Ferm fcd 2400 2 Návod k obsluze

Kategorie
Akumulátorové kombinované vrtačky
Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

beschadigingen. Beschadigde onderdelen moeten
gerepareerd worden.
8. Wees voorzichtig met de accu, laat de accu niet
vallen.
9. Probeer nooit de lader of de accu zelf te repareren.
Reparaties mogen alleen door een erkende
reparateur gedaan worden, anders kunnen er
ongelukken gebeuren.
10. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de
lader gaat reinigen.
11. Laad de accu niet op wanneer de temperatuur
beneden de 10 °C of boven de 40 °C ligt.
12. Zorg dat de ventilatiesleuven van de lader altijd vrij
zijn.
13. Voorkom kortsluiting.
Bij kortsluiting kunnen oververhitting, brandgevaar
of ontploffing van de accu het gevolg zijn. Dit kan
leiden tot beschadiging van de accu resp. gevaar voor
ongelukken voor de gebruiker.
1. Sluit geen kabels aan de polen van de accu aan.
2. Let u op, dat er geen metalen voorwerpen
(spijkers, paperclips, etc.) in contact kunnen
komen met de polen van de accu.
3. Stel de accu niet bloot aan water of regen.
14. Een beschadigde of niet meer oplaadbare accu moet
apart met chemisch afval meegegeven worden.
15. Werp een accu nooit in water of vuur. Er bestaat
explosiegevaar.
MONTAGE VAN DE ACCESSOIRES
Verwijder vóór het monteren altijd de accu uit de
machine.
Plaatsen en verwijderen van boortjes.
Fig. B
De machine kan naast boortjes ook schroefbitjes met
een zeskantige schacht opnemen.
Draai de boorhouder los door de ring (5) te
verdraaien terwijl de kraag wordt vastgehouden.
Plaats de schacht van het boortje in de opname van
de boorhouder.
Draai de boorhouder stevig vast totdat het boortje
klemvast zit.
Draai de boorhouder weer open wanneer u van
boortje wilt wisselen.
Plaatsen en verwijderen van de accu
Fig. C
Zorg dat de draairichtingschakelaar (1) in de
middenstand staat om te voorkomen dat de machine
onverwacht ingeschakeld kan worden.
Schuif de accu (7) in de voet van de machine zoals
aangegeven op de tekening. Druk de accu aan totdat
hij vastklikt.
Druk de ontgrendelknoppen (8) in, als u de accu uit
de onderkant van de machine wilt verwijderen.
BEDIENING
Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht en
houd u aan de geldende voorschriften.
Houd de machine stevig vast en druk het boortje met
gelijkmatige kracht in het werkstuk. Forceer de
machine niet.
Gebruik uitsluitend boortjes die geen
slijtageverschijnselen vertonen. Versleten boortjes
hebben een negatief effect op de efficiency van de
machine.
Koppel instellen.
Fig. D
De machine heeft verschillende koppelstanden
waarmee de kracht voor het in- en uitdraaien van
schroeven kan worden bepaald.
Zet de instelring koppel (4) in de gewenste
koppelstand.
Kies bij voorkeur een zo laag mogelijke stand om de
schroef te bewegen. Kies een hogere koppelstand
indien de motor doorslipt.
Schroeven in- en uitdraaien
Zet de draairichtingschakelaar (1) op positie ‘R’ voor
het indraaien van schroeven.
Zet de draairichtingschakelaar op positie ‘L’ voor het
uitdraaien van schroeven.
Boren
Draai de instelring koppel (4) naar de boorstand.
Zorg dat de draairichtingschakelaar (1) tijdens
boorwerkzaamheden altijd in positie ‘R’ staat.
Ferm 11
ÚDRŽBA
Při provádní údržby motoru dbejte vždy na to, aby
přístroj nebyl pod naptím.
Přístroje značky Ferm jsou konstruovány pro
dlouhodobé používání při minimální údržbě. Budou
fungovat bez problémů, pokud se jim bude věnovat
náležitá péče a pokud budou pravidelně čištěny.
iatní
Kryt přístroje pravidelně čistěte měkkým hadříkem
(nejlépe po každém použití). Odstraňujte prach a špínu z
otvorů ventilace.
Pokud se apínu nepodaří odstranit, použijte měkký
hadřík namočený v mýdlové vodě. Zásadně nepoužívejte
rozpouaštděla, jako jsou benzin, alkohol, čpavek apod.
Tato rozpouštědla by mohla poškodit umlěohmotné
součásti přístroje.
Mazání
Přístroj nevyžaduje žádné dodatečné mazání.
Poruchy
Jestliže dojde k poruše, např. v důsledku opotřebování
některé součásti, obraťte se na zástupce firmy Ferm.
Na konci této příručky se nachází nákres přístroje
rozloženého na jednotlivé díly, které je možné objednat.
ŽIVOTNĺ PROSTŘEDÍ
Přístroj je dodáván v odolném balení, které zabraňuje
jeho poškození během přepravy. Většinu z materiálů,
které jsou na balení použity, lze recyklovat. Zbavujte se
jich proto pouze na místech určených pro odpad
příslušných látek.
Přístroje, které nepotřebujete, odneste k nejbližšímu
zástupci firmy Ferm ve vašem okolí. Zde dojde k jejich
likvidaci v souladu se zásadami ochrany životního
prostředí.
Niklokadmiové (NiCd) články jsou recyklovatelné.
Vyřazené baterie odevzdejte místnímu prodejci Ferm
nebo do místní recyklační stanice. Shromáždēné baterie
budou recyklovány nebo zlikvidovány způsobem
bezpečným pro životní prostředí.
ZÁRUKA
Záruka je poskytována za podmínek, jež najdete na
samostatném záručním listu, který je přiložen k výrobku.
Prohlašujeme na vlastní odpovědnost, že tento výrobek
odpovídá následujícím
normám a standardizovaným dokumentům:
prEN50260-1, prEN50260-2-1, prEN50260-2-2,
EN55014-1, EN55014-2,
EN60335-1,EN60335-2-29,
EN61000-3-2, EN61000-3-3.
v souladu se směrnicemi:
98/37EEC
73/23EEC
89/336EEC
od 01-09-2002
GENEMUIDEN NL
W. Kamphof
Oddělení kvality
CE
ı
PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ NOREM
(
CZ
)
46 Ferm
Ujistēte se, že přepínač smēru otáčení (1) je
bēhem vrtání vždy v poloze ‘R’.
Příklepové vrtání.
Pro konkrétní praktické použití si zvolte vhodný vrták.
- Pro vrtání mēkkých materiálů jako je dřevo nebo
umēlá hmota natáčejte objímku příklepu (5) ve
smēru otáčení hodinových ručiček, dokud indikátor
neukazuje na značku ‘DRILL BIT’. V takovém případē
použijte vrták na kov.
- Pro vrtání tvrdých materiálů jako je kámen nebo
beton natáčejte objímku příklepu (5) proti smēru
otáčení hodinových ručiček, dokud indikátor
neukazuje na značku ‘HAMMER’. V takovém případē
použijte vrták s karbidovým břitem.
Pravidelnē kontrolujte, zda sklíčidlo není nējak
poškozené.
V případē potřeby použijte chladicí médium. V případē
vrtání stēn dávejte pozor, abyste nevrtali do elektrických
vedení nebo trubek s vodou. Nechte si poradit od svého
prodejce, jak v takovém případē nářadí používat.
Zapínání a vypínání.
Obr. E
Stlačte hlavní vypínač (2). Otáčky tohoto nářadí
můžete regulovat tím, jak hluboko vypínač stlačíte.
Uvolnēním hlavního vypínače (2) se vrtačka okamžitē
zastaví.
Přesuňte přepínač smēru otáčení (1) do střední
polohy a tím zablokujte nářadí ve vypnutém režimu.
Neodkládejte nářadí stranou, dokud se úplnē
nepřestane otáčet. Neskladujte nářadí na prašném
povrchu. částice prachu se mohou dostat do
mechanismu nářadí.
Vrtačku používejte jen s přepínačem (2) smēru
otáčení (dopředu/dozadu) v plném zábēru. Nikdy
se nepokoušejte použít vrtačku s tímto přepínačem ve střední
poloze.
Nabíjení baterií
Obr. F
Uzavřený nabíječ baterií je výlučnē navržen pro nabíjení
baterií FCD-2400 I.
Vložte baterii (7) do nabíječe (9) jak znázorňuje tato
ilustrace.
Zapojte nabíječ baterie do zásuvky. červená
kontrolka rychlonabíjení (10) se rozsvítí.
Jakmile se rozsvítí zelená kontrolka (11), nabíjení
skončilo a akumulátor je připraven k použití.
Nabíječ baterií používejte pouze v suchém
prostředí při teplotē mezi 10 °C a 40 °C.
Baterie vrtačky, kterou jste si koupili, není nabita. Před
prvním použitím nechte baterii 1 - 2 hodiny nabíjet na její
plnou kapacitu. Baterie však získá úplnou kapacitu až po
4 – 5 nabitích.
Jestliže se tato bateriová vrtačka nebude delší
dobu používat, baterii před uložením nabijte. čas
od času baterii krátce dobijte, aby se úplnē nevybila. Baterii
uchovávejte samostatnē v plastovém obalu.
Ferm 45
Klopboren.
Kies een passende boor voor de betreffende toepassing.
Voor het boren in zachte materialen zoals hout of
plastic, dient u de slagring (5) met de klok mee te draaien,
totdat de wijzer op het merkteken "DRILL BIT" staat.
Gebruik in dit geval een metalen boor.
Voor het boren in harde materialen zoals steen of beton,
dient u de slagring (5) tegen de klok in naar de stand
"HAMMER" te draaien. Gebruik in dit geval een boor
met een hardmetalen punt.
Controleer de boorkop regelmatig op
beschadigingen. Gebruik indien mogelijk
koelvloeistof. Let er bij het boren in wanden op, dat u niet in
elektrische bedrading of waterleidingen boort. Laat u zich
door uw leverancier over het gebruik van de machine
voorlichten.
In- en uitschakelen.
Fig. E
Druk de aan/uit-schakelaar (2) in. U regelt het
toerental van de machine door de mate waarmee u
de schakelaar ingedrukt houdt.
Schuif de draairichtingschakelaar (1) in het midden
om de machine in uitgeschakelde stand te blokkeren.
Leg de machine pas weg wanneer de motor volledig is
uitgedraaid. Leg de machine niet weg op een stoffige
ondergrond. Stofdeeltjes kunnen het mechaniek
binnendringen en beschadigen.
Laden van de accu.
Fig. F
De acculader is uitsluitend geschikt voor het opladen van
accu’s van het type FCD-2400I.
Plaats de accu (7) in de accculader (9) zoals
aangegeven op de tekening. Let u op de aangegeven
poolmarkeringen + en -.
Steek de stekker van de acculader in het stopcontact.
Het rode lampje (10) op de lader licht nu op.
Zodra het groene lampje (11) gaat branden is het
opladen voltooid en wordt de accu op spanning
gehouden. De accu is gereed voor gebruik.
Gebruik de acculader uitsluitend in een droge
omgeving bij een temperatuur tussen 10 °C en 40
°C.
De accu van uw boormachine is ongeladen. Voor het
eerste gebruik is een laadtijd van 1 - 2 uren noodzakelijk
om een volledig prestatie te bereiken. De definitieve
capaciteit van de accu wordt na 4-5 malen ontladen en
herladen bereikt.
Wanneer u de accuboormachine langere tijd niet
gebruikt moet u de accu eerst geheel laden. De
accu moet in geladen toestand worden bewaard.
ONDERHOUD
Let erop dat er geen spanning op de machine staat
en de stekker uit het stopcontact is, voordat u met
onderhoud aan de motor gaat beginnen.
De machines van Ferm zijn ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Door de machine regelmatig
te reinigen en op de juiste wijze te behandelen, draagt u
bij aan een hoge levensduur van uw machine.
Reinigen
Reinig de machine-behuizing regel matig met een zachte
doek, bij voorkeur iedere keer na gebruik. Zorg dat de
ventilatiesleuven vrij van stof en vuil zijn.
Gebruik bij hardnekkig vuil een zachte doek bevochtigd
met zeepwater. Gebruik geen oplosmiddelen als
benzine, alcohol, ammonia, etc. Dergelijke stoffen
beschadigen de kunststof onderdelen.
Smeren
De machine heeft geen extra smering nodig.
Storingen
Indien zich een storing voordoet als gevolg van
bijvoorbeeld slijtage van een onderdeel, neem dan
contact op met uw plaatselijke Ferm-dealer.
Achterin deze gebruiksaanwijzing vindt u een
onderdelentekening met de na te bestellen onderdelen.
MILIEU
Om transportbeschadiging te voorkomen, wordt de
machine in een stevige verpakking geleverd. De
verpakking is zo veel mogelijk gemaakt van recyclebaar
materiaal. Maak daarom gebruik van de mogelijkheid om
de verpakking te recyclen.
Breng oude machines wanneer u ze vervangt naar uw
plaatselijke Ferm-dealer. Daar zal de machine op
milieuvriendelijke wijze worden verwerkt.
Ni-Cd-Accu’s zijn recyclebaar. Geef ze af bij een depot
voor Chemisch afval, zodat ze gerecycled, of op
verantwoorde manier vernietigd kunnen worden
GARANTIE
Lees voor de garantievoorwaarden de apart bijgevoegde
garantiekaart.
12 Ferm
Wij verklaren dat dit product
voldoet aan de volgende
normen of normatieve documenten
prEN50260-1, prEN50260-2-1, prEN50260-2-2,
EN55014-1, EN55014-2,
EN60335-1,EN60335-2-29,
EN61000-3-2, EN61000-3-3.
overeenkomstig de bepalingen in de richtlijnen
98/37EEC
73/23EEC
89/336EEC
vanaf 01-09-2002
GENEMUIDEN NL
W. Kamphof
Quality department
Perceuse sans fil à percussion
LES CHIFFRES DU TEXTE SUIVANT
CORRESPONDENT AUX ILLUSTRATIONS PAGE
2.
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
CONTENU DU COFFRET
1 Perceuse sans fil
2 Batterie
1 Chargeur
15 Accessories
1 Coffre
1 Manuel d’utilisation
1 Consignes de sécurité
1 Bon de garantie
Vérifiez que l’outil et les accessoires n’ont pas été
endommagés pendant le transport.
INFORMATION SUR LES PRODUITS
Fig. A
1 Commutateur de direction
2 Interrupteur Marche/arrêt
3 Bague de réglage du couple
4 Manchon d’impact
5 Mandrin
6 Batterie
PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ
Dans ce mode d’emploi, il est fait usage des
pictogrammes suivants:
Indique un éventuel risque de lésion corporelle, un
danger de mort ou un risque d’endommagement
de la machine si les instructions de ce mode d’emploi ne sont
pas respectées.
Indique la présence de tension électrique.
Lisez attentivement ce mode d’emploi avant d’utiliser la
machine. Assurez-vous d’avoir bien pris connaissance du
Voltage | 24 V
---
Voltage du chargeur de batteries| 230 V~
Fréquence du chargeur de batt. | 50 Hz
Puissance du batterie | 1.2 Ah (NiCd)
Durée de chargement | 1 heures
Vitesse, à vide | 0-900/min
Vitesse à percussion | 0-16200/min
Poids nett (plus 1 batterie) | 2.5 kg
L
pa
(Pressure sonore) | 91.3 dB(A)
L
wa
(Puissance sonore) | 104.3 dB(A)
Valeur | 7 m/s
2
F
Français
CE
ı
CONFORMITEITSVERKLARING
(
NL
)
Ferm 13
nebo značkovému prodejci nebo servisu.
10. V případě údržby nebo čištění vytáhněte elektrickou
šňůru nabíječky ze sítě.
11. Akumulátor nikdy nenabíjejte při teplotách nižších
než 10 a vyšších než 40 stupňů Celsia.
12. Zkontrolujte, zdali nejsou zaneseny větrací otvory
nabíječky.
13. Zabraňte přivedení akumulátoru do zkratu.
V případě spojení nakrátko se zvyšuje intenzita
elektrického proudu, která může vést k
nadměrnému přehřátí přístroje, jeho poškození, vznícení či
explozi a ta může ohrozit i samotného uživatele.
Abyste tomu zabránili:
1. nepřipojujte žádné dráty nebo vodiče, zejména k
pólům akumulátoru;
2. přesvědčete se, zdali na vrchní části akumulátoru
není přichycen žádný kovový předmět (hřebík,
mince, nebo sponka);
3. akumulátor nevystavujte deštivým nebo mokrým
podmínkám.
14. V případě trvalého poškození akumulátoru, který již
nelze dále nabíjet, postarejte se o vhodnou formu
jeho likvidace.
15. Akumulátor nikdy neházejte do vody nebo do ohně –
může snadno explodovat.
MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Před montáží příslušenství vždy vyjmēte baterii.
Nasazování a vyjímání vrtáků. Obr. B
Kromē vrtáků lze toto nářadí použít pro šroubovací
hroty se šestihrannou stopkou.
Za současného přidržování jedné části sklíčidla
otáčejte druhou jeho částí a sklíčidlo (5) uvolnēte.
Nasaňte stopku šroubovacího hrotu do sklíčidla.
Utahujte sklíčidlo až je šroubovací hrot pevnē
sevřen.
Když chcete šroubovací hrot vymēnit, znovu
sklíčidlo otevřete.
Vkládání a vyjímání baterie.
Obr. C
Ujistēte se, že přepínač smēru otáčení (1) je ve
střední poloze, aby se nářadí nemohlo neočekávanē
zapnout.
Vložte akumulátor (7) do spodní části nářadí až
zapadne na své místo, jak znázorňuje obrázek.
Před vyjímáním akumulátoru stlačte uvolňovací
tlačítka (8) a pak akumulátor ze spodní části nářadí
vyjmēte.
Vrtačka se smí použít jen s přepínačem smēru
otáčení (dopředu/dozadu) v plném zábēru.
OBSLUHA
Obr. D
Vždy dodržujte bezpečnostní pokyny a platné
předpisy.
Pevnē uchopte nářadí a rovnomērným tlakem tlačte
hrot smērem do obrobku. Nepoužívejte na nářadí
nadmērnou sílu.
Používejte jen takové hroty, které ještē nevykazují
známky opotřebení. Opotřebené hroty mají negativní
účinek na účinnost nářadí.
Nastavování krouticího momentu.
Toto nářadí má možnost nastavit různou velikost
krouticího momentu a tím určovat sílu, vynaloženou na
utahování a povolování šroubů.
Nastavte kroužek nastavování krouticího momentu
(4) na požadovanou velikost momentu.
Přednostnē pro otáčení šroubu volte nejnižší možné
nastavení. Když motor prokluzuje, zvolte nastavení
vyššího krouticího momentu.
Zašroubovávání a vyšroubovávání šroubů.
Když chcete šrouby zašroubovávat, nastavte
přepínač smēru otáčení (1) do polohy ‘R’.
Když chcete šrouby vyšroubovávat, nastavte
přepínač smēru otáčení do polohy ‘L’.
Vrtání
Natočte kroužek nastavování krouticího momentu
(4) do polohy vrtání.
44 Ferm
Akumulátorová vrtačka
ČÍSLA V NÁSLEDUJÍCÍM TEXTU SE VZTAHUJÍ K
OBRÁZKŮM NA STRANĒ 2
TECHNICKÉ SPECIFIKACE.
OBSAH BALENÍ
1 akumulátorová vrtačka
2 baterie
15 Příslušenství
1 kufřík
1 návod k použití
1 bezpečnostní pokyny
1 záruční list
Zkontrolujte, jestli při přepravě nedošlo k poškození
přístroje, přiložených součástí nebo příslušenství.
INFORMACE O VýROBKU
Obr. A
1 Přepínač smēru otáčení
2 Hlavní vypínač
3 Kroužek nastavování krouticího momentu
4 Objímka příklepu
5 Sklíčidlo
6 Baterie
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
V příručce budou používány následující symboly:
Označuje nebezpečí (smrtelného) zranéní nebo
poškození nástroje, k nimž může dojít, pokud se
nebude dbát pokynů obsaženżých v této příručce
Označuje nebezpečí zasažení elektrickým
proudem
Než začnete nástroj používat, pečlivě pročtěte tuto př
íručku. Seznamte se s tím, jak nástroj funguje a jaká je
jeho obsluha. K tomu, aby nástroj náležitě fungoval, je
třeba provádět jeho údržbu v souladu s pokyny
obsaženými v této příručce. Příručku i další dokumentaci
mějte uloženy v blízkosti nástroje.
Bezpečnost při práci s elektřinou
Vždy, když používáte elektrické přístroje, mějte na
paměti státní normy a místní předpisy, které se
týkají protipožární ochrany a protiúrazového
zajištění. Přečtěte si následující bezpečnostní
pokyny a další přiložené pokyny.
Vždy zkontrolujte, zda napētí baterie odpovídá
napētí na typovém štítku. Rovnēž zkontrolujte, zda
napētí ve vaší síti odpovídá vstupnímu napētí nabíječe baterie.
Váš přístroj má v souladu s EN60355 dvojitou
izolaci; uzemňovací vodič proto není
zapotřebí.
Výměna kabelů a zástrček
Staré kabely nebo zástrčky po výměně za nové okamžitě
vyhoďte. Je nebezpečné používat zástrčky s uvolnnými
kabely.
Používání prodlužovacích kabelů
Používejte pouze schválené prodlužovací kabely
odpovídající příkonu přístroje. Minimální průřez vodiče
je 1,5 mm
2
. Používáte-li kabelový naviják, vždy ho
odviňte celý.
SPECIÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ PO-
KYNY
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
TÝKAJÍCÍ SE ZACHÁZENÍ S AKUMULÁ-
TOREM A NABÍJEČKOU.
Pokud dojde ke kontaktu s kyselinou z akumulátoru,
zasažené části těla okamžitě opláchněte vodou. Jestliže
kyselina zasáhla i oči, vypláchněte je vodou a okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc.
1. Dříve než začnete používat akumulátor a nabíječku
baterií, přečtěte si návod k použití a ujistěte se, že
víte, jak se s nimi zachází.
2. K nabíjení akumulátoru používejte pouze dodávanou
nabíječku – použití jiného typu nabíječky může být
nebezpečné.
3. Akumulátor, přístroj a nabíječku chraňte před
vlhkým a mokrým prostředím.
4. Před samotným použitím nabíječky zkontrolujte
správnost zapojení všech elektrických drátů.
5. V případě poškození některého z elektrických drátů,
nabíječku nepoužvejte, dokud nebude poškozený
drát nahrazen.
6. Když není nabíječka v provozu, neměla by být
zapojena do elektrické sítě. Zástrčku neodpojujte
taháním za elektrickou šňůru.
7. V případě poruchy nabíječky nebo v případě dalších
technických problémů, vezměte přístroj ke svému
značkovému prodejci a nechte přístroj před dalším
používáním pečlivě zkontrolovat a vyměnit jeho
poškozené součásti.
8. Při manipulaci s akumulátorem dbejte na to, abyste
ho neupustili a vyvarujte se nárazu nebo kontaktu s
jinými předměty.
9. Nikdy se nepokoušejte opravit nabíječku nebo
akumulátor vlastními silami, neboť to může být zvlášt
nebezpečné. Opravy přenechejte autorizovanému
Napětí akumulátoru | 24 V
---
Napětí nabíječky | 230 V~
Frekvence napětí nabíječky | 50 Hz
Kapacita baterie | 1.2 Ah (NiCd)
Doba nabíjení | 1 hodin
Rychlost bez zátěže | 0-900/min
Počet úderů | 0-16200/min
Hmotnost (včetně baterie) | 2.5 kg
L
pa
(hladina hluku) | 91.3 dB(A)
L
wa
(akustický výkon) | 104.3 dB(A)
Vibrační hodnota | 7 m/s
2
C
esky
CZ
ˇ
Ferm 43
fonctionnement de la machine et de son utilisation.
Entretenez la machine conformément aux instructions
afin qu’elle fonctionne toujours correctement.
Conservez ce mode d’emploi et la documentation jointe
à proximité de la machine.
Sécurité électrique
Lors d’utilisation de machines électriques, observez
les consignes de sécurité locales en vigueur en
matière de risque d’incendie, de chocs électriques
et de lésion corporelle. En plus des instructions ci-
dessous, lisez entièrement les consignes de
sécurité contenues dans le cahier de sécurité
fourni à part.
Conservez soigneusement ces instructions!
Toujours vérifier que la tension du chargeur de
batterie correspond à la tension de la plaque
signalétique. Vérifier également que votre tension secteur
correspond à la tension d’entrée du chargeur de batterie.
L’outil bénéficie d’une double isolation,
conformément à la norme EN60355 ; un fil de
terre n’est par conséquent pas requis.
En cas de changement de câbles ou de fiches
Jetez immédiatement les câbles ou fiches usagés dès
qu’ils sont remplacés par de nouveaux exemplaires. Il est
dangereux de brancher la fiche d’un câble défait dans une
prise de courant.
Utilisation de rallonges
Utilisez exclusivement des rallonges supportant le
voltage de l’outil. Les brins doivent avoir une section de
1.5 mm
2
minimum. Si la rallonge est enroulée, déroulez-
la complètement.
PRESCRIPTIONS DE SÉCURITÉ
SPÉCIAL
PRECAUTIONS IMPORTANTES POUR LE
CHARGEUR ET LA BATTERIE
Si vous êtes entré en contact avec de l’acide
provenant de la batterie, rincez immédiatement
la partie exposée avec de l’eau. Si vos yeux sont
entrés en contact avec cet acide, rincez-les
immédiatement à l’eau et prévenez
immédiatement un médecin.
1. Avant toute utilisation, lisez attentivement le manuel
d’instructions et la notice de sécurité du chargeur et
de la batterie.
2. Attention : utilisez uniquement le chargeur et la
batterie fournis par le fabricant. Il existe un risque
d’accident si cette précaution n’est pas observée.
3. Protégez le chargeur, la batterie et l’outil électrique
contre l’humidité, comme par exemple la pluie et la
neige.
4. Avant toute utilisation, vérifiez toujours l’état des
câbles.
5. Si vous constatez que des câbles sont endommagés,
n’utilisez pas l’outil électrique. Faites directement
remplacer le câble endommagé.
6. Quand vous n’utilisez pas le chargeur, le cordon
d’alimentation sera retiré de la prise. Ne retirez pas
le cordon d’alimentation en tirant directement le
cordon.
7. En cas de chute du chargeur ou d’autres efforts
mécaniques importants, n’utilisez pas le chargeur et
confiez-le à un professionnel agréé afin que celui-ci
puisse constater les éventuels dommages. Les
pièces endommagées seront remplacées.
8. Manipulez la batterie avec précaution ; ne la laissez
pas tomber et évitez les chocs.
9. N’essayez jamais de réparer vous-même le chargeur
ou la batterie. Les réparations seront toujours
confiées à un professionnel agréé. Il existe un risque
d’accident si cette précaution n’est pas observée.
10. Retirez toujours le cordon d’alimentation du
chargeur avant le nettoyage ou l’entretien du
chargeur ou de la batterie.
11. Ne rechargez jamais la batterie quand la température
ambiante est inférieure à 10°C ou supérieure à 40°C.
12. Les ouïes de ventilation du chargeur seront toujours
dégagées.
13. La batterie ne sera jamais court-circuité.
Un court-circuit provoque un courant d’une forte
intensité, risquant de causer une surchauffe, un
danger d’incendie ou l’explosion de la batterie. Il existe un
risque d’endommagement de la batterie et un danger
d’accident pour l’utilisateur.
Précautions:
1. Ne raccordez pas de câble aux pôles de la
batterie.
2. Veillez à ce que ne se trouve aucune pièce
métallique (clous, agrafes, pièces de monnaie,
etc.) dans le compartiment de la batterie.
3. N’exposez pas la batterie à de l’eau ou à de la
pluie.
14. Une batterie endommagée ou ne pouvant plus être
rechargée sera jetée conformément aux
prescriptions en matière de déchets toxiques.
15. Ne jetez jamais la batterie dans du feu ou de l’eau. Il
existe un risque d’explosion.
14 Ferm
1 / 1

Ferm fcd 2400 2 Návod k obsluze

Kategorie
Akumulátorové kombinované vrtačky
Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro