Ferm FCS 360 LK Návod k obsluze

Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

Conecte el adaptador de la red eléctrica en el
enchufe (de pared).
Cuando el proceso de carga comienza, el diodo rojo
se enciende.
Si la batería está completamente descargada o no se
ha usado durante un periodo prolongado de tiempo,
tardará unas 24 horas en cargarse completamente.
Normalmente tarda cerca de 5 horas.
Una vez cargada, coloque la batería en la
herramienta.
MANTENIMIENTO
Asegúrese de que la máquina no está bajo tensión
cuando realice trabajos de mantenimiento en el
motor.
Las máquinas Ferm han sido diseñadas para funcionar
durante periodos prolongados de tiempo con un
mínimo de mantenimiento. El funcionamiento
continuado satisfactorio depende de que el cuidado y la
limpieza de la máquina sean los adecuados.
LIMPIEZA
Mantenga limpias las ranuras de ventilación de la
máquina para evitar el recalentamiento del motor.
Limpie regularmente la carcasa de la máquina con un
trapo suave, preferentemente después de cada
utilización. Mantenga las ranuras de ventilación libres de
polvo y suciedad. Si no consigue eliminar la suciedad, use
un trapo suave humedecido con agua jabonosa. Nunca
use disolventes como gasolina, alcohol o solución de
amoníaco, etc. Dichos disolventes pueden dañar las
partes de plástico.
LUBRICACIÓN
La máquina no necesita lubricación adicional.
AVERÍAS
Si se produce una avería, por ej. el desgaste de una pieza,
póngase en contacto con su distribuidor local de Ferm.
Al dorso de este manual encontrará el diagrama de
composición, donde se muestran las piezas que pueden
solicitarse.
MEDIO AMBIENTE
Para evitar que la máquina sufra daños durante el
transporte, se entrega en un embalaje resistente. La
mayor parte de los materiales de embalaje puede
reciclarse. Lleve esos materiales a los lugares de
reciclado apropiados. Lleve las máquinas que ya no desea
conservar a su distribuidor de Ferm local. Allí se
eliminarán de un modo seguro para el medio ambiente.
Las células de batería son reciclables. Llévelos a su
distribuidor local de Ferm o a la estación de reciclaje más
cercana. Las baterías se reciclarán o eliminarán de un
modo seguro para el medio ambiente.
GARANTÍA
Las condiciones de garantía pueden encontrarse en la
tarjeta de garantía que se adjunta por separado.
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que
este producto cumple con las siguientes
normas o documentos normalizados:
EN60745-1, EN60745-2-2, EN55014-1,
EN55014-2, EN60335-1, EN60335-2-29,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
según las regulaciones:
98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC
del 01-09-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Departamento de calidad
CE
ı
DÉCLARACION DE CONFORMIDAD
(
E
)
Ferm 17
Stroje Ferm byly navrženy tak, aby mohly dlouho pracovat
s minimem údržby. Stálý bezproblémový provoz závisí od
řádné péče o stroj a od pravidelného čištění.
ČIŠTĚNÍ
Ventilační průduchy na stroji musí být volné, aby se
předešlo přehřátí stroje. Pouzdro stroje pravidelně
čistěte měkkým hadrem, nejlépe po každém použití.
Ventilační průduchy nesmí být blokovány prachem a
nečistotami. Pokud nečistoty nelze odstranit, použijte
měkký hadr namočený v mýdlové vodě. Nikdy
nepoužívejte rozpouštědla jako je benzín, alkohol, čpavek
apod. Tyto rozpouštědla mohou poškodit plastový kryt.
MAZÁNÍ
Stroj nevyžaduje žádné další mazání.
ZÁVADY
Když se vyskytne závada, např. po opotřebení některé
součástky, obraťte se prosím na místního prodejce
Ferm. Na zadní straně tohoto návodu je schéma, na
kterém jsou zobrazeny součástky, které lze objednat.
ŽIVOTNĺ PROSTŘEDĺ
Z důvodu ochrany stroje před poškozením během
přepravy se stroj dodává v masivním obalu. Většinu
obalového materiálu lze recyklovat. Odevzdejte tyto
materiály na příslušných recyklačných místech.
Nechtěné stroje odevzdejte místnímu prodejci Ferm.
Zde budou zlikvidovány způsobem bezpečným pro
životní prostředí. Bateriové články jsou recyklovatelné.
Odevzdejte je místnímu prodejci Ferm nebo na místní
recyklační skládku. Odevzdané baterie budou
recyklovány nebo zlikvidovány způsobem bezpečným
pro životní prostředí.
ZÁRUKA
Záruční podmínky naleznete na přiloženém samostat-
ném záručním listu.
Na vlastní odpovědnost vyhlašujeme, že tento
výrobek je ve shodě s následujícími
normami a normovanými dokumenty.
EN60745-1, EN60745-2-2, EN55014-1,
EN55014-2, EN60335-1, EN60335-2-29,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
v souladu se směrnicemi.
98/37/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC
dne 01-09-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Oddělení kvality
AKUMULATORSKI VIJAČNIK
ŠTEVILKE V NADALJEVANJU USTREZAJO SLIKAM
NA STRANI 2.
UVOD
Ta baterijski vijačnik je namenjen privijanju in odvijanju
vijakov in matic. Opremljen je s pripravo za nastavitev
vrtilnega momenta in za izklop rotacije.
TEHNIČNI PODATKI
SESTAVNI DELI
Slika A
1. Šestrobna pogonska gred
2. Navorni obroč
3. Stikalo za spremembo smeri vrtenja
4. Hitrovpenjalna glava
5. Gumb za odstranitev baterije
6. Baterija z rdečo LED diodo
7. Obroč
8. Pribor
VSEBINA EMBALAŽE
1 Baterijski vijačnik
1 Polnilec
2 Bateriji
1 Hitrovpenjalna glava (maks. 6 mm)
1 Magnetno držalo za vijačne nastavke
1 Adapter za votli nastavek
44 Kosov pribora
1 Navodilo za uporabo
1 Napotki za varnost pri delu
1 Garancijski kartonček
Stroj in dodatke pred prvo uporabo preglejte in se
prepričajte, da med transportom ni prišlo do poškodb.
VARNOSTNA NAVODILA
V navodilih za uporabo so uporabljeni naslednji znaki:
V skladu s temeljnimi varnostnimi standardi in
evropskimi direktivami
Naprava II. razreda – dvojna izolacija – Ne
potrebujete vtikača z ozemljitvijo.
Napetost | 4.8 V
---
Napetost usmernika za polnjenje | 230 V
Frekvenca | 50 Hz
Kapaciteta akumulatorske baterije| 1.3 Ah
Čas polnjenja | 3-5 ur
Število navorov | 5
Hitrost, brez obremenitve | 190/min
Masa (vključno z akumulatorsko |
baterijo) | 0.67 kg
Tehtna vibracija | 0.48 m/s
2
CE
ı
PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ NOREM
(
CZ
)
40 Ferm
5. Jsou-li některé kabely nabíječky poškozené,
nabíječku až do výměny kabelů nepoužívejte.
6. Když nabíječka není v provozu, neměla by být
zapojena do sítě. Neodpojujte ji ze zásuvky
zatáhnutím za kabel.
7. Když má nabíječka poruchu nebo jiné technické
potíže, před opětovným použitím ji nechte
přezkoušet u oficiálního prodejce. Všechny
poškozené části je nutno vyměnit.
8. Při manipulaci s akumulátorem buďte opatrní,
neupusťte jej a neuhoďte jej do jiných předmětů.
9. Nabíječku baterie nebo akumulátor se nikdy nepo-
koušejte spravit sami, může to být extrémně
nebezpečné. Opravy smí provádět pouze oficiální
prodejce.
10. Před čištěním nebo prováděním jiné údržby
nabíječku vždy odpojte z napájení.
11. Nepokoušejte se nabíjet akumulátor při teplotách
pod 10°C nebo nad 40°C.
12. Akumulátor nesmí být zkratovaný.
Když přístroj zkratuje, síla elektrického proudu
vzroste. Tím se může přístroj přehrát, začít hořet nebo
dokonce vybuchnout, čímž způsobí škodu nebo i ohrozí obsluhu.
Jak se tomu vyhnout:
Především na póly akumulátoru nepřipájejte žádné
kabely;
Zajistěte, aby v otvorech akumulátoru nebyly
zachyceny žádné kovové předměty (hřebíky,
mince, svorky);
Nevystavujte akumulátor vodě nebo dešti.
14. Je-li akumulátor poškozený nebo jej není možné
nabít, je třeba ho zlikvidovat určeným způsobem.
15. Akumulátor nikdy naházejte do vody nebo ohně –
může explodovat.
16. Při vrtání nebo šroubování do zdi, podlahy apod.
můžete zachytit elektrické vedení. Přístroj držte za
plastovou rukověť, abyste předešli elektrickému
šoku. Přístroj nikdy nedržte za sklíčidlo nebo jinou
kovovou část.
MONTÁŽ PŘĺSLUŠENSTVĺ
VKLÁDÁNÍ A VYJÍMÁNÍ HROTŮ (BITŮ)
Obr. C & D
Při namontovaném kroužku je možno bity na
šestihranný rotační hřídel snadno nasadit:
Bity je možno nasazovat buď přímo na nářadí, nebo
na prodlužovací nástavec
Nástrčné hlavice je možno nasazovat pomocí
malého adaptéru (čtyřhran-šestihran)
Pro malé vrtáky (max. 6 mm) vyměňte kroužek za
sklíčidlo.
VLOŽENĺ A VYJMUTĺ BATERIE
Obr. D
Baterii (6) umístěte podle obrázku na spodní část
přístroje. Baterii zatlačte, dokud nezapadne na
místo.
Pro vyjmutí baterie ze spodní části přístroje stiskněte
uvolňovací tlačítko (5).
ŽIVOTNOST BATERIE
Životnost baterie je omezená. Když se provozní doba
nabité baterie značně sníží, je nutno si pořídit novou
baterii. Když se přístroj používá nepravidelně, baterii
nabíjejte nejmíň jednou za šest měsíců, abyste dosahovali
optimální výsledky. Když se baterie používá v extrémně
chladných nebo horkých podmínkách, kapacita se po
nabíjení sníží.
PROVOZ
Vždy dodržujte bezpečnostní instrukce a příslušné
směrnice.
Stroj pevně držte a zatlačte hrot do obrobku rovno-
měrným tlakem. Stroj nenuťte. Používejte pouze hroty,
které nejeví známky opotřebení. Opotřebené hroty mají
negativní vliv na účinnost stroje.
NASTAVENĺ TOČIVÉHO MOMENTU
Obr. E
Stroj má různé nastavení točivého momentu, čímž je
možné stanovit sílu pro upevňování a uvolňování šroubů.
Dejte nastavovací kroužek točivého momentu (2) na
požadovaný točivý moment.
Přednostně zvolte nejnižší možné nastavení pro
pohyb šroubem. Když motor prokluzuje, zvolte vyšší
nastavení točivého momentu.
Když se baterie vybije, motor v poloze 4 nebo 5
nebude prokluzovat. Baterii nabijte.
UPEVNĚNĺ A UVOLNĚNĺ ŠROUBŮ.
Pro upevnění šroubů stiskněte horní polovinu
směrového přepínače (R)(Obr. A. 3).
Pro uvolnění šroubů stiskněte dolní polovinu
směrového přepínače (L)(Obr. A. 3).
NABÍJENÍ BATERIÍ
Baterie, která se dodává se strojem, není plně
nabita.
Nabíječku baterie používejte pouze při teplotách
mezi +10°C a +40°C.
Nabíječku baterie používejte pouze v suchých
místnostech.
NABĺJENĺ
Vyjměte baterii z nářadí.
Zasuňte adaptérovou zástrčku nabíječe do baterie
(poblíž červené svítivé diody)
Síťový adaptér zapojte do síťové zásuvky.
Tím je dobíjení zahájeno; červená svítivá dioda nyní
svítí.
Je-li baterie úplně vybitá nebo se dlouho nepoužívala,
nabíjení baterie trvá přibližně 24 hodin. Normálně
trvá přibližně 5 hodin.
Po nabití vložte baterii do přístroje.
ÚDRŽBA
Když provádíte údržbu na motoru, přesvědčte se,
že stroj není pod proudem.
Ferm 39
APARAFUSADORA SEM FIO
OS NÚMEROS CONSTANTES NO TEXTO QUE SE
SEGUE TÊM CORRESPONDÊNCIA NAS FIGURAS
PRESENTES NA PÁGINA 2
INTRODUÇÃO
Esta aparafusadora foi concebida para apertar e
desapertar parafusos e porcas. Conta com um
dispositivo para definir o binário e desligar a rotação.
DADOS TÉCNICOS
FUNÇÕES
Fig. A
1. Veio de unidade hexagonal
2. Anel de definição de torque
3. Interruptor de direcção
4. Mandril
5. Botão de libertação da bateria
6. Bateria com LED de carregamento vermelho
7. Anel
8. Acessórios
CONTEÚDOS DA EMBALAGEM
1 Aparafusadora sem fios
1 Carregador
2 Baterias
1 Mandril sem chave (máx. 6 mm)
1 Suporte de pontas magnético
1 Ponta de adaptador para tomada
44 Acessórios
1 Manual de instruções
1 Instruções de segurança
1 Cartão de garantia
Verifique se há danos de transporte na máquina, nas
peças soltas ou nos acessórios.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Nestas instruções de uso são utilizados os seguintes
símbolos:
Em conformidade com as normas de segurança
essenciais aplicáveis das directivas europeias
Máquina classe II – Isolamento duplo – Não
necessita de tomada com terra.
Indica o risco de ferimentos, perda de vida ou
danos na ferramenta, se não seguir as instruções
deste manual.
Indica o perigo de choque eléctrico.
Leia cuidadosamente as instruções
Apenas para utilização interna
Recicle sempre as pilhas
Nunca lance a bateria para a água ou para o fogo
– pode explodir
Em caso de avaria, o transformador não é
perigoso.
Protector térmico
Os aparelhos eléctricos ou electrónicos avariados
e/ou eliminados têm de ser recolhidos nos pontos
de reciclagem adequados.
Leia cuidadosamente este manual antes de utilizar a
máquina. Assegure-se de que sabe como a máquina
funciona e de que sabe como deve utilizá-la. Para
assegurar o funcionamento correcto, mantenha a
máquina conforme as instruções. Guarde este manual e
a outra documentação anexada junto da máquina.
SEGURANÇA ELÉCTRICA
Verifique se a voltagem da rede eléctrica
corresponde à voltagem do adaptador de carregar.
O adaptador de carregar tem isolamento duplo
em conformidade com a EN-60335, por isso, não
necessita de ligação à terra.
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ADICIONAIS
Se entrar em contacto com o ácido da bateria, limpe
imediatamente com água as partes atingidas. Se o
ácido entrar em contacto com os olhos, enxagúe
imediatamente os olhos com água e procure o mais
rapidamente possível conselho médico.
1. Antes de utilizar a bateria e o carregador da bateria,
certifique-se de que lê e compreende as instruções
de operação e a informação de segurança.
2. Apenas use a bateria com o carregador da bateria
fornecido, o uso de outros carregadores pode ser
perigoso.
3. Mantenha a bateria, a ferramenta e o carregador da
bateria afastados de humidade e de condições
húmidas.
Voltagem | 4.8 V
---
Adaptador da voltagem de |
carregar | 230 V
Frequência | 50 Hz
Capacidade da bateria | 1.3 Ah
Tempo de carregar | 3 -5 horas
Número de binário | 5
Velocidade. Andamento livre | 190/min
Peso (incl. bateria) | 0.67 kg
Vibração | 0.48 m/s
2
18 Ferm
4. Antes de utilizar o carregador da bateria, verifique se
todos os fios estão correctamente ligados.
5. Se quaisquer fios no carregador estiverem
danificados, não o use até estes terem sido
substituídos.
6. Quando o carregador não for utilizado este não deve
estar ligado à tomada. Quando o desligar da tomada
não puxe pelo cabo.
7. Se o carregador se estragar ou sofrer um problema
técnico, leve-o a um revendedor autorizado para
que seja verificado antes de o voltar a utilizar.
Quaisquer partes danificadas devem ser substituídas.
8. Tenha cuidado quando manusear a bateria e não a
deixe cair, nem bata com ela em algum lado.
9. Nunca tente você próprio reparar o carregador ou a
bateria, isto pode ser extremamente perigoso. As
reparações devem ser sempre feitas num
revendedor autorizado.
10. Desligue sempre o carregador da tomada antes de o
limpar ou antes de efectuar qualquer outro tipo de
manutenção nele.
11. Não tente carregar a bateria a temperaturas abaixo
dos 10 ºC ou acima dos 40 ºC.
12. A bateria não pode ser colocada em curto-circuito.
Quando o aparelho provocar curto-circuito, a força
da corrente eléctrica é mais forte. Isto pode fazer
sobreaquecer o aparelho, este pode incendiar-se ou explodir,
causando danos e pondo também em perigo o utilizador.
Para evitar isto:
Primeiro, não ligue quaisquer cabos aos pólos da
bateria.
Segundo, assegure-se de que nenhum objecto
metálico (pregos, clipes, moedas, etc.) fica na
abertura da bateria.
Terceiro, não exponha a bateria a água ou chuva.
14. Se a bateria se partir esta não pode mais ser
carregada e deve desfazer-se dela de modo
adequado.
15. Nunca deite uma bateria para o lume ou para a água,
porque pode explodir.
16. Quando furar ou desaparafusar em paredes, chão,
etc., pode tocar em fios eléctricos. Segure a
ferramenta sempre pelo manípulo plástico para
evitar choque eléctrico. Nunca segure a ferramenta
no mandril ou noutra parte metálica.
MONTAR ACESSÓRIOS
INSERIR E REMOVER PONTAS
Fig. C & D
Quando o anel é montado, as pontas podem ser
facilmente colocadas no veio da unidade hexagonal:
As pontas podem ser colocadas directamente na
ferramenta ou na peça de extensão
As tomadas podem ser instaladas com a ajuda de um
pequeno adaptador (quadrado-hexagonal)
Substitua o anel pelo mandril sem chave para utilizar
brocas pequenas (máx. 6mm).
INTRODUZIR E REMOVER A BATERIA
Fig. D
Introduza a bateria (6) na base do aparelho, como
mostrado na imagem. Carregue a bateria até entrar
no lugar (R).
Carregue os botões de soltar (5) para remover a
bateria da base da ferramenta (L).
VIDA ÚTIL DA BATERIA
A vida útil da bateria tem limite. Quando notar que a
duração de carga da bateria está consideravelmente
reduzida, terá que adquirir outra bateria nova. Se a
ferramenta for utilizada irregularmente, então carregue
a bateria pelo menos uma vez em cada seis meses para
manter um resultado óptimo. Quando a bateria é
utilizada sob calor extremo ou sob frio intenso a
capacidade será menor por cada carga.
FUNCIONAMENTO
Siga sempre as instruções de segurança e as
regulamentações de aplicação.
Segure firmemente a máquina e carregue a ponta com
uma pressão constante na peça a ser trabalhada. Não
force a máquina. Use apenas pontas que não tenham
sinais de desgaste. As pontas gastas têm um efeito
negativo na eficácia da máquina.
AJUSTE DO BINÁRIO
Fig. E
A máquina tem definições de força diferentes através das
quais se determina o binário de aperto e de soltar
parafusos.
Coloque o anel de definição de binário (2) no binário
desejado.
De preferência seleccione a definição mais baixa
possível para mover o parafuso. Seleccione uma
definição de binário mais forte quando o motor
derrapar.
Se a bateria tiver pouca carga, o motor não derrapa
na posição 4 e 5. Recarregue a bateria.
APARAFUSAR E DESAPARAFUSAR
Carregue a parte de cima do interruptor de direcção
(Fig. A. 3) para baixo para aparafusar (R).
Carregue a parte de inferior do interruptor de
direcção (Fig. A. 3) para cima para desaparafusar (L).
CARREGAR BATERIAS
A bateria fornecida com a máquina não está
completamente
carregada.
Apenas use o carregador a temperaturas entre +10
ºC e +40 °C.
Apenas use o carregador da bateria em
compartimentos secos.
CARREGAR
Retire a bateria da máquina
Empurre a tomada do adaptador do carregador na
bateria (junto ao LED vermelho)
Ferm 19
BEZDRÁTOVÝ ŠROUBOVÁK
ČĺSLA V DALŠĺM TEXTU ODPOVĺDAJĺ
ZOBRAZENĺM NA STRANĚ 2.
ÚVOD
Šroubovák slouží k uvolňování a utahování šroubů a
matek. Je vybaven nastavováním krouticího momentu a
vypínačem rotace.
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
POPIS
Obr. A
1. Šestihranný rotační hřídel
2. Kroužek pro nastavení krouticího momentu
3. Směrový přepínač
4. Rychloupínací sklíčidlo
5. Knoflík pro uvolnění baterie
6. Baterie s červenou svítivou diodou pro indikaci
dobíjení
7. Kroužek
8. Příslušenství
OBSAH SOUPRAVY
1 Šroubovák na baterie
1 Nabíječ
2 Baterie
1 Rychloupínací sklíčidlo na max. 6 mm
1 Magnetický držák bitů
1 Adaptérový bit pro nástrčnou hlavici
44 Kusů příslušenství
1 Návod k použití
1 Bezpečnostní pokyny
1 Záruční list
Zkontrolujte, nebyly-li stroj, volně ložené části nebo
příslušenství během transportu poškozeny.
BEZPEČNOSTNĺ OPATŘENĺ
V tomto návodu k použití se používají následující
symboly:
Vsouladu se zásadními použitelnými
bezpečnostními normami evropských směrnic
Stroj třídy II – dvojitá izolace – Nepotřebujete
žádnou uzemněnou zástrčku.
Označuje riziko osobního zranění, ztráty života
nebo poškození nástroje v případě nedodržení
pokynů v tomto návodu.
Označuje nebezpečí elektrického šoku.
Pečlivě si přečtěte pokyny
Použití pouze v budově
Vždy recyklujte baterie.
Nikdy neházejte baterie do otevřeného ohně.
Vpřípadě poruchy není transformátor
nebezpečný.
Tepelný chránič.
Vadný a nebo vyhozený elektrický či elektronický
přístroj musí být dodán na příslušné recyklační
míst.
Před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod.
Ujistěte se, že víte, jak stroj funguje a jak jej ovládat.
Údržbu stroje provádějte v souladu s instrukcemi,
abyste zajistili jeho správnou činnost. Uschovejte tento
manuál a přiloženou dokumentaci ke stroji.
ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
Zkontrolujte, zda napětí v síti souhlasí se vstupním
napětím nabíjecího adaptéru.
Nabíjecí adaptér je dvojnásobně izolovaný v
souladu s EN-60335; proto není potřebný
uzemňovací kabel.
DALŠĺ BEZPEČNOSTNĺ INSTRUKCE
Dostanete-li se do styku s kyselinou z akumulátoru,
okamžitě si umyjte zasažené části vodou. Jestli se
kyselina dostane do styku s očima, okamžitě je
vypláchněte vodou a co nejdřív vyhledejte
lékařskou pomoc.
1. Před použitím akumulátoru a nabíječky baterie se
přesvědčte, že jste si přečetli návod k obsluze a
bezpečnostní informace a porozuměli jste jim.
2. Akumulátor používejte pouze s dodanou nabíječkou
baterie – použití jiných nabíječek může být
nebezpečné.
3. Akumulátor, přístroj a nabíječku baterie uschovejte
mimo vlhké nebo mokré prostředí.
4. Před použitím nabíječky baterie zkontrolujte
všechny kabely, jestli jsou správně připojené.
Napětí | 4.8 V
---
Napětí nabíjecího adaptéru | 230 V
Frekvence | 50 Hz
Kapacita baterie | 1.3 Ah
Doba nabíjení | 3-5 hodin
Počet točivých momentů | 5
Rychlost bez zatížení | 190/min
Hmotnost (včetně baterie) | 0.67 kg
Vibrační hodnota | 0.48 m/s
2
38 Ferm
1 / 1

Ferm FCS 360 LK Návod k obsluze

Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro