze je připojovat
a používat bez dokalibrování.
Ke kontrole teploty horkého vzduchu se doporučuje používat
speciální měřicí trysku (005 87 278 08), kterou lze kontaktovat
plášťový termočlánek (ø 0,5 mm).
6 Příslušenství
Horkovzdušné trysky pro HAP 200 (viz přehled Hot Air Nozzles)
7 Likvidace
Výměnné části přístroje, filtry nebo staré přístroje likvidujete
v souladu s předpisy platnými ve vaší zemi.
8 Záruka
Nároky kupujícího na odstranění vad se promlčují jeden rok od
dodání. To neplatí pro nároky kupujícího na postih podle
§§ 478, 479 občanského zákoníku.
Námi poskytnutá záruka na kvalitu a životnost zařízení platí pouze
tehdy, pokud je písemná a pojem „záruka“ je v ní výslovně použit.
/

v jiných jazycích