Stanley STHT1-77032RC Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál

Tato příručka je také vhodná pro

Obsah
Bezpečnost uživatele
Bezpečnostní pokyny pro baterie
Nastavení (vkládání baterií)
Použití
Záruka
Technické údaje
Kódy chyb
Uschovejte všechny části tohoto návodu pro
budoucí použití.
Bezpečnost uživatele
VAROVÁNÍ:
Před použitím tohoto výrobku si pečlivě
přečtěte bezpečnostní pokyny a uživatelskou
příručku. Osoba odpovědná za přístroj
musí zajistit, aby všichni uživatelé pochopili
a dodržovali tyto pokyny.
VAROVÁNÍ:
Na vašem laserovém přístroji jsou štítky
informující o třídě laseru, aby byla zaručena
bezpečnost a pohodlné použití.
STHT1-77354
STHT1-77032
Model STHT1-77032/STHT1-77354 vysílá viditelný
laserový paprsek, jak je zobrazeno na obr. A. Tento
vysílaný laserový paprsek je laser třídy 2 dle normy IEC
60825-1 a splňuje požadavky předpisů 21 CFR 1040.10
a 1040.11, s výjimkou odchylek v souladu s vyhláškou pro
lasery č. 50 z 24. června 2007.
VAROVÁNÍ:
Je-li tento laserový přístroj používán, dávejte
pozor, aby vysílaný paprsek nemířil přímo
do očí (zdroj červeného světla). Dlouhodobé
působení laserového paprsku může být
nebezpečné pro váš zrak. Nedívejte se do
tohoto paprsku pomocí optických přístrojů.
VAROVÁNÍ: Z důvodu omezení rizika
způsobení zranění si uživatel musí přečíst
uživatelskou příručku, pokyny týkající se
bezpečnosti laseru a bezpečnostní pokyny
pro baterie.
Shoda s předpisy FCC
Tento přístroj splňuje požadavky části 15, která je
uvedena v předpisech FCC. Použití tohoto přístroje je
podmíněno splněním dvou následujících podmínek:
(1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení
a (2) tento přístroj nesmí přijímat žádné interference,
včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí
provoz přístroje.
Společnost Stanley Black & Decker, Slough, Bershire
SL1 3YD, UK tímto prohlašuje, že tento výrobek STHT1-
77032/STHT1-77354 splňuje všechny požadavky
a všechna další ustanovení směrnice 1999/S/EC.
Chcete-li získat prohlášení o shodě, kontaktujte prosím
společnost Stanley Black & Decker.
Bezpečnostní pokyny
pro baterie
VAROVÁNÍ: Baterie mohou explodovat nebo
z nich může unikat kapalina, a mohou tak
způsobit zranění nebo požár. Z důvodu
snížení rizika:
VŽDY dodržujte všechny pokyny a varování
uvedené na štítku baterie a na obalu.
ZABRAŇTE zkratu kontaktů baterie.
NENABÍJEJTE alkalické baterie.
NEKOMBINUJTE staré baterie s novými.
Staré baterie vždy nahrazujte novými bateriemi
současně, a to stejnou značkou a typem.
NEKOMBINUJTE různé typy baterií.
NESPALUJTE vybité baterie.
VŽDY skladujte baterie mimo dosah dětí.
VŽDY vyjměte z přístroje baterie, nebude-li
několik měsíců používán.
POZNÁMKA: Ujistěte se, zda jsou používány
doporučené baterie.
POZNÁMKA: Ujistěte se, zda jsou baterie
vloženy do přístroje správným způsobem
a zda je dodržena správná polarita.
Nastavení (vkládání baterií)
1.
Vyhledejte západku víčka úložného prostoru pro
baterie na zadní části přístroje STHT1-77032/STHT1-
77354 (obr. B, 2).
CZ
68
2.
Prstem stlačte západku dolů, aby došlo k uvolnění
víčka a sejměte toto víčko (obr. C, 1 a 2).
3.
Vložte do přístroje dvě baterie typu AAA a ujistěte se,
zda jsou kontakty - a + každé baterie v poloze, jaká je
vyznačena uvnitř úložného prostoru
(obr. C, 3).
4.
Zasuňte kolíky nacházející se na spodní části víčka do
výřezů v úložném prostoru pro baterie (obr. C, 4).
5.
Stlačte víčko dolů tak, aby došlo k jeho řádnému
uzavření (obr. C, 5).
Jakmile bude přístroj zapnutý, úroveň nabití baterií bude
zobrazena na displeji (obr. E, 1).
Použití
Měření vzdálenosti ke stěně nebo objektu
1.
Klikněte na tlačítko (obr. A, 3), aby došlo
k zapnutí přístroje.
2.
Zamiřte laser vycházející z horní části přístroje
(obr. A, 1) na stěnu nebo objekt, jejichž vzdálenost
potřebujete změřit (obr. D, 1).
3.
Klikněte na tlačítko , aby došlo k změření
vzdálenosti od spodní části přístroje ke stěně
nebo objektu (obr. D, 2).
4.
Na spodní části displeje (obr. A, 2) je uvedena
hodnota aktuálního měření (obr. E, 3).
Chcete-li provést nové měření, klikněte na tlačítko
, aby došlo k přesunu aktuální hodnoty nahoru na
předchozí řádek displeje (obr. E, 3). Potom zopakujte
kroky 2 - 4.
Nepřetržité měření vzdálenosti
Chcete-li provést řadu měření při postupném pohybu,
přejděte do režimu Nepřetržité měření.
1.
Klikněte na tlačítko (obr. A, 3), aby došlo
k zapnutí přístroje.
2.
Zamiřte laser vycházející z horní části přístroje
(obr. A, 1) na stěnu nebo objekt, jejichž vzdálenost
potřebujete změřit (obr. D, 1).
3.
Klikněte a držte tlačítko po dobu 4 sekund,
aby došlo k aktivaci režimu Nepřetržité měření.
4.
Na spodní části displeje (obr. A, 2) bude zobrazena
aktuálně změřená vzdálenost (obr. E, 3), která se
bude měnit při každém pohybu přístroje.
5.
Chcete-li provést aktuální měření (od spodní části
přístroje ke stěně nebo objektu) a opustit režim
Nepřetržité měření, klikněte na tlačítko
(obr. E, 3).
Chcete-li provést nové měření, klikněte na tlačítko ,
aby došlo k přesunu aktuální hodnoty nahoru na
předchozí řádek displeje. Potom zopakujte kroky 2 - 5.
Měření plochy
S tímto přístrojem můžete měřit plochu stěny, podlahy
nebo objektu.
1.
Klikněte na tlačítko (obr. A, 3), aby došlo
k zapnutí přístroje.
2.
Klikněte na tlačítko
U
N
ITS
, aby došlo na displeji
k zobrazení symbolu (obr. E, 4).
3.
Změřte šířku.
Zaměřte horní část přístroje na jednu stranu cíle
(stěna, podlaha nebo objekt).
Umístěte spodní část přístroje k jedné koncové
části cíle a namiřte laserový bod přes šířku (obr.
F, 1).
Klikněte na tlačítko , aby v horní části displeje
došlo k zobrazení změřené šířky.
4.
Změřte délku.
Umístěte spodní část přístroje k jedné koncové
části cíle a namiřte laserový bod přes délku (obr.
F, 2).
Klikněte na tlačítko , aby v horní části displeje
došlo k zobrazení změřené délky.
5.
Prohlédněte si změřenou Plochu ve spodní části
displeje (obr. E, 3).
Měření objemu
S tímto přístrojem můžete měřit objem místnosti nebo
objektu.
1.
Klikněte na tlačítko (obr. A, 3), aby došlo
k zapnutí přístroje.
2.
Klikněte dvakrát na tlačítko
UN
ITS
, aby došlo na displeji
k zobrazení symbolu (obr. E, 4).
3.
Změřte šířku.
Zaměřte horní část přístroje na jednu stranu cíle
(místnost nebo objekt).
Umístěte spodní část přístroje k jedné koncové části
cíle a namiřte laserový bod přes šířku (obr. F, 1).
69
CZ
Klikněte na tlačítko , aby v horní části displeje
došlo k zobrazení změřené šířky.
4.
Změřte délku.
Umístěte spodní část přístroje k jedné koncové
části cíle a namiřte laserový bod přes délku (obr.
F, 2).
Klikněte na tlačítko , aby v horní části displeje
došlo k zobrazení změřené délky.
5.
Změřte výšku.
Umístěte spodní část přístroje k jedné koncové
části cíle a namiřte laserový bod přes výšku
(obr. F, 3).
Klikněte na tlačítko , abyste získali výsledek
měření.
6.
Prohlédněte si změřený Objem ve spodní části
displeje (obr. E, 3).
Změna jednotek měření
Jakmile bude aktuální měření provedeno (přístroj není
v režimu Nepřetržité měření), můžete změnit jednotky
měření z desetinných stop (6.21 ft) na zlomkové stopy
(6'02"9/16), zlomkové stopy na metry (1.894 m), metry na
palce (74 9/16 in) nebo palce na desetinné stopy.
Stiskněte a držte tlačítko
U
NITS
, dokud neuvidíte změněnou
jednotku měření (2 - 3 sekundy).
Vypnutí přístroje
Tento přístroj může být vypnutý následujícími způsoby:
Stiskněte a držte tlačítko několik sekund (dokud na
displeji nebude nic zobrazeno).
Nebudete-li tento přístroj používat déle než
120 sekund, dojde k jeho automatickému vypnutí.
Záruka
Společnost STANLEY zaručuje, že u tohoto výrobku nedojde
během dvou (2) let k poruše, která bude způsobena vadou
materiálu nebo špatným dílenským zpracováním. Tato
OMEZENÁ ZÁRUKA se nevztahuje na výrobky, které jsou
používány nesprávným způsobem, s kterými je špatně
zacházeno, které jsou upraveny nebo které byly opravovány.
Chcete-li získat další informace nebo pokyny pro odeslání
výrobku, volejte prosím na telefonní číslo 866-786-5924.
Pokud není stanoveno jinak, společnost STANLEY provede
opravu jakéhokoli výrobku STANLEY zdarma, pokud bude
zjištěno, že je vadný, a to včetně nákladů za díly a práci, nebo
společnost STANLEY provede dle vlastního uvážení výměnu
takového výrobku nebo vrátí jeho kupní cenu, která bude
snížena o částku za amortizaci. TATO OMEZENÁ ZÁRUKA
SE NEVZTAHUJE NA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ
ŠKODY. Některé státy neumožňují vyloučení nebo omezení
náhodných nebo následných škod, a proto se tato omezení
nemusí vztahovat na vás. Tato OMEZENÁ ZÁRUKA vám
poskytuje specifická zákonná práva, která se mohou v různých
státech lišit. Mimo tuto záruku se na lasery STANLEY vztahuje
následující záruka: Záruka vrácení peněz do 30 dnů. Nejste-li
z jakéhokoli důvodu zcela spokojeni s použitím tohoto laseru
STANLEY, můžete jej do 30 dnů od data zakoupení vrátit
prodejci s dokladem o zakoupení tohoto výrobku a bude vám
vrácena jeho kupní cena.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Zákazník odpovídá za správné
použití a za péči o tento přístroj. Mimoto zákazník také zcela
odpovídá za pravidelnou kontrolu přesnosti laserové jednotky
a za kalibraci přístroje.
Na kalibraci a na péči o přístroj se záruka nevztahuje.
CZ
70
Technické údaje
Dosah 15 cm až 20 m (6 in až 65 ft)
Přesnost měření* ± 3 mm (± 1/8 in)*
Nejmenší zobrazená jednotka ± 1 mm (± 1/16 in)
Třída laseru Třída 2 (IEC/EN60825-1: 2014)
Typ laseru < 1.0 mW @ 620-690 nm
Automatické vypnutí laseru/podsvícení Po 30 s
Automatické vypnutí přístroje Po 90 s
Nepřetržité měření Ano
Plocha/Objem Ano
Životnost baterií (2 x AAA) Až 3 000 měření
Rozměry (V x H x Š) 118 x 43 x 24 mm
Hmotnost (bez baterií)
71 g
Teplota pro uložení
-25 °C ~ +70 °C
Provozní teplota
0 °C ~ +40 °C
*Přesnost měření závisí na aktuálních provozních podmínkách:
V příznivých podmínkách (dobrý povrch cíle a pokojová teplota) až do 10 m.
V nepříznivých podmínkách (jasné sluneční světlo, velmi slabý odraz od povrchu cíle nebo velké výkyvy teplot) se může
chyba měření u vzdáleností větších než 10 m zvětšit na ± 0,25 mm/m.
71
CZ
Kódy chyb
Jestliže se na displeji objeví heslo INFO s číslem kódu, proveďte odpovídající postup pro nápravu:
Kód Popis Postup pro nápravu
101 Přijímaný signál je příliš slabý
nebo měření trvá příliš dlouho
Použijte zaměřovací štítek nebo změňte povrch cíle.
102 Přijímaný signál je příliš silný Cíl je příliš reexní. Použijte zaměřovací štítek nebo změňte
povrch cíle.
201 Příliš silné světelné pozadí Zmenšete intenzitu světelného pozadí povrchu cíle.
202 Přerušovaný laserový paprsek Odstraňte překážku a zopakujte měření.
203 Nedostatečný výkon Vyměňte baterie.
301 Příliš vysoká teplota Nechejte přístroj vychladnout na teplotu v rámci uvedeného
Rozsahu provozní teploty.
302 Příliš nízká teplota Nechejte přístroj zahřát na teplotu v rámci uvedeného Rozsahu
provozní teploty.
401 Chyba hardwaru Proveďte několikrát zapnutí a vypnutí přístroje. Nebude-li chyba
stále odstraněna, předejte poškozený přístroj autorizovanému
servisu nebo prodejci. Viz část Záruka.
402 Neznámá chyba Kontaktujte autorizovaný servis nebo prodejce. Viz část Záruka.
CZ
72
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130

Stanley STHT1-77032RC Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál
Tato příručka je také vhodná pro