Ferm CDM1139 Uživatelský manuál

Kategorie
Akumulátorové kombinované vrtačky
Typ
Uživatelský manuál
WWW.FERM.COM
EN
NL
FR
DE
PL
CS
SK
IT
Original instructions 04
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
08
Traduction de la notice originale 12
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung 17
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej 21
Překlad püvodního návodu k používání 26
Prevod izvirnih navodil 30
Traduzione delle istruzioni originali 34
CDM1139
26
CS
Akumulátorová vrtačka 16V Li-Ion
CDM1139
Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku značky
Ferm. Nyní máte k dispozici vynikající výrobek
dodávaný jedním z hlavních evropských dodavatelů.
Všechny výrobky dodávané společností Ferm jsou
vyráběny podle požadavků nejnáročnějších norem
týkajících se výkonu a bezpečnosti.
1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Přečtěte si přiložené bezpečnostní
výstrahy, dodatečné bezpečnostní
výstrahy a bezpečnostní pokyny.
Nebudete-li dodržovat tyto bezpečnostní výstrahy
a pokyny, může dojít k úrazu elektrickým proudem,
k vzniku požáru nebo k způsobení vážného
zranění. Uschovejte tyto bezpečnostní výstrahy
a pokyny pro budoucí použití.
V tomto návodu nebo na výrobku jsou použity
následující symboly:
Přečtěte si návod k obsluze.
Upozorňuje na riziko zranění osob, ztráty
života nebo poškození nářadí, nebudou-li
dodržovány pokyny uvedené v tomto
návodu.
Riziko úrazu způsobeného elektrickým
proudem
Elektronická regulace otáček
Otáčení, vpřed/vzad
Nepoužívat v dešti
Není určeno pro venkovní použití
Nářadí třídy II - Dvojitá izolace - Není
nutné použití uzemňovacího vodiče.
Maximální teplota 40° C
T2.0A
Miniaturní pojistka s tepelným jištěním
Spínané napájení
Dojde-li k závadě, transformátor není
nebezpečný
Nevhazujte baterii do ohně
Nevhazujte baterii do vody
Nevyhazujte tento výrobek do
nevhodného kontejneru.
Tříděný odpad pro baterie Li-Ion.
Tento výrobek je vyroben v souladu s
platnými bezpečnostními normami, které
jsou uvedeny ve směrnicích EU.
Doplňkové bezpečnostní výstrahy
pro vrtačky a šroubováky
a)
Při pracovních operacích, u kterých by se
pracovní nástroje nebo upevňovací prvky
mohly dostat do kontaktu se skrytým
elektrickým vedením, držte elektrické nářadí
za izolované plochy určené pro úchop.
Pracovní příslušenství, které se dostane do
kontaktu s „živým“ elektrickým vodičem, může
způsobit, že nechráněné kovové části nářadí
budou také „živé“, což by mohlo vést k úrazu
obsluhy elektrickým proudem.
Bezpečnostní pokyny při použití
dlouhých vrtáků
a) Nikdy nepoužívejte vyšší otáčky, než
jsou maximální jmenovité otáčky vrtáku.
Při vyšších otáčkách se pracovní nástroj
pravděpodobně ohne, nechá-li se volně otáčet
bez kontaktu s obrobkem, což může vést k
způsobení zranění osob.
b) Vždy zahajte vrtání s nízkými otáčkami a
tak, aby byla špička vrtáku v kontaktu s
obrobkem. Při vyšších otáčkách se pracovní
nástroj pravděpodobně ohne, nechá-li se volně
otáčet bez kontaktu s obrobkem, což může
vést k způsobení zranění osob.
27
CS
c)
Vyvíjejte tlak pouze v ose vrtáku a
nevyvíjejte na toto nářadí nadměrný tlak.
Vrtáky se mohou ohnout, což může způsobit
jejich zlomení nebo ztrátu kontroly nad nářadím,
což může vést k způsobení zranění osob.
Pokyny pro nabíječku
Určené použití
Nabíjejte pouze nabíjecí baterie typu Li-Ion s
kapacitou maximálně 1,5 Ah s napájecím napětím
16V. Ostatní typy baterií mohou prasknout a
způsobit zranění a poškození.
a) Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud
jim nebyl stanoven dohled nebo pokud jim
nebyly poskytnuty potřebné instrukce.
b) Děti musí být pod dozorem, aby si s tímto
nářadím nehrály.
c) Nenabíjejte baterie, které nejsou k nabíjení
určeny!
d) Během nabíjení musí být baterie umístěny na
dobře větraném místě!
Zbytková rizika
Přestože je elektrické nářadí používáno podle
předepsaných pokynů, všechna zbytková
rizika nemohou být vyloučena. V souvislosti s
konstrukcí a designem elektrického nářadí se
mohou objevit následující rizika:
a) Zdravotní postižení vyplývající z vibrací, je-li
elektrické nářadí používáno dlouhodobě nebo
není-li odpovídajícím způsobem ovládáno a
není-li správně prováděna jeho údržba.
b) Zranění a hmotné škody v důsledku poškození
pracovního příslušenství, které je náhle
odmrštěno.
Varování! Toto elektrické nářadí vytváří
během použití elektromagnetické pole.
Toto pole může za určitých okolností
způsobit problémy, pokud jde o aktivní
nebo pasivní lékařské implantáty. Chcete-li
snížit riziko vážného nebo smrtelného
úrazu, doporučujeme osobám s lékařskými
implantáty, aby před použitím tohoto
nářadí provedli konzultaci se svým lékařem
a s výrobcem zdravotního implantátu.
2. INFORMACE O NÁŘADÍ
Určené použití
Tato akumulátorová vrtačka je určena pro
utahování a povolování šroubů a také pro vrtání
do dřeva, kovu a plastu.
Technické údaje
Nabíječka CDA1141
Vstupní parametry nabíječky
100-240 V, 50/60Hz,
0.8A
Výstupní parametry nabíječky 17.5V
1.2A
Nabíjecí baterie 16V
Li-ion 1,5Ah
Kapacita sklíčidla 1,0 - 10 mm
Nastavení momentu 17 poloh + režim vrtání
Otáčky naprázdno
Poloha 1:
Poloha 2:
0-350/min
0-1300/min
Hmotnost (včetně baterie) 1,10 kg
Akustický tlak L
PA
72.5 dB(A), K=5dB(A)
Akustický výkon L
WA
83.5 dB(A), K=5dB(A)
Vibrace 2.68m/s
2
k=1.5m/s
2
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v tomto
návodu byla měřena v souladu se standardní
zkušební metodou předepsanou normou EN
62841. Tato úroveň vibrací může být použita pro
srovnání jednotlivých nářadí mezi sebou a také
při předběžném posouzení působících vibrací při
používání nářadí při uvedených aplikacích.
Použití tohoto nářadí pro jiné aplikace nebo s
odlišným nebo špatně udržovaným příslušen-
stvím může značně zvýšit působení vibrací.
Doba, kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je v
chodu, ale aktuálně nevykonává žádnou práci,
může působení vibrací značně zkrátit.
Chraňte se před působením vibrací prováděním řád-
údržby tohoto nářadí i jeho příslušenství, udržujte
ruce v teple a provádějte práci správným způsobem.
28
CS
Popis
Čísla v následujícím textu odkazují na obrázky na
stranách 2 - 3
Obr. A
1. Nářadí
2. Baterie
3. Tlačítko pro uvolnění baterie
5. Nabíječka
6. LED indikátor nabíječky
7. Sklíčidlo
8. Přepínač pro volbu převodů
9. Přepínač chodu vpřed/vzad
10. Spínač zapnuto/vypnuto
11. Kroužek pro nastavení momentu
12. Pracovní svítilna
3. POUŽITÍ
Před prvním použitím musí být baterie
nabita.
Vyjmutí baterie z nářadí
Obr. B1 + B2
Stiskněte tlačítka pro uvolnění baterie (3)
a vytáhněte baterii z rukojeti nářadí, jak je
zobrazeno na obr. B1.
Vložení baterie do nářadí
Obr. B1 + B2
Před vložením do nabíječky nebo do
nářadí zajistěte, aby byl povrch baterie
čistý a suchý.
Zasuňte baterii (2) do rukojeti nářadí, jak je
zobrazeno na obr. B2.
Zatlačte baterii do dorazové polohy tak, aby
byla řádně zajištěna.
Nabíjení baterie (pomocí nabíječky)
Obr. C
Připojte zástrčku kabelu nabíječku k síťové
zásuvce a chvíli počkejte. LED indikátor na
baterie (6) se rozsvítí a zobrazí aktuální stav
nabití baterie.
Zapojte výstupní konektor nabíječky do kulaté
zdířky na baterii.
LED indikátor (6)
Obr. C
Tato baterie je vybavena 1 LED indikátorem (6),
který indikuje stav procesu nabíjení:
LED Stav nabíječky
Červená Probíhající nabíjení baterie
Zelená Nabíjení baterie ukončeno, baterie je zcela nabita
Jakmile bude baterie zcela nabita, odpojte
zástrčku kabelu nabíječky od zásuvky a
vyjměte baterii z nabíječky.
Nebude-li toto nářadí používáno delší
dobu, zajistěte, aby byla baterie před
uložením nabita.
Vložení nebo vyjmutí vrtáků nebo
šroubovacích nástavců
Obr. D
Před montáží příslušenství vždy vyjměte
baterii z nářadí.
Sklíčidlo vrtačky (7) je vhodné pro vrtáky a
šroubovací nástavce se standardní kulatou i se
šestihrannou upínací stopkou.
Jednou rukou pevně uchopte nářadí.
Druhou rukou otáčejte sklíčidlem (7) ve směru
pohybu hodinových ručiček, dokud nedojde k
dostatečnému otevření sklíčidla, které umožní
upnutí nástroje.
Zasuňte do sklíčidla upínací stopku vrtáku
nebo šroubovacího nástavce.
Znovu řádně utáhněte sklíčidlo vrtačky
otáčením sklíčidla (7) proti směru pohybu
hodinových ručiček.
Na chvíli spusťte nářadí krátkým stisknutím
spínače zapnuto/vypnuto, abyste zkontrolovali
vystředění pracovního nástroje.
Nastavení převodů
Obr. D
Nikdy neměňte převodové stupně, je-li
motor v chodu, protože by došlo k
poškození nářadí.
Nikdy nenastavujte přepínač pro volbu
převodů doprostřed mezi obě polohy,
protože by došlo k poškození nářadí.
29
CS
Toto nářadí má k dispozici 2 převodové stupně
pro vrtání, které mohou být nastaveny přesunutím
přepínače pro volbu převodů (8) směrem dopředu
nebo dozadu. Číslo na přepínači pro volbu
převodů (8) zobrazuje, jaká poloha je zvolena.
Poloha 1: Pro pomalé vrtání, pro velké průměry
vrtáků nebo pro šroubování. Nářadí velký
výkon a nízké otáčky.
Poloha 2: Pro rychlé vrtání nebo pro malé
průměry vrtáků.
Nastavení směru otáčení
Obr. E
Nastavte přepínač chodu vpřed/vzad (9)
do polohy , aby mohlo být prováděno
utahování šroubů a vrutů nebo vrtání.
Nastavte přepínač chodu vpřed/vzad (9)
do polohy , aby mohlo být prováděno
povolování šroubů a vrutů.
Zapnutí a vypnutí nářadí
Obr. E
Spínač zapnuto/vypnuto (10) je používán pro
zapnutí nářadí a pro nastavení otáček.
Stisknutí spínače zapnuto/vypnuto (10)
způsobí zapnutí nářadí. Čím více tento spínač
stisknete, tím vyšší budou otáčky nářadí.
Uvolněním spínače zapnuto/vypnuto (10)
dojde k vypnutí nářadí.
Nastavením přepínače chodu vpřed/vzad (9)
do střední polohy dojde k zablokování funkce
spínače zapnuto/vypnuto.
Nastavení momentu
Obr. E
Toto nářadí má k dispozici 17 polohy pro
nastavení momentu a speciální režim pro vrtání
pro nastavení výkonu přenášeného na sklíčidlo.
Po otočení kroužku pro nastavení momentu (11)
do požadované polohy mohou být šrouby nebo
vruty zašroubovány do přednastavené hloubky,
což je ideální pro opakovaně prováděné práce.
Čím vyšší je číslo, tím vyšší je hodnota momentu.
Při použití malých vrutů nebo při práci s
měkkým materiálem použijte nižší hodnoty
momentu.
Při použití velkých vrutů nebo tvrdého
materiálu a při povolování šroubů použijte
vysoké hodnoty momentu.
Při utahování šroubů byste měli používat
nastavení co nejnižší hodnoty momentu.
Začne-li motor nářadí prokluzovat ještě před
úplným utažením šroubu, zvolte nastavení
vyšší hodnoty momentu.
Při vrtání otočte kroužek pro nastavení momentu
(11) proti směru pohybu hodinových ručiček
do koncové polohy určené pro vrtání ( ).
Provádíte-li vrtání, ujistěte se, zda je
přepínač chodu vpřed/vzad (9) vždy
nastaven do polohy .
Toto nářadí je vybaveno funkcí
elektronické ochrany proti přetížení.
Jakmile dojde k přetížení tohoto nářadí,
nářadí se automaticky vypne. Dojde-li k
takové situaci, počkejte prosím několik
sekund, aby došlo k automatickému
resetování funkce ochrany proti přetížení.
4. ÚDRŽBA
Před čištěním a prováděním údržby
nářadí vždy vypněte a vyjměte baterii z
nářadí.
Pravidelně čistěte kryt nářadí měkkým hadříkem,
pokud možno po každém použití. Ujistěte se, zda
nejsou větrací otvory zaneseny prachem nebo
jinými nečistotami. Odolnější nečistoty odstraňte
pomocí měkkého hadříku navlhčeného v mýdlové
pěně. Nepoužívejte žádná rozpouštědla, jako jsou
benzín, líh, čpavek atd. Takové chemické látky
mohou způsobit poškození dílů z umělé hmoty.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Poškozená a likvidovaná elektrická nebo
elektronická zařízení musí být odevzdána
ve sběrných dvorech, které jsou určeny
pro tento účel.
Pouze pro země EU
Nevyhazujte elektrická nářadí do běžného
domácího odpadu. Podle evropské směrnice
2012/19/EC týkající se likvidace elektrických
a elektronických zařízení a její implementace
do vnitrostátního práva, musí být nepoužívaná
elektrická nářadí shromažďována odděleně a
1 / 1

Ferm CDM1139 Uživatelský manuál

Kategorie
Akumulátorové kombinované vrtačky
Typ
Uživatelský manuál