Ferax FSB-650 Uživatelský manuál

Kategorie
Vrtací kladiva
Typ
Uživatelský manuál
0506-06
S Ändringar förbehålles
N Rett till endringer forbeholdes
SF Pidätämme oikeuden muutoksiin
DK Ret til ændringer forbeholdes
PL Temat do zmiany
LT akeitim˜ objektas
LV Var tikt veiktas izmai¿as
EST Võimalikud on muudatused
UK Subject to change
D Änderungen vorbehalten
CZ Změny vyhrazeny
H Változtatás jogát fenntartjuk
I Con reserva di modifiche
ÓÏ·ÌËfl ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Û ÂÚ
‚˚ÔÛÒ͇ÂÏÛ ˛ ² ÔÓ‰ÛÍˆË˛. èÓÁÚÓÏÛ
‚ ÚÂıÌ˘ÂÒË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ÏÓ„ÛÚ
‚ÌÓÒËÚ¸Òfl ·ÂÁ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ„Ó
ۂ‰ÓÏÎÂÌËfl.
E Reservado el derecho de modificaciones
técnicas
Art.nr. 12602-0205
FSB-650
S
N
SF
DK
PL
LT
LV
EST
BRUKSANVISNING 03
BRUKSANVISNING 06
KÄYTTÖOHJE 09
BRUGERVEJLEDNING 12
INSTRUKSJĘ OBSŁUGI 15
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 18
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 22
KASUTUSJUHEND 25
UK
D
CZ
H
I
RU
E
USERS MANUAL 29
GEBRAUCHSANWEISUNG 32
NÁVOD K POUŽITÍ 35
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 38
MANUALE UTILIZZATI 42
êìäéÇéÑëíÇé èé ùäëèãìÄíÄñàà 45
MANUAL DE INSTRUCCIONES 49
Ferax 55
EXPLODED VIEW
SPARE PARTS LIST FSB-650
REF NR DESCRIPTION FERAX NR
1 LEFT HAND SCREW (FOR DRILL CHUCK) 407387
2 DRILL CHUCK 406516
8 GEAR 407382
15 ARMATURE 407383
17 FIELD COIL 407385
20 CARBON BRUSH (SET) 407386
22 CARBON BRUSH HOLDER 407389
25 SWITCH 407384
- SIDE HANDLE 407388
Fig. A
Fig. B
Fig. C
Fig. D
Fig. E
D
C
A
B
A
B
+
3
2
1
5
4
67
2 Ferax
54 Ferax
SLAGBORRMASKIN
SIFFRORNA I NEDANSTÅENDE TEXT
MOTSVARAR BILDERNA PÅ SIDAN 2
Läs denna handbok noggrant innan maskinen tas i
bruk. Försäkra dig om att du vet hur maskinen
fungerar och hur den skall hanteras. Underhåll maskinen i
enlighet med instruktionerna och kontrollera att maskinen
fungerar korrekt. Förvara denna handbok och övrig bifogad
dokumentation tillsammans med maskinen.
INNEHÅLL:
1. Maskindata
2. Säkerhetsföreskrifter
3. Montering
4. Användning
5. Service & underhåll
1. MASKINDATA
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
PRODUKTINFORMATION
Fig.A
1. Djupinställning
2. Chucken
3. Normal- eller slagborrningknappen
4. Handtag
5. Rotationsrikningsknappen
6. Av/på knappen med varvtalskontroll
7. Av/på lasknappen
INNEHÅLL I FÖRPACKNINGEN
Förpackningen innehåller:
1 Borrmaskinen
1 Handtag
1 Borrdjupanslaget
1 Bruksanvisning
1 Garantikort
Kontrollera om maskinen, lösa delar eller tillbehör
uppvisar transportskador.
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
I denna bruksanvisning används följande symboler:
Läs anvisningar noggrant
Anger att det föreligger risk för kroppsskada,
livsfara eller risk för skador på maskinen om
instruktionerna i denna bruksanvisning inte
efterlevs.
Anger elektrisk spänning.
I enlighet med grundläggande tillämpliga
säkerhetsnormer i europeiska direktiv.
Klass II maskin - Dubbel isolering - En jordad
kontakt är inte nödvändig.
Steglös varvtalsreglering
Ta omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget om
sladden har skadats samt när maskinen
underhålls
Bär skyddsglasögon och hörselskydd
Skadade och/eller kasserade elektriska och
elektroniska apparater ska lämnas in enligt
gällande miljöregler.
KONTROLL FÖRE ANVÄNDNING
Kontrollera följande:
Kontrollera att nätspänningen håller 230 V.
Kontrollera att alla elledningar är isolerade och
intakta utan övriga skador.
Undvik att använda alltför långa förlängningskablar.
Rulla ut förlängningskabeln helt och kontrollera att
kabelns ledningar har en tvärsnittsyta på minst 1.5
mm
2
.
Stäng omedelbart av maskinen om borret kör fast.
Kontrollera alltid att maskinens högsta varvtal inte
överskrider vad borret är avsett för.
Koppla loss maskinen från elnätet före byte av borr
eller annat tillbehör.
KONTROL UNDER ANVÄNDNING
Kontrollera innan maskinen ansluts till elnätet att
verktygets strömbrytare är frånslagen (OFF).
Se noga till att elsladden inte kommer nära
verktygets rörliga delar.
OBS! Ändra aldrig maskinens rotationsriktning
under pågående arbete.
Stäng av maskinen innan ni sänker den längs sidan.
Täck aldrig över maskinens ventilationshål.
STANNA OMEDELBART MASKINEN NÄR:
Maskinen genererar onormalt mycket gnistor från
kollektorn.
Elkabel eller kontakter uppvisar någon som helst
defekt, t ex skadad isolering.
•3.Strömbrytaren inte fungerar som den ska.
Rök eller dålig lukt indikerar bränd isolering.
Spänning | 230 V~
Frekvens | 50 Hz
Effektförbrukning | 650 W
Varvtal, obelastad/min. | 0-2500
Iskujen määrä | 0-40000/min
Max. Borrdiameter (Tra) | 25 mm
Max. Borrdiameter (Betong/Sten) | 13 mm
Max. Borrdiameter (Metall) | 10 mm
Vikt | 2.3 kg
Lpa (bullernivå) | 92.9 dB(A)
Lwa (bullereffekt) | 105.9 dB(A)
Vibrationsvärde | 7.3 m/s
2
Ferax 3
Ferax 53
ELEKTRISK SÄKERHET
Vid användning av elektriska maski ner, iaktta alltid
de säkerhetsföreskrifter som gäller lokalt i samband
med brandfara, fara för elektriska stötar och
kroppsskada. Läs förutom nedanstående
instruktioner även igenom bladet med
säkerhetsföreskrifter som bifogas separat.
Förvara instruktionerna omsorgsfullt!
Kontrollera alltid om din nätspänning
överensstämmer med värdet på typplattan.
Maskinen är dubbelt isolerad i överensstämmelse
med EN 50144, vilket innebär att det inte behövs
någon jordledare.
Vid utbyte av kablar eller stickkontakter
Släng omedelbart bort gamla kablar eller stickkontakter
så fort de har ersatts av nya exemplar. Det är farligt att
sticka in stickkontakten till en lös kabel i vägguttaget.
Vid användning av förlängnings kablar
Använd uteslutande en godkänd förlängningskabel som
är lämplig för maskinens effekt. Ledarna måste ha en
diameter på minst 1.5 mm
2
. Om förlängningskabeln
sitter på en haspel, rulla då ut den helt och hållet.
3. MONTERING
ANVÄND ENDAST SKARPA BORR AV RÄTT
TYP FÖR BORRNING I BETONG, METALL
RESPEKTIVE TRÄ.
Fig.B
Betong/Sten
|
Hårdmetall
Metall
|
HSS
Tra
|
HSS
MONTERING AV TILLBEHÖR
Fig.C
Ta alltid stickkontakten ur vägguttaget före
monteringen.
Placering och avlägsnande borrbits
Maskinen kan utom borrbits även hålla skruvbits med
sexkantigt skaft..
Öppna chucken genom att vrida kragen.
Sätts borrets skaft i chuckens öppning.
Drag åt chucken stadigt tills den klickar fast.
Bitset är nu fixerat i chucken.
Öppna chucken igen när du vill byta bits.
För på sidgreppet över chucken.
Det graderade borrdjupsanslaget i sidgreppet lossas
och dras åt.
Gör fast arbetsstycket ordentligt med t ex tvingar
eller i ett maskinskruvstycke.
När alla förberedelser är gjorda kan maskinen
anslutas till elnätet. Kontrollera först att
strömbrytaren är frånslagen (OFF) och att
rotationsriktningen är ställd åt höger.
4. HANDHAVANDE
AV/PÅ
Fig.D
Starta maskinen genom att trycka in reglaget (A).
Stäng av maskinen genom att trycka in reglaget (A) en
gång till.
LÅSNING AV HASTIGHETSREGLAGET
Reglaget (A) kan låsas i intryckt läge genom att
låsknappen (B) trycks in. Låsningen upphävs om
reglaget kort trycks in helt.
VARVTALSKONTROLL
Varvtalshastigheten kan regleras steglöst mellan 0
och 2500 och mellan 0 och 40000 varv i minuten
genom att omkopplaren (E) vrids till position 1 eller
2. Genom att dragomkopplaren (A) trycks in djupare
eller mindre djupt kan hastigheten därefter regleras
steglöst.
JUSTERING AV HÖGSTA VARVTAL
Starta maskinen genom att trycka in reglaget (A).
Lås reglaget (A) genom att trycka in låsknappen (B).
täll in önskat högsta varvtal genom att vrida den lilla
ratten (C).
4 Ferax
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que
este producto cumple con las siguientes normas o
documentos normalizados
EN50144-1, EN50144-2-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
según las regulaciones:
98/37/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC
del 01-06-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Departamento de calidad
CE
ı
DÉCLARACION DE CONFORMIDAD
(
E
)
52 Ferax
ÄNDRING AV ROTATIONSRIKTNING.
För moturs rotationsriktning; för reglaget (D) åt
vänster (“L”).
För medurs rotationsriktning; för reglaget (D) åt
höger (“R”).
SKIFT MELLAN NORMAL- OCH
SLAGBORRNING
Fig.E
Med reglaget ovanpå maskinen kan maskinen ställas
in för normal- eller slagborrning.
För reglaget åt höger (borrsymbol) för normal
borrning och åt vänster (hammarsymbol) för
slagborrning.
FELSÖKNING
Nedan anges några av de vanligaste problemen som kan
uppstå samt troliga orsaker respektive lämpliga
åtgärder.
1. For många gnistor
Detta tyder för det mesta på att det finns smuts i
motorn eller på slitna kolborstar.
Lämna in borrmaskinen till din återförsäljare.
2. Slagborrmaskinen överhettas
Ventilationshålen är täckta med smuts;
Rengör ventilationshålen med en trasa.
Maskinen överbelastas;
Använd maskinen för uppgifter den är avsedd för,
använd endast skarpa borr.
Motorn är defekt.
Låt er återförsäljare se över maskinen och åtgärda
felet.
5. SERVICE & UNDERHÅLL
Tillse att maskinen inte är spänningsförande när
underhållsarbeten utförs på de mekaniska
delarna.
Maskiner har konstruerats för att under lång tid fungera
problemfritt med ett minimalt underhåll. Genom att
regelbundet rengöra maskinen och hantera den på rätt
sätt bidrar du till en lång livslängd för din maskin.
Rengöring
Rengör maskinhöljet regelbundet med en mjuk duk,
företrädesvis efter varje användning. Tillse att
ventilationsspringorna är fria från damm och smuts.
Använd en mjuk duk fuktad med tvålvatten vid svår
smuts. Använd inga lösningsmedel som bensin, alkohol,
ammoniak etc. Sådana ämnen skadar plastdelarna.
Smörjning
Maskinen behöver ingen extra smörjning.
Driftstörningar
Om en driftstörning uppträder till exempel till följd av att
en del har blivit sliten, kontakta då din lokala
återförsäljare. Längst bak i denna bruksanvisning finns en
ritning med de delar som kan efterbeställas.
MILJÖ
För att undvika transportskador levereras maskinen i en
så stadig förpackning som möjligt. Förpackningen har så
långt det är möjligt tillverkats av återvinningsbart
material. Ta därför tillvara möjligheten att återvinna
förpackningen.
Återlämna gamla maskiner till din lokala återförsäljare
när du byter ut dem. Där kommer maskinen att tas om
hand på ett miljövänligt sätt.
GARANTI
Garantivillkor och produktansvar gäller i enlighet med
nationell lagstiftning.
Vi förklarar, helt på eget ansvar, att denna produkt
uppfyller följande normer och standardiserade
dokument
EN50144-1, EN50144-2-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
i enlighet med bestämmelserna.
98/37/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC
från 01-06-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Avdelning
Kvalitetsbevakning
CE
ı
FÖRSÄKRAN
(
S
)
Ferax 5
Fije el interruptor (A) apretando el botón (B);
Gire la rueda (C) para ajustar la velocidad máxima de
revolución deseada.
AJUSTE DEL SENTIDO DE ROTACIÓN
Gire el interruptor (D) hacia la “L”;
Gire el interruptor (D) hacia la “R”;.
INTERRUPTOR PARA TALADRAR CON
PERRCUTOR
Fig.E
El interruptor en la parte superior de la máquina sirve a
determinar las dos funciones: normal o con percutor.
Apriete el interruptor en el símbolo “broca” para
taladrar normalmente.
Apriete en el símbolo “martillo” para taladrar con
percutor.
AVERIAS
Cuando la máquina no funciona como debiera, le
indicamos abajo algunas causas posibles con las
soluciones respectivas. Si no obstante no se puede
solucionar el problema, haga reparar la máquina por una
empresa de servicio autorizada o un especialista
autorizado.
1. Demasiadas chispas
Esto indica generalmente la presencia de suciedad en
el motor o unas escobillas de carbón usadas:
Consulte a su distribuidor.
2. La taladradora se pone excesivamente
caliente
Las rajas de ventilación están obstruidas:
Limpiélas con un paño seco.
La taladradora está sobrecargada:
Utilice la máquina para el trabajo para el que está
diseñado.
Cambie la broca para un ejemplar afilado. Afile la
broca con una afiladora y un accesorio para afilar
brocas.
La máquina funciona cuando está conectada:
Lleve la máquina a su distribuidor para un control y/o
una reparación.
5. SERVICIO Y MANTENIMIENTO
Asegúrese de que la máquina no está conectada
cuando vaya a realizar tareas de mantenimiento
en el motor.
Las máquinas han sido diseñadas para poder funcionar
durante un largo período de tiempo con un mínimo de
mantenimiento. La máquina funcionará de manera
satisfactoria y continuada, siempre que la cuide
adecuadamente y la limpie con regularidad.
Limpieza
Mantenga limpias las ranuras de ventilación de la
máquina para evitar que se recaliente el motor.
Limpie regularmente la cubierta de la máquina con un
paño suave, preferiblemente después de cada uso.
Mantenga las ranuras de ventilación limpias.
Si no sale la suciedad, utilice un paño suave humedecido
con agua de jabón. No utilice nunca disolventes como
petróleo, alcohol, amoníaco, etc. Estos disolventes
pueden dañar las partes de plástico.
Lubricación
La máquina no requiere lubricación adicional.
Fallos
Si se produce algún fallo, por ejemplo, por desgaste de
alguna pieza, póngase en contacto con el distribuidorde
su zona.
En la parte posterior de este manual podrá ver una
ampliación de las piezas que se pueden encargar.
MEDIO AMBIENTE
Para que la máquina no sufra daños durante su
transporte, viene guardada en un fuerte embalaje. Casi
todos los materiales del embalaje son reciclables. Lleve
estos materiales a un centro de reciclado adecuado.
Cuando ya no quiera su máquina, llévesela al distribuidor
de su zona. Allí la reciclarán sin dañar el medio ambiente.
GARANTÍA
Condiciones de garantía y responsabilidad civil de
fabricantes según la legislación nacional.
Ferax 51
SLAGDRILL
TALLENE I FØLGENDE TEKST VISER TIL BILDENE
PÅ SIDE 2
Les grundig gjennom denne brukerhåndboken før
du tar maskinen i bruk. Pass på at du kjenner til
hvordan maskinen fungerer og hvordan den skal betjenes.
Vedlikehold maskinen i samsvar med instruksjonene, og pass
på at maskinen fungerer som den skal. Oppbevar denne
brukerhåndboken og annen medfølgende dokumentasjon
sammen med maskinen.
INNHOLD:
1. Maskinopplysninger
2. Sikkerhetsinstruksjoner
3. Montering
4. Betjening
5. Service og vedlikehold
1. MASKINOPPLYSNINGER
TEKNISKE SPESIFIKASJONER
PRODUKTINFORMASJON
Fig.A
Pakken inneholder:
1. Målestangen/Dybdeanslag
2. Borepatronen
3. Bryter for slagboring
4. Håndtak
5. Dreieretninginnstilling
6. På-/av-bryter
7. Avtrekkerbryter
PAKKENS INNHOLD
Pakken inneholder:
1 Slagdrill
1 Målestangen
1 Håndtaget
1 Bruksanvisning
1 Garantikort
Kontroller at maskinen, løse deler og tilbehør ikke har
fått transportskader.
2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER
I denne bruksanvisningen benyttes følgende symboler:
Les instruksjonene nøye
Henviser til mulig personskade, livsfare eller fare
for skader på maskinen hvis instruksene i denne
bruksanvisningen ikke overholdes.
Viser til elektrisk spenning.
I samsvar med gjeldende sikkerhetsstandarder i
europeiske direktiver.
Klasse II maskin - Dobbelt isolert - Det kreves
ikke jordet støpsel.
Variabel hastighetskontroll
Trekk umiddelbart støpselet ut av stikkontakten hvis
ledningen skades og i forbindelse med vedlikehold
Bruk vernebriller og hørselsvern
Defekte og/eller kasserte elektriske eller elektroniske
apparater må avhendes ved egnete returpunkter.
FØR BRUK AV MASKINEN:
Kontroller følgende:
Samsvarer motorens tilkoplingsspenning med
nettspenningen. Maskiner med angitt 230 Volt
Er nettkabel og nettstøpsel i god stand
•I tilfelle maskinen blokkeres, må den umiddelbart slås
av.
Det maksimalt tillatte turtall på tilbehør må alltid
kontrolleres mot drillens turtall.
VED IGANGSETTING AV MASKINEN:
Kontroller at bryteren ikke står låst i “PÅ” når du
kopler støpslet til nettspenningen.
Hold kabelen alltid utenfor rekkevidde av bevegelige
deler på redskapen.
Slå alltid drillen av før du beveger maskinen nedover
langs kroppen din.
Ikke tildekk ventilasjonsspaltene.
APPARATET SLÅS UMIDDELBART AV VED:
Altfor mye gnistring fra kullbørstene og ringild i
kollektoren.
Feil ved nettstøpslet, nettkabelen eller skade på
ledning.
Defekt bryter.
Røyk eller lukt fra svidd isolasjon.
ELEKTRISK SIKKERHET
Overhold ved bruk av elektriske maskiner alltid de
lokale sikkerhetsforskriftene. Dette for å unngå
brannfare, fare for elektrisk støt og personskade.
Les i tillegg til nedenstående instrukser også
sikkerhetsforskriftene i det vedlagte separate
Spenning | 230 V~
Frekvens | 50 Hz
Opptatt effekt | 650 W
Turtall, ubelastet/min | 0-2500
Slag, ubelastet | 0-40000/min
Maks. borediameter (Treverk)| 25 mm
Maks. borediam. |
(Betong/murverk) | 13 mm
Maks. borediameter (Metall) | 10 mm
Vekt | 2.3 kg
Lpa (lydtrykk) | 92.9 dB(A)
Lwa (lydeffekt) | 105.9 dB(A)
Värähtelyarvo | 7.3 m/s
2
6 Ferax
Interruptor averiado;
Humo o mal humor de material aislante quemado.
SEGURIDAD ELÉCTRICA
Tenga siempre presentes las normas de seguridad
locales con respecto al peligro de incendio, peligro
de sufrir descargas eléctricas y peligro de
accidentes. Lea, además de las instrucciones que
siguen a continuación, las normas de seguridad que
aparecen en el cuadernillo anexo. Guarde
cuidadosamente las instrucciones.
Controle que la tensión de la red sea la misma que
la que aparece indicada en la placa.
La máquina posee doble aislamiento de acuerdo
con la norma EN50144. No es necesario un cable
de conexión a masa.
Recambio de cables y enchufes
Cuando cambie los cables y enchufes viejos por nuevos,
deseche los viejos ya que es muy peligroso conectar un
enchufe cuyo cable está suelto.
Uso de cables de extensión
Utilice siempre cables de extensión autorizados que
sean aptos para la potencia del aparato. Los hilos deben
tener un diámetro de 1.5 mm
2
. Cuando el cable de
extensión esté en un carrete, desenrolle el cable
completamente.
3. MONTAJE
UTILICE ÚNICAMENTE BROCAS AFILADAS
DE TIPO CORRECTO
Fig.B
Hormigón/Albañilería
|
Metal duro
Metal
|
HSS
Madera
|
HSS
MONTAJE DEL ACESORIOS
Fig.C
Quite el enchufe antes de instalar o de cambiar
una broca u otro accesorio en la taladradora.
Montaje de la broca
Para montar la broca u otro accesorio en este
portabrocas, siga estos pasos:
Sujete con una mano la parte trasera del portabrocas
y gire con la otra la parte delantera a derechas.
Meta la broca o accesorio procurando que quede
bien centrada y apriete bien el portabrocas,
sujetando la parte trasera con una mano y girando
con la otra la delantera a izquierdas. Apriete bien
para que la broca quede bien sujeta.
Para quitar la broca o accesorio, sujete la parte
trasera del portabrocas con una mano y con la otra
afloje las mandíbulas, haciendo girar la parte
delantera a izquierdas.
Pase el mango por encima del portabrocas.
Deslize la regla graduada en el mango y sujete ambos.
Sujete bien la pieza de trabajo con sargentos o en un
banco de trabajo.
Tras haber terminado estos preparativos se puede
conectar la máquina en el enchufe de pared.
Verifique antes que el interruptor no está bloqueado
en la posición “MARCHA” y que está en la posición
“GIRAR HACIA LA DERECHA”.
4. PUESTA EN MARCHA
EL INTERRUPTOR DE MARCH/PARO
Fig.D
Conecte la taladradora apretando el interruptor
disparador (A).
BLOQUEO DEL INTERRUPTOR
Fije el interruptor disparador apretando con su
pulgar el botón (B). Desconecte apretando otra vez
el interruptor disparador (A).
CONTROL DE LA VELOCIDAD
La velocidad de revolución se puede ajustar entre 0 y
2500 entre 0 y 40000 revoluciones por minuto,
girando el interruptor (E) hacia la posición 1 o 2.
Luego presionando más profundo o menos
profundo el interruptor de gatillo (A), la velocidad se
puede regular sin escalonamientos.
AJUSTE DE LA VELOCIDAD MAXIMA DE
REVOLUCION
Conecte la máquina apretando el interruptor (A);
50 Ferax
sikkerhetsheftet.
Ta godt vare på instruksene!
Kontroller alltid om nettspenningen er i
overensstemmelse med verdien på typeskiltet.
Maskinen er dobbelt isolert i henhold til EN
50144; det er derfor ikke nødvendig med
jordledning.
Utskifting av ledninger og støpsler
Kast gamle ledninger og støpsler så snart de har blitt
erstattet av nye. Det er farlig å stikke støpselet på en løs
ledning i stikkontakter.
Bruk av skjøteledninger
Bruk utelukkende en godkjent skjøteledning som er
egnet til maskinens effekt. Ledningene må ha et
tverrsnitt på minst 1.5 mm
2
. Hvis skjøteledningen sitter
på en rull, må den rulles helt ut.
3. MONTERING
BRUK UTELUKKENDE SKARPE BOR AV
RETT TYPE
Fig.B
Betong/murverk
|
Hardmetall
Metall
|
HSS
Treverk
|
HSS
MONTERING AV TILBEHØR
Fig.C
Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før
montering.
Isetting og fjerning av bor
I tillegg til bor kan også skrubits med sekskantet tange
festes i maskinen.
Vri på hylsen slik at borkjoksen åpner seg.
Plasser tangen på boret i kjoksens verktøyholder.
Trekk borkjoksen godt til inntil knepp-punktet er
nådd. Boret er nå riktig festet i kjoksen.
Borkjoksen skrus åpen igjen når du ønsker å bytte
bor.
Skyd håndtaget ind over borepatronen.
Skyd målestangen ind i håndtaget og fastgør
håndtaget og målestangen.
Sæt arbejdsstykket godt fast ved hjælp af limtvinger
eller i en skruestik.
Når alle forberedelser er udført, kan maskinen
tilsluttes lysnettet ved at sætte stikket i
stikkontakten. Kontroller først, om maskinen skulle
være tændt og stå på højrerotation.
4. BETJENING
PÅ/AV BRYTER
Fig.D
Drillen koples inn ved å trykke inn
avtrekkerbryteren (A).
BRYTERLÅS
Sett avtrekkerbryteren fast ved å trykke med
tommelen på knapp (B). Koples ut ved på nytt å
trykke inn avtrekkerbryteren (A).
HASTIGHETS-KONTROLL
Omdreinings-hastigheten kan reguleres trinnløst
mellom (E1)0 -2500 og (E2) 0 - 40000 omdreininger
per minutt ved å trykke inn avtrekkerbryteren (A)
dypt eller mindre dypt.
INNSTILLING AV MAKSIMUMOM
DREININGSHASTIGHET.
Sett maskinen igang (avtrekkerbryter (A)):
Sett avtrekkerbryteren (knapp B)):
Drei om det lille hjulet (C) for å fastsette ønsket
maksimum omdreinings-hastighet.
INNSTILLING AV DREIERETNING
For venstre gange: skyv bryter (D) mot venstre
For høyre gange: skyv bryter (D) mot høyre.
Ferax 7
TALADRADORA CON PERCUTOR
LOS NÚMEROS INDICADOS EN EL TEXTO
SIGUIENTE CORRESPONDEN A LAS
ILUSTRACIONES DE LA PÁGINA 2
Por su propia seguridad y la de los demás, le
recomendamos leer cuidadosamente estas
instrucciones antes de usar este aparato. Esto le ayudará a
entender más fácilmente el producto y a evitar riesgos
innecesarios. Mantenga este manual en un lugar seguro para
uso en el futuro.
CONTENIDO:
1. Información sobre el aparato
2. Normas de seguridad
3. Montaje
4. Uso
5. Servicio y mantenimiento
1. INFORMACIÓN SOBRE EL
APARATO
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DESCRIPCION
Fig.A
1 Regla graduada
2 Porta brocas
3 Interruptor para taladrar con percutor
4 El mango y sujete
5 Conmutador de direcció
6 Interruptor de marcha/paro
7 Botón de bloquear del interruptor
CONTENIDO DEL PAQUETE
1 Taladradora con percutor
1 El mango y sujete
1 Regla graduada
1 Manual de instrucciones
1 Tarjeta de garantía
Compruebe que la máquina y los accesorios no han
sufrido ningún daño durante el transporte.
2. NORMAS DE SEGURIDAD
En el presente manual se utilizan los siguientes símbolos:
Lea las instrucciones atentamente
Indica peligro de accidente, de muerte o riesgo de
provocar averías en la máquina en caso de no
seguir las instrucciones de este manual.
Indica peligro de sufrir descargas eléctricas.
De acuerdo con las normas de seguridad
aplicables de las directivas europeas
Máquina de Clase II - Doble aislamiento - No
necesita una clavija con toma de tierra.
Control para cambio de velocidad.
Desenchufe la clavija inmediatamente de la
corriente en caso de que el cable sufra daños y
durante la reparación
Lleve protectores para los ojos y los oídos
Cualquier aparato eléctrico o electrónico
desechado y/o defectuoso tiene que depositarse en
los lugares apropiados para ello.
ANTES DE USAR LA MAQUINA POR
PRIMERA VEZ:
Controle lo siguiente:
La tensión del motor corresponde a la tensión
existente en la red.
El cable y la clavija están en buen estado.
Evite el uso de prolongadores largos.
Utilice prolongadores con un diámetro mínimo de
1.5 mm
2
y sólo cuando el prolongador está
completamente desenrollado.
En caso de bloqueo en la posición de taladro
desconecte la máquina enseguida.
Antes de trabajar compare siempre el número de
revoluciones autorizado de los accesorios con el de
la taladradora.
Quite el enchufe antes de instalar o de cambiar una
broca u otro accesorio en la taladradora.
AL PONER EN FUNCIONAMIENTO LA
MÁQUINA:
Antes de conectar la máquina en la tensión de red
verifique que el interruptor no está en la posición
“MARCHA”.
Mantenga siempre el cable fuera de las partes en
movimiento del aparato.
Desconecte siempre la taladradora antes de bajar la
máquina cerca de su cuerpo.
No tape las rajas de ventilación.
DESCONECTAR INMEDIATAMENTE EL
APARATO EN CASO DE :
Sobrecalentamiento de la máquina;
Fallo en el enchufe, en el cable o avería del cable;
Voltaje | 230 V
Frequencia | 50 Hz
Potencia nominal | 650 W
No. revoluciones sin carga/min | 0-2500
Golpes | 0-40000/min
Dim. de brocas (Madera) | 25 mm Max.
Dim. de brocas (Hormigón) | 13 mm Max.
Dim. de brocas (Metal) | 10 mm Max.
Peso | 2.3 kg
Lpa (nivel de presión sonora) | 92.9 dB(A)
Lwa (nivel de potencia acustica) | 105.9 dB(A)
Vibración | 7.3 m/s
2
Ferax 49
BRYTER FOR SLAGBORING
Fig.E
Bryteren oppe på drillen tjener til innstilling av vanli
boring eller slagboring.
Trykk bryteren mot “bor”-symbolet for vanlig
boring.
Trykk bryteren mot ”hammer”-symbolet for
slagboring.
TEKNISKE FEIL
I tilfelle drillen ikke funksjonerer som den skal, gir vi
nedenfor et antall mulige årsaker og tilhørende løsninger
på dem.
1. Altfor mye gnistring
Dette tyder for det meste på skitt i motoren eller
slitte kullbørster.
Ta kontakt med din forhandler.
Dette tyder for det meste på skitt i motoren eller
slitte kullbørster.
Ta kontakt med din forhandler.
2. Drillen blir overopphetet
Ventilasjons-spaltene er tilstoppet.
Rens disse med ei tørr fille.
Drillen blir for hardt belastet.
Bruk maskinen til arbeid den er egnet til. Skift ut boret
med et skarpt eksemplar eller slip boret ved hjelp av
en slipemaskin med et borslipestykke.
Motoren er defekt.
Lever drillen til reparasjon hos din forhandler
5. SERVICE OG VEDLIKEHOLD
Sørg for at maskinen er spenningsløs når det skal
utføres vedlikeholdsarbeid på de mekaniske
delene.
Maskinene er konstruert slik at de kan fungere uten
problemer med et minimum av vedlikehold.
Hvis maskinen rengjøres regelmessig og behandles på
riktig måte, bidrar dette til å gi maskinen en lang levetid.
Rengjøring
Rengjør maskinhuset regelmessig med en myk klut, helst
etter hver bruk. Sørg for at ventilasjonsåpningene er fri
for støv og skitt.
Hardnakket skitt fjernes med en myk klut som er fuktet
med såpevann. Bruk ikke løsemidler som bensin,
alkohol, ammoniakk o.kl. Slike stoffer skader
kunststoffdelene.
Smøring
Maskinen trenger ikke ekstra smøring.
Feil
Hvis det skulle opptre en feil som følge av f.eks. slitasje på
en del, må man ta kontakt med den lokale forhandleren.
Bakerst i denne bruksanvisningen finnes det en
deltegning med de deler som kan bestilles.
MILJØ
For å unngå transportskader leveres maskinen i solid
emballasje. Emballasjen er i den grad dette er mulig
fremstilt av resirkulerbart materiale. Benytt derfor
anledningen til å resirkulere emballasjen.
Lever gamle maskiner som blir byttet ut til den lokale
forhandleren. Maskinen blir da behandlet på en
miljøvennlig måte.
GARANTI
Garantibetingelser og produktansvar gjelder i henhold
til nasjonal lovgivning.
Vi erklærer på eget ansvar at dette produktet er i
samsvar med følgende standarder eller standardiserte
dokumenter
EN50144-1, EN50144-2-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
i samsvar med bestemmelsene.
98/37/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC
fra 01-06-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Kvalitetsavdelingen
CE
ı
ERKLÆRING AV ANSVARSFORHOLD
(
N
)
8 Ferax
5. ëÖêÇàë à éÅëãìÜàÇÄçàÖ
èÂ‰ ‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂÏ ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
۷‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ÌÂ
ÔÓ‰Íβ˜ÂÌ Í ËÒÚÓ˜ÌËÍÛ ÔËÚ‡ÌËfl.
èÓ‰Û͈Ëfl ÍÓÏÔ‡ÌËË ÍÓÌÒÚÛÍÚË‚ÌÓ Ô‰̇Á̇˜Â̇
‰Îfl ‰ÎËÚÂθÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ò ÏËÌËÏÛÏÓÏ
ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl. ìÒÔ¯̇fl
˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ ‰ÓÎÊÌÓ„Ó
ÛıÓ‰‡ Ë „ÛÎflÌÓÈ ˜ËÒÚÍË.
óËÒÚ͇ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡
óËÒÚ͇ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ ‰ÓÎÊ̇ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸Òfl Ïfl„ÍÓÈ
Ú̸͇˛ Ë „ÛÎflÌÓ, Ê·ÚÂθÌÓ ÔÓÒΠ͇ʉӄÓ
ÔËÏÂÌÂÌËfl. ÇÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl ‰ÓÎÊÌ˚
·˚Ú¸ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ Ó˜Ë˘ÂÌ˚ ÓÚ Ô˚ÎË Ë „flÁË.
èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË Ú̸͇, ËÒÔÓθÁÛÂÏÛ˛ ‰Îfl
˜ËÒÚÍË ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡, ÒΉÛÂÚ ÒÏÓ˜ËÚ¸ Ï˚θÌ˚Ï
‡ÒÚ‚ÓÓÏ. ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl
Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚ı ‰ÂÚ‡ÎÂÈ Ì ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl ÔËÏÂÌflÚ¸
‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎË: ·ÂÌÁËÌ, ÒÔËÚ, ‡ÏÏˇ˜Ì˚ ‡ÒÚ‚Ó˚.
ëχÁ͇
ÑÓÔÓÎÌËÚÂθ̇fl ÒχÁ͇ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ Ì Ú·ÛÂÚÒfl.
çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ ÔÓ Ô˘ËÌÂ
ËÁÌÓÒ‡ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ‚ ÚÓ„Ó‚Û˛ ÚÓ˜ÍÛ,
ÔÓ‰‡‚¯Û˛ ‚‡Ï ‰‡ÌÌ˚È ËÌÒÚÛÏÂÌÚ. ç‡ Ó‰ÌÓÈ ËÁ
ÔÓÒΉÌËı ÒÚ‡Ìˈ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ÔÓ͇Á‡Ì˚ ˜‡ÒÚË Ë
‰ÂÚ‡ÎË, ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ Á‡Í‡Á‡Ì˚ ‚Á‡ÏÂÌ
ÌÂËÒÔ‡‚Ì˚ı.
áÄôàíÄ éäêìÜÄûôÖâ ëêÖÑõ
ÇÓ ËÁ·ÂʇÌË Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ‚ ÔÓ˜ÌÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ.
á̇˜ËÚÂθ̇fl ˜‡ÒÚ¸ χÚÂˇÎÓ‚ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË ÔÓ‰ÎÂÊËÚ
ÛÚËÎËÁ‡ˆËË, ÔÓ˝ÚÓÏÛ ÔÓÒËÏ ÔÂ‰‡Ú¸ Ëı ‚
·ÎËÊ‡È¯Û˛ ÒÔˆˇÎËÁËÓ‚‡ÌÌÛ˛ Ó„‡ÌËÁ‡ˆË˛.
èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ËÁ·‡‚ËÚ¸Òfl ÓÚ ÌÂÌÛÊÌÓ„Ó ‚‡Ï
·ÓΠËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ Ó·‡˘‡ÈÚÂÒ¸ ‚ ÚÓ„Ó‚Û˛ ÚÓ˜ÍÛ,
ÔÓ‰‡‚¯Û˛ ‚‡Ï ˝ÚÓÚ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ, „‰Â ËÏ ÒÏÓ„ÛÚ
‡ÒÔÓfl‰ËÚ¸Òfl ‰ÓÎÊÌ˚Ï Ó·‡ÁÓÏ.
ÉÄêÄçíàü
ɇ‡ÌÚËÈÌ˚ ÛÒÎÓ‚Ëfl Ë ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ÚÓ‚‡‡
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛Ú Ú·ӂ‡ÌËflÏ Ì‡ˆËÓ̇θÌÓ„Ó
Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂθÒÚ‚‡.
èÓ‰ ̇¯Û ËÒÍβ˜ËÚÂθÌÛ˛ ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚ¸
Û‰ÓÒÚÓ‚ÂflÂÏ, ˜ÚÓ ‰‡ÌÌÓ ËÁ‰ÂÎË ۉӂÎÂÚ‚ÓflÂÚ
ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Òڇ̉‡Ú‡Ï Ë ÌÓχÚË‚Ì˚Ï ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡Ï
EN50144-1, EN50144-2-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
Òӄ·ÒÌÓ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÏ Ô‰ÔËÒ‡ÌËflÏ:
98/37/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC
01-06-2004
ZWOLLE NL
Ç. ä‡ÔÏıÓÙ
éÚ‰ÂÎ ÍÓÌÚÓÎfl ͇˜ÂÒÚ‚‡
CE
ı
ÑÖäãÄêÄñàü é ëééíÇÖíëíÇàà ÇÖãàäéÅêàíÄçàü
(
R
)
48 Ferax
VASARAPORAKONE
SEURAAVAN TEKSTIN NUMEROT VASTAAVAT
SIVULLA 2 OLEVIEN KUVIEN NUMEROITA
Lue käyttöohje huolellisesti ennen työkalun
käyttöönottoa. Varmista, että tiedät työkalun
toiminta- ja käyttötavan. Huolla ja ylläpidä työkalua näiden
ohjeiden mukaisesti. Varmista, että työkalu toimii oikein. Pidä
tämä käyttöohje ja muu dokumentaatio koneen lähettyvillä.
SISÄLTÖ:
1. Koneen tiedot
2. Turvaohjeet
3. Asennus
4. Käyttö
5. Huoltotoimet
1. KONEEN TIEDOT
TEKNISET TIEDOT
ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA
Kuva A
1. Mittatikku
2. Poran istukka
3. Vasaraporauksen kytkin
4. Kädensija säätö
5. Nopeudenvalintakytkin
6. Käynnistys-/Pysäytyskytkin ja kahva
7. Lukituksen vapautusnuppi
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Pakkaus sisältää:
1 Vasaraporakone
1 Kädensija säätö
1 Mittatikku
1 Käyttöohje
1 Takuukortti
Tarkista, että kone, irto-osat ja varusteet eivät ole
vaurioituneet kuljetuksen aikana.
2. TURVAOHJEET
Näissä ohjeissa käytetään seuraavia symboleja:
Lue ohjeet huolella
Käytetään, kun on olemassa loukkaantumisvaara,
hengenvaara tai koneen rikkoutumisvaara, mikäli
annettuja ohjeita ei noudateta.
Sähköjännite.
Täyttää EU-direktiivien olennaiset
turvallisuusmääräykset.
Suojausluokka II - Kaksoiseristys - Pistotulpan ei
tarvitse olla maadoitettu..
Nopeudensäätö.
Irrota pistotulppa välittömästi pistorasiasta, jos
johto vaurioituu tai jos laitetta aletaan huoltaa.
Käytä suojalaseja ja kuulonsuojaimia.
Vioittuneet tai käytöstä poistettavat sähkölaitteet
on toimitettava asianmukaiseen
kierrätyspisteeseen.
ENNEN KONEEN KÄYTTÖÄ
Tarkista seuraavat asiat:
Onko moottorin liitäntäjännite sama kuin verk
kovirran? 230V
Ovatko johto ja pistoke hyvässä kunnossa?
Jos kone juuttuu paikoilleen, katkaise sen virta
välittömästi.
Vertaa aina ensin lisävarusteiden suurinta sallittua
kierroslukua porakoneen suurimpaan sallittuun
kierroslukuun.
Älä koskaan kiinnitä poran istukan avainta
porakoneeseen köydellä tai vastaavalla.
KONEEN KÄYTTÖÖNOTON YHTEYDESSÄ:
Tarkista, ettei kytkin ole “käynnissä”-asennossa
ennen kuin liität koneen verkkovirtaan.
Pidä virtajohto aina loitolla työkalun liikkuvista
osista.
Katkaise porakoneen virta ennen kuin lasket koneen
alas läheltä kehoasi.
Älä peitä tuuletusaukkoja.
KATKAISE LAITTEEN VIRTA
VÄLITTÖMÄSTI, KUN:
Hiiliharjoista tulee liikaa kipinöitä ja kokoojassa on
tulta.
Verkkovirran pistokkeessa tai johdossa on häiriö tai
johto on vioittunut.
Kytkin on rikki.
Kärventyneestä eristeestä tulee savua tai hajua.
SÄHKÖTURVALLISUUS
Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava
Jännite | 230 V~
Taajuus | 50 Hz
Kulutettu teho | 650 W
Kierrosnopeus, |
kuormittamaton/min | 0-2500
Iskujen määrä | 0-40000/min
Porausteho puuhun | 25 mm
Porausteho betoni/Kivityö | 13 mm
Porausteho Metalli | 10 mm
Paino | 2.3 kg
Lpa (äänenpaine) | 92.9 dB(A)
Lwa (äänen tehotaso) | 105.9 dB(A)
Värähtelyarvo | 7.3 m/s
2
Ferax 9
3. èêàçÄÑÖÜçéëíà Ñãü
ìëíÄçéÇäà
èêàåÖçüíú íéãúäé áÄíéóÖççõÖ
ëÇÖêãÄ ëãÖÑìûôÖÉé íàèÄ
êËÒ.B
ÅÂÚÓÌ/ÍËÔ˘̇fl Í·‰Í‡
|
í‚Â‰˚È ÒÔ·‚
åÂÚ‡ÎÎ
|
Å˚ÒÚÓÂÊ. ÒÚ.
ÑÂ‚Ó
|
Å˚ÒÚÓÂÊ. ÒÚ.
ìëíÄçéÇäÄ éëçÄëíäà
êËÒ.C
èÂʉ ˜ÂÏ ‚ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ‚ ‰Âθ Ò‚ÂÎÓ ËÎË
‰Û„Û˛ ÓÒ̇ÒÚÍÛ Û·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚ËÎ͇ Âfi
ÒÂÚÂ‚Ó„Ó ¯ÌÛ‡ Ì ‚Íβ˜Â̇ ‚ ÒÂÚ¸.
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ë ÒÌflÚË ҂ÂÂÎ
äÓÏ ӷ˚˜Ì˚ı Ò‚ÂÂÎ, ‚‡¯‡ ‰Âθ ÏÓÊÂÚ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ̇҇‰ÍË-ÓÚ‚ÂÚÍË ÔÓ‰ ¯ÛÛÔ˚ Ò
¯ÂÒÚË„‡ÌÌ˚Ï ı‚ÓÒÚÓ‚ËÍÓÏ.
è‡ÚÓÌ ·˚ÒÚÓÁ‡ÊËÏÌÓÈ ÓÚÍ˚‚‡ÂÚÒfl
ÔÓ‚ÓÓÚÓÏ ÛÍË.
ï‚ÓÒÚÓ‚ËÍ Ò‚Â· (̇҇‰ÍË) ‚ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ Ô‡ÚÓÌ.
á‡ÚflÌÛÚ¸ Ô‡ÚÓÌ ÛÍÓÈ ‰Ó ˘ÂΘ͇; Ú‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ
Ò‚ÂÎÓ Ò˜ËÚ‡ÂÚÒfl Á‡ÍÂÔÎÂÌÌ˚Ï ‚ Ô‡ÚÓÌÂ.
ÑÎfl Á‡ÏÂÌ˚ ̇҇‰ÍË ‡ÒÍÛÚËÚ¸ ·˚ÒÚÓÁ‡ÊËÏÌÓÈ
Ô‡ÚÓÌ.
èÓ‰ÂÚ¸ ·ÓÍÓ‚Û˛ ÛÍÓflÚÍÛ ˜ÂÂÁ ¯ÔË̉ÂθÌÛ˛
„ÓÎÓ‚ÍÛ
ÇÒÚ‡‚ËÚ¸ Ó„‡Ì˘ËÚÂθÌ˚È ÒÚÂÊÂ̸ ‚ ·ÓÍÓ‚Û˛
ÛÍÓflÚÍÛ Ë Á‡ÚflÌÛÚ¸ ÂÂ.
á‡ÍÂÔËÚ¸ Ó·‡·‡Ú˚‚‡ÂÏÛ˛ ‰Âڇθ ‚ Á‡ÊËÏ ̇
‚ÂÒÚ‡ÍÂ.
èÓ ÓÍÓ̘‡ÌËË ‚ÒÂı ÔË„ÓÚÓ‚ÎÂÌËÈ ‰Âθ ÏÓÊÌÓ
‚Íβ˜ËÚ¸ ‚ ÒÂÚ¸. ë̇˜‡Î‡ ۷‰ËÚ¸Òfl, ˜ÚÓ ÚÛÏ·ÎÂ
̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË "OFF", ‡ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
‚‡˘ÂÌËfl - ‚ Ô‡‚ÓÏ ÔÓÎÓÊÂÌËË.
4. ùäëèãìÄíÄñàü
èÖêÖäãûóÄíÖãú “Çäã./ Çõäã.”
êËÒ.D
ÇÍβ˜ÂÌË ‰ÂÎË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ̇ʇÚËÂÏ
Í·‚Ë¯Ë (Ä), ‚˚Íβ˜ÂÌË -  ÓÚʇÚËÂÏ.
ÅãéäàêÄíéê èÖêÖäãûóÄíÖãü
èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ “ÇÍÎ./ Ç˚ÍÎ.” ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Á‡ÙËÍ-
ÒËÓ‚‡Ì ̇ʇÚËÂÏ Í·‚Ë¯Ë (Ä), ‡ Á‡ÚÂÏ - ÍÌÓÔÍË
(Ç). ê‡Á·ÎÓÍËӂ͇ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂÎfl ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚ-
Òfl Ó‰ÌÓ‡ÁÓ‚˚Ï ÌÂÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌ˚Ï Ì‡Ê‡ÚËÂÏ
Í·‚Ë¯Ë (Ä).
êÖÉìãüíéê ëäéêéëíà
ëÍÓÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌËfl ¯ÔË̉ÂÎfl „ÛÎËÛÂÚÒfl
ÒÚÂÔÂ̸˛ ̇ʇÚËfl Í·‚Ë¯Ë (Ä) ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÓÚ 0
‰Ó 2500 Ó·/ÏËÌ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË “1” Ë ÓÚ 0 ‰Ó 40000
Ó·/ÏËÌ ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË “2”.
ìëíÄçéÇäÄ åÄäëàåÄãúçéâ
ëäéêéëíà ÇêÄôÖçàü
ÇÍβ˜ËÚ¸ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ Í·‚Ë¯Ë (Ä);
á‡ÙËÍÒËÓ‚‡Ú¸ Í·‚Ë¯Û (Ä) ̇ʇÚËÂÏ ÍÌÓÔÍË (Ç);
•ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÓÎÂÒË͇ (ë) ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ Ú·ÛÂÏÛ˛
χÍÒËχθÌÛ˛ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌËfl.
èÖêÖäãûóÖçàÖ çÄèêÄÇãÖçàü
ÇêÄôÖçàü
èÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË: ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ (D)
‰ÓÎÊÂÌ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË “L”;
èÓ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍÂ: ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ “D” ‰ÓÎÊÂÌ
̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl ‚ ÔÓÎÓÊÂÌËË ”R”.
èÖêÖäãûóÄíÖãú êÖÜàåÄ ëÇÖêãÖçàü
êËÒ.E
ë ÔÓÏÓ˘¸˛ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂÎfl, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó ‚
‚ÂıÌÂÈ ˜‡ÒÚË ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡, ‚˚ ÏÓÊÂÚ ‚˚·‡Ú¸
ÌÓχθÌ˚È ËÎË Û‰‡Ì˚È ÂÊËÏ Ò‚ÂÎÂÌËfl:
é·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ: ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌË “ë‚ÂÎÓ”;
쉇Ì˚È ÂÊËÏ: ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËÂ “åÓÎÓÚÓÍ”.
çÖàëèêÄÇçéëíà
çËÊ Ô˂‰ÂÌ ÔÂ˜Â̸ ‚ÓÁÏÓÊÌ˚ı Ô˘ËÌ
̉ÓÎÊÌÓ„Ó ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËfl ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ Ë
ÒÔÓÒÓ·Ó‚ Ëı ÛÒÚ‡ÌÂÌËfl:
1. óÂÁÏÂÌÓ ËÒÍÂÌËÂ
ᇄflÁÌÂÌË ˝ÎÂÍÚÓÏÓÚÓ‡ ËÎË ËÁÌÓÒ ˘ÂÚÓÍ.
é·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓ„Ó‚Û˛ ÚÓ˜ÍÛ, ÔÓ‰‡‚¯Û˛ ‚‡Ï
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ.
2. àÌÒÚÛÏÂÌÚ ÔÂ„‚‡ÂÚÒfl
ÇÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl Á‡·ËÚ˚ „flÁ¸˛.
èÓ˜ËÒÚËÚ¸ ÒÛıÓÈ Ú̸͇˛.
àÌÒÚÛÏÂÌÚ Ì ÒÔ‡‚ÎflÂÚÒfl Ò Ì‡„ÛÁÍÓÈ:
àÒÔÓθÁÛÈÚ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ÔÓ Ì‡Á̇˜ÂÌ˲.
á‡ÏÂÌËÚ ҂ÂÎÓ Ì‡ ·ÓΠÓÒÚÓ ËÎË
Á‡ÚÓ˜ËÚÂ Â„Ó Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÚÓ˜ËθÌÓ„Ó ÒÚ‡Ì͇ Ë Ò
ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ ÒÔˆˇθÌÓ„Ó ÔËÒÔÓÒÓ·ÎÂÌËfl ‰Îfl
Á‡ÚÓ˜ÍË Ò‚ÂÂÎ.
çÂËÒÔ‡‚ÂÌ ˝ÎÂÍÚÓÏÓÚÓ.
é·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓ„Ó‚Û˛ ÚÓ˜ÍÛ, ÔÓ‰‡‚¯Û˛ ‚‡Ï
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ, ‰Îfl ÂÏÓÌÚ‡ ˝ÎÂÍÚÓÏÓÚÓ‡.
Ferax 47
paikallisia turvamääräyksiä tulipalon, sähköiskujen
ja loukkaantumisten välttämiseksi. Lue alla olevat
ohjeet ja erilliset turvaohjeet huolellisesti.
Säilytä nämä ohjeet!
Tarkista aina, ovatko verkkojännite ja koneen
tyyppikilvessä ilmoitettu jännite yhteen sopivia.
Koneessa on kaksinkertainen eristys EN50144:n
mukaan; maadoitusjohto ei ole tarpeellinen.
Johdon tai pistokkeen vaihtaminen
Heitä käytöstä poistetut johdot ja pistokkeet heti pois.
On vaarallista työntää irrotetun johdon pistoke
pistorasiaan.
Jatkojohtojen käyttö
Käytä vain virallisesti hyväksyttyjä jatkojohtoja koneen
teho huomioon ottaen. Johdon ytimien on oltava
vähintään 1,5 mm
2
. Käytettäessä johtokelaa koko
jatkojohto on vedettävä kelalta.
3. ASENNUS
KÄYTÄ AINOASTAAN OIKEAN MALLISIA
TERÄVIÄ PORIA
Kuva B
Betoni/Kivityö
|
Kovametalli
Metalli
|
HSS
Puu
|
HSS
OSIEN ASENNUS
Kuva C
Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen asennusta.
Porien kiinnittäminen ja vaihtaminen
Koneessa voidaan käyttää paitsi poranteriä, myös
kuusiokantaisia ruuvipaloja.
Kierrä istukan kehä auki.
Aseta poran varsi istukan koloon.
Kiristä istukka tukevasti kiinni, kunnes kuulet
napsahduksen. Poranterä on nyt kiinnittynyt
istukkaan.
Kun haluat vaihtaa poranterää, kierrä istukan kehä
takaisin auki.
Työnnä kahva poran istukalle.
Työnnä mittatikku kahvalle ja kiinnitä kahva ja
mittatikku.
Kiinnitä työstettävä kappale kunnolla paikoilleen
liimapihdeillä tai ruuvipenkkiin.
Kun kaikki valmistelut on tehty, kone voidaan liittää
sähköverkkoon panemalla pistokkeen pistorasiaan.
Tarkista ensin, ettei kytkin ole PÄÄLLÄ- eikä
MYÖTÄPÄIVÄÄN-asennossa.
4. KÄYTTÖ
VIRTAKYTKIN
Kuva D
Kytke kone käyntiin painamalla liipaisin (A) sisään.
KYTKIMEN LUKITUS
Lukitse liipaisin paikoilleen painamalla painiketta (B)
peukalolla. Katkaise virta painamalla liipaisinta (A)
uudestaan.
NOPEUDEN SÄÄTÖ
Kierroslukua voidaan säätää portaattomasti (E1) 0 -
2500 / (E2) 0 - 40000 kierrokseen minuutissa
painamalla liipaisinta (A) syvemmälle tai vähemmän
syvälle.
SUURIMMAN KIERROSLUVUN ASETUS
Käynnistä koneen virta (liipaisin (A));
Lukitse liipaisin (painike (B));
Kääntämällä pyörää (C) säädät haluamasi
maksimikierrosluvun.
KIERTOSUUNNAN ASETUS
Vasen kiertosuunta: työnnä kytkin (D) vasemmalle.
Oikea kiertosuunta: työnnä kytkin (D) oikealle.
10 Ferax
2. èêÄÇàãÄ ÅÖáéèÄëçéëíà
Ç Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÏ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ì˚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ
ÒËÏ‚ÓÎ˚:
èÓ˜ËÚ‡ÈÚ ËÌÒÚÛ͈ËË
êËÒÍ Ú‡‚ÏËÓ‚‡ÌËfl, ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ ‰Îfl ÊËÁÌË
ËÎË ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÔÓ˜Ë ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ ‚
ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÒӷβ‰ÂÌËfl Ô˂‰ÂÌÌ˚ı ‚
ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Â ËÌÒÚÛ͈ËÈ.
éÔ‡ÒÌÓÒÚ¸ Û‰‡‡ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ.
Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÓÒÌÓ‚Ì˚ÏË ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏË
Òڇ̉‡Ú‡ÏË Â‚ÓÔÂÈÒÍËı ‰ËÂÍÚË‚ ÔÓ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
凯Ë̇ Í·ÒÒ‡ II - ‰‚ÓÈ̇fl ËÁÓÎflˆËfl - ÌÂ
Ú·ÛÂÚÒfl ÓÁÂÚ͇ Ò Á‡ÁÂÏÎÂÌËÂÏ.
ê„ÛÎËÛÂχfl ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌËfl
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ÔÓ‚Ó‰‡ ÌÂωÎÂÌÌÓ
ÓÚÍβ˜ËÚ ‚ËÎÍÛ ÓÚ ËÒÚÓ˜ÌË͇
˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl; ÓÚÍβ˜‡ÈÚ ‚ËÎÍÛ ÓÚ
ËÒÚÓ˜ÌË͇ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl Ë ‚Ó ‚ÂÏfl
Ôӂ‰ÂÌËfl ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl
燉‚‡ÈÚ Ò‰ÒÚ‚‡ Á‡˘ËÚ˚ Ó„‡ÌÓ‚ ÒÎÛı‡ Ë
ÁÂÌËfl
çÂËÒÔ‡‚Ì˚È Ë/ËÎË ·‡ÍÓ‚‡ÌÌ˚È
˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÈ ËÎË ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚È ÔË·Ó
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÛÚËÎËÁËÓ‚‡Ì ‰ÓÎÊÌ˚Ï
Ó·‡ÁÓÏ.
èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡
‚ÌËχÚÂθÌÓ ÓÁ̇ÍÓϸÚÂÒ¸ Ò ‰‡ÌÌ˚Ï ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚ÓÏ.
Ç ˆÂÎflı Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ÌÓχθÌÓ„Ó
ÙÛÌ͈ËÓÌËÓ‚‡ÌËfl ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Òӷβ‰‡Ú¸ ËÌÒÚÛ͈ËË ÔÓ ÛıÓ‰Û Ë
ÚÂıÓ·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲. чÌÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë
ÔË·„‡ÂÏÛ˛ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆË˛ ÒΉÛÂÚ ı‡ÌËÚ¸ ‚ÏÂÒÚÂ
Ò ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ.
èÖêÖÑ çÄóÄãéå ùäëèãìÄíÄñàà:
ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ:
ÌÓÏË̇θÌÓ ̇ÔflÊÂÌË ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ ÒÓÓÚ
‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ‚Â΢ËÌ ̇ÔflÊÂÌËfl ‚ ÒÂÚË ˝ÎÂÍÚ
ÓÔËÚ‡ÌËfl;
‚ËÎ͇ Ë ¯ÌÛ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl ̇ıÓ‰flÚÒfl ‚
ÔË„Ó‰ÌÓÏ ‰Îfl ‡·ÓÚ˚ ÒÓÒÚÓflÌËË.
ç ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Û‰ÎËÌËÚÂÎflÏË ËÁÎ˯ÌÂÈ ‰ÎËÌ˚.
ëΉÛÂÚ ÔËÏÂÌflÚ¸ Û‰ÎËÌËÚÂÎË Ò ÏËÌËχθÌ˚Ï
Ò˜ÂÌËÂÏ ÒÂ‰Â˜ÌË͇ 1.5 ÏÏ
2
Ë ‚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
‡Á‚ÂÌÛÚÓÏ ‚ˉÂ.
•Ç ÒÎÛ˜‡Â ·ÎÓÍËÓ‚ÍË (Á‡ÍÎËÌË‚‡ÌËfl) ÒΉÛÂÚ
ÌÂωÎÂÌÌÓ ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ.
é·flÁ‡ÚÂθÌÓ Û·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ Ï‡ÍÒËχθ̇fl
ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌËfl ËÒÔÓθÁÛÂÏ˚ı Ò
ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ
χÍÒËχθÌÓÈ ÒÍÓÓÒÚË ‚‡˘ÂÌËfl ¯ÔË̉ÂÎfl
‰ÂÎË.
èÂ‰ ÒÏÂÌÓÈ Ò‚Â· ËÎË ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚÂÈ
Ó·flÁ‡ÚÂθÌÓ ÓÚÍβ˜‡ÈÚ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ÓÚ
ËÒÚÓ˜ÌË͇ ÔËÚ‡ÌËfl.
Çé ÇêÖåü ùäëèãìÄíÄñàà:
èÂ‰ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËÂÏ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ Í ËÒÚÓ˜ÌËÍÛ
ÔËÚ‡ÌËfl ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ ̇ıÓ‰ËÚÒfl ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËË OFF (Ç˚ÍÎ.)
ÑÂÊËÚ ¯ÌÛ ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl ̇ Û‰‡ÎÂÌËË ÓÚ
‰‚ËÊÛ˘ËıÒfl ˜‡ÒÚÂÈ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡.
èË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚË ÓÔÛÒÚËÚ¸ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ‚
ÌÂÔÓÒ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ·ÎËÁÓÒÚË ÓÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó
Ú· Â„Ó ÒΉÛÂÚ Ô‰‚‡ËÚÂθÌÓ ‚˚Íβ˜ËÚ¸.
ç ‰ÓÔÛÒ͇ÂÚÒfl Á‡Í˚‚‡Ú¸ ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚Â
ÓÚ‚ÂÒÚËfl ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡.
çÖåÖÑãÖççé Çõäãûóàíú
àçëíêìåÖçí Ç ëãìóÄÖ:
óÂÁÏÂÌÓ„Ó ËÒÍÂÌËfl ˘ÂÚÓÍ ËÎË ·ËÂÌËfl ÓÚÓ‡
‚ ÍÓÎÎÂÍÚÓ ˝ÎÂÍÚÓÏÓÚÓ‡.
çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰Ó‚, ‚ËÎÍË ËÎË
ÓÁÂÚÍË.
çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎfl ˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl.
èÓfl‚ÎÂÌËfl ‰˚χ ËÎË Á‡Ô‡ı‡ „Ófl˘ÂÈ
˝ÎÂÍÚÓËÁÓÎflˆËË.
ùãÖäíêàóÖëäÄü ÅÖáéèÄëçéëíú
Ç ˆÂÎflı ÒÌËÊÂÌËfl ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËfl
ÔÓʇ‡, Û‰‡‡ ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ Ë Î˘ÌÓ„Ó
Ú‡‚ÏËÓ‚‡ÌËfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ú˘‡ÚÂθÌÓ
Òӷβ‰‡Ú¸ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ë ̇ ‡·Ó˜ÂÏ ÏÂÒÚÂ
Ô‡‚Ë· ÚÂıÌËÍË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ÔË ÔÓθÁÓ‚‡ÌËË
˝ÎÂÍÚÓËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ. éÁ̇ÍÓϸÚÂÒ¸ Ò
ÔË·„‡ÂÏ˚ÏË Ô‡‚Ë·ÏË ÚÂıÌËÍË
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ÍÓÚÓ˚ ̇‰ÎÂÊËÚ ı‡ÌËÚ¸ ‚
̇‰ÂÊÌÓÏ ÏÂÒÚÂ!
ì·Â‰ËÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ËÒÚÓ˜ÌËÍ
˝ÎÂÍÚÓÔËÚ‡ÌËfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ‚Â΢ËÌÂ
̇ÔflÊÂÌËfl, Û͇Á‡ÌÌÓÈ Ì‡ ˉÂÌÚËÙË͇ˆËÓÌÌÓÈ
Ú‡·Î˘Í ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡.
LJ¯ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ ÓÒ̇˘ÂÌ ‰‚ÓÈÌÓÈ
˝ÎÂÍÚÓËÁÓÎflˆËÂÈ Òӄ·ÒÌÓ Òڇ̉‡ÚÛ
EN50144 Ë Ì Ú·ÛÂÚ Á‡ÁÂÏÎÂÌËfl.
á‡ÏÂ̇ ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰Ó‚ Ë ‡Á˙ÂÏÓ‚
çÂÁ‡Ï‰ÎËÚÂθÌÓ ËÁ·‡‚¸ÚÂÒ¸ ÓÚ ÒÚ‡˚ı
˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰Ó‚ Ë ‡Á˙ÂÏÓ‚ ÔÓÒΠÁ‡ÏÂÌ˚ Ëı ̇
ÌÓ‚˚Â, Ú. Í. ‰‡Î¸ÌÂȯ Ëı ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌË ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ÓÔ‡ÒÌ˚Ï ‰Îfl ÊËÁÌË.
ì‰ÎËÌËÚÂÎË
èËÏÂÌflÈÚ ۉÎËÌËÚÂÎË ÚÓθÍÓ Ú‡ÍÓ„Ó ÚËÔ‡,
ÍÓÚÓ˚È Ó‰Ó·ÂÌ ‰Îfl ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl Ò
ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ, Ëϲ˘ËÏ ‰‡ÌÌÛ˛ ‚Â΢ËÌÛ
ÔÓÚ·ÎflÂÏÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË. åËÌËχθÌÓ Ò˜ÂÌËÂ
ÒÂ‰Â˜ÌË͇ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸ 1.5 ÏÏ
2
. Ç ÒÎÛ˜‡Â
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl Û‰ÎËÌËÚÂÎfl, ̇ÏÓÚ‡ÌÌÓ„Ó Ì‡ ·Ó·ËÌÛ,
‚ ÔÓˆÂÒÒ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ ÓÌ ‰ÓÎÊÂÌ
·˚Ú¸ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‚˚ÔÛ˘ÂÌ.
46
VASARAPORAUKSEN KYTKIN
Kuva E
Porakoneen päällä olevasta kytkimestä säädetään
tavallinen tai vasaraporaus
Paina kytkin “pora”-merkkiin tavallista porausta
varten.
Paina kytkin “vasara”-merkkiin vasaraporausta
varten.
HÄIRIÖT
Jos porakone ei toimi kunnolla, tutustu alla oleviin
mahdollisiin vikoihin ja niiden korjauksiin.
1. Liikaa kipinöitä
Tämä on yleensä merkkinä likaantuneesta
moottorista tai kuluneista hiiliharjoista.
Vie porakone korjattavaksi kauppiaalle.
2. Porakone kuumenee liikaa
Jäähdytysaukot ovat tukkeutuneet.
Puhdista ne kuivalla rievulla.
Porakone ylikuormittuu.
Käytä konetta siihen tarkoitukseen mihin se on
suunniteltu.
Vaihda pora terävään tai teroita se teroituskoneella,
jossa on poranteroitusosa.
Moottori on rikki.
Vie kone korjattavaksi kauppiaallesi.
5. HUOLTO TO IMET
Irrota aina kone virtalähteestä ennen huollon
aloittamista.
Koneet on suunniteltu toimimaan pitkään ja
mahdollisimman pienellä huoltotarpeella.
Puhdistamalla ja käyttämällä sitä oikealla tavalla voit
itsekin vaikuttaa koneen käyttöikään.
Puhdistaminen
Puhdista koneen ulkopinta säännöllisesti pehmeällä
kankaalla. Parasta olisi puhdistaa se jokaisen
käyttökerran jälkeen. Pidä koneen jäähdytysaukot
puhtaina.
Jos lika on pinttynyt, voit käyttää saippuavedellä
kostutettua kangaspalaa. Älä kuitenkaan käytä liuottimia
kuten bensiiniä, alkoholia, ammoniakkia jne, koska ne
vahingoittavat koneen muoviosia.
Voitelu
Konetta ei tarvitse voidella.
Häiriöt
Jos koneen toiminnassa ilmenee häiriö esim. jonkin osan
kulumisen johdosta, ota yhteyttä lähimpään
jälleenmyyjään.
Näiden käyttöohjeiden lopusta löydät
kokoonpanopiirustuksen ja varaosalistan.
YMPÄRISTÖ
Kuljetusvaurioiden välttämiseksi kone on pakattu
tukevaan laatikkoon. Tämä pakkaus on mahdollisimman
ympäristöystävällinen. Kierrätä se.
Jos vaihdat koneen uuteen, voit viedä vanhan koneen
jälleenmyyjällesi, joka huolehtii ympäristöystävällisestä
jätehuollosta.
TAKUU
Takuuehdot ja tuotevastuu ovat voimassa kansallisen
lainsäädännön mukaisesti.
Vakuutamme omalla vastuullamme, että tämä tuote on
seuraavien standardien tai standardoitujen
dokumenttien mukainen
EN50144-1, EN50144-2-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
määräysten mukainen.
98/37/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC
Voimassa 01-06-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Laadunvalvontaosasto
CE
ı
TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA
(
SF
)
Ferax 11
ìÑÄêçÄü áãÖäíêéÑêÖãú
ñàîêõ, èêàÇÖÑÖççõÖ çàÜÖ Ç íÖäëíÖ,
éíçéëüíëü ä êàëìçäÄå çÄ ëíê.2
ëéÑÖêÜÄçàÖ:
èÂ‰ ̇˜‡ÎÓÏ ‡·ÓÚ˚ Ò Ï‡¯ËÌÓÈ
‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ÚËÚ ‰‡ÌÌÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
ÓÔÂ‡ÚÓ‡. ì·Â‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Á̇ÂÚÂ, Í‡Í ‡·ÓÚ‡ÂÚ
χ¯Ë̇ Ë Í‡Í Ò ÌÂÈ ÒΉÛÂÚ ‡·ÓÚ‡Ú¸. O·ÒÎÛÊË‚‡ÈÚÂ
χ¯ËÌÛ Òӄ·ÒÌÓ ËÌÒÚÛ͈ËË Ë Û·Âʉ‡ÈÚÂÒ¸, ˜ÚÓ Ó̇
‡·ÓÚ‡ÂÚ Ô‡‚ËθÌÓ. ï‡ÌËÚ ˝ÚÓ ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó
ÓÔÂ‡ÚÓ‡ Ë ÓÒڇθÌÛ˛ ÔË·„‡ÂÏÛ˛ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆË˛
̉‡ÎÂÍÓ ÓÚ Ï‡¯ËÌ˚
1. àÌÙÓχˆËfl Ó Ï‡¯ËÌÂ
2. è‡‚Ë· ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
3. èË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË ‰Îfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË
4. ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl
5. ëÂ‚ËÒ Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
1. àçîéêåÄñàü é åÄòàçÖ
íÖïçàóÖëäàÖ ïÄêÄäíÖêàëíàäà
àçîéêåÄñàü éÅ àáÑÖãàà
êËÒ.A
1 é„‡Ì˘ËÚÂθ „ÎÛ·ËÌ˚ Ò‚ÂÎÂÌËfl
2 á‡ÊËÏÌÓÈ Ô‡ÚÓÌ
3 èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÂÊËχ Ò‚ÂÎÂÌËfl (çÓχÎ./
쉇Ì.)
4 ÅÓÍÓ‚‡fl ÛÍÓflÚ͇
5 èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ̇Ô‡‚ÎÂÌËfl ‚‡˘ÂÌËfl “ã‚./
è‡‚.”
6 èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ “ÇÍÎ./ Ç˚ÍÎ.” Ò „ÛÎflÚÓÓÏ
ÒÍÓÓÒÚË
7 ÅÎÓÍË‡ÚÓ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂÎfl
äéåèãÖäí èéëíÄÇäà
äÓÏÔÎÂÍÚ ÔÓÒÚ‡‚ÍË ‚Íβ˜‡ÂÚ ‚ Ò·fl:
1 쉇̇fl ˝ÎÂÍÚÓ‰Âθ
1 ÉÎÛ·ËÌÓÏÂ
1 ÅÓÍÓ‚‡fl ÛÍÓflÚ͇
1 êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
1 ɇ‡ÌÚËÈÌ˚È Ú‡ÎÓÌ
èÓ‚Â¸Ú ËÌÒÚÛÏÂÌÚ, ‡ Ú‡ÍÊ ‚Ò ˜‡ÒÚË Ë
ÔË̇‰ÎÂÊÌÓÒÚË Ì‡ Ô‰ÏÂÚ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı
ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ.
ç‡ÔflÊÂÌË | 230 Ç
ó‡ÒÚÓÚ‡ | 50 Ɉ
èÓÚ·ÎflÂχfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ | 650 ÇÚ
ëÍÓÓÒÚ¸ ·ÂÁ ̇„ÛÁÍË |
(Ó·/ÏËÌ) | 0 - 2500
ó‡ÒÚÓÚ‡ Û‰‡Ó‚ ·ÂÁ ̇„ÛÁÍË | 0 - 40000/ÏËÌ
å‡ÍÒ. ‰Ë‡ÏÂÚ Ò‚Â· |
(ÔÓ ‰Â‚Û) | 25 ÏÏ
å‡ÍÒ. ‰Ë‡ÏÂÚ Ò‚Â· |
(ÔÓ ·ÂÚÓÌÛ) | 13 ÏÏ
å‡ÍÒ. ‰Ë‡ÏÂÚ Ò‚Â· |
(ÔÓ ÒÚ‡ÎË) | 10 ÏÏ
ÇÂÒ | 2.3 Í„
ìÓ‚Â̸ ‰‡‚ÎÂÌËfl Á‚ÛÍÓ‚ÓÈ |
‚ÓÎÌ˚ | 92.9 ‰· (Lpa)
ìÓ‚Â̸ ¯Ûχ | 105.9 ‰· (Lwa)
ìÓ‚Â̸ ‚Ë·‡ˆËË | 7.3 Ï/ÒÂÍ
2
Ferax 45
BOREHAMMER
TALLENE I DEN FØLGENDE TEKST
KORRESPONDERER MED AFBILDNINGERNE PÅ
SIDE 2
Læs denne betjeningsvejledning nøje, før maskinen
tages i brug. Du skal sikre dig, at du ved, hvordan
maskinen fungerer, og hvordan den skal betjenes.
Vedligehold maskinen i henhold til anvisningerne, og sørg for,
at maskinen fungerer korrekt. Opbevar denne
betjeningsvejledning og anden vedlagt dokumentation
sammen med maskinen.
INDHOLD:
1. Maskindata
2. Sikkerhedsforskrifter
3. Samling
4. Anvendelse
5. Service & vedligeholdelse
1. MASKINDATA
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
PRODUKTINFORMATION
Fig.A
1. Dybdeindstilling
2. Borepatronen
3. Kontakt for slagboring
4. håndgreb
5. Tænd/sluk-kontakt
6. Afbryder
7. Blokkrering afbryder
EMBALLAGENS INDHOLD
Emballagen indeholder:
1 Borehammmer
1 Målestangen
1 Håndtaget
1 Brugsanvisning
1 Garantikort
Kontroller maskinen, løsdele og tilbehør for
transportskade.
2. SIKKERHEDSFORSKRIFTER
I denne brugsanvisning anvendes de følgende
piktogrammer :
Læs instruktionerne omhyggeligt
Angiver risiko for legemensbe skadigelse, livsfare
eller maskinskade, hvis instruktionerne i denne
brugsanvisning tilsidesættes.
Angiver elektrisk spænding.
I overensstemmelse med relevante
sikkerhedsstandarder i europæiske direktiver.
Klasse II maskine - Dobbelt isoleret - Der
kræves ikke jordet stik.
Variabel hastighedsregulering
Tag straks stikket ud af stikkontakten, hvis
ledningen beskadiges og i forbindelse med
vedligeholdelse
Brug beskyttelsesbriller og høreværn
Defekte og/eller kasserede elektriske eller
elektroniske maskiner skal afleveres på en
genbrugsplads.
ELEKTRISK SIKKERHED
Ved anvendelse af elektriske mas kiner skal man
altid følge de lokalt gældende sikkerhedsforskrifter i
forbindelse med brandfare, fare for elektrisk stød og
legemensbeskadigelse. Læs udover de nedenstående
instruktioner også sikkerhedsforskrifterne i den
separat vedlagte sikkerhedsfolder.
Bevar instruktionerne godt!
Kontroller altid om netspændingen svarer til
værdien på typeskiltet.
Maskinen er dobbeltisoleret i henhold til
EN50144; det er derfor ikke nødvendigt med en
jordledning.
Ved udskiftning af ledninger og stik
Kasser gamle ledninger og stik, så snart de er skiftet ud
med nye. Det er farligt at sætte et stik fra en løs ledning i
en stikkontakt.
Ved brug af forlængerledninger
Brug udelukkende godkendte forlæn gerledninger, der
er beregnede til maskinens effekt. Lederne skal have et
gennemsnit på mindst 1.5 mm
2
. Hvis forlængerledningen
sidder på en tromle, rulles ledningen helt af.
FØR IBRUGTAGNING AF MASKINEN:
Kontroller følgende:
Stemmer motorens tilslutningsspænding overens
med netspændingen);
Er netledning og netstik i korrekt stand: solide og uden
Spænding | 230 V~
Frekvens | 50 Hz
Optaget effekt | 650 W
Omdrejninger, ubelastet/min | 0-2500
Antal slag, ubelastet | 0-40000/min
Max.Borediameter (Træ) | 25 mm
Max.Borediam. |
(Beton/murværk) | 13 mm
Max.Borediameter (Metal) | 10 mm
Vægt | 2.3 kg
Lpa (lydtryk) | 92.9 dB(A)
Lwa (lydeffekt) | 105.9 dB(A)
Vibrationsværdi | 7.3 m/s
2
12 Ferax
5. ASSISTENZA E MANUTENZIONE
Assicurarsi che l’apparecchio non sia attivo quando
si effettuano lavori di manutenzione sul motore.
Gli apparecchi sono stati progettati per funzionare
durante un lungo periodo di tempo con un minimo di
manutenzione. Una funzionalità soddisfacente e
continua dipende dalla cura appropriata
dell’apparecchio e da una pulizia regolare.
Pulizia
Pulire regolarmente la carcassa dell’apparecchio con un
panno morbido, preferibilmente dopo ciascun uso.
Mantenere le fessure di ventilazione libere da polvere e
sporcizia.
Se la sporcizia non viene via usare un panno morbido
imbevuto di acqua saponata. Non usare mai solventi
come petrolio, alcol, acqua ammoniacata, ecc. Questi
solventi possono danneggiare le parti di plastica.
Lubrificazione
La macchina non ha bisogno di lubrificazione
supplementare.
Difetti
Se dovessero sorgere difetti, p. es. dopo il logorio di un
elemento, si prega di mettersi in contatto con il vostro
rivenditore locale.
In fondo questo a questo manuale trovate una vista
esplosa che mostra le parti che si possono ordinare.
AMBIENTE
L’apparecchio viene consegnato dentro un imballaggio
robusto per evitare che venga danneggiato durante il
trasporto. Si può riciclare la maggior parte dei materiali
dell’imballaggio. Portare questi materiali nei punti di
riciclaggio appropriati.
Portare gli apparecchi che non desiderate più al vostro
rivenditore locale. Lì verranno eliminati in modo sicuro
per l'ambiente.
GARANZIA
Condizioni di garanzia e responsabilità del prodotto
applicabili in base alla legislazione nazionale.
Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che il
prodotto è conforme alle seguenti normative o
documenti standardizzati
EN50144-1, EN50144-2-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
in conformità alle normative.
98/37/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC
da 01-06-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Ufficio Qualità
CE
ı
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
(
I
)
44 Ferax
trevler eller beksadigelser;
Undgå at bruge lange forlængerledninger.
Hvis maskinen blokerer, mens der bores, skal den
straks slukkes.
Sammenlign altid først den maksimalt tilladte
omdrejningshastighed for tilbehøret med
borehammers omdrejningshastighed.
UNDER BRUG AF MASKINEN:
Kontroller, at maskinen ikke er blokeret i TÆNDT-
position, før stikket sættes i stikkontakten (i
væggen).
Hold altid netledning borte fra maskinens bevægelige
dele.
Borehammer skal slukkes, før den føres nedad langs
kroppen.
Motorens ventilationsriller må ikke tildækkes.
MASKINEN SKAL ØJEBLIKKELIJK SLUKKES I
TILFÆLDE AF:
Defekt netstik, netledning eller beskadigelse af
ledning;
Defekt kontakt;
Gnistdannelse i kullene eller ringild i kollektoren;
Røg eller lugt fra sveden isolering.
3. SAMLING
BRUG KUN SKARPE BOR AF KORREKT TYPE
Fig.B
Beton/murværk
|
Hårdmetal
Metal
|
HSS
Træ
|
HSS
MONTAGE AF TILBEHØR
Fig.C
Tag altid stikket ud af kontakten før montage.
Placering og fjernelse af bor
Maskinen kan ved siden af bor også optage skruebits med
en sekskantet aksel.
Drej pallerammen for at åbne borepatronen.
Placér borets aksel i borepatronens optagelse.
Drej borepatronen fast, indtil De hører et klik. Boret
sidder nu fikseret i borepatronen.
Drej borepatronen åben, når De vil veksle bor.
Skyd håndtaget ind over borepatronen.
Skyd målestangen ind i håndtaget og fastgør
håndtaget og målestangen.
Sæt arbejdsstykket godt fast ved hjælp af limtvinger
eller i en skruestik.
Når alle forberedelser er udført, kan maskinen
tilsluttes lysnettet ved at sætte stikket i
stikkontakten. Kontroller først, om maskinen skulle
være tændt og stå på højrerotation.
4. ANVENDELSE
TÆND/SLUK KONTAKT
Fig.D
Tænd for borehammer ved at trykke kontakten (A)
ind.
BLOKERING AF KONTAKTEN
Kontakten (A) blokeres ved med tommelfingeren at
trykke på knappen (B). Blokeringen udløses ved igen
at trykke på kontakten (A).
REGULERING AF OMDREJNINGER
Omdrejningshastigheden kan reguleres trinløst
mellem 0 og 2500 omdr./min. og 40000 omdr./min.
ved at dreje omskifter (E) i position 1 eller 2. Ved at
trykke trækomskifter (A) mere eller mindre dybt ind
kan hastigheden så reguleres trinsløst.
INDSTILLING AF DEN MAKSIMALE
OMDREJNINGSHASTIGHED
Tænd for maskinen (kontakt (A));
Bloker kontakten (knap (B));
Drej på det lille hjul (C) for at indstille den ønskede
maksimale omdrejningshastighed.
INDSTILLING AF ROTATIONSRETNING
For venstrerotation: skub kontakten (D) til “L”;
For højrerotation: skub kontakten (D) til “R”.
Ferax 13
3. MONTAGGIO
USARE SOLO PUNTE AFFILATE DEI
SEGUENTI TIPI
Fig. B
Calcestruzzo / muratura | Metallo duro
Metallo | HSS
Legno | HSS
MONTAGGIO DI ACCESSORI
Fig. C
Scollegare sempre l’utensile prima di montare un
accessorio.
Collocazione e rimozione delle punte
Oltre alle punte l’apparecchio può sostenere punte a
vite con gambo esagonale.
Aprire il mandrino del trapano sul collo avvitabile.
Collocare il gambo della punta nell’apertura del
mandrino del trapano.
Stringere il mandrino del trapano fino a raggiungere il
punto in cui si sente un clic. La punta è adesso fissata
nel mandrino del trapano.
Per cambiare una punta svitare il mandrino del
trapano per riaprirlo.
Far scorrere l’impugnatura laterale sopra la punta del
trapano.
far scorrere la bacchetta di misurazione
nell’impugnatura laterale e stringere l’impugnatura.
Stringere il pezzo da lavorare su un banco di lavoro
usando una morsa.
Dopo aver completato tutti i preparativi si può
collegare l’apparecchio alla rete elettrica. Per prima
cosa controllare che l’interruttore si trovi sulla
posizione “OFF” e che l’interruttore di rotazione si
trovi nella posizione “DESTRA”.
4. USO
L’INTERRUTTORE ACCESO / SPENTO
Fig. D
Accendere l’apparecchio premendo l’interruttore a
grilletto (A). Se si rilascia l’interruttore a grilletto (A)
la macchina si spegne.
SICURA DELL’INTERRUTTORE
Si può bloccare l’interruttore On/Off premendo
l’interruttore a grilletto (A) e poi premendo il
pulsante (B). Rilasciare la sicura dell’interruttore
premendo brevemente l’interruttore a grilletto (A).
CONTROLLO DELLA VELOCITÀ
La velocità di rotazione può essere regolata in
maniera continua tra le 0-2500 rotazioni al minuto
nella posizione 1 e 0 -40000 rotazioni al minuto nella
posizione 2 (E) premendo più o meno
profondamente l’interruttore (A).
REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ MASSIMA
DI ROTAZIONE
Accendere l’apparecchio premendo l’interruttore a
grilletto (A).
Bloccare l’interruttore a grilletto premendo il
pulsante (B).
Regolare la velocità girando la rotellina (C) fino a
raggiungere la rotazione massima desiderata.
CAMBIARE IL SENSO DI ROTAZIONE
Senso di rotazione antiorario: girare l’interruttore
(D) su “L”.
Senso di rotazione orario: girare l’interruttore (D)
su “R”.
INTERRUTTORE PER PERFORAZIONE A
PERCUSSIONE
Fig. E
Con l’interruttore che si trova nella parte superiore
dell’apparecchio si può selezionare la perforazione
normale o a percussione.
Far scorrere l'interruttore sul simbolo
"Perforazione" per una perforazione normale.
Far scorrere l'interruttore sul simbolo "Martello"
per una perforazione a percussione.
MALFUNZIONAMENTO
Qui sotto abbiamo elencato una serie di possibili cause e
le relative soluzioni nel caso in cui l'apparecchio non
funzioni come dovrebbe:
1. Eccessiva produzione di scintille
Normalmente ciò indica che vi è sporcizia nel
motore o vi sono spazzole di carbone consumate.
Portare il trapano a pressione dal vostro rivenditore.
2. Il trapano a percussione si surriscalda
Le fessure di ventilazione sono coperte di sporcizia.
Pulirle con un panno secco.
Il trapano a percussione si sovraccarica.
Usare l’apparecchio per i lavori per cui è stato ideato.
Sostituire la punta con una appuntita o appuntire la
punta usando una molatrice a banchetto ed un
accessorio per molare punte attorcigliate.
Il motore è difettoso.
Portare il trapano a pressione dal vostro rivenditore
per la riparazione.
Ferax 43
KONTAKT FOR SLAGBORING
Fig.E
Kontakten oven på borehammer er beregnet til
indstilling af almindelig boring eller slagboring.
Tryk kontakten mod “bor” symbolet for almindelig
boring;
Tryk kontakten mod “hammer” symbolet for
slagboring.
DRIFTSFEYL
Hvis Borehammer ikke funktionerer tilfredsstillende,
gives nedenfor eventuelle årsager og afhjælpning.
1. Udsædvanlig mange gnister
Dette tyder næsten altid på tilstedeværelse af smuds i
motoren eller på opslidte kulbørster.
Få boremaskine kontrolleret hos Deres forhandler.
2. Borehammer bliver for varm
Borehammer belastes for meget.
Brug maskinen til det, den er beregnet til.
Udskift boret med et skarpere bor.
Motoren er defekt.
Indlever borehammer til reparation hos Deres
forhandler.
5. SERVICE & VEDLIGEHOLDELSE
Sørg for at maskinen ikke står under strøm, når der
udføres vedligeholdelsesarbejder på mekanikken.
Maskinerne er udviklet til at fungere længe uden
problemer med et minimum af vedligeholdelse. Ved at
rengøre maskinen regelmæssigt og behandle den
korrekt, bidrager De til en længere levetid for maskinen.
Rengøring
Rengør regelmæssigt maskinkappen med en blød klud,
helst efter hvert brug. Sørg for at ventilationshullerne er
fri for støv og snavs.
Brug en blød klud, der er vædet i sæbevand til at fjerne
hårdnakket snavs. Brug ingen opløsningsmidler, så som
benzin, alkohol, ammoniak, osv. Den slags stoffer
beskadiger kunststofdelene.
Smøring
Maskinen behøver ingen ekstra smøring.
Fejl
Kontakt Deres forhandler, hvis der opstår fejl som følge
af slitage af en del.
Bagerst i denne brugsanvisning finder De en
reservedelstegning med de reservedele, der kan
bestilles.
MILJØ
For at undgå transportbeskadigelse leveres maskinen i
en solid emballage. Emballagen er så vidt muligt lavet af
genbrugsmateriale. Genbrug derfor emballagen.
Når de udskifter Deres maskinen bør De tage den gamle
maskine med til Deres lokale forhandler. Der vil
maskinen blive bearbejdet på miljøvenlig vis.
GARANTI
Garantivilkår og produktansvar gælder i henhold til
national lovgivning.
Vi erklærer herved, udelukkende på eget ansvar, at dette
produkt opfylder følgende standarder eller
standardiserede dokumenter
EN50144-1, EN50144-2-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
i henhold til følgende direktiver:
98/37/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC
01-06-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Quality department
CE
ı
KONFORMITETSERKLÆRING
(
DK
)
14 Ferax
1 Scheda di garanzia
Controllare che l’apparecchio, le parti sciolte e gli
accessori non abbiano subito danni durante il trasporto.
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
In questo manuale vengono usati i seguenti simboli:
Indica il rischio di lesioni fisiche, di morte o di
danneggiamento dell’utensile in caso di mancata
osservanza delle istruzioni di questo manuale.
Indica rischio di scossa elettrica.
In conformità con gli standard essenziali sulla
sicurezza applicabili delle direttive europee.
Macchina di II classe - Doppio isolamento -
Non necessitate di alcuna presa a terra..
Controllo della velocità variabile
Stacchi la spina immediatamente dalla linea
principale in caso di danni al cavo durante la
manutenzione
Indossi una protezione auricolare e per gli occhi
Strumenti elettrici e/o elettronici difettosi o usurati
devono essere smaltiti in appropriate aree di riciclaggio.
PRIMA DI MANOVRARE L’APPARECCHIO
Controllare quanto segue:
Che il voltaggio dell’apparecchio corrisponda al
voltaggio della rete elettrica.
Assicurarsi che la presa e la spina siano in buone
condizioni.
Non usare prolunghe troppo lunghe. Usare
prolunghe con un diametro centrale di minimo 1.5
mm
2
e solo quando il cavo è completamente
srotolato.
In caso di blocco spegnere immediatamente la
macchina.
Confrontare sempre la velocità massima di
rotazione degli accessori con la velocità massima del
trapano a percussione.
Scollegare la spina dalla presa prima di cambiare una
punta o un accessorio.
QUANDO SI MANOVRA L’APPARECCHIO
Prima di collegare l’apparecchio alla rete elettrica
controllare che l’interruttore sia girato sulla
posizione “OFF”,
Mantenere il cavo della corrente lontano dalle parti
mobili dell’apparecchio.
Spegnere l’apparecchio prima di muoverlo verso il
basso lungo il corpo,
Non tappare mai le fessure di ventilazione.
SPEGNERE IMMEDIATAMENTE LA
MACCHINA IN CASO DI:
Eccessiva produzione di scintille e verticiliosis (?) nel
collettore.
Malfunzionamento della spina o della presa o cavi
danneggiati.
Interruttore rotto
Fumo o cattivo odore provocati da materiale
isolante bruciacchiato.
SICUREZZA ELETTRICA
Quando si usano apparecchi elettrici, attenersi
sempre alle norme di sicurezza vigenti nel vostro
Paese per ridurre il rischio d'incendio, di scosse
elettriche e di lesioni fisiche. Leggere le seguenti
istruzioni di sicurezza nonché le istruzioni di
sicurezza allegate.
Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro!
Controllare sempre che la sorgente di
alimentazione elettrica corrisponda al voltaggio
della targhetta dei dati di funzionamento.
Il vostro apparecchio è doppiamente isolato in
conformità all’EN 50144; pertanto non è
necessario alcun cavo di collegamento a terra.
Sostituzione di cavi o spine
Gettar via immediatamente i cavi o le spine vecchi una
volta che siano stati sostituiti da nuovi. È pericoloso
inserire la spina di un cavo sciolto nella presa della
parete.
Uso di cavi di prolunga
Usare solo cavi di prolunga omologati e adatti alla
potenza di alimentazione dell’apparecchio. La misura
minima della prolunga è di 1.5 mm
2
. Riavvolgere sempre
il cavo completamente quando si usa una bobina.
42 Ferax
WIERTARKA UDAROWA
NUMERY W PONIŻSZYM TEKŚCIE ODNOSZĄ SIĘ
DO RYSUNKÓW NA STRONIE 2
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia
należy dokładnie zapoznać się z niniejszą
instrukcją obsługi. Należy upewnić się, że operatorowi znana
jest zasada pracy urządzenia oraz sposób jego obsługi.
Konserwacja urządzenia powinna być prowadzona zgodnie
z zaleceniami - zapewni to prawidłową pracę maszyny.
Niniejsza instrukcja obsługi wraz z załączoną dokumentacją
powinny być przechowywane wraz z urządzeniem.
SPIS TREŚCI
1. Informacje o urządzeniu
2. Bezpieczeństwo
3. Montaż i akcesoria
4. Funkcjonowanie
5. Serwis i utrzymanie urządzenia
1. INFORMACJE O URZŇDZENIU
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INFORMACJA O PRODUKCIE
Rys. A
1 Zderzak głębokości wiercenia
2 Uchwyt wiertarski
3 Przełącznik wiercenia zwykłego i wiercenia z udarem
4 Uchwyt boczny
5 Przełącznik kierunku obrotów
6 Włącznik / wyłącznik z regulacją prędkości
obrotowej
7 Blokada przełącznika
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
Opakowanie zawiera:
1 Wiertarkę udarową
1 Zderzak głębokości wiercenia
1 Uchwyt boczny
1 Instrukcję obsługi
1 Kartę gwarancyjną
Należy sprawdzić urządzenie, części luzem oraz
akcesoria pod kątem uszkodzeń w czasie transportu.
2. BEZPIECZEŃSTWO
W niniejszej instrukcji używane są następujące symbole:
Oznacza ryzyko możliwego urazu, utraty życia
bądź uszkodzenia narzędzia w przypadku nie
zastosowania się do poleceń w niniejszej instrukcji.
Oznacza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Zgodne z podstawowymi obowiązującymi
normami bezpieczeństwa dyrektyw unijnych
Niebezpieczeństwo uszkodzenia materiału i/lub
obrażeń ciała
Regulacja zmiennej prędkości
W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania i
podczas prac konserwacyjnych natychmiast
wyjmij wtyk z gniazda
Załóż okulary i nauszniki ochronne
Uszkodzone oraz /lub wybrakowane urządzenie
elektryczne lub elektroniczne musi być
utylizowane w odpowiedni sposób.
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
URZĄDZENIA:
Należy sprawdzić, co następuje:
Sprawdzić, czy napięcie robocze urządzenia zgodne
jest z napięciem sieciowym
Sprawdzić stan przewodu zasilającego oraz wtyczki
sieciowej.
Nie należy używać zbyt długich przedłużaczy.
Używać wyłącznie przedłużaczy o przekroju
wewnętrznym nie mniejszym niż 1.5 mm
2
, pod
warunkiem że przewód zostanie rozwinięty w
całości.
•W przypadku blokady, natychmiast wyłączyć
urządzenie.
Należy zawsze dostosowywać maksymalną
dopuszczalną prędkość obrotów dla akcesoriów do
maksymalnej prędkości obrotów wiertarki
udarowej.
Każdorazowo przed zmianą wiertła bądź innego
akcesoria należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
POSŁUGIWANIE SIĘ URZĄDZENIEM:
Należy upewnić się, że wyłącznik jest w pozycji
„OFF” (Wył.) przed podłączeniem urządzenia do
sieci.
Należy prowadzić kabel zasilający z dala od
ruchomych części urządzenia.
Przed zbliżeniem urządzenia do ciała należy najpierw
je wyłączyć.
Nigdy nie należy zakrywać szczelin wentylacyjnych.
NATYCHMIAST WYŁĄCZYĆ URZĄDZENIE
W PRZYPADKU:
Nadmiernego iskrzenia się szczotek oraz
wystąpienia rdzy w kolektorze.
Niesprawnej wtyczki sieciowej, gniazdka
Napięcie | 230 V
Częstotliwość | 50 Hz
Pobór mocy | 650 W
Prędkość obrotowa bez obciążenia | 0-2500/0-40000
Maks. średnica wiercenia (drewno) | 25 mm
Maks. średnica wiercenia (beton) | 13 mm
Maks. średnica wiercenia (stal) | 10 mm
Waga | 2.3 kg
Lpa (poziom ciśnienia akustycznego) | 92.9 dB(A)
Lwa (poziom mocy akustycznej) | 105.9 dB(A)
Współczynnik wibracji | 7.3 m/s
2
Ferax 15
5. SZERVIZ & KARBANTARTÁS
Győződjön meg róla, hogy a készülék nincs áram,
alatt amikor a motoron karbantartási munkát végez.
A készülékeket hosszú élettartamra és minimális
karbantartási igénnyel tervezték. A folyamatos, kielégítő
működés a rendszeres ápoláson és tisztításon múlik.
Tisztítás
Rendszeresen, lehetőleg minden használat után puha
ronggyal tisztítsa le a készülék házát. A
szellőzőnyílásokat óvja portól és szennyeződéstől.
Használjon szappanos vízzel megnedvesített puha
rongyot, ha a szennyeződést nem lehet eltávolítani. Soha
ne használjon oldószereket pl. petróleumot, alkoholt,
ammóniás vizet stb. Az oldószerek károsíthatják a
műanyag részeket.
Kenés
A készülék nem igényel kiegészítő kenést.
Hibák
Ha meghibásodást észlel, keresse fel helyi
viszonteladóját.
A kezelési útmutató hátlapján a megrendelhető
alkatrészeket találhatók.
KÖRNYEZETVÉDELEM
A szállításból eredő lehetséges károk csökkentésére a
gépet erős csomagolásban szállítják. A csomagolás
nagyrészt újra felhasználható anyagból készült. Használja
ki tehát a csomagolás újrahasznosításának lehetőségét.
A már felesleges készülékeket vigye el a helyi
viszonteladóhoz. Itt biztosított környezetbarát
ártalmatlanításuk.
GARANCIA
A garanciális feltételek és a termékfelelősség
alkalmazása a nemzeti törvényeknek megfelelően
történik.
Saját kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük,
hogy jelen termék megfelel az alábbi szabványoknak vagy
normatív dokumentumoknak
EN50144-1, EN50144-2-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
összhangban az alábbi előírásokkal.
98/37/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC
Dátum: 2004-06-01
ZWOLLE,
HOLLANDIA
W. Kamphof
Minőségügyi osztály
TRAPANO A PERCUSSIONE
I NUMERI PRESENTI NEL SEGUENTE TESTO
SI RIFERISCONO ALLE IMMAGINI A PAG.2
Leggere attentamente le istruzioni per l’uso prima
di usare la macchina. E’ necessario conoscere il
funzionamento della macchina e le modalità d’uso. Per la
manutenzione della macchina seguire le istruzioni e
verificare che la macchina funzioni correttamente.
Conservare il manuale dell’operatore e la documentazione
allegata insieme alla macchina.
INDICE:
1. Dati macchina
2. Istruzioni di sicurezza
3. Montaggio
4. Uso
5. Assistenza e manutenzione
1. DATI MACCHINA
CARATTERISTICHE TECNICHE
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Fig. A
1 Limitatore della profondità di perforazione
2 Mandrino
3 Interruttore per perforazione normale e a
percussione
4 Maniglia laterale
5 Interruttore sinistra / destra
6 Interruttore acceso / spento con controllo della
velocità
7 Sicura dell’interruttore
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
La confezione contiene:
1 Trapano a percussionne
1 Calibro di profondità
1 Maniglia laterale
1 Manuale delle istruzioni
Voltaggio | 230 V
Frequenza | 50 Hz
Alimentazione | 650 W
Velocità senza carico / min | 0-2500
Numero giri | 0-40000/min
Diametro massimo di |
perforazione (legno) | 25 mm
Diametro massimo di |
perforazione (calcestruzzo) | 13 mm
Diametro massimo di |
perforazione (acciaio) | 10 mm
Peso | 2.3 kg
Lpa (pressione sonora) | 92.9 dB(A)
Lwa (potenza sonora) | 105.9 dB(A)
Indice di vibrazione | 7.3 m/s
2
CE
ı
MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA
(
H
)
Ferax 41
elektrycznego bądź uszkodzenia kabli.
Uszkodzonego przełącznika.
Dymu lub zapachu spowodowanego przez
nadpaloną izolację.
BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE
Przy stosowaniu narzędzi elektrycznych należy
zawsze stosować się do przepisów bezpieczeństwa
obowiązujących w danym kraju, w celu
minimalizacji ryzyka pożaru, porażenia prądem lub
urazu. Należy zapoznać się z poniższą instrukcją
bezpieczeństwa oraz dołączoną instrukcją
bezpieczeństwa.
Przechowywać instrukcje w bezpiecznym miejscu!
Należy każdorazowo upewnić się, czy napięcie w
sieci odpowiada napięciu na tabliczce
znamionowej.
Urządzenie jest podwójnie izolowane zgodnie z
normą EN 50144; dlatego też nie jest konieczne
jego uziemienie.
Wymiana kabli lub wtyczek
Należy bezzwłocznie pozbyć się starych kabli oraz
wtyczek w przypadku, gdy zostały wymienione na nowe.
Podłączenie obluzowanego kabla do gniazdka w ścianie
grozi niebezpieczeństwem.
Używanie przedłużaczy
Należy używać wyłącznie atestowanych przedłużaczy
dopasowanych do mocy wejściowej urządzenia.
Minimalny rozmiar przewodu to 1,5 mm
2
. Przy użyciu
przedłużacza w formie bębna należy zawsze rozwijać
przewód do końca.
3. MONTAŻ I AKCESORIA
UŻYWAĆWYŁĄCZNIE OSTRYCH WIERTEŁ
NASTĘPUJĄCEGO TYPU
Rys. B
Beton/kamień | Metalowe utwardzane
Metal | HSS
Drewno | HSS
MONTAŻ AKCESORIÓW
Rys. C
Przed założeniem akcesoriów należy zawsze
odłączyć narzędzie od prądu.
Zakładanie oraz wyjmowanie wierteł.
Oprócz wierteł w urządzeniu można również stosować
końcówki śrubokrętu z sześciokątnym trzpieniem.
Otworzyć uchwyt wiertarski kręcąc kołnierzem.
Umieścić trzpień wiertła w otworze uchwytu
wiertarskiego.
Obrócić uchwyt wiertarski do usłyszenia kliknięcia -
momentu zaskoczenia blokady. Wiertło jest teraz
zablokowane w uchwycie wiertarskim.
W celu wymiany wiertła należy ponownie otworzyć
uchwyt wiertarski.
Wsunąć uchwyt boczny przez głowicę wiertarki.
Wsunąć pręt pomiarowy w uchwyt boczny i
dokręcić uchwyt.
Przymocować obrabiany przedmiot do stołu
warsztatowego za pomocą klamry.
Po zakończeniu wszystkich przygotowań urządzenie
może zostać podłączone do sieci elektrycznej.
Uprzednio należy upewnić się, że wyłącznik znajduje
się w pozycji „OFF” (Wył.) oraz przełącznik kierunku
obrotów ustawiony jest w pozycji PRAWO.
4. FUNKCJONOWANIE
WŁĄCZNIK / WYŁĄCZNIK
Rys. D
Urządzenie włączamy poprzez wciśnięcie
przełącznika spustowego (A). Po zwolnieniu
przełącznika spustowego (A) urządzenie wyłączy się.
BLOKADA SPUSTU
Włącznik / wyłącznik można zablokować poprzez
wciśnięcie przełącznika spustowego (A) oraz
wciśnięcie guzika (B). Zwolnienie blokady spustu
następuje poprzez krótkie naciśnięcie przełącznika
spustowego (A).
REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTÓW
Prędkość obrotów może być regulowana płynnie
pomiędzy 0 a 2500 obrotów na minutę w pozycji 1
oraz 0 a 40000 obrotów w pozycji 2 (E), poprzez
mocniejsze lub lżejsze wciśnięcie przełącznika
spustowego (A).
REGULACJA MAKSYMALNEJ PRĘDKOŚCI
OBROTÓW
Włączyć urządzenie, wciskając przełącznik spustowy
(A).
16 Ferax
3. A KÉSZÜLÉK
HASZNÁLATBAVÉTELE ELŐTT
CSAK A KÖVETKEZÖ TÍPUSÚ FÚRÓFEJEKET
HASZNÁLJA
B ábra
Beton/falazat | Keményfém
Fém | HSS
Fa | HSS
SZERELÉSI TARTOZÉKOK
C ábra
Kiegészítő felszerelése előtt mindig kapcsolja ki a
készüléket.
Hegyek behelyezése és eltávolítása
A készülék hatlapfejű csavarbehajtó fej befogására is
alkalmas.
Nyissa ki a befogó tokmányt.
Helyezze a hegyet a tokmány nyílásába.
Szorítsa meg a tokmányt az ütközési pont eléréséig.
A hegy most rögzítve van a tokmányba.
Hegy cseréjéhez, lazítsa ki ismét a tokmányt.
Helyezze fel a markolatot a készülékre.
Csúsztassa be a mérőpálcát markolatba, majd húzza
meg a markolatot.
•A munkadarabot szorító segítségével rögzítse a
munkaasztalhoz.
Az előkészületek után a készülék csatlakoztatható az
elektromos hálózathoz. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló
"OFF" állásban van és hogy az iránykapcsoló RIGHT
(JOBB) állásban van.
4. MŰKÖDÉS
A KI/BE KAPCSOLÓ
D ábra
Kapcsolja be a készüléket a ki/be kapcsoló (A)
megnyomásával. Ha elengedi a gombot (A) a
készülék kikapcsol.
KAPCSOLÓZÁR
A ki/be kapcsolót úgy zárhatja le, hogy megnyomja a
kioldógombot (A), majd az oldalsó gombot (B). Oldja
ki a kapcsolózárat a kioldógomb (A) rövid
megnyomásával.
SEBESSÉGSZABÁLYZÓ
1 és 0 állásban a forgási sebesség fokozatosan
állítható 0 és 2500, 2 (E) állásban pedig 0 és 40000
fordulat/perc érték között, a gomb (A) mélyebb vagy
kevésbé mély benyomásával.
A MAXIMÁLÁS FOGÁSI SEBESSÉG
BEÁLLĺTÁSA
Kapcsolja be a készüléket a ki/be kapcsoló (A)
megnyomásával.
Zárja le a ki/be kapcsolót (A) a gomb (B)
megnyomásával.
Állítsa be a sebességet a kis kerék (C) forgatásával a
kívánt szintre.
AZ FORGÁSI IRÁNY VÁLTOZTATÁSA.
Az óramutató járásával ellentétes irány: a kapcsolót
(D) állítsa "L" (bal) állásba.
Az óramutató járásával megegyező irány: a kapcsolót
(D) állítsa "R" (jobb) állásba.
ÜTVEFÚRÁS BEKAPCSOLÁSA
E ábra
A készülék felső részén lévő kapcsolóval választhat a
normál és az ütvefúró üzemmód között.
Állítsa a kapcsolót a "Fúró" jel irányába a normál fúrás
üzemmód bekapcsolásához.
Állítsa a kapcsolót a "Kalapács" jel irányába az
ütvefúró üzemmód bekapcsolásához.
HIBÁS MŰKÖDÉS
Az alábbiakban a készülék hibás működésének
lehetséges okait és a hiba elhárításának módjait
tüntettük fel:
1. Erős szikrázás
Általában a motorban jelenlévő szennyeződésre vagy
a szénkefék elhasználtságára utal.
Az ütvefúrót vigye el a viszonteladóhoz.
2. Az ütvefúró túlmelegszik
A szellőzőnyílások szennyeződéssel vannak elzárva.
Tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat egy száraz
ronggyal.
Az ütvefúró túlterhelt.
Csak rendeltetésének megfelelő célra használja a
készüléket.
Cserélje ki a hegyet egy élesre vagy élesítse meg a
hegyet egy köszörűvel.
Az motor nem működik.
Az ütvefúrót javításra vigye el a viszonteladóhoz.
40 Ferax
Zablokować przełącznik spustowy (A) przyciskając
guzik (B).
Dopasować prędkość przy użyciu małego pokrętła
(C) aż do otrzymania pożądanej maksymalnej
prędkości obrotów.
PRZEŁĄCZANIE KIERUNKU OBROTÓW
Kierunek obrotów przeciwny do ruchu wskazówek
zegara: przesunąć przełącznik (D) do pozycji “L”.
Kierunek obrotów zgodny z ruchem wskazówek
zegara: przesunąć przełącznik (D) do pozycji “R”.
PRZEŁĄCZANIE W TRYB UDAROWY
Rys. E
Przełącznikiem znajdującym się na górze urządzenia
można przełączać urządzenie tak, aby funkcjonowało w
trybie wiercenia normalnym lub udarowym.
Przesunięcie przełącznika na symbol “Wiertło”
powoduje aktywację trybu normalnego wiercenia.
Przesunięcie przełącznika na symbol „Młotka”
powoduje aktywację trybu wiercenia udarowego.
WADLIWE DZIAŁANIE
Poniżej wymieniono niektóre przyczyny oraz sposoby
ich usunięcia, w przypadku gdy urządzenie nie działa tak,
jak powinno:
1. Nadmierne iskrzenie
Zazwyczaj oznacza to zanieczyszczenia w silniku lub
zużyte szczotki silnika.
Należy dostarczyć wiertarkę udarową do
najbliższego sprzedawcy.
2. Wiertarka udarowa przegrzewa się
Szczeliny wentylacyjne są zanieczyszczone.
Należy oczyścić je za pomocą suchej szmatki.
Wiertarka udarowa jest nadmiernie obciążona.
Urządzenie należy stosować do zadań, do których
jest przeznaczone.
Wymienić wiertło na ostre lub naostrzyć wiertło za
pomocą szlifierki z przystawką do szlifowania
wierteł.
Silnik jest uszkodzony.
Należy dostarczyć wiertarkę udarową do naprawy do
najbliższego sprzedawcy.
5. SERWIS I UTRZYMANIE
URZŇDZENIA
Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych silnika
należy upewnić się, że urządzenie nie znajduje się
pod prądem.
Urządzenia zostały zaprojektowane do działania przez
dłuższy okres czasu przy minimalnym nakładzie pracy
związanym z konserwacją. Zadowalające działanie zależy
od odpowiedniego dbania o urządzenie oraz
regularnego czyszczenia.
Czyszczenie
Należy regularnie czyścić obudowę urządzenia miękką
szmatką, najlepiej po każdym użyciu. Należy dopilnować,
aby otwory wentylacyjne nie były zatkane przez pył i
brud.
W przypadku, gdy brud nie daje się usunąć, należy użyć
miękkiej szmatki zwilżonej wodą z mydłem. Nie wolno
używać rozpuszczalników takich jak benzyna, alkohol,
woda z amoniakiem itd. Rozpuszczalniki te mogą
uszkodzić części wykonane z plastiku.
Smarowanie
Urządzenie nie wymaga dodatkowego smarowania.
Usterki
W przypadku pojawienia się usterki, np. zużycia części,
należy skontaktować się z najbliższym sprzedawcą.
Z tyłu tej instrukcji można znaleźć rysunek urządzenia
rozebranego na części, które mogą być zamawiane.
ŚRODOWISKO
W celu zabezpieczenia urządzenia przed uszkodzeniami
w czasie transportu, jest ono dostarczane w
odpowiednio mocnym opakowaniu. Większość
materiałów można poddać ponownej utylizacji. Należy
umieścić materiały w odpowiednich dla ich właściwości
pojemnikach utylizacyjnych.
Nie używany już sprzęt można odnieść do miejscowego
sprzedawcy. Zostanie on odpowiednio zutylizowany w
sposób bezpieczny dla środowiska.
GWARANCJA
Proszę zapoznać sie z warunkami umowy gwarancyjnej
zamieszczonymi na załączonej karcie gwarancyjnej.
Ferax 17
és tartozékokat az esetleges szállítási sérülések
felismeréséhez.
2. BIZTONSÁG
Jelen használati utasításban a következő piktogramok
jelennek meg:
Személyi sérülést, életveszélyt vagy a készülék
lehetséges megrongálódását jelöli a kezelési
útmutatónak nem megfelelő használat esetén.
Áramütés veszélyét jelöli.
Az európai direktívák alapvető, ide vonatkozó
biztonsági utasításainak megfelel.
II. osztályú akkumulátortöltő - kettős szigetelésű
- nincs szükség földelésre
Állítható sebességvezérlő
A vezeték sérülése illetve karbantartási
munkálatok megkezdése előtt húzza ki a
csatlakozót a hálózati áramból
Viseljen szem- és fülvédőt
A meghibásodott vagy használhatatlanná vált
elektromos berendezéseket adja le
újrafeldolgozásra.
ÉRINTÉSVÉDELEM
Elektromos készülékek használatakor mindig vegye
figyelembe a helyi biztonsági előírásokat a tűz,
áramütés és a személyi sérülések megelőzése
érdekében. Olvassa el a következő és a csatolt
biztonsági előírásokat egyaránt.
Az előírásokat tartsa biztonságos helyen!
Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség
megfelel a készülék specifikációjának.
A készülék az EN50144 rendelkezéssel
összhangban duplán szigetelt, emiatt földelésre
nincs szükség.
A vezetékek és a dugaszok cseréje
Azonnal távolítsa el a régi vezetékeket és dugaszokat
amikor azokat újakra cseréli. Szabad végű vezeték
dugaszának aljzatba való csatlakoztatása veszélyes.
Hosszabbító használata
Csak engedélyezett hosszabbítót használjon, mely
megfelel a készülék bemeneti áramigényének. A
minimális érátmérő 1.5 mm
2
. Ha kábeldobot használ,
mindig teljes hosszában csévélje le a vezetéket.
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBAVÉTELE
ELŐTT:
Ellenőrizze a következőket
A készülék feszültségre vonatkozó specifikációja
megfelel az elektromos hálózat feszültségének
A vezeték és a dugasz jó állapotban vannak.
Ne használjon túlságosan hosszú hosszabbítót.
Legalább 1.5 mm
2
érátmérőjű hosszabbítót
használjon és a vezetéket csévélje le teljesen.
Elzáródás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket.
Mindig egyeztesse a kiegészítők maximális
fordulatszámát az ütvefúró maximális
fordulatszámával.
•A dugaszt húzza ki az aljzatból, amikor fúrófejet vagy
kiegészítőt cserél.
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA KÖZBEN
Ellenőrizze, hogy a kapcsoló "OFF" (KI) állásban van,
mielőtt a hálózatra csatlakoztatná.
•A hálózati vezetéket tartsa távol a készülék mozgó
alkatrészeitől.
Kapcsolja ki a készüléket, mielőtt karját a teste
mellett leeresztené.
Soha ne fedje le a szellőzőnyílásokat.
AZONNAL KAPCSOLJA KI A KÉSZÜLÉKET A
KÖVETKEZŐ ESETEKBEN
•A szénkefék heves szikrázása és az áramszedő
meghibásodása esetén.
•A hálózati aljzat, a dugasz vagy a vezetékek hibás
működése esetén.
Hibás kapcsoló estén.
Az égett szigetelés füstölése vagy égett szaga esetén.
Ferax 39
Niniejszym oświadczamy, że produkt, którego dotyczy
instrukcja, jest zgodny z następującymi standardami i
normami:
EN50144-1, EN50144-2-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
w zgodności z przepisami.
98/37/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC
dnia 01-06-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Dział Jakości
Gręžimo mašina
ŠIAME TEKSTE PAMINĖTI SKAIČIAI ATITINKA 2
PUSLAPIO ILIUSTRACIJAS.
Siekiant apsisaugoti pačiam ir apsaugoti kitus
žmones, prieš pradedant naudoti įrenginį,
prašome atidžiai perskaityti šias instrukcijas. Tai padės jums
geriau susipažinti su mašina ir išvengti nereikalingos rizikos.
Laikykite šias instrukcijas saugioje vietoje, kad galėtumėte
pasinaudoti jomis ir ateityje.
TURINIO LENTELĖ:
1 Mašinos parametrai
2 Saugos instrukcijos
3 Montavimas
4 Naudojimas
5 Aptarnavimas ir priežiūra
1. MAŠINOS PARAMETRAI
Techninė specifikacija
Informacija apie produktą
A iliustracija
1. Gylio reguliatorius
2. Patronas
3. Paprasto gręžimo / smūginio gręžimo perjungiklis
4. Rankena
5. Sukimosi krypties perjungiklis
6. Įjungimo / išjungimo jungiklis su sukimosi greičio
reguliatoriumi
7. Įjungimo / išjungimo jungiklio blokavimas
Įpakavimo turinys
Įpakavime yra:
1 gręžimo mašina
1 rankena
1 gręžinio gylio atsitrenkimas
1 naudojimo instrukcija
1 garantijos kortelė
Įtampa | 230 V
Dažnis | 50 Hz
Sunaudojimo galingumas | 650 W
Apsisukimų skaičius per minutę
tuščia eiga | 0-2500
Smūgių skaičius per minutę | 0-40000/min
Maksimalus gręžimo diametras
(medienos) | 25 mm
Maksimalus gręžimo diametras
(betono/ akmens) | 13 mm
Maksimalus gręžimo diametras
(metalo) | 10 mm
Svoris | 2.3 kg
Lpa (triukšmo lygis) | 92.9 dB(A)
Lwa (triukšmo galingumas) | 105.9 dB(A)
Vibracijos lygis | 7.3 m/s
2
CE
ı
OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI
(
PL
)
18 Ferax
5. ÚDRŽBA A SERVIS
Když provádíte údržbu na motoru, přesvědčte se,
že stroj není pod proudem.
Stroje byly navrženy tak, aby mohly dlouho pracovat s
minimem údržby. Stálý bezproblémový provoz závisí od
řádné péče o stroj a pravidelného čištění.
Čištění
Pouzdro stroje pravidelně čistěte měkkým hadrem,
nejlépe po každém použití. Ventilační průduchy nesmí
být blokovány prachem a nečistotami.
Jestli nečistoty nelze odstranit, použijte měkký hadr
namočený v mýdlové vodě. Nikdy nepoužívejte
rozpouštědla jako je benzín, alkohol, čpavek apod. Tyto
rozpouštědla mohou poškodit plastový kryt.
Mazání
Stroj nevyžaduje žádné další mazání.
Závady
Pokud se vyskytne závada, např. po opotřebení některé
součástky, obraťte se prosím na místního prodejce.
Na zadní straně tohoto návodu je schéma, na kterém
jsou zobrazeny součástky, které lze objednat.
ŽIVOTNĺ PROSTŘEDĺ
Z důvodů ochrany stroje před poškozením během
přepravy se stroj dodává v masivním obalu. Většinu
obalového materiálu lze recyklovat. Odevzdejte tyto
materiály na příslušných recyklačných místech.
Nepotřebné stroje odevzdejte místnímu prodejci. Zde
budou zlikvidovány způsobem bezpečným pro životní
prostředí.
ZÁRUKA
Záruční podmínky a odpovědnost za výrobek se řídí
podle národní legislativy.
Na vlastní odpovědnost vyhlašujeme, že tento výrobek
je ve shodě s následujícími normami a normovanými
dokumenty.
EN50144-1, EN50144-2-1, EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
v souladu se směrnicemi.
98/37/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC
dne 01-06-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Oddělení kvality
ÜTVEFÚRÓ
AZ ALÁBBI SZÖVEGBEN SZEREPLŐ SZÁMOK
MEGFELELNEK A 2. OLDAL KÉPEINEK
A gép használata előtt gondosan olvassa át a
kezelési útmutatót. Tisztában kell lenni a gép
működési elvével és a működtetés módszereivel. A gép
karbantartását az utasításoknak megfelelően kell végezni,
biztosítva, hogy az szabályosan működjön. A kezelői
útmutatót és a mellékelt dokumentációt a gép közelében kell
őrizni.
TARTALOM:
1. Gépre vonatkozó információk
2. Biztonság
3. A készülék hasnálat bavétele előtt
4. Működés
5. Szerviz & Karbantartás
1. GÉPRE VONATKOZÓ
INFORMÁCIÓK
MŰSZAKI ADATOK
TERMÉKINFORMÁCIÓ
A ábra
1 Fúrási mélység szabályzó
2 Tokmány
3 Normál és ütvefúrás váltókapcsolója
4 Markolat
5 Iránykapcsoló
6 Ki/bekapcsoló sebességszabályzóval
7 Kapcsolózár
TARTOZÉKOK
Az egység tartalma:
1 Ütvefúró
1 Mélységmérő
1 Markolat
1 Kezelési útmutató
1 Garanciajegy
Vizsgálja meg a készüléket, a mozdítható alkatrészeket
Feszültség | 230 V
Frekvencia | 50 Hz
Teljesítmény: | 650 W
Fordulatszám, terhelés nélkül | 0-2500
Löket |0-40000/min
Maximális fúrási átmérő (fában) | 25 mm
Maximális fúrási átmérő (betonban) | 13 mm
Maximális fúrási átmérő (acélban) | 10 mm
Súly | 2.3 kg
Hangnyomás | 92.9 dB(A)
Hangerősség | 105.9 dB(A)
Rezgési érték | 7.3 m/s
2
CE
ı
PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ NOREM
(
CZ
)
38 Ferax
Patikrinkite, ar įrengimas arba jo atskiros dalys
nebuvo sugadinti transportavimo metu.
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAI
Šioje instrukcijoje ir/arba ant instrumento naudojami
tokie simboliai:
Remiantis atitinkamais Europos direktyvų
standartais
II klasės mašina – Dviguba izoliacija – Nereikia
įžeminto kontaktinio kištuko
Rizika sugadinti medžiagą ir/arba fiziškai
susižeisti
Parodo, kad dirbama su įtampa
Brokuoti ir/ar bereikalingi elektriniai ar
elektroniniai prietaisai surenkami tinkamuose
perdirbimo punktuose.
Patikrinimas prieš įrenginio naudojimą
Vykdykite sekančius patikrinimus:
Patikrinkite, ar tinklo įtampa yra 230 V.
Patikrinkite, ar visi elektros laidai yra izoliuoti ir
nesugadinti.
Reikia vengti per ilgų kabelių prailgintuvų naudojimo.
Kabelis pilnai išvyniojamas ir patikrinamas, ar jo gyslų
skersinio pjūvio plotas yra bent 1,5 mm
2
.
Jeigu grąžtas įstrigęs, įrenginys turi būti nedelsiant
atjungtas.
Visuomet patikrinkite, ar įrenginio maksimalus
sukimosi greitis neviršija apsisukimų skaičiaus, skirto
numatytam grąžtui.
Prieš grąžto arba kitų reikmenų keitimą įrenginys turi
būti atjungiamas nuo elektros tinklo.
Patikrinimai įrenginio naudojimo metu
Prieš pajungiant įrenginį elektros tinklui patikrinkite,
ar įjungimo / išjungimo jungiklis yra pozicijoje “OFF”
(išjungtas).
Būtina užtikrinti, kad judančios įrenginio dalys
negalėtų liestis su maitinimo kabeliu.
Dėmesio! Jokiu būdu negalima perjungti sukimosi
krypties įrenginio veikimo metu.
Prieš įrenginio nuleidimą žemiau už darbo paviršių, jis
būtinai turi būti išjungtas.
Jokiu būdu negalima uždengti įrenginio ventiliacijos
angos
Įrenginys turi būti nedelsiant sustabdomas,
jeigu:
Įrenginio kolektoriuje atsiranda nenormalus
kibirkščiavimas.
Matomi elektros kabelio arba kontaktų pažeidimai,
pavyzdžiui, sugadinta izoliacija.
Neužtikrinamos atitinkamos jungiklio funkcijos.
Dūmai arba blogas kvapas liudija apie izoliacijos
degimą.
Elektros saugumas
Naudojant elektros įrenginius, visuomet laikykitės
vietinių galiojančių priešgaisrinės apsaugos,
apsaugos nuo elektros smūgio ir traumų taisyklių.
Be to, perskaitykite sekančias taisykles ir
nurodymus, kurie yra saugumo informacijos lape.
Kruopščiai saugokite instrukciją!
Visuomet patikrinkite, ar elektros tinklo
parametrai toje vietoje, kur įjungiamas
įrengimas, sutampa su parametrais įrengimo duomenų
plokštelėje.
Įrengimas turi dvigubą izoliaciją pagal
EN 50144 reikalavimus, kas reiškia, kad
nebūtinas atskiras įžeminimo laidas.
Kabelių arba kontaktinių šakučių pakeitimas
Pakeitus kabelius arba kontaktines šakutes, seni
kabeliai ir kontaktinės šakutės turi būti nedelsiant
utilizuojami. Atskiro kabelio prijungimas elektros
tinklui yra pavojingas.
Kabelių prailgintuvų panaudojimas
Turi būti naudojami tiktai sertifikuoti kabelių
prailgintuvai, kurių parametrai pritaikyti įrenginio
galingumui. Gyslų diametras turi būti bent 1,5 mm
2
.
Jeigu kabelio prailgintuvas užvyniotas ant ritės, jis turi
būti pilnai išvyniojamas.
Ferax 19
3. MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
POUŽÍVEJTE POUZE OSTRÉ VRTÁKY
NÁSLEDUJÍCÍCH TYPŮ
Obr. B
Beton/zdivo | Tvrdý kov
Kov | HSS
Dřevo | HSS
MONTÁŽ PŘĺSLUŠENSTVĺ
Obr. C
Před montáží příslušenství vždy přístroj odpojte z
napájení.
Vkládání a vyjímání vrtáků
Kromě vrtáků je ve stroji možné použít i šroubováky se
šestiúhelníkovou hřídelí.
Pomocí šroubu s nákružkem se otevře sklíčidlo.
Hřídel vrtáku vložte do otvoru v sklíčidle vrtačky.
Dotáhněte sklíčidlo až na doraz. Vrták je teď
upevněný v sklíčidle.
Pokud chcete vrták vyměnit, sklíčidlo opět otevřete.
Posuňte boční úchytku přes vrtací hlavu.
Posuňte měřicí tyč v boční úchytce a úchytku
dotáhněte.
Obrobek pomocí svorek upevněte k pracovnímu
stolu.
Po dokončení všech příprav můžete stroj zapojit do
elektrického napájení. Nejdřív zkontrolujte, zda je
vypínač v poloze „OFF“ a zda je rotační spínač v
poloze DOPRAVA.
4. PRÁCE S PILOU
VYPĺNAČ
Obr. D
Stroj spusťte pomocí vypínače (A). Po uvolnění
vypínače (A) se stroj vypne.
POJISTKA VYPĺNAČE
Vypínač můžete zablokovat pomocí kohoutku (A) a
stisknutím knoflíku (B). Pojistku vypínače uvolněte
spusťte stisknutím kohoutku (A).
REGULÁTOR RYCHLOSTI
Rotační rychlost lze průběžně nastavovat mezi 0 -
2500 otáčkami za minutu v poloze 1 a 0 – 40000
otáčkami za minutu v poloze 2 (E), silnějším nebo
slabším stisknutím kohoutku (A).
NASTAVENĺ MAXIMÁLNĺ ROTAČNĺ
RYCHLOSTI
Stroj spusťte pomocí kohoutku (A).
Kohoutek (A) zablokujte stisknutím knoflíku (B).
Rychlost nastavte otočením malého kolečka (C) na
požadovanou maximální rotační rychlost.
PŘEPĺNÁNĺ SMĚRU ROTACE
Rotace proti směru hodinových ručiček: posuňte
přepínač (D) na „L“.
Rotace ve směru hodinových ručiček: posuňte
přepínač (D) na „R“.
PŘEPĺNAČ PRO NÁRAZOVÉ VRTÁNĺ
Obr. E
Pomocí přepínače na vrchu stroje můžete zvolit
normální nebo nárazové vrtání.
Pro normální vrtání posuňte přepínač na symbol
„vrtačky“.
Pro nárazové vrtání posuňte přepínač na symbol
„kladiva“.
PORUCHY
Níže je uvedený seznam možných příčin a odpovídajících
řešení pro případ, že stroj nepracuje správně:
1. Nadměrné jiskření
Obvykle indikuje nečistoty v motoru nebo
opotřebené uhlíkové kartáče.
Vezměte vaši příklepovou vrtačku k vašemu prodejci .
2. Příklepová vrtačka se přehřívá
Ventilační průduchy jsou ucpané nečistotami.
Vyčistěte je suchým hadrem.
Příklepová vrtačka je přetížená.
Stroj používejte pouze pro práce, pro které je určený.
Vyměňte vrták za ostrý nebo naostřete vrták
použitím stolové brusky a příslušenství pro ostření
vrtáků.
Motor je vadný.
Vezměte vaši příklepovou vrtačku do opravy k
vašemu prodejci.
Ferax 37
3. MONTAVIMAS
Naudokite tiktai aštrius ir atitinkamo tipo
grąžtus, kurie skirti metalo, betono arba
medienos gręžimui.
B iliustracija
Betonas/akmuo
|
Kietųjų metalų grąžtai
Metalas
|
Greito gręžimo plieniniai grąžtai (HSS)
Mediena
|
Greito gręžimo plieniniai grąžtai (HSS)
Reikmenų montavimas
C iliustracija
Prieš montuojant reikmenis įrenginys visuomet
atjungiamas nuo elektros tinklo.
Grąžtų įstatymas ir išėmimas
Įrenginyje galima įtvirtinti ne tiktai grąžtus, bet ir
atsuktuvo antgalius su šešiakampio formos kotu.
Pasukant apvadą, atidaromas grąžto patronas.
Į patrono angą įstatomas grąžto kotas.
Priveržiamas patrono apvadas, kol jis brakštelint
užsifiksuoja. Tuomet grąžtas yra įtvirtintas patrone.
Kai būtina pakeisti grąžtą, patronas vėl atidaromas.
Šoninė rankena nustumiama ant grąžto patrono.
Gylio atsitrenkimas su skalės šonine rankena
atlaisvinama ir užfiksuojama sparno pavidalo
veržliarakčio pagalba.
Gręžiama medžiaga gerai užfiksuojama prie darbo
stalo, pavyzdžiui, spaustuvų pagalba.
Po to, kai visi paruošiamieji darbai užbaigti, įrenginį
galima prijungti prie elektros tinklo. Pirmiausia
patikrinama, ar įjungimo / išjungimo jungiklis yra
pozicijoje “OFF” (išjungtas) ir ar yra nureguliuotas
dešinės pusės sukimuisi.
4. NAU DOJIMAS
Įjungimas / išjungimas
D iliustracija
Įjungiant įrenginį, nuspaudžiamas reguliatorius (A).
Išjungiant įrenginį, reguliatorius (A) nuspaudžiamas
dar kartą.
Sukimosi greičio reguliatoriaus blokavimas
Reguliatorių (A) galima užfiksuoti nuspaustoje
padėtyje, nuspaudžiant jungiklį (B). Blokavimas
atsilaisvina, visiškai įjungiant jungiklį.
Sukimosi greičio reguliavimas
Apsisukimų skaičių be fiksavimo pakopų galima
reguliuoti nuo 0 iki 2500 apsisukimų per minutę
ribose ir smūgių skaičių - nuo 0 iki 40000 smūgių per
minutę ribose, pasukant reguliatorių (E) į poziciją 1
arba 2. Sukimosi greičio reguliavimas vykdomas,
įspaudžiant jungiklį (A) reikalingu gyliu.
Maksimalaus apsisukimų skaičiaus
nureguliavimas
Įjunkite įrenginį, nuspaudžiant reguliatorių (A).
Užblokuokite reguliatorių (A), nuspaudžiant
blokavimo jungiklį (B).
Nureguliuokite maksimalų apsisukimų skaičių,
pasukant reguliatorių (C).
Sukimosi krypties perjungimas
Kad aktyvuoti sukimąsi laikrodžio rodyklės judėjimo
kryptimi, reguliatorius (D) turi būti perjungiamas į
kairę poziciją (“L”).
Kad aktyvuoti sukimąsi prieš laikrodžio rodyklės
judėjimo kryptį, reguliatorius (D) perjungiamas į
dešinę poziciją (“R”).
Paprasto gręžimo / smūginio gręžimo režimo
perjungimas
E iliustracija
Įrenginio viršutinėje pusėje patalpinto reguliatoriaus
pagalba galima perjungti įrenginio veikimo režimą
nuo paprasto gręžimo į smūgio gręžimą ir antraip.
Jeigu reikalingas paprastas gręžimo režimas,
reguliatorius perjungiamas į dešinę (į grąžto simbolį),
o jeigu reikalingas smūginio gręžimo režimas – į kairę
(į plaktuko simbolį).
GEDIMŲ DIAGNOSTIKA
Žemiau išvardintos būdingos problemos, su kuriomis
tenka susidurti, o taip pat galimos priežastys ir jų
pašalinimo priemonės.
1. Per didelis kibirkščiavimas
Dauguma atvejų tai reiškia, kad į motorą pateko
nešvarumai arba kad nusidėvėjo angliniai šepetėliai.
- Įrengimas nugabenamas įrengimų platintojui.
2. Gręžtuvas perkaista
Ventiliacijos angos užsikimšo nešvarumais.
- Mentele nuvalomos ventiliacijos angos.
Įrenginys perkraunamas.
- Įrenginys naudojamas tiktai tokiems darbams, kurie
yra skirtas. Naudojami tiktai aštrūs grąžtai.
Sugadintas įrenginio motoras.
- Įrenginys perduodamas platintojui, kad pašalintų
gedimą.
20 Ferax
1 / 1

Ferax FSB-650 Uživatelský manuál

Kategorie
Vrtací kladiva
Typ
Uživatelský manuál