Dometic MSP702, MSP704, MSP1012, MSP1024, MSP1512, MSP1524, MSP2012, MSP2024, MSP2512, MSP2524 Operativní instrukce

SinePower MSP702, MSP704,
MSP 1012, MSP 1024, MSP 1512,
MSP 1524, MSP 2012, MSP 2024,
MSP 2512, MSP 2524
Status
Power
Lev
el
Loa
d
Level
Input
O
n
Off
Rem
o
DE 10 Sinus Wechselrichter
Bedienungsanleitung
EN 35 Sine wave inverter
Instruction Manual
FR 58 Onduleur sinusoïdal
Notice d’emploi
ES 83 Convertidor de ondas seno
Instrucciones de uso
IT 108 Inverter sinusoidale
Istruzioni per l’uso
NL 132 Sinus ondulator
Gebruiksaanwijzing
DA 154 Sinus ensretter
Betjeningsanvisning
SV 177 Sinus växelriktare
Bruksanvisning
NO 200 Sinus vekselretter
Bruksanvisning
FI 221 Sinus -vaihtosuuntaaja
Käyttöohje
PL 242 Przetwornica sinusoidalna
Instrukcja obsługi
RU 267 Синусоидальный инвертор
Инструкция по эксплуатации
CS 292 Sinusový měnič
Návod k obsluze
SK 315 Sínusový menič napätia
Návod na obsluhu
_MSP702_MSP2524.book Seite 1 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
CS
SinePower
292
Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a
uschovejte jej. V případě dalšího prodeje výrobku předejte návod nové-
mu uživateli.
Obsah
1 Vysvětlení symbolů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
2 Bezpečnostní pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
3 Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
4Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
5 Cílová skupina tohoto návodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
6 Použití v souladu se stanoveným účelem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
7 Technický popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
8Upevnění měniče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
9 Napojení měniče na systému odvodu odpadního vzduchu . . . . . . 302
10 Připojení měniče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
11 Používání měniče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
12 Čištění a péče o měnič . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
13 Odstraňování závad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
14 Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
15 Likvidace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
16 Technické údaje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312
_MSP702_MSP2524.book Seite 292 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
CS
SinePower Vysvětlení symbolů
293
1 Vysvětlení symbolů
!
VÝSTRAHA!
Bezpečnostní pokyny: Následkem nedodržení pokynů mohou být
smrtelná nebo vážná zranění.
A
POZOR!
Nedodržení pokynů může mít za následek hmotné škody a
narušení funkce výrobku.
I
POZNÁMKA
Doplňující informace týkající se obsluhy výrobku.
Činnost: Tento symbol vás vyzývá k tomu, abyste něco učinili. Potřebné
činnosti jsou popisovány v příslušném pořadí.
Tento symbol popisuje výsledek určité činnosti.
Obr. 1 5, strana 3: Tento údaj odkazuje na prvek, zobrazený na obrázku.
Na tomto příkladu se jedná o „pozici 5 na obrázku 1 na straně 3“.
2Bezpečnostní pokyny
V následujících případech nepřebírá výrobce žádné záruky za škody:
Poškození výrobku působením mechanických vlivů a přepě
Změna výrobku bez výslovného souhlasu výrobce
Použití k jiným účelům, než jsou popsány v tomto návodu
Při použití elektrických přístrojů dodržujte následující zásadní bezpečnostní
opatření k ochraně před následujícími nebezpečími:
zasažení elektrickým proudem
nebezpečí požáru
úrazy
_MSP702_MSP2524.book Seite 293 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
CS
Bezpečnostní pokyny SinePower
294
2.1 Základní bezpečnost
!
VÝSTRAHA!
Při budování zásuvkového obvodu 230 Vw musí odborník in-
stalovat bezpečnostní vypínač (FI) a vložit zemnicí můstek, viz
„Připojení více spotřebičů“ na stranì 306.
Elektrické přístroje nejsou hračky pro děti!
Děti nedokáží správně posoudit nebezpečí, která jsou spojena
s elektrickými přístroji. Nenechávejte děti bez dozoru používat
elektrické přístroje.
Osoby, které z důvodu svých fyzických, senzorických nebo du-
ševních schopností, nebo své nezkušenosti nebo neznalosti
nejsou schopny bezpečně používat výrobek, nesmějí tento pří-
stroj používat bez dohledu odpovědné osoby nebo bez jejího
poučení.
Používejte přístroj pouze v souladu s jeho určením tak.
Nepoužívejte přístroj ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých materiálů.
Nepoužívejte přístroj v oblastech s nebezpečím výbuchu!
Údržbu a opravy smí provést pouze specializované provozov-
ny, které jsou seznámeny s nebezpečími, která jsou s touto čin-
ností spojena, a s př
íslušnými předpisy.
2.2 Bezpečnost při instalaci přístroje
!
VÝSTRAHA!
Pamatujte na bezpečnou stabilitu!
Přístroj musí být umístěn a upevněn tak, aby se nemohl převážit
nebo spadnout.
Zajistěte přístroj tak, aby k němu neměly přístup děti. Mohou
vzniknout nebezpečí, která děti nedokážou rozpoznat!
Nevystavujte přístroj zdroji tepla (sluneční záření, topení
apod.). Zabráníte tak dalšímu zahřívání přístroje.
Při instalaci na lodích
!
VÝSTRAHA!
Vpřípadě nesprávné instalace elektrických přístrojů na lodích
může dojít ke korozi lodi. Nechejte provést instalaci měniče spe-
cializovaným (lodním) elektrikářem.
_MSP702_MSP2524.book Seite 294 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
CS
SinePower Bezpečnostní pokyny
295
Elektrické vodiče
!
VÝSTRAHA!
Pokud musejí být rozvody vedeny plechovými stěnami nebo ji-
nými stěnami s ostrými hranami, použijte chráničky nebo prů-
chodky.
Nepokládejte rozvody volně nebo ostře zalomené na elektricky
vodivé materiály (kov).
Netahejte za rozvody.
Nepokládejte síťové rozvody 230 V a rozvody stejnosměrného
proudu 12/24 V společně ve stejné průchodce.
Vodiče dobře upevněte.
Instalujte vodiče tak, aby nehrozilo nebezpečí zakopnutí a ne-
mohlo dojít k poškození kabelů.
2.3 Bezpečnost za provozu přístroje
!
VÝSTRAHA!
Přístroj používejte pouze za předpokladu, že jsou kryt přístroje
a rozvody nepoškozené.
I po vypnutí ochranného zařízení (pojistky) zůstávají součásti
měniče pod napětím.
Při práci na přístroji vždy přerušte napájení elektrickým prou-
dem.
A
POZOR!
Dbejte, aby nedošlo k zakrytí větracích otvorů přístroje.
Pamatujte na dostatečný přívod vzduchu.
Nepropojujte výstup 230 V měniče (obr. 3 4, strana 4) s jiným
zdrojem 230 V.
_MSP702_MSP2524.book Seite 295 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
CS
Rozsah dodávky SinePower
296
3 Rozsah dodávky
4Příslušenství
Dodávané příslušenství (není součástí dodávky):
5 Cílová skupina tohoto návodu
Kapitola „Připojení měniče“ na stranì 303 je určena výhradně odborníkům,
kteří jsou seznámeni s odpovídajícími směrnicemi VDE.
Všechny ostatní kapitoly jsou určeny uživateli přístroje.
Poz. na
obr. 1,
strana 3
Název
1Měnič
2Držáky
MSP 702, MSP 704, MSP 1012, MSP 1024,
MSP 1512, MSP 1524: 4 držáky
MSP 2012, MSP 2024, MSP 2512, MSP 2524:
6 držáků
3Přívodní kabel se zástrčkou s ochranným kontaktem (Schuko)
(pro napájení 230 Vw)
4Přívodní kabel se spojkou s ochranným kontaktem (Schuko)
(pro výstup 230 Vw)
5 Výfukový adaptér
MSP 702, MSP 704, MSP 1012, MSP 1024,
MSP 1512, MSP 1524: Vždy jeden výfukový adaptér
MSP 2012, MSP 2024, MSP 2512, MSP 2524:
Vždy 2 výfukové adaptéry
6 Kabelová upínka
7Klíč na vnitřní šestihran
–Upevňovací materiál
Návod k obsluze
Název Výr. č.
Dálkové ovládání MCR-7
Dálkové ovládání MCR-9
_MSP702_MSP2524.book Seite 296 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
CS
SinePower Použití v souladu se stanoveným účelem
297
6 Použití v souladu se stanoveným úče-
lem
Měniče SinePower slouží k transformaci stejnosměrného napětí 12 V nebo
24 V na střídavé napětí 230 V 50 Hz.
12 V:
SinePower MSP 702, výr. č. MSP700-012
SinePower MSP 1012, výr. č. MSP1000-012
SinePower MSP 1512, výr. č. MSP1500-012
SinePower MSP 2012, výr. č. MSP2000-012
SinePower MSP 2512, výr. č. MSP2500-012
24 V:
SinePower MSP 704, výr. č. MSP700-024
SinePower MSP 1024, výr. č. MSP1000-024
SinePower MSP 1524, výr. č. MSP1500-024
SinePower MSP 2024, výr. č. MSP2000-024
SinePower MSP 2524, výr. č. MSP2500-024
!
VÝSTRAHA! Ohrožení života elektrickým proudem!
Vpřípadě vozidel, u kterých je kladný pól baterie spojen se šasi,
nesmíte používat měnič.
7 Technický popis
Měniče můžete používat všude, kde je dostupná:
Přípojka 12 Vg
(SinePower MSP 702, MSP 1012, MSP 1512, MSP 2012, MSP 2512)
Přípojka 24 Vg
(SinePower MSP 704, MSP 1024, MSP 1524, MSP 2024, MSP 2524)
Díky nižší hmotnosti a kompaktní konstrukci můžete tento přístroj snadno in-
stalovat v obytných automobilech, užitkových vozidlech nebo motorových lo-
dích a jachtách.
Výstupní napětí odpovídá napětí domácnosti ze zásuvky (čisté sinusové na-
pětí).
Měnič je vybaven prioritním spínáním 230 Vw. Pokud je připojeno externí
napětí 230 Vw, pak je prioritní. Pokud není připojeno žádné externí napě
230 Vw, pak je k napájení používána připojená baterie.
Dodržujte hodnoty výstupního výkonu a špičkového výstupního výkonu tak,
jak jsou uvedeny v části „Technické údaje“ na stranì 312. Nesmíte připojovat
přístroje s vyšším příkonem.
_MSP702_MSP2524.book Seite 297 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
CS
Technický popis SinePower
298
I
POZNÁMKA
Pamatujte při připojování přístrojů s elektrickým pohonem (např.
vrtačky, chladničky apod.), že tyto přístroje při rozběhu často vyža-
dují vyšší výkon než je uvedeno na typovém štítku.
Měnič je vybaven různými ochrannými mechanismy:
Přepěťová ochrana: Měnič vypne, pokud napětí překročí hodnotu
k vypnutí. Aktivuje se opět, jakmile napětí klesne na hodnotu pro spuště-
ní.
Podpěťová ochrana: Měnič vypne, pokud napětí poklesne pod hodnotu
k vypnutí. Aktivuje se opět, jakmile se napězvýší na hodnotu pro spuš-
tění.
Ochrana proti přehřívání: Měnič se vypne, jakmile teplota v přístroji
nebo teplota na chladicím tělese překročí hodnotu k vypnutí. Aktivuje se
opět, jakmile teplota klesne na hodnotu pro spuštění.
I
POZNÁMKA
Jednotlivé spínací hodnoty naleznete v části „Technické údaje“ na
stranì 312.
K tomu, aby nedošlo k příliš rychlému vybití baterie, ke které je měnič připo-
jen, můžete měnič přepnout do úsporného režimu (standby).
Měnič můžete pomocí přiloženého výfukového adaptéru připojit k systému
odvádění odpadního vzduchu. Tím je teplý odpadní vzduch odváděn ven.
K zafixování přívodního kabelu k zadní straně přístroje můžete použít kabe-
lovou upínku.
Měnič můžete zapnout a vypnout externím spínačem (není součástí dodáv-
ky).
Formou příslušenství nabízí výrobce dálkové ovládání k obsluze měniče.
_MSP702_MSP2524.book Seite 298 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
CS
SinePower Technický popis
299
7.1 Popis přístroje
Měnič je vybaven následujícími přípojkami, ukazateli a ovládacími prvky:
Poz. na
obr. 2,
strana 4
Prvek
1 Hlavní vypínač
0/Off: Přístroj je vypnutý
I/On: Přístroj je zapnutý
II/Remote: Přístroj lze zapnout a vypnout pomocí externího spínače nebo ovlá-
dat pomocí dálkového ovladače (příslušenství)
2 LED „Power Status“, informuje o provozním stavu
3 LED „Load Level“, informuje o výstupním rozsahu výkonu
4 LED „Input Level“, informuje o vstupním rozsahu napě
5 Závitové otvory k upevnění výfukového adaptéru
Poz. na
obr. 3,
strana 4
Prvek
1Přepínače DIP k nastavení úsporného režimu
2Pojistka
3 Vstupní zásuvka 230 Vw
4 Výstupní zásuvka 230 Vw
5 Svorka ukostření
6 Remote-Port II k připojení dálkového ovládání (příslušenství)
7 Remote-Port I k připojení externího spínače, kterým můžete přístroj zapnout a
vypnout
8Připojovací svorka DC (kladný pól)
9Připojovací svorka DC (záporný pól)
_MSP702_MSP2524.book Seite 299 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
CS
Technický popis SinePower
300
7.2 Provozní kontrolky
LED „Input Level“ (obr. 2 4, strana 4)
LED „Input Level“ informuje o rozsahu vstupního napětí.
LED „Load Level“ (obr. 2 3, strana 4)
LED „Load Level“ informuje o rozsahu výstupního výkonu měniče.
Indikace Vstupní napě
MSP 702, MSP 1012,
MSP 1512, MSP 2012,
MSP 2512
MSP 704, MSP 1024,
MSP 1524, MSP 2024,
MSP 2524
Červená, pomalu bliká 10,3 – 10,6 V 20,5 – 21,2 V
Červená 10,6 – 11,0 V 21,2 – 21,8 V
Oranžová 11,0 – 12,1 V 21,8 – 24,1 V
Zelená 12,1 – 14,2 V 24,1 – 28,6 V
Oranžová, bliká 14,2 – 15,0 V 28,6 – 30,0 V
Červená, bliká > 15,0 V > 30,0 V
Indikace Výkon
MSP 702
MSP 704
MSP 1012
MSP 1024
MSP 1512
MSP 1524
Vypnuto 0 – 56 W 0 – 80 W 0 – 120 W
Zelená 56 – 230 W 80 – 330 W 120 – 495 W
Oranžová 230 – 525 W 330 – 750 W 495 – 1125 W
Červená 525 – 672 W 750 – 960 W 1125 – 1450 W
Červená, bliká > 672 W > 960 W > 1450 W
Indikace Výkon
MSP 2012
MSP 2024
MSP 2512
MSP 2524
Vypnuto 0 – 160 W 0 – 240 W
Zelená 160 – 660 W 240 – 990 W
Oranžová 660 – 1500 W 990 – 2250 W
Červená 1500 – 1920 W 2250 – 2880 W
Červená, bliká > 1920 W > 2880 W
_MSP702_MSP2524.book Seite 300 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
CS
SinePower Upevnění měniče
301
LED „Power Status“ (obr. 2 2, strana 4)
LED „Power Status“ informuje o provozním stavu měniče.
8Upevnění měniče
Měnič můžete upevnit pomocí dodaných držáků.
Při výběru místa instalace dodržujte následující pokyny:
Měnič můžete namontovat horizontálně i vertikálně.
Měniče musí být instalován na místě chráněném před vlhkostí.
Měnič nesmíte instalovat v prostředí s hořlavými materiály.
Měnič nesmíte instalovat v prašném prostředí.
Místo instalace musí být dobře odvětrávané. V případě instalace
v malých uzavřených prostorech musí být zajištěn přívod a odvod vzdu-
chu. Volný prostor kolem měniče musí být minimálně 25 cm.
Musí zůstat volný vstup vzduchu na spodní straně příp. výstup vzduchu
na zadní straně měniče.
Vpřípadě
okolních teplot vyšších než 40 °C (např. motorový prostor nebo
prostor topení, přímé sluneční záření) může dojít vlastním zahříváním
měniče při zatížení k automatickému vypnutí.
Montážní plocha musí být rovná a dostatečně pevná. Musí mít dostateč-
nou nosnost s ohledem na hmotnost měniče.
Při výběru místa montáže pamatujte na potřebné místo za přístrojem pro
kabelovou upínku.
I
POZNÁMKA
Pomocí kabelové upínky můžete zajistit přívodní kabely na zadní
straně přístroje. Upevněte kabely po instalaci pomocí vázacích
pásků ke sponám kabelové upínky.
Indikace Vstupní napě
Oranžová, svítí Běžný provoz s bateriovým napájením
Oranžová, pomalu bliká Režim úspory energie
Zelená, svítí Externí napájení napětím 230 Vw
Červená, rychle bliká Vstupní napětí je příliš vysoké
Červená, pomalu bliká Vstupní napětí je příliš nízké
Červená, pravidelně bliká Tepelné přetížení
Červená, svítí Příliš vysoké zatížení
_MSP702_MSP2524.book Seite 301 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
CS
Napojení měniče na systému odvodu odpadního vzduchu SinePower
302
A
POZOR!
Dříve než provedete jakékoliv otvory zkontrolujte, zda nebudou vr-
táním, řezáním a pilováním poškozeny elektrické kabely nebo jiné
součásti vozidla.
Horizontální upevnění měniče
Zacvakněte vždy dva držáky do spodní lišty vlevo a vpravo (obr. 4,
strana 5).
Držáky můžete následně libovolně přesouvat.
Přišroubujte měnič vždy jedním šroubem v otvoru v držácích.
Položte kabelovou upínku (obr. 5 1, strana 5) sponou přes hranu na
zadní straně měniče (obr. 5 2, strana 5).
Přišroubujte kabelovou upínku ve čtyřech otvorech vždy jedním šroubem.
Vertikální upevnění měniče
Zacvakněte vždy dva držáky do spodní lišty vlevo a vpravo (obr. 4,
strana 5).
Držáky můžete následně libovolně přesouvat.
Přišroubujte kabelovou upínku (obr. 6 1, strana 6) ke stěně pomocí čtyř
otvorů a vždy jednoho šroubu.
Přesu
ňte měnič (obr. 6 2, strana 6) na kabelové upínce tak, aby byl
okraj na zadní straně měniče upnut mezi stěnu a sponu kabelové upínky.
Přišroubujte měnič vždy jedním šroubem v otvoru v držácích.
9 Napojení měniče na systému odvodu
odpadního vzduchu
Měnič můžete připojit k systému odvodu odpadního vzduchu. Tím odvádíte
teplý odpadní vzduch z vnitřního prostoru ven.
Umístěte výfukový adaptér (obr. 7 2, strana 6) na čelní straně měniče
(obr. 7 1, strana 6) nad ventilátor tak, aby bylo možné zašroubovat do
otvorů šrouby.
Upevněte výfukový adaptér čtyřmi dodanými šrouby.
Nasaďte hrdlo k nasazení hadice (není součástí dodávky, obr. 7 3,
strana 6) na výfukový adaptér.
Nasaďte hadici (obr. 7 4, strana 6) systému odvodu odpadního vzdu-
chu na hrdlo k nasazení hadice.
_MSP702_MSP2524.book Seite 302 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
CS
SinePower Připojení měniče
303
I
POZNÁMKA
Měniče SinePower MSP 2012, MSP 2024, MSP 2512 a MSP 2524
jsou vybaveny dvěma ventilátory. Namontujte v případě těchto pří-
strojů před oba ventilátory vždy jeden výfukový adaptér a připojte
vždy jednu hadici k odvodu odpadního vzduchu.
10 Připojení měniče
!
VÝSTRAHA! Ohrožení života elektrickým proudem!
Vpřípadě nesprávného připojení měniče hrozí uživateli nebezpečí
života. Přístroj smí připojit pouze odborník, který je seznámen
spříslušnými směrnicemi VDE.
Tato kapitola je určena výhradně odborníkům, kteří jsou seznámeni
s odpovídajícími směrnicemi VDE!
10.1 Pokyny k připojení
!
VÝSTRAHA! Ohrožení života elektrickým proudem!
Vpřípadě vozidel, u kterých je kladný pól baterie spojen se šasi,
nesmíte používat měnič.
Pokud si přejete připojit k měniči více než jeden spotřebič, a na-
víc instalovat zásuvkový obvod, musíte instalovat bezpečnostní
vypínač (vypínač FI) a instalovat do měniče zemnicí můstek, viz
„Připojení více spotřebičů“ na stranì 306.
Měnič musíte při instalaci do vozidel nebo lodí spojit se šasi nebo
skostrou.
Před připojením přepněte hlavní vypínač (obr. 2 1, strana 4) do polohy
„Off“.
Při instalaci zásuvkového obvodu (instalaci sítě) dodržujte předpisy
VDE 0100.
Používejte výhradně měděné kabely.
Volte nejkratší možné délky kabelů. Kabely nesmějí být delší než 1,8 m.
Upevněte kabely po instalaci pomocí vázacích pásků ke sponám kabelo-
vé upínky.
Dodržujte potřebný průřez kabelu a instalujte jištění kabelu co nejblíže ba-
terie v kladném vodiči (viz tabulka).
_MSP702_MSP2524.book Seite 303 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
CS
Připojení měniče SinePower
304
A
POZOR!
Pokud nepoužijete žádné jištění v kladném vodiči, může dojít
kpřetížení vodičů a ke vzniku požáru.
10.2 Připojení měniče k baterii
A
POZOR!
Dávejte pozor, abyste nezaměnili polaritu. V případě přepólování
přípojek baterie dochází ke značnému jiskření a dojde ke spálení
interních pojistek. Výměnu pojistek smí provést pouze specializo-
vaný odborník!
I
POZNÁMKA
Utáhněte šrouby přívodních svorek utahovacím momentem 12 –
13 Nm. Volné spoje mohou způsobovat přehřívání.
Přepněte hlavní vypínač (obr. 2 1, strana 4) do polohy „Off“.
Vyšroubujte čtyři upevňovací šrouby (obr. 8 2, strana 7) ze zadní stěny
přístroje pomocí dodaného klíče na vnitřní šestihran.
Vyjměte zadní stěnu (obr. 8 1, strana 7).
Provlékněte kladný kabel otvorem „POS (+)“ a záporný kabel otvorem
„NEG (–)“ v zadní stěně.
Mírně povolte pojistný šroub (obr. 8 3, strana 7).
Nasaďte kabelovou koncovku (obr. 8 5, strana 7) kladného kabelu mezi
pružnou podložku (obr. 8 4, strana 7) a kladnou svorku (obr. 8 6,
strana 7).
Opět utáhněte pojistný šroub.
Přístroj Potřebný průřez kabelu Jištění kabelu
MSP 702 25 mm² 100 A
MSP 704 15 mm² 50 A
MSP 1012 35 mm² 200 A
MSP 1024 25 mm² 100 A
MSP 1512 35 mm² 200 A
MSP 1524 25 mm² 100 A
MSP 2012 70 mm² 250 A
MSP 2024 55 mm² 150 A
MSP 2512 95 mm² 400 A
MSP 2524 70 mm² 200 A
_MSP702_MSP2524.book Seite 304 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
CS
SinePower Připojení měniče
305
Připojte záporný kabel stejným způsobem k záporné svorce (obr. 8 7,
strana 7).
Propojte svorku ukostření (obr. 3 5, strana 4) s karoserií vozidla kabe-
lem o průřezu minimálně 16 mm².
Opět nasaďte zadní stěnu přístroje a upevněte ji šrouby.
Instalujte kladný kabel z měniče ke kladnému pólu baterie vozidla a tam
jej připojte.
Instalujte záporný kabel z měniče k zápornému pólu baterie vozidla a tam
jej připojte.
10.3 Připojení napájecího napětí 230 V
Zapojte přívodní kabel 230 Vw se zástrčkou s ochranným kontaktem
(Schuko) (obr. 1 3, strana 3) do vstupní zásuvky 230 Vw (obr. 3 3,
strana 4).
Připojte zástrčku 230 V s ochranným kontaktem (Schuko) k síti střídavé-
ho proudu 230 V.
10.4 Připojení výstupního vodiče 230 V
!
VÝSTRAHA! Ohrožení života elektrickým proudem!
Před připojením výstupního vodiče 230 Vw zkontrolujte, zda je
měnič vypnut hlavním vypínačem.
Zapojte přívodní kabel 230 Vw se zástrčkou se spojkou s ochranným
kontaktem (Schuko) (obr. 1 4, strana 3) do výstupní zásuvky 230 Vw
(obr. 3 4, strana 4).
_MSP702_MSP2524.book Seite 305 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
CS
Připojení měniče SinePower
306
10.5 Připojení více spotřebičů
Přístroj je po dodání vybaven galvanickým odpojovačem. K bezpečnému
provozu několika spotřebičů je nezbytně nutné, aby byl v zásuvkovém obvo-
du instalován ochranným spínač (spínač FI), viz příklad schématu zapojení
obr. 0, strana 8.
Legenda k příkladu schématu zapojení:
!
VÝSTRAHA! Ohrožení života elektrickým proudem!
Pokud si přejete připojit k měniči více než jeden spotřebič, a navíc
instalovat zásuvkový obvod, musíte instalovat bezpečnostní vypí-
nač (vypínač FI) a instalovat do měniče zemnicí můstek.
Instalujte vypínač FI do zásuvkového obvodu.
Vložení zemnicího můstku
Vyšroubujte čtyři upevňovací šrouby (obr. 9 2, strana 7) ze zadní stěny
přístroje pomocí dodaného klíče na vnitřní šestihran.
Vyjměte zadní stěnu (obr. 9 1, strana 7).
Vyšroubujte zemnicí šroub (obr. 9 4, strana 7).
Našroubujte šroub do otvoru vlevo vedle (obr. 9 3, strana 7).
Opět nasaďte zadní stěnu přístroje a upevněte ji šrouby.
Poz. na
obr. 0,
strana 8
Vysvětlení
1 Zdroj napětí 230 Vw
2Další přístroje jako např. nabíječka baterie, chladnička
3 Zdroj napětí DC (baterie)
4Měnič
5 Je instalován zemnicí můstek (stav při dodání: není vložen, zobrazeno čárko-
vaně)
6 Ochranný vypínač (vypínač FI)
7 Zásuvkový obvod pro spotřebič
_MSP702_MSP2524.book Seite 306 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
CS
SinePower Připojení měniče
307
10.6 Připojení externího vypínače k zapnutí a vypnutí
přístroje
I
POZNÁMKA
Externí vypínač je připojen přívodním kabelem s telefonní zástrč-
kou Western k měniči. U přívodního kabelu dodržujte obsazení ko-
líků (PIN) na zástrčce!
Proveďte přívodní kabel v souladu s následujícími schématy zapojení:
Externí spínač, napájecí napětí z měniče: obr. a, strana 9
Řídicí jednotka s reléovým nebo tranzistorovým zapojením (TR): obr.
b, strana 9
Externí vypínač s napájením z baterie (BAT) automobilu: obr. c,
strana 9
Externí vypínač s vlastním napájením (DC POWER), např. ze zapalo-
vání: obr. d, strana 9
Připojte externí vypínač k zapnutí a vypnutí přístroje přívodním kabelem
k portu Remote-Port I (obr. 3 7, strana 4).
10.7 Připojení dálkového ovladače (příslušenství)
A
POZOR! Nebezpečí poškození!
Zapojte přípojku dálkového ovladače pouze do portu Remote-
Port II, ne do portu Remote-Port I. Nesprávným připojením může
dojít k poškození přístroje!
Zkontrolujte, zda jsou dálkový ovladač a měnič napájené stejnou
hodnotou vstupního napětí!
Připojte dálkový ovladač (příslušenství) k portu Remote-Port II (obr.
3 6, strana 4).
_MSP702_MSP2524.book Seite 307 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
CS
Používání měniče SinePower
308
11 Používání měniče
Připojte své spotřebiče k měniči.
Zapnutí přepínačem na přístroji
Přepněte hlavní vypínač (obr. 2 1, strana 4) do polohy „ON“.
Měnič provede autodiagnostický test.
Během autodiagnostiky generuje interní reproduktor zvukové signály a
kontrolky LED blikají v různých barvách.
Po provedení autodiagnostického testu svítí kontrolky LED „Input Level“
(obr. 2 4, strana 4) a „Power Status“ (obr. 2 2, strana 4) zeleně.
Ovládání pomocí externího vypínače nebo dálkového ovladače (příslu-
šenství)
Alternativně můžete měnič zapínat nebo vypínat připojeným externím vypí-
načem nebo ovládat pomocí dálkového ovladače (příslušenství).
Přepněte hlavní vypínač (obr. 2 1, strana 4) do polohy „Remote“.
Pokud je měnič zapnut externím vypínačem nebo dálkovým ovladačem
(příslušenství), svítí LED „Power Status“ (obr. 2 2, strana 4) zelen
ě.
Dodržujte za provozu následující pokyny (viz též „Odstraňování
závad“ na stranì 310)
Měnič se vypíná za těchto podmínek:
Napěbaterie poklesne pod 10,5 V nebo 21 V,
Napěbaterie se zvýší nad 15,3 V nebo 30,6 V,
Přehřátí měniče,
Přetížení (zkrat).
I
POZNÁMKA
Pokud je přístroj používán s nadměrným zatížením, může dochá-
zet k cyklickým pokusům o zapnutí. Jakmile je přístroj opět správ-
ně používán, měnič se automaticky opět zapne (recovery function).
Pokud není do několika minut obnoven uspokojivý stav, vypněte
měnič a zkontrolujte připojený spotřebič.
I
POZNÁMKA
Za delšího provozu měniče při vyšším zatížení doporučujeme na-
startovat motor, abyste opět dobili baterii automobilu.
_MSP702_MSP2524.book Seite 308 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
CS
SinePower Používání měniče
309
11.1 Nastavení režimu úspory energie (standby)
Měnič negeneruje v režimu úspory energie žádné napětí a chrání tak baterii.
Pokud některý připojený spotřebič potřebuje výkon, který je nad rámec na-
stavené hodnoty výkonu, začne měnič pracovat v běžném režimu.
Pomocí přepínačů DIP S1, S2 a S3 (obr. 3 1, strana 4) můžete zapnout re-
žim úspory energie a nastavit hodnotu výkonu.
Polohy přepínačů u vašeho měniče naleznete v následující tabulce:
11.2 Přepínání 50 Hz a 60 Hz
Výstupní napětí můžete nastavit pomocí přepínače DIP S4 (obr. 3 1,
strana 4) přepínáním mezi 50 Hz a 60 Hz.
!
VÝSTRAHA! Ohrožení života elektrickým proudem!
Přepínejte přepínač DIP S4 pouze za předpokladu, že má být pou-
žita příslušná frekvence pro výstupní napě.
Nastavte přepínač DIP S4 (obr. 3 1, strana 4) v souladu s následující ta-
bulkou:
Režim úspory energie Přepínač DIP
MSP 702
MSP 704
MSP 1012
MSP 1024
MSP 1512
MSP 1524
MSP 2012
MSP 2024
MSP 2512
MSP 2524
S1 S2 S3
Výkonová hodnota
Vypnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto
15 W 20 W 40 W Zapnuto Vypnuto Vypnuto
25 W 40 W 80 W Vypnuto Zapnuto Vypnuto
40 W 55 W 125 W Zapnuto Zapnuto Vypnuto
50 W 75 W 170 W Vypnuto Vypnuto Zapnuto
65 W 95 W 210 W Zapnuto Vypnuto Zapnuto
75 W 115 W 245 W Vypnuto Zapnuto Zapnuto
85 W 135 W 280 W Zapnuto Zapnuto Zapnuto
Frekvence výstupního napě Přepínač DIP S4
50 Hz Vypnuto
60 Hz Zapnuto
_MSP702_MSP2524.book Seite 309 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
CS
Čištění a péče o měnič SinePower
310
12 Čištění a péče o měnič
A
POZOR!
Nepoužívejte k čištění žádné tvrdé nebo ostré předměty, může
dojít k poškození výrobku.
Příležitostně vyčistěte výrobek zvlhčenou utěrkou.
13 Odstraňování závad
!
VÝSTRAHA! Ohrožení života elektrickým proudem!
Přístroj neotevírejte. V opačném případě se vystavujete nebezpečí
zásahu elektrickým proudem!
I
POZNÁMKA
Podrobnější informace o technických údajích měničeskáte od
výrobce.
Nulové výstupní napě
Kontrolka LED „Power Status“ (obr. 2 2, strana 4) svítí červeně a indikuje
chybu:
Indikace LED Příčina Odstraně
Rychlé blikání Příliš vysoké vstupní
napě
Měnič je určen pouze pro uváděné napětí.
Pomalé blikání Příliš nízké vstupní
napě
Musíte dobít baterii.
Zkontrolujte rozvody a spoje.
Periodické bli-
kání
Tepelné přetížení Vypněte měnič a spotřebič.
Vyčkejte cca 5 – 10 minut a zapněte měnič bez
spotřebiče.
Snižte zatížení a zajistěte lepší odvětrávání
měniče. Potom opět zapněte spotřebič.
Svítí Zkrat nebo přepólo-
vání
Příliš vysoké zatížení
Vypněte měnič a odpojte spotřebič.
Zapněte měnič bez spotř
ebiče. Pokud již není
indikováno příliš vysoké zatížení, došlo ve spotře-
biči ke zkratu nebo bylo celkové zatížení vyšší
než výkon specifikovaný v technickém listu.
Zkontrolujte rozvody a spoje.
_MSP702_MSP2524.book Seite 310 Freitag, 18. Mai 2012 9:10 09
/

v jiných jazycích