Ferm CDM1010 FTC-1800K Návod k obsluze

Kategorie
Elektrické vrtačky
Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

NABÍJENÍ BATERIÍ (Obr.G)
Přiložená nabíječka baterií byla vyvinuta výlučně pro
nabíjení baterií přístroje FTC-1800K.
Umístěte baterii do nabíječky tak, jak je ukázáno na
obrázku.
•Zasuňte vidlici nabíječky do zásuvky a rozsvítí se čer-
vená kontrolka.
Nabíječka nabíjí po dobu blikání oranžové kontrolky.
Po rozsvícení zelené kontrolky je proces nabíjení
ukončen. Akumulátor je připraven k pouzití.
Nabíječku baterií používejte pouze v suchém
prostředí a v rozmezí teplot +10°C až 40°C Celsia.
Baterie, kterou jste zakoupili společně s vrtačkou, není
nabita. Před jejím prvním použitím ji nabíjejte 1 až 1,5
hodin tak, abyste dosáhli její plné kapacity.
Maximální kapacita baterie se dosáhne teprve po jejím
čtvrtém až pátém nabíjení.
DOBÍJENÍ BATERIÍ (Obr. G)
Dodaná nabíječka je určena výhradně pro dobíjení baterií
FTC-1800K.
Baterii umístěte do nabíječky tak, jak je znázorněno
na obrázku.
•Zapojte nabíječku do sítě. Červená LED dioda indiku-
je napájení, žlutá blikající LED dioda indikuje dobíjení.
•Když se rozsvítí zelená kontrolka, dobíjení je ukonče-
no a akumulátor je připraven k použití.
Nabíječku používejte pouze v suchém prostředí a
při teplotě od 10°C do 40°C.
Akumulátor vrtačky není po zakoupení nabitý. Před
prvním použitím nechejte akumulátor nabíjet 5 – 7 hodin,
aby se dosáhla jeho plná kapacita.
Celková kapacita akumulátoru se dosáhne po 4. nebo 5.
dobití.
ÚDRŽBA PŘÍSTROJE
Ujistěte se, že přístroj není zapojen do zásuvky, jest-
liže se provádí údržba jeho motoru.
Přístroje firmy Ferm byly navrženy tak, aby bezchybně
fungovaly dlouhou dobu s minimem údržby. Dlouhá
životnost přístroje závisí na správném zacházení s ním a
jeho pravidelném čištění.
ŚIšTůNÍ
Abyste zabránili nadměrnému přehřátí přístroje, větrací
otvory přístroje udržujte v čistotě.
Pravidelně čistěte obal přístroje měkkým hadříkem,
nejlépe po každém použití. Ujistěte se, že ventilační otvo-
ry jsou čisté, bez stopy prachu nebo špíny.
Na odstranění odolných nečistot použijte měkký hadřík
navlhčený mýdlovou vodou. Nepoužívejte rozpouštědla
jako jsou benzín, alkohol, čpavek apod., neboť tyto
sloučeniny poškozují plastové části přístroje.
MAZÁNÍ
Přístroj nepotřebuje dodatečné mazání.
SELHÁNÍ NůKTERÉ SOUŐÁSTI
V případě, že některá součást nebo příslušenství selže,
např. z důvodu jejího opotřebování, prosíme, kontaktuj-
te nejbližšího prodejce firmy Ferm.
Na zadní straně těchto pokynů najdete obrázek se všemi
dodávanými náhradními díly.
BALENÍ VÝROBKU
Aby se zabránilo poškození přístroje během jeho trans-
portu, je dodáván v balení z pevného materiálu. Balení je
vyrobeno z pokud možno recyklovatelného materiálu.
Prosíme, zamyslete se i nad rozumnou možností likvi-
dace tohoto odpadu.
V případě, že se hodláte zbavit starých přístrojů tohoto
typu, vezměte je k vašemu nejbližšímu prodejci, který se
postará o jejich ekologicky nezávadnou likvidaci.
NiCd články jsou recyklovatelné. Vezměte je prosím k
vašemu nejbližšímu prodejci produktů firmy Ferm nebo k
nejbližší sběrně tohoto odpadu, které se postarají o eko-
logicky nezávadnou likvidaci baterií.
ZÁRUŚNÍ PODMÍNKY
Záruční podmínky najdete na přiloženém záručním listu.
Ferm 49
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Spanning (FTC-1800K) 18 V
- - -
Spanning Acculader 230 V~
Frequentie Acculader 50 Hz
Vermogen accu 1,2 Ah (NiCd)
Laadtijd 1 h
Aantal snelheden 2
Onbelast toerental 0-400/0-1150/min
Boorhouder opname 0,8 - 10 mm
Boorcapaciteit hout 20 mm
Boorcapaciteit staal 10 mm
Boorcapaciteit aluminium 13 mm
Gewicht 1,8 kg
Lpa (geluidsvermogen) 66,28 dB(A)
Vibratiewaarde < 2,5 m/s
2
ELEKTRISCHE VEILIGHEID
Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt
met de waarde op het typeplaatje van de lader.
De acculader is dubbel geïsoleerd overeenkomstig
prEN 60335; een aardedraad is daarom niet nodig
.
Bij vervanging van snoeren of stekkers
Gooi oude snoeren of stekkers direct weg zodra ze door
nieuwe exemplaren zijn vervangen. Het is gevaarlijk om
de stekker van een los snoer in het stopcontact te steken.
Bij gebruik van verlengsnoeren
Gebruik uitsluitend een goedgekeurd verlengsnoer, dat
geschikt is voor het vermogen van de machine. De aders
moeten een doorsnede hebben van minimaal 1,5 mm
2
.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
INHOUD VAN DE VERPAKKING
1 Accuboormachine
1 Accu
1 Acculader
1 Bithouder
2Dubbelzijdige bits
1Gebruiksaanwijzing
1 Garantiekaart
1 Veiligheidsadviezen
Controleer de verpakking op losse onderdelen en/of ac-
cesoires op eventuele beschadigingen.
PRODUKTINFORMATIE (Fig.A)
1Aan/uit schakelaar
2Draairichtingsschakelaar
3 Snelheids keuzeschakelaar
4 Instelring koppel
5 Boorhouder
6Accu
MONTAGE VAN DE ACCESSOIRES
Verwijder vóór het monteren altijd de accu uit de
machine.
PLAATSEN EN VERWIJDEREN VAN BOOR-
TJES (Fig.B)
De machine kan naast boortjes ook schroefbitjes met
een zeskantige schacht opnemen.
•Draai de boorhouder los door de ring (5a) te ver-
draaien terwijl de kraag (5b) wordt vastgehouden.
Plaats de schacht van het boortje in de opname van de
boorhouder.
•Draai de boorhouder stevig vast totdat het boortje
klemvast zit.
•Draai de boorhouder weer open wanneer u van
boortje wilt wisselen.
PLAATSEN EN VERWIJDEREN VAN DE ACCU
(Fig.C)
•Zorg dat de draairichtingschakelaar (2) in de midden-
stand staat om te voorkomen dat de machine onver-
wacht ingeschakeld kan worden.
Schuif de accu (6) in de voet van de machine zoals aan-
gegeven op de tekening. Druk de accu aan totdat hij
vastklikt. Nadat de accu is geplaatst, kan deze in vier
stappen van 90° volledig geroteerd worden. Dit kan
gebeuren zonder de accu uit de machine te halen.
•Druk voor het verwijderen van de accu de vergren-
delknop (6) in trek de accu uit de voet van de machine.
12 Ferm
BEDIENING
Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht en houd
u aan de geldende voorschriften.
•Houd de machine stevig vast en druk het boortje met
gelijkmatige kracht in het werkstuk. Forceer de ma-
chine niet.
•Gebruik uitsluitend boortjes die geen slijtagever-
schijnselen vertonen. Versleten boortjes hebben een
negatief effect op de efficiency van de machine.
SNELHEID INSTELLEN (Fig D)
De machine heeft twee verschillende boorsnelheden.
•Zet de snelheidskeuzeschakelaar (3) op positie ‘1’
voor boren op lage snelheid.
•Zet de snelheidskeuzeschakelaar op positie ‘2’ voor
boren op hoge snelheid.
KOPPEL INSTELLEN (Fig.E)
De machine heeft verschillende koppelstanden waarmee
de kracht voor het in- en uitdraaien van schroeven kan
worden bepaald.
•Zet de instelring koppel (4) en de gewenste koppel-
stand.
•Kies bij voorkeur een zo laag mogelijke stand om de
schroef te bewegen. Kies een hogere koppelstand in-
dien de motor doorslipt.
Schroeven in- en uitdraaien
•Zet de draairichtingschakelaar (2) op positie ‘R’ voor
het indraaien van schroeven.
•Zet de draairichtingschakelaar op positie ‘L’ voor het
uitdraaien van schroeven.
Boren
•Draai de instelring koppel (4) naar de boorstand.
Zorg dat de draairichtingschakelaar (2) tijdens
boorwerkzaamheden altijd in positie ‘R’ staat.
IN- EN UITSCHAKELEN (Fig.F)
•Druk de aan/uit-schakelaar (1) in. U regelt het toe-
rental van de machine door de mate waarmee u de
schakelaar ingedrukt houdt.
Schuif de draairichtingschakelaar (2) in het midden
om de machine in uitgeschakelde stand te blokkeren.
Leg de machine pas weg wanneer de motor volledig is uit-
gedraaid. Leg de machine niet weg op een stoffige onder-
grond. Stofdeeltjes kunnen het mechaniek binnendrin-
gen en beschadigen.
ACCU’S OPLADEN (Afb. G)
De bijgeleverde acculader is uitsluitend geschikt voor het
opladen van accu’s voor de FTC-1800K.
Plaats de accu in de acculader zoals aangegeven op de
tekening.
Steek de stekker van de acculader in het stopcontact.
De rode LED geeft aan dat de lader aan staat.
De gele LED geeft aan dat de accu geladen wordt.
•Zodra de groene LED brandt, is het opladen voltooid.
De accu is gereed voor gebruik.
Gebruik de acculader uitsluitend in een droge om-
geving bij een temperatuur tussen 10 °C en 40 °C.
Houd er rekening mee dat de accu bij eerste ingebruikna-
me of bij ingebruikname na langere periode van buiten ge-
bruik niet volledig wordt opgeladen. De accu bereikt zijn
maximale capaciteit nadat hij een aantal malen achtereen
ontladen en herladen is.
Ferm 13
MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Před montáží veškerého příslušenství z přístroje
vždy vyjměte akumulátor.
VKLÁDÁNÍ A VYJÍMÁNÍ VRTÁKů (Obr.B)
Kromě klasických vrtáků lze do přístroje upevnit i násta-
vec se šestihranným šroubem.
•Uvolněte upínací pouzdro držením jeho části (4) a
otočením jeho druhé části.
Umístěte nástavec vrtáku do pouzdra.
•Utáhněte pouzdro a vrták upevněte.
•Když chcete vrták vyměnit, pouzdro opět uvolněte.
ZASAZENÍ A VYJMUTÍ BATERIE (Obr.C)
•Aby se zabránilo neočekávanému uvedení přístroje
do chodu, ujistěte se, že přepínač směru otáčení (2) je
ve střední poloze.
•Akumulátor umístěte na spodní část přístroje, jak je
ukázáno na diagramu, dokud správně nezapadne. Po
umístnění akumulátoru jej můžete volně otáčet ve
čtyřech krocích po 90°. Kvůli tomu nemusíte aku-
mulátor z přístroje vyjímat.
Před vyjmutím akumulátoru, stlačte tlačítko pro
uvolnění (6) a odeberte jej ze spodní části přístroje.
NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE
Při používání přístroje se vždy řiďte bezpečnostní-
mi pokyny a platnými předpisy.
Přístroj pevně uchopte a vrtačku s použitím jemného
tlaku umístěte proti materiálu. Přístroj nepodrobujte
nadměrné zátěži a tlaku.
Používejte pouze vrtáky, které nejeví žádné znaky op-
otřebení. Opotřebené vrtací korunky mají negativní
vliv na výkon přístroje.
NASTAVENÍ RYCHLOSTNÍHO STUPNů
(Obr.D)
Přístroj má dva rýzné rychlostní stupně.
•Když chcete vrtat při nízkých otáčkách nastavte
přepínač rychlostního stupně (2) do pozice '1'.
•Když chcete vrtat při vysokých otáčkách nastavte
přepínač rychlostního stupně do pozice '2'.
SEřÍZENÍ TOŐIVÉHO MOMENTU (Obr.E)
Přístroj má několik různých možnosti pro seřízení
točivého momentu podle jeho požadované činnosti (uta-
hování nebo uvolnění šroubů).
•Nastavte otočný kroužek pro seřízení točivého mo-
mentu (3) na požadovanou činnost.
•Upřednostněte vždy nejmenší možné nastavení, při
kterém přístroj ještě dokáže otáčet šroubem. Vyšší
točivý moment zvolte jenom tehdy, když motor
přístroje prokluzuje.
Utahování a uvolňování šroubů
Pro utahování šroubů nastavte přepínač směru
otáčení (6) na pozici 'R'.
Pro uvolnění šroubů nastavte přepínač na pozici 'L'.
Vrtání
•Otočný kroužek pro seřízení točivého momentu (3)
nastavte do pozice pro vrtání.
Ujistěte, že je přepínač směru otáčení (6) vždy v po-
zici 'R' .
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PřÍSTROJE (Obr.F)
Stlačte vypínač přístroje (1). Rychlost přístroje lze
řídit pomocí úrovně zmáčknutí vypínače.
•Uvolnění vypínače (1) má za následek okamžité zasta-
vení vrtačky.
Posuňte přepínač směru otáčení (6) do prostřední
pozice, abyste přístroj zajistili ve vypnutém stavu.
Neodkládejte přístroj, dokud se úplně nezastavil. Nes-
kladujte přístroj na zaprášeném povrchu. Částice prachu
by se mohly dostat do mechanismu vrtačky.
48 Ferm
bezpečné.
3. Akumulátor, přístroj a nabíječku chraňte před
vlhkým a mokrým prostředím.
4. Před samotným použitím nabíječky zkontrolujte
správnost zapojení všech elektrických drátů.
5. V případě poškození některého z elektrických drátů,
nabíječku nepoužvejte, dokud nebude poškozený
drát nahrazen.
6. Když není nabíječka v provozu, neměla by být zapoje-
na do elektrické sítě. Zástrčku neodpojujte taháním
za elektrickou šňůru.
7. V případě poruchy nabíječky nebo v případě dalších
technických problémů, vezměte přístroj ke svému
značkovému prodejci a nechte přístroj před dalším
používáním pečlivě zkontrolovat a vyměnit jeho
poškozené součásti.
8. Při manipulaci s akumulátorem dbejte na to, abyste ho
neupustili a vyvarujte se nárazu nebo kontaktu s
jinými předměty.
9. Nikdy se nepokoušejte opravit nabíječku nebo aku-
mulátor vlastními silami, neboť to může být zvlášt ne-
bezpečné. Opravy přenechejte autorizovanému ne-
bo značkovému prodejci nebo servisu.
10. V případě údržby nebo čištění vytáhněte elektrickou
šňůru nabíječky ze sítě.
11. Akumulátor nikdy nenabíjejte při teplotách nižších
než 10 a vyšších než 40 stupňů Celsia.
12. Zkontrolujte, zdali nejsou zaneseny větrací otvory
nabíječky.
13. Zabraňte přivedení akumulátoru do zkratu.
V případě spojení nakrátko se zvyšuje intenzita
elektrického proudu, která může vést k nadměrné-
mu přehřátí přístroje, jeho poškození, vznícení či explozi a ta
může ohrozit i samotného uživatele.
Abyste tomu zabránili:
1. nepřipojujte žádné dráty nebo vodiče, zejména k
pólům akumulátoru;
2. přesvědčete se, zdali na vrchní části akumulátoru
není přichycen žádný kovový předmět (hřebík,
mince, nebo sponka);
3. akumulátor nevystavujte deštivým nebo mokrým
podmínkám.
14. V případě trvalého poškození akumulátoru, který již
nelze dále nabíjet, postarejte se o vhodnou formu je-
ho likvidace.
15. Akumulátor nikdy neházejte do vody nebo do ohně –
může snadno explodovat.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Napětí akumulátoru (FTC-1800K) 18 V
- - -
Napětí nabíječky 230 V~
Frekvence napětí nabíječky 50 Hz
Kapacita baterie 1.2 Ah (NiCd)
Doba nabíjení 1 hodin
Počet rychlostních stupňů 2
Rychlost bez zátěže 0-400/0-
1150/min
Rozsah sklíčidla 0,8 – 10 mm
Maximální vrtací průměr do dřeva 20 mm
Maximální vrtací průměr do oceli 10 mm
Maximální vrtací průměr do hliník 13 mm
Hmotnost 1.8 kg
Lpa (hladina hluku) 66.28 dB(A)
Vibrační hodnota < 2,5 m/s
2
ELEKTRICKÁ BEZPEŐNOST
Vždy se přesvědčete jestli výška elektrického napětí
na akumulátoru souhlasí s hodnotou uvedenou na
specifikaci přístroje. Rovněž se ujistěte, že hodnota vstupního
napětí nabíječky odpovídá napětí elektrické sítě.
Nabíječka má dvojnásobnou izolaci v souladu s nor-
mou EN-60335; nepotřebuje tedy uzemňovací drát.
Výměna elektrické šňůry nebo zástrčky
V případě, že jste vyměnili elektrickou šňůru nebo zástrč-
ku, nahrazené díly okamžitě odstraňte. Mohli byste je
omylem znovu zapojit do elektrické sítě.
Použití prodlužovacích kabelů
Používejte pouze schválené prodlužovací kabely, které
vyhovují použitému vstupnímu napětí. Vodiče kabelů
musí mít v průřezu aspoň 1.5 mm
2
. V případě, že je kabel
ještě smotán, tak jej úplně vytáhněte.
OBSAH BALENÍ
1 Akumulátorová vrtačka
1 Baterie
1 Nabíječka
1 Kufík
2 Oboustranné vrtáky
1Návod k použití
1 Záruční list
1 Bezpečnostní pokyny
Zkontrolujte pečlivě, jestli při dopravě výrobku nedošlo
k poškození přístroje nebo ztrátě jeho příslušenství.
INFORMACE O VÝROBKU (Obr.A)
1. Vypínač přístroje
2. Přepínač směru otáčení
3. Přepínač rychlostního stupně
4. Otočný kroužek pro seřízení točivého momentu
5. Sklíčidlo (upínací pouzdro)
6. Baterie
Ferm 47
ONDERHOUD
Zorg dat de machine niet onder spanning staat
wanneer onderhoudswerkzaamheden aan het
mechaniek worden uitgevoerd.
De machines van Ferm zijn ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een mini-
mum aan onderhoud. Door de machine regelmatig te rei-
nigen en op de juiste wijze te behandelen, draagt u bij aan
een hoge levensduur van uw machine.
REINIGEN
Reinig de machine-behuizing regelmatig met een zachte
doek, bij voorkeur iedere keer na gebruik. Zorg dat de
ventilatiesleuven vrij van stof en vuil zijn.
Gebruik bij hardnekkig vuil een zachte doek bevochtigd
met zeepwater. Gebruik geen oplosmiddelen als benzi-
ne, alcohol, ammonia, etc. Dergelijke stoffen beschadi-
gen de kunststof onderdelen.
SMEREN
De machine heeft geen extra smering nodig.
STORINGEN
Indien zich een storing voordoet als gevolg van bijvoor-
beeld slijtage van een onderdeel, neem dan contact op
met uw plaatselijke Ferm-dealer.
Achterin deze gebruiksaanwijzing vindt u een onderde-
lentekening met de na te bestellen onderdelen.
MILIEU
Om transportbeschadiging te voorkomen, wordt de ma-
chine in een stevige verpakking geleverd. De verpakking
is zo veel mogelijk gemaakt van recyclebaar materiaal.
Maak daarom gebruik van de mogelijkheid om de verpak-
king te recyclen.
Breng oude machines wanneer u ze vervangt naar uw
plaatselijke Ferm-dealer. Daar zal de machine op milieu-
vriendelijke wijze worden verwerkt.
GARANTIE
Lees voor de garantievoorwaarden de apart bijgevoegde
garantiekaart.
Wij verklaren dat dit product
voldoet aan de volgende
normen of normatieve documenten
prEN50260-1, prEN50260-2-1, prEN50260-2-2,
EN60335-1,EN60335-2-29, EN55014-1,
EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
overeenkomstig de bepalingen in de richtlijnen
98/37EEG
73/23/EEG
89/336EEG
vanaf 03-02-2000
GENEMUIDEN NL
W. Kamphof
Quality department
CE
ı
CONFORMITEITSVERKLARING
(
NL
)
14 Ferm
PERCEUSE RECHARGEABLE
LES CHIFFRES DU TEXTE SUIVANT CORRESPON-
DENT AUX ILLUSTRATIONS PAGE 2.
Dans ce mode d’emploi, il est fait usage des pictogram-
mes suivants :
Indique un éventuel risque de lésion corporelle, un
danger de mort ou un risque d’endommagement
de la machine si les instructions de ce mode d’emploi ne sont
pas respectées.
Indique la présence de tension électrique.
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser la
machine. Assurez-vous d’avoir bien pris connaissance du
fonctionnement de la machine et de son utilisation. En-
tretenez la machine conformément aux instructions afin
qu’elle fonctionne toujours correctement. Conservez ce
mode d’emploi et la documentation jointe à proximité de
la machine.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Lors d’utilisation de machines électriques, observez les
consignes de sécurité locales en vigueur en matière de
risque d’incendie, de chocs électriques et de lésion cor-
porelle. En plus des instructions ci-dessous, lisez entière-
ment les consignes de sécurité contenues dans le cahier
de sécurité fourni à part.
1. Retirez la batterie.
En cas de non-utilisation de l’outil électrique, avant
l’entretien ou en cas de changement d’outil, (mandrin
de serrage, foret).
2. Vérifiez si l’outil électrique est endommagé.
Avant de poursuivre l’utilisation de l’outil électrique,
par exemple avant le placement de la batterie, vérifiez
scrupuleusement si toutes les pièces fonctionnent
correctement et conformément à leur fonction. Vé-
rifiez également que les parties mobiles fonctionnent
correctement et qu’elles ne se coincent pas et qu’au-
cune pièce n’est endommagée. Toutes les pièces ser-
ont montées correctement et toutes les conditions
seront réunies pour garantir le bon fonctionnement
de l’outil électrique. Toute pièce endommagée sera
amenée pour réparation auprès d’un professionnel
agréé ou échangée, sauf mention contraire dans le
manuel d’instructions. Tout interrupteur endom-
magé sera remplacé auprès d’un professionnel
chargé du service clientèle. N’utilisez pas d’outils
électriques dont le commutateur ne peut être en-
clenché ou déclenché.
PRECAUTIONS IMPORTANTES POUR LE
CHARGEUR ET LA BATTERIE
Si vous êtes entré en contact avec de l’acide provenant de
la batterie, rincez immédiatement la partie exposée avec
de l’eau. Si vos yeux sont entrés en contact avec cet acide,
rincez-les immédiatement à l’eau et prévenez immédia-
tement un médecin.
1. Avant toute utilisation, lisez attentivement le manuel
d’instructions et la notice de sécurité du chargeur et
de la batterie.
2. Attention : utilisez uniquement le chargeur et la bat-
terie fournis par le fabricant. Il existe un risque d’acci-
dent si cette précaution n’est pas observée.
3. Protégez le chargeur, la batterie et l’outil électrique
contre l’humidité, comme par exemple la pluie et la
neige.
4. Avant toute utilisation, vérifiez toujours l’état des câ-
bles.
5. Si vous constatez que des câbles sont endommagés,
n’utilisez pas l’outil électrique. Faites directement
remplacer le câble endommagé.
6. Quand vous n’utilisez pas le chargeur, le cordon d’ali-
mentation sera retiré de la prise. Ne retirez pas le
cordon d’alimentation en tirant directement le cor-
don.
7. En cas de chute du chargeur ou d’autres efforts méca-
niques importants, n’utilisez pas le chargeur et con-
fiez-le à un professionnel agréé afin que celui-ci puisse
constater les éventuels dommages. Les pièces en-
dommagées seront remplacées.
8. Manipulez la batterie avec précaution ; ne la laissez
pas tomber et évitez les chocs.
9. N’essayez jamais de réparer vous-même le chargeur
ou la batterie. Les réparations seront toujours con-
fiées à un professionnel agréé. Il existe un risque d’ac-
cident si cette précaution n’est pas observée.
10. Retirez toujours le cordon d’alimentation du char-
geur avant le nettoyage ou l’entretien du chargeur ou
de la batterie.
11. Ne rechargez jamais la batterie quand la température
ambiante est inférieure à 10°C ou supérieure à 40°C.
12. Les ouïes de ventilation du chargeur seront toujours
dégagées.
13. La batterie ne sera jamais court-circuité.
Un court-circuit provoque un courant d’une forte in-
tensité, risquant de causer une surchauffe, un dan-
ger d’incendie ou l’explosion de la batterie. Il existe un risque
d’endommagement de la batterie et un danger d’accident
pour l’utilisateur.
Précautions:
1. Ne raccordez pas de câble aux pôles de la batte
rie.
2. Veillez à ce que ne se trouve aucune pièce métalli
que (clous, agrafes, pièces de monnaie, etc.) dans
le compartiment de la batterie.
3. N’exposez pas la batterie à de l’eau ou à de la pluie.
14. Une batterie endommagée ou ne pouvant plus être
rechargée sera jetée conformément aux prescrip-
tions en matière de déchets toxiques.
15. Ne jetez jamais la batterie dans du feu ou de l’eau. Il
existe un risque d’explosion.
F
Français
Ferm 15
Ezennel kinyilvánítjuk azirányú egyedüli felelősségünket,
hogy ez a termék megfelel az alábbi szabványoknak vagy
szabványként használt dokumentumoknak
prEN50260-1, prEN50260-2-1, prEN50260-2-2,
EN60335-1,EN60335-2-29, EN55014-1,
EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
szabványoknak megfelelően.
98/37/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC
01-11-2000-tól
GENEMUIDEN NL
W. Kamphof
Quality department
AKUMULÁTOROVÁ VRTAŚKA
ČÍSLA V NÁSLEDUJÍCÍM TEXTU SE VZTAHUJÍ
K OBRÁZKŮM NA STRANĒ 2
V našem návodu používáme následující piktogramy:
Znamená potenciální nebezpečí úrazu, ohrožení
života nebo poškození přístroje v případě ne-
dodržení pravidel uvedených v tomto návodu.
Znamená potenciální nebezpečí zásahu elek-
trickým proudem.
Dříve, než začnete používat tento přístroj, přečtěte si
podrobně návod k jeho použití. Ujistěte se, že víte, jak
přístroj funguje a jak se s ním zachází. Přístroj udržujte a
zacházejte s ním v souladu s uvedenými pokyny. Jedině
tak bude správně a bezchybně fungovat. Návod k použití a
další dokumentaci uschovejte společně s přístrojem.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Vždy, když používáte elektrické přístroje, mějte na paměti
státní normy a místní předpisy, které se týkají protipožární
ochrany a protiúrazového zajištění. Přečtěte si následující
bezpečnostní pokyny a další přiložené pokyny.
1. Odejměte akumulátorovou baterii!
Akumulátor by měl být vždy odpojen, jestliže není
přístroj používán nebo během údržby či během
montáže veškerého příslušenství, jako jsou upínání
sklíčidla nebo výměna vrtáku.
2. Zkontrolujte přístroj, zdali není poškozen.
Dříve než začnete používat akumulátor anebo před
každým jeho nabíjením, zkontrolujte přístroj, zdali
není nějak poškozen. Důkladně se ujistěte, že všechny
jeho části jsou v bezvadném funkčním stavu. Ujistěte
se dále, že všechny pohyblivé součásti se mohou
volně pohybovat a žádná z nich není poškozená. Aby
přístroj správně fungoval, každá jeho část musí být
důkladně připevněna na správném místě. V případě
poškození, nechejte přístroj nebo jeho část opravit
nebo vyměnit autorizovaným zástupcem, pokud není
v pokynech uvedeno jinak. Přístroj s poškozeným
vypínačem vezměte do servisního oddělení. V
žádném případě se nepokoušejte přístroj opravit sa-
mi, zejména když vypínač není funkční.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
TÝKAJÍCÍ SE ZACHÁZENÍ S AKUMULÁTO-
REM A NABÍJEČKOU.
Pokud dojde ke kontaktu s kyselinou z akumulátoru, za-
sažené části těla okamžitě opláchněte vodou. Jestliže ky-
selina zasáhla i oči, vypláchněte je vodou a okamžitě vyh-
ledejte lékařskou pomoc.
1. Dříve než začnete používat akumulátor a nabíječku
baterií, přečtěte si návod k použití a ujistěte se, že víte,
jak se s nimi zachází.
2. K nabíjení akumulátoru používejte pouze dodávanou
nabíječku – použití jiného typu nabíječky může být ne-
C
esky
CZ
ˇ
CE
ı
MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA
(
H
)
46 Ferm
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30

Ferm CDM1010 FTC-1800K Návod k obsluze

Kategorie
Elektrické vrtačky
Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro