Tristar CL 1489 Návod k obsluze

Kategorie
Rádia
Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

1
5
7
6
2
3
9 1113
16
10
17
15 1214
4
8
39
POHLED ZPŘEDU
1. BUDÍK 1
2. BUDÍK 2
3. ČAS
4. UKAZATEL P.M.
5. SLEEP (VYPNUTÍ PO NASTAVENÉM ČASE)
6. ČASOVAČ ZDŘÍMNUTÍ
7. PAMĚŤ
8. Předpověď počasí
POHLED SHORA
9. DOLŮ
10. SET/PAMĚŤ
11. BUDÍK 1-2
12. NAP/NAHORU
13. HLASITOST
14. SNOOZE/STMÍVAČ
15. RADIO/SLEEP
POHLED ZEZADU
16. KRYT BATERIE
17. ZÁSUVKA SS
PÉČE O VÁŠ VÝROBEK
1. Umístěte svůj rádio budík na stabilní plochu v dostatečné vzdálenosti od zdrojů
tepla, vlhkosti nebo přímého slunečního záření.
2. Chraňte svůj nábytek, když pokládáte jednotku na přírodní dřevo nebo lakovaný
povrch tím, že pod jednotku vložíte ochranný materiál nebo plátěný ubrousek.
3. Jednotku otírejte vlhkým měkkým hadříkem navlhčeným ve vodě s čisticím
prostředkem. Silnější čisticí prostředky jako benzín, rozpouštědlo nebo
podobné materiály mohou poškodit povrch jednotky. Ujistěte se, že je jednotka
odpojena od elektrické sítě před jejím čistěním.
4. Nepoužívejte současně novou a starou baterii. Nepoužívejte současně baterie různého
typu jako jsou alkalické, standardní (uhlíkovo-zinkové) nebo nabíjecí (nikl-kadmiové).
5. Pokud se jednotka nebude používat dlouhou dobu, jako měsíc či déle, vyjměte
baterie, abyste předešli možné korozi. Pokud oddělení pro baterie jeví znaky
koroze nebo je špinavé, očistěte je a vyměňte baterie.
INSTALACE
Zasuňte adaptér ST/SS do elektrické zásuvky ST a potom zasuňte konektor SS do
zadní strany jednotky. Váš rádio budík je připraven k činnosti. Z důvodu úspory
energie jsou číslice LED předem nastavené na nízký jas, pokud chcete jas zesílit,
stiskněte jedenkrát tlačítko SNOOZE.DIMMER, abyste číslice LED přivedli na vysoký jas.
INSTALACE ZÁLOŽNÍCH BATERIÍ
Váš rádio budík vyžaduje jednu novou lithiovou baterii typu CR2032 (není součástí
balení), která poskytuje záložní napájení hodinám v případě dočasného výpadku
elektrické energie.
1. Umístěte jednotku čelem dolů na rovný povrch.
2. Posuňte a demontujte kryt baterie na spodku jednotky.
3. Vložte jednu lithiovou baterii typu CR2032 do oddělení pro baterie označením
“+” nahoru, jak je indikováno.
4. Vraťte kryt baterie.
CH
Návod na použití
40
Uvědomte si prosím, že tato baterie slouží pouze jako záložní zdroj napájení při
výpadku elektrické energie. Nová baterie CR2032 by mohla kontinuálně napájet
vaše hodiny po dobu asi 3 dnů.
NASTAVENÍ ČASU, REŽIM 12/24HODIN A DOBA TRVÁNÍ
OPAKOVANÉHO BUZENÍ SNOOZE
1. Stiskněte jedenkrát SET , číslice hodin blikají. Stiskněte nebo , abyste
nastavili aktuální hodinu (když tlačítko přidržíte stisknuté, číslice se mění rychle).
2. Stiskněte znovu SET , číslice minut blikají. Stiskněte
nebo pro nastavení minut.
3. Stiskněte znovu SET , displej ukáže “24hod” a bliká, stiskněte
nebo pro
výběr formátu ukazatele času “12hod” nebo “24hod”.
4. Stiskněte znovu SET , displej ukáže “05” a bliká, stiskněte
nebo pro výběr
vašeho času opakování buzení od 5 do 60 minut.
5. Stiskněte znovu SET nebo jestliže po dobu asi 10 sekund nestisknete žádné
tlačítko, režim nastavení opustíte.
Poznámka: Když vyberete časový formát 12-hodin, objeví se ikona P (P.M.) uprostřed
spodní části displeje, která indikuje odpolední čas; dopolední čas neindikuje žádný
ukazatel A.M..
NASTAVENÍ BUDÍKU
1. Stiskněte jedenkrát AL 1.2, ikona A1 a číslice hodin blikají. Stiskněte nebo
, abyste nastavili hodinu budíku 1.
2. Stiskněte znovu AL 1.2 pro nastavení minut. Stiskněte
nebo , abyste
nastavili minuty budíku 1.
3. Stiskněte znovu AL 1.2, LED zobrazí “OFF” (budík vypnutý). Pro nastavení zvuků
buzení stiskněte
nebo , abyste vybrali:-
rd = buzení rádiem
bu = buzení zvonkem
OFF = budík vypnutý
4. Stiskněte znovu AL 1.2, ikona A2 a číslice hodin blikají. Stiskněte
nebo
, abyste nastavili hodinu budíku 2. Opakujte kroky 2) a 3), abyste nastavili
budík 2.
5. Stiskněte znovu AL1.2 nebo žádné tlačítko po 10 sekund, abyste režim nastavení
opustili. Když vyberete buzení rádiem nebo buzení zvonkem, příslušný budík se
zapne, což indikuje ikona A1 a/nebo ikona A2 na levé straně displeje.
6. Stiskněte znovu AL1.2 nebo jestliže po dobu asi 10 sekund nestisknete žádné
tlačítko, režim nastavení budíku opustíte
.
ZASTAVENÍ A ZNOVU NASTAVENÍ
BUDÍKU NA DALŠÍ DEN
Když budík 1 nebo 2 zvoní, bliká příslušná ikona A1 nebo A2 . Stiskněte jedenkrát
AL 1.2 , abyste budík zastavili a znovu nastavili na následující den. Poté ikona A1
nebo A2 zůstane svítit na displeji.
Poznámka: Když zvoní budík, stiskněte
/ NAP nebo RADIO / SLEEP, což aktivuje
časovač zdřímnutí nebo rádio a zastaví budík přes den.
FUNKCE SNOOZE (implicitní nastavení doby trvání opakovaného buzení
je 5 minut)
Když zvoní budík, jedním stisknutím
se budík ztlumí a začne znovu
zvonit po době nastavené funkcí opakovaného vyzvánění Snooze.
Poznámka: Jestliže se aktivuje druhý budík, zatímco první budík zvoní nebo je v
režimu opakovaného vyzvánění Snooze, druhý budík přeruší první budík (první
budík se znovu nastaví na zvonění příští den).
POUŽITÍ STMÍVAČE JASU
Stiskněte
, abyste nastavili jas displeje času LED. Toto lze provést pouze
tehdy, když je vypnuté rádio nebo budík nezvoní.
Návod na použití
41
POUŽITÍ ČASOVAČE ZDŘÍMNUTÍ
Časovač zdřímnutí NAP vám dovolí odpočívat a automaticky vás vzbudí po 5, 15,
30, 45, 60,75 nebo 90 minutách.
1. Stiskněte jedenkrát
/ NAP , displej ukáže ikonu zdřímnutí a implicitní
nastavení časovače zdřímnutí “05” (5 minut).
2. Stiskněte znovu
/ NAP , abyste vybrali požadovaný čas zdřímnutí. Režim
se přepne do režimu hodin, pokud po dobu asi 5 sekund nestisknete žádné
tlačítko.
3. Ikona NAP svítí, jestliže časovač odpočítává nastavený čas. Když časovač
dosáhne 0, zazní budík a ikona zdřímnutí NAP bliká. Stiskněte
/ NAP, abyste
zastavili budík, ikona NAP zhasne.
Poznámka: jestliže se nastaví doba zdřímnutí, potom budík zazvoní a doba
zdřímnutí se automaticky vynuluje.
NASTAVENÍ ANTÉNY FM
Roztáhněte plně drátovou FM anténu a nasměrujte ji pro nejlepší příjem FM.
Nedemontujte, neměňte nebo nepřipojujte k jiným anténám.
POSLECH RÁDIA FM
1. Zapněte rádio, stiskněte jedenkrát SLEEP/RADIO , displej ukáže “ON” a potom
odečet frekvenci rádia “87,5” v MHz.
2. Stiskněte
/ a nalaďte rádio na požadovanou stanici. Stiskněte a podržte
/ , abyste nalezli další stanici s čistým příjmem.
3. Abyste nastavili hlasitost, stiskněte jedenkrát VOL, displej ukáže “L07”, stiskněte
/ , abyste nastavili hlasitost od L01 (minimum) k L15 (maximum)
4. Stiskněte
, abyste vypnuli rádio.
Poznámka: udržujte své rádio v dostatečné vzdálenosti od zářivkových svítidel nebo
jiných elektronických zařízení, která mohou způsobit interference při příjmu rádia.
POUŽITÍ PŘEDEM NASTAVENÉ PAMĚTI
Tento rádio budík má celkem 10 pamětí pro předběžné naladění a uložení stanic
FM. Tyto vám dovolí předem naladit své oblíbené stanice a rychle je přepínat.
1. Zapněte rádio a vyberte stanici, kterou chcete uložit do paměti.
2. Stiskněte a podržte SET, dokud se neobjeví “ME” a “01” bliká. Stiskněte jedenkrát
SET, abyste uložili do paměti 1.
3. Stiskněte
nebo , abyste vybrali jinou stanici, kterou chcete uložit do
paměti. Potom stiskněte a podržte SET dokud se neobjeví “ME” a “01” bliká.
Stiskněte jedenkrát
nebo , “02” bliká. Stiskněte jedenkrát SET, abyste
uložili do paměti 2.
4. Opakujte kroky 2 až 3, abyste uložili stanice do pamětí 3 až 10.
5. Abyste zapnuli předem naladěnou stanici, stiskněte jedenkrát SET , kdykoli je
rádio zapnuté.
6. Abyste změnili předem naladěnou stanici, vyberte jinou stanici a potom
opakujte krok 2 až 4. Tímto přepíšete původní nastavení.
POUŽITÍ ČASOVAČE SLEEP
1. Stiskněte dvakrát RADIO/SLEEP, abyste vstoupili do režimu Sleep (vypnutí po
určité nastavené době). Na displeji bude blikat ikona “SL” a doba, po které se
rádio vypne “05” (5 minut).
2. Stiskněte znovu RADIO/SLEEP, pokud potřebujete nastavit časovač vypnutí od
5, 15, 30, 45, 60, 75 nebo 90 minut.
3. Když se displej přepne zpět, aby ukázal čas, stiskněte jedenkrát RADIO/SLEEP ,
čímž se zobrazí zbývající doba do vypnutí.
4. Rádio bude hrát po naprogramovanou dobu a potom se vypne.
5. Pokud chcete vypnout rádio dříve než je naprogramovaný čas vypnutí Sleep,
stiskněte jedenkrát .
CH
Návod na použití
42
POUŽITÍ PŘEDPOVĚDI POČASÍ
V jednotce je vestavěn snímač vlhkosti, aby bylo možno předpovídat počasí. Existují
čtyři typy zobrazení počasí na stanici počasí (prosím povšimněte si grafiky počasí,
která může vypadat trochu odlišně na vaší jednotce):-
JASNO
POLOJASNO
ZAMRAČENO
DÉŠŤ
Poznámka: Pro lepší použití vaší stanice předpovědi počasí umístěte jednotku na
místo s volnou cirkulací vzduchu např. blízko otevřeného okna. Pokud jednotku
umístíte v klimatizované místnosti, ovlivníte její přesnost.
Po připojení stanice k napájení bude trvat asi hodinu, než se stabilizuje. Ikona
počasí na displeji dává referenci o podmínkách počasí pro příští 3-4 hodiny. Nemusí
se shodovat s aktuálním počasím venku.
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Jestliže se na hodinách nezobrazuje správný čas nebo nefungují správně, což může
způsobit elektrostatický náboj nebo jiné interference, odpojte konektor SS, abyste
připojili k elektrické síti ST (a vyjměte záložní baterii). Rádio budík se vynuluje na
implicitní nastavení a musí se znovu nastavit.
Návod na použití
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48

Tristar CL 1489 Návod k obsluze

Kategorie
Rádia
Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro