Hikoki UG50Y Uživatelský manuál

Kategorie
Elektrické nářadí
Typ
Uživatelský manuál

Tato příručka je také vhodná pro

5
Jelölések
FIGYELEM
Az alábbiakban a géphez alkalmazott jelölések vannak
felsorolva. A gép használata előtt feltétlenül ismerje meg
ezeket a jelöléseket.
Symboly
UPOZORNĚ
Následující text obsahuje symboly, které jsou použity na
zařízení. Ujistěte se, že rozumíte jejich obsahu před tím, než
začnete zařízení používat.
Olvasson el minden biztonsági gyelmeztetést és
minden utasítást.
A gyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütést,
tüzet és/vagy súlyos sérülést eredményezhet.
Přečtěte si všechna varování týkající se bezpečnosti a
všechny pokyny.
Nedodržení těchto varování a pokynů může mít za následek
elektrický šok, požár a/ nebo vážné zranění.
Csak EU-országok számára
Az elektromos kéziszerszámokat ne dobja a háztartási
szemétbe!
A használt villamos és elektronikai készülékekről szóló
2002/96/EK irányelv és annak a nemzeti jogba való átültetése
szerint az elhasznált elektromos kéziszerszámokat külön kell
gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani.
Jen pro státy EU
Elektrické nářadí nevyhazujte do komunálního odpadu!
Podle evropské směrnice 2002/96/EG o nakládání s použitými
elektrickými a elektronickými zařízeními a odpovídajících
ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí se použitá
elektrická nářadí musí sbírat odděleně od ostatního odpadu a
podrobit ekologicky šetrnému recyklování.
Ne nézzen közvetlenül a lézer sugárba és ne irányítsa azt
senkire. Ez az eszköz egy II.osztály besorolású lézert használ
(EN60825-1 alapján). Ha a fény a szembe jut, károsíthatja a
látást.
Nikdy se nedívejte přímo do laserového paprsku ani na nikoho
nemiřte. Tento přístroj používá laser třídy (podle EN60825-1).
Pokud laserový paprsek vnikne do oka, může vám poškodit
zrak.
71
Čeština
OBECNÁ VAROVÁNÍ KAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI
EL. PŘÍSTROJE
UPOZORNĚ
Přečtěte si echna varování týkají se bezpečnosti a všechny
pokyny.
Nedodržení těchto varování a pokynů může mít za následek elektrický
šok, požár a/nebo vážné zranění.
Všechna varování a pokyny si uschovejte. V budoucnu se vám
mohou hodit.
Pojem "elektrický nástroj" v těchto varováních se vztahuje k vašemu
elektrickému nástroji napájenému ze sítě (se šňůrou) nebo napájenému
z baterie (bez šňůry).
1) Bezpečnost na pracovišti
a) Udržujte vaše pracoviště čisté a dobře
osvětlené.
V důsledku nepořádku nebo tmy dochází k nehom.
b) Neprovozujte elektrické nástroje ve výbušném ovzduší,
např. v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů či prachu.
Elektrické nástroje produkují jiskry, které by mohly zapálit
prach anebo plyny.
c) Během práce s elektrickým nástrojem zabraňte přístupu
dě a přihlížejících osob.
Rozptylování by mohlo způsobit zttu vaší kontroly nad
nástrojem.
2) Elektrická bezpečnost
a) Zástrčka elektrického nástroje
musí odpovídat zásuvce.
Nikdy se nepokoušejte zástrčku jakkoli upravovat.
U uzemněných elektrických nástrojů nepoužívejte žádné
rozbočovací zásuvky.
Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky sníží nebezpečí
elektrického šoku.
b) Zabraňte kontaktu s uzemněnými povrchy jako jsou
trubky, radiátory, sporáky a lednice.
Je-li uzemněné vaše tělo, existuje zvýšené nebezpečí
elektrického šoku.
c) Nevystavujte elektrický nástroj dešti nebo vlhkým
podmínkám.
Voda, která vnikne do elektrického nástroje, zvýší nebezpečí
elektrického šoku.
d) Zacházejte správně s napájecí šňůrou. Nikdy šňůru
nepoužívejte k přenášení, tahání nebo odpojování
elektrického nástroje ze zásuvky.
Umístěte napájecí šňůru mimo působení horka, mimo
olej, ostré hrany nebo pohybující se části.
Poškozené nebo zamotané šňůry zvují nebezpečí
elektrického šoku.
e) Během provozu elektrického nástroje venku používejte
prodlužovací
šňůru vhodnou k venkovnímu použití.
Použití šňůry vhodné k venkovnímu použití snižuje nebezpečí
elektrického šoku.
f) Pokud je použití elektrického nástroje na vlhkém místě
nevyhnutelné, použijte napájení s ochranným zařízením
na zbytkový proud.
Použizařízení na zbytkový proud snižuje riziko elektrického
šoku.
3) Osobní bezpečnost
a) Buď¯te pozorní, sledujte, co děláte a při práci s
elektrickým nástrojem používejte zdravý
rozum.
Elektrický nástroj nepoužívejte, jste-li unavení nebo pod
vlivem drog, alkoholu nebo léků.
Jediný okamžik nepozornosti při pci s elektrickým nástrojem
může způsobit vážné zranění.
b) Používejte osobní ochranné pracovní pomůcky. dy
noste ochranu očí.
Ochranné pracovní pomůcky jako respirátor, bezpečnostní
obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo
ochrana sluchu použité v příslných podnkách sníží
možnost zranění.
c) Zabraňte nechtěnému spuštění. Před připojením ke
zdroji
napájení a/nebo bateriového zdroje, zvedáním nebo
přenášením elektrického nástroje se ujistěte, že je spínač
v poloze vypnuto.
72
Čeština
Nošením elektrických nástrojů s prstem na vypínači nebo
jejich aktivací s vypínačem v poloze zapnuto vzniká nebezpečí
úrazu.
d) Před zapnutím elektrického nástroje odstraňte seřizovací
klíč.
Klíč ponechaný připevněný k rotující části elektrického nástroje
může způsobit zranění.
e) Nepřehánějte to. dy si udržujte správné postavení a
stabilitu.
To umožní leí kontrolu nad elektrickým nástrojem v
nepředvídaných situacích.
f) Noste správný oděv. Nenoste volné oblečení ani šperky.
Vlasy,
oděv a rukavice udržujte mimo pohybují se části.
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být vtaženy do
pohybujících se částí.
g) Pokud jsou k dispozici zařízení k připojení přístrojů k
odsávání a sběru prachu, ujistěte se, že jsou připojena a
správně používána.
Použim zařízení ke sběru prachu lze snížit rizika související s
prachem.
4) Používání a če o
elektrický nástroj
a) Netlačte na elektrický nástroj. Používejte dy vhodný
elektrický nástroj pro danou aplikaci.
Správný elektrický nástroj provede daný úkol lépe a bezpečněji,
rychlostí, pro jakou byl zkonstruován.
b) Nepoužívejte elektrický nástroj, pokud nefunguje jeho
zapíná a vypínání pomocí vypínače.
Jakýkoli elektrický nástroj, který nelze ovládat vypínačem, je
nebezpečný a musí být opraven.
c) Před prováděním jakéhokoli seřízení, před výměnou
příslušenství nebo uskladněním
elektrických nástrojů
vždy nejprve odpojte zástrčku ze zdroje napájení a/nebo
odpojte bateriový zdroj.
Taková preventivní opatření snují nebezpečí nechtěného
spuštění elektrického nástroje.
d) Nepoužívané elektrické nástroje skladujte mimo dosah
dě a nedovolte, aby s elektrickým nástrojem pracovaly
osoby, kte nejsou seznámeny s ním nebo s pokyny k
jeho používání.
Elektrické nástroje v rukou nevkolených uživatelů jsou
nebezpečné.
e) Udržujte elektrické nástroje. Kontrolujte případná
vychýlení nebo sevření pohybujících se částí, poškození
částí a jakékoli ostatní podmínky, které mohou mít vliv na
provoz elektrických nástrojů.
V případě poškození nechte elektrický nástroj před jeho
dalším použitím opravit.
Mnoho nehod vzniká v důsledku nesprávné údržby elektrických
nástrojů.
f) Udržujte řezací nástroje
ostré a čisté.
Správně udržované řezací nástroje s ostrými řeznými hranami
se méně pravděpodobně zaseknou a lépe se ovládají.
g) Elektrický nástroj, příslušenství, vsazené části atd.
používejte v souladu s těmito pokyny. Berte přitom zřetel
na pracovní podmínky a prováděnou práci.
Použití elektricho nástroje k jinému než určenému účelu
může způsobit nebezpečnou situaci.
5) Použití a če o přístroj
na baterie
a) Elektrické přístroje používejte výhradně se
speci kovanými bateriovými zdroji.
Použitím jakéhokoli jiného bateriového zdroje může vzniknout
nebezpečí poranění a páru.
b) Když bateriové zdroje nepoužíváte, udržujte je mimo
ostatní kovové předměty jako jsou kancelářské sponky,
mince, klíče, hřebíky, šroubky či jiné malé kovové
předměty, kte mohou
způsobit kontakt mezi oběma
póly.
Vzájemné zkratování pólů baterie může způsobit popáleniny
nebo požár.
73
Čeština
c) Při nevhodném zacházení může z baterie vytékat kapalina;
zamezte kontaktu s ní.
V případě náhodného kontaktu místo omyjte vodou. V
případě kontaktu této kapaliny s očima pak vyhledejte
lékařskou pomoc.
Kapalina vytékající z baterie může způsobit podráždění nebo
popáleniny.
6) Servis
a) Servis vašeho elektrického nástroje svěřte
kvali
kovanému opraváři, který použije pouze identické
náhradní díly.
Tak bude i nale zajtěna bezpečnost elektrického nástroje.
PREVENTIV OPATŘENÍ
Nedovolte přístup dětem a slabomyslným osobám.
Pokud nástroje nepoužíváte, měli byste je skladovat mimo dosah
dě a slabomyslných osob.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO DIGITÁLNÍ
LASERO METR
VÝSTRAHA
1. Nedívejte se přímo do laserového paprsku pomocí optických
pomůcek.
Pohled do laserového paprsku dalekohledem, brýlemi nebo lupou
může pkodit váš zrak.
2. Pokud máte dojem, že zařízení nepracuje normálně, za žádných
okolností jej nepoužívejte.
Pokud je laser příliš silný nebo příliš slabý, odešlete zařízení do
opravy.
3. Nevejte se přímo do laserového paprsku.
Přímý pohled do laserového paprsku může pkodit váš zrak.
4. Nepoívejte laser ve výši očí.
Přímý zásah oka laserovým paprskem může pkodit váš zrak.
5. Nestůjte v dze laseroho paprsku.
6. Za žádných okolností zařízení nerozerejte ani neupravujte.
V případě nutné opravy se obraťte na prodejce, od kterého jste
přístroj koupili, nebo na nejbližší servisní středisko Hitachi Koki.
7. Do dráhy laserového paprsku neumisťujte žádné lesklé předměty.
Odraz laserového paprsku do oka vám může poškodit zrak.
8. Pokud utrte jakoliv poranění laserovým paprskem, ihned
vyhledejte lékař.
9. Nemiřte na nikoho laserovým paprskem.
10. Děti nesmí zařízení poívat.
UPOZORNĚ
1. Před poitím a po něm zkontrolujte přesnost měření
Použípřístroje v nevhodných podmínkách může vést ke vzniku
chyb.
2. Přístroj používejte při teplotách prostředí od 0°C do 4C.
Používání v jiných podnkách může vést ke ztrátě přesnosti nebo
k nemožnosti generovat laserový paprsek.
3. Přístroj nenechávejte na následujících místech.
V opačm případě hrozí ztráta přesnosti nebo poškození.
Na přímém slunečním světle nebo na místě s vysokou teplotou
prostředí, například v bzkosti topidel.
Na palubní desce auta, v přihrádce, na zavazadlové plošině
nebo na místě vystaveném slunečnímu světlu v uzavřeném
autě.
Na místech, kde by byl vystaven magnetismu, vibram, vlhkosti
nebo kapalinám.
4. Přístroj nepoužívejte, pokud je na něm zkondenzovaná kapalina.
V opačm případě hrozí ztráta přesnosti nebo poškození.
5. Je-li přístroj poškozený, nepoužívejte jej.
Přístroj vypněte a obraťte se na prodejce, od kterého jste přístroj
koupili, nebo na nejblší servisní středisko Hitachi Koki.
6. Přístroj chraňte před prudkými nárazy a před pádem.
Pokud přístroj upadne nebo prodělá náraz, zkontrolujte přesnost
nebo jej odešlete do opravy.
7. Přístroj chraňte před deštěm a kapalinami.
Došlo by k výraznému zkcení životnosti a ovlivnění funkce.
8. Před přemisťováním přístroj vypněte.
74
Čeština
9. Nedotýkejte se výstupní clony laserového paprsku ani přijímací
optiky.
V opačm případě hrozí ztráta přesnosti.
10. Přístroj pro přešení vlte do měkkého ochranného pouzdra.
Vibrace nebo nárazy mohou způsobit ztrátu přesnosti nebo
poškození.
11. Přístroj skladujte v měkkém ochranném pouzdru.
Vlhkost nebo prach mohou přístroj poškodit.
12. Pokud není přístroj používán, vyjměte z něj baterii.
Únik náplně z vybité baterie přístroj zničí.
13. Bezpečnostní školení pro uživatele
Uživatel musí mít základní znalosti o vlastnostech a škodlivých
účincích laserů.
14. Měření provádějte na bezpečném místě.
Zřeknutí se odpovědnosti
Při používání tohoto přístroje dodržujte bezpečnostní pokyny a
respektujte výstražné symboly v tomto návodu.
Hitachi Koki nepřejímá žádnou zodpovědnost za poškození (včetně
obchodních ztrát) z důvodu používání přístroje jiným způsobem než
v souladu s pokyny v tomto návodu.
Před použitím a po něm zkontrolujte přesnost měření. Podobně
kontrolujte přesnost poté, kdy přístroj utrpěl pád nebo náraz.
Hitachi Koki nepřejímá žádnou odpovědnost za chyby plynoucí
z neprovedení kontroly přesnosti.
Hitachi Koki nepřejímá žádnou odpovědnost za pkození plynoucí
z poití laserového metru jiným než předepsaným způsobem.
Hitachi Koki nepřejímá žádnou odpovědnost za poškození
způsobené požárem, zemětřesením, záplavami, bouřkou nebo
jinými pohromami.
75
Čeština
1
Výstupní otvor laserového paprsku
2
Přijímací optika
3
Tlačítko měření strany trojúhelníka
4
Bublinková vodováha
5
Ovládací panel
6
Displej
7
Tlačítko měření
8
Tlačítko volby pracovního režimu
(Objem)
9
Tlačítko přičtení
0
Tlačítko paměti (pípnutí)
!
Tlačítko volby rozměrových
jednotek
@
Tlačítko osvětlení displeje
#
Tlačítko volby pracovního režimu
(Vzdálenost/Průběžné měření/
Strana (Pythagorova věta))
$
Tlačítko odečtení
%
Tlačítko volby referenčního bodu
pro měření
^
Tlačítko ZAP / VYP (Smazat)
&
Inditor stavu baterií
*
Inditor zvukového signálu
(
Inditor plochy / objemu
)
Indikátor strany
q
Inditor vzlenosti / průběžného
měření
w
Indikátor referenčho bodu pro
měření
e
Displej měření a výsledku
r
Displej měření
t
[=] [+] [–] inditor
y
Indikátor rozměrových jednotek
u
Digitální laserový metr
i
Otvor
o
alkalická baterie 9 V
p
Závěs
a
Kryt bateriového prostoru
s
Připojovací terminál
d
Indikátor vzdálenosti
f
Indikátor průběžného měření
g
Indikátor plochy
h
Indikátor objemu
j
Inditor strany (Pythagorova věta)
k
Indikátor čelního referenčního bodu
l
Inditor volby referenčního bodu
do závitoho upevnění W1/4
;
Inditor zadního referenčního bodu
z
Indikátor laserového paprsku
x
Čelní plocha přístroje (referenč
bod)
c
Referenční bod cíle
v
Cíl
b
Měřená vzdálenost
n
Zadní plocha přístroje (referenč
bod)
m
Závitové upevnění W1/4
,
Stativ
.
Bublina
/
Plocha
¡
Délka
Cíl podélně
£
Přístroj (umístěný podélně)
¢
Šířka
l na šířku
§
Přístroj (umístěný na šířku)
Objem
Výška
ª
l na výšku
º
Přístroj (umístěný na výšku)
Strana C
¤
Strana A
Strana B
Strana A - cíl
Přístroj
(umístěný souběžně se stranou A)
Strana B - cíl
Přístroj
(umístěný souběžně se stranou B)
°
Tlačítko volby pracovního režimu
(Plocha)
·
Štítek
76
Čeština
TECHNICKÁ DATA
Naje 1 alkalická baterie 9 V
Režimy měření Vzdálenost, průběžné měření, plocha, objem, strana
Rozsah měření *
1
0,5 m až 50 m
Zobrazované jednotky Stopy, palce a metry
Laser
Laser: Polovodičový laser s viditelným světlem 650 nm
Výstup: 1 mW nebo méně (třída II *
2
)
Přesnost měření (opakovatelnost) *
3
±1,5 mm
Doba měření *
4
0,5 až 3 sek.
Nejmenší měřená jednotka 1 mm
Odolný proti prachu a vlhkosti Krytí IP54 *
5
(mimo bateriový prostor)
Životnost baterie Cca 30.000 měření *
6
Rozsah pracovních teplot 0°C až 40°C
Rozsah skladovach teplot –2C až 60°C
Automatické vypnutí *
7
Laserový paprsek Cca 30 sek.
Displej Cca 3 min.
Rozměry (V × Š × H) 111 × 58 × 32 mm
Hmotnost 140 g (bez baterie)
*1 Rozsah měření se může měnit v závislosti na vlastnostech laserového paprsku odražeho od cílového povrchu a na osvětlení okolního
prostředí.
*2 Třída laserové ho zářiče je stanovena podle EN60825-1.
*3 Přesnost měření se může měnit v závislosti na vlastnostech laserového paprsku odražeho od cílového povrchu a na osvětlení okolního
prostředí.
*4 Doba měření se může měnit v závislosti na vlastnostech laserového paprsku odražeho od cílového povrchu a na osvětlení okolního
prostředí.
*5 Prach ani postříkání vodou nemají škodlivý vliv.
*6 Životnost baterie může klesat v závislosti na podmínch prostředí a na typu baterie.
*7 Doba, po které se napájení automaticky vypne, pokud s přístrojem nepracujete.
77
Čeština
STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENST
Měkké pouzdro ................................................................................1
alkalická baterie 9 V ........................................................................1
Popruh .............................................................................................1
Štítek ................................................................................................1
Standardní příslušenství se může měnit bez předchozího upozornění.
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ (prodávané
samostatně)
Cílová deska
Volitelné příslušenství se může měnit bez předchozího upozornění.
APLIKACE
Měření vzdáleností, ploch, objemů a délek stran trojúhelníka na
staveništích.
VLOŽENÍ A VÝMĚNA BATERIE (viz obr. 4)
Při výrobě není do digitálho metru vložena baterie.
Před použim vlte do přístroje baterii podle následujícího popisu.
1. Západku na krytu bateriového prostoru stiskněte ve směru šipky a
odejměte kryt. (a)
2. Vlte novou baterii, dodržujte spvnou polaritu. (b)
3. Vlte baterii s kontaktní destičkou ve spodní části. Západku na
krytu bateriového prostoru vyrovnejte proti vybní v krytu přístroje
a víko zatlačte. (c)
PŘIPEVNĚ ŠTÍTKU (viz Obr. 14)
Štítek v anglicm jazyce je připevněn k zařízení při výrobě. Zvolte
požadovaný jazyk dodaného štítku a vložte jej do rámu na štítek
přístroje.
JAK POUŽÍVAT DIGITÁLNÍ LASERO METR
Jak digitální laserový metr používat
VÝSTRAHA
Nikdy se nevejte přímo do laserového paprsku ani na nikoho
nemiřte.
Pokud laserový paprsek vnikne do oka, může vám pkodit zrak.
1. Zapnu napájení (obr. 1, 2)
Stiskněte tlačítko „ZAP / VYP / Smazat“ na ovdam panelu.
Po zapnutí se aktivuje displej.
Chcete-li metr vypnout, stiskněte tlačítko „ZAP / VYP / Smazat
a držte stisknuté alespoň 2 sekundy.
2. Volba režimu měření (obr. 2, 5)
Lze volit z 5 režimů měření: vzdálenost, průběžné měření,
plocha, objem a strana. Zvolte režim pomocí vhodného tlačítka
na ovládacím panelu:
Tlačítko volby pracovního režimu (Objem),
Tlačítko volby pracovního režimu (Vzdálenost/Průběžné
měření/Strana (Pythagorova věta)) nebo
Tlačítko volby pracovního rimu (Plocha).
Zvolený režim se zobrazuje na displeji.
Výchozím nastavením je měření vzdálenosti. Režim měření lze
měnit a měření ve zvoleném režimu lze provádět jen dokud je
zapnuté napájení.
3. Volba rozměrových jednotek (obr. 2, 3)
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko volby rozměrových
jednotek. Můžete volit ze 3 jednotek: stopy, palce a metry. Zvolené
jednotky se zobrazují na displeji.
4. Volba referenčního bodu (obr. 2, 6)
Lze volit ze 3 nastavení: čelní, zadní a otvor závitu W1/4.
Referenční bod volte stiskem tlačítka pro volbu referenčního
bodu měření. Zvolený referenční bod se zobrazuje na displeji.
Po zapnutí se nastaví naposledy zvolený referenční bod. Pokud
je třeba, zvolte si jiný referenční bod.
78
Čeština
Příklady měření s různými referenčními body
1
Měření s referenčním bodem na čelní ploše (obr. 7)
Čelní plochu metru (referenční bod) přiložte k měřené ploše.
2
Měření s referenčm bodem na zadní ploše (obr. 8)
Zadní plochu metru (referenční bod) přiložte k měřené ploše.
3
Měření s referenčm bodem v místě závitového otvoru W1/4 pro
stativ (obr. 9)
Střed závitového otvoru pro stativ poijte jako referenční bod.
POZNÁMKA
Pokud je nutno metr vůči zdroji vyrovnat do vodorovné roviny, použijte
bublinkovou vodohu. (obr. 10)
5. Postupy měření v každém režimu
POZNÁMKA
Mezi metrem a cílem nesmí být překážky pro laserový paprsek.
Během měření metr nepřemisťujte (kromě průběžného měření).
Měří se střed laserového paprsku. Totéž platí, je-li paprsek na cíl
namířen šikmo.
Rozsah měření se může měnit v závislosti na vlastnostech
laserového paprsku odraženého od cílového povrchu a na osvětlení
okolního prostředí.
Pro přesné a rychlé měření v exterru v jasm slunečním světle
použijte odraznou desku (prodává se samostatně) nebo cíl
zastiňte.
V případě průhledných cílů (voda nebo sklo), zrcadlových ploch,
povrchů s otvory, povrchů s nerovnostmi, s různými teplotami nebo
s nepřímo odraženým světlem může doczet k chybám měření.
Je-li zapnuté napájení a po dobu cca 3 minut není stisknuto žád
tlačítko, naje se automaticky vypne. Po stisku tlačítka napájení
lze pokračovat v práci.
Je-li metr zapnutý a po dobu cca 30 sekund nestisknete žád
tlačítko, laser se vypne. Po stisku tlačítka měření lze pokračovat
v práci.
Doba mezi zapnutím napájení a připraveností k měření závisí na
podmínkách okolního prostředí.
Pokud během měření dojde k chybě, před dalším měřením
odstraňte její příčinu.
Měření vzdálenosti (obr. 2, 6)
1
Zvolte režim Vzdálenost. (Viz „Volba režimu měření“.)
2
Stiskněte tlačítko měření a laserový paprsek namiřte na cíl. Zvolený
režim se zobrazuje na displeji.
3
Dalším stiskem tlačítka ukončete měření. Ozve se zvuko sigl
a na displeji se zobrazí výsledek měření. Když je měření skončeno,
laser se vypne.
4
Chcete-li pokračovat v měření vzdálenosti, opakujte kroky
2
a
3
.
Postranní tlačítko má boku metru má stejnou funkci jako tlačítko
měření na ovládacím panelu.
Pro pohodlnější pci ve stísněm prostoru lze metr ustit na
výšku.
Průběžné měření
Průběžné měření použijte pro vytýčení požadované vzdálenosti od
cíle.
1
Zvolte rim průběžného měření. (Viz „Volba rimu měření“.)
2
Stiskněte tlačítko měření a laserový paprsek namiřte na cíl.
3
Metr přemisťujte tak dlouho, až se na displeji zobrazuje padova
hodnota.
4
Dalším stiskem tlačítka měření se průběžné měření ukončí. Na
displeji se zobrazí poslední výsledek měření.
Měření se na displeji mění každých 0,5 až 3 sekundy vždy se zvukovým
signálem.
Zobrazením nového výsledku měření se předchozí zobrazení smaže.
Při průběžném měření se najení automaticky nevypí. Proto po
skončení měření nezapomeňte vypnout napájení.
Měření plochy (obr. 11)
Pokud změříte délku a šířku, automaticky se vypočte plocha.
1
Zvolte rim měření plochy. (Viz „Volba rimu měření“.)
2
Změřte délku.
Stiskněte tlačítko měření a laserový paprsek namiřte na cíl
délky.
Daím stiskem tlačítka ukončete měření. Ozve se zvukový
signál a na displeji se zobrazí výsledek měření. Laser se zatím
nevypíná.
79
Čeština
3
Změřte šířku.
Stiskněte tlačítko měření a laserový paprsek namiřte na cíl
šířky.
Daím stiskem tlačítka ukončete měření. Ozve se zvukový
signál a na displeji se zobrazí výsledek měření šířky a
vypočtená plocha.
Displej Obsah
Před měřením ----- m
2
----- m
Po změření délky 3,083 m
3,083 m
Měření délky
Měření délky
Po změření šířky 6,289 m
2
2,040 m
Výsledný výpočet
plochy
Měření šířky
Měření objemu (obr. 12)
Pokud změříte délku, šířku a výšku, automaticky se vypočte objem.
1
Zvolte rim měření objemu. (Viz „Volba rimu měření“.)
2
Změřte délku.
Postupujte podle pokynů pro měření délky při zjišťování plochy.
3
Změřte šířku.
Postupujte podle pokynů pro měření délky při zjišťování plochy.
4
Změřte výšku.
Stiskněte tlačítko měření a laserový paprsek namiřte na cíl
výšky.
Daím stiskem tlačítka ukončete měření. Ozve se zvukový
signál a na displeji se zobrazí výsledek měření výšky a
vypočtený objem.
Displej Obsah
Předtím ----- m
3
----- m
Po změření délky 3,083 m
3,083 m
Měření délky
Měření délky
Po změření šířky 6,289 m
2
2,040 m
Výsledný výpočet
plochy
Měření šířky
Po změření výšky 5,333 m
3
0,848 m
Výsledný výpočet
objemu
Měření výšky
Měření strany trojúhelníka(Pythagorova věta)
Pokud změříte 2 strany pravoúhho trojúhelníka, bude třetí strana
vypočtena automaticky.
Tento režim měření se použije pokud nelze vzlenost změřit přímo
kvůli překážce nebo když nelze zaměřit na cíl.
Zjiště délky strany C (obr. 13)
1
Zvolte režim měření strany trohelka. (Viz „Volba režimu
měření“.)
2
Změřte délku strany A.
Postupujte podle pokynů pro měření délky při zjišťování plochy a
změřte délku strany A.
3
Změřte délku strany B.
Postupujte podle pokynů pro měření délky strany A a změřte
lku strany B.
Po skončení měření se ozve zvukový sigl a na displeji se
zobrazí změřená délka strany B a vypočtená délka strany C.
80
Čeština
Displej Obsah
Před měřením ----- m
----- m
Po změření
strany A
1,862 m
1,862 m
lka strany A
lka strany A
Po změření
strany B
5,039 m
5,372 m
Vypočtená délka
strany C
Měření strany B
Smazání hodnot měření (obr. 2)
Naměřené hodnoty smažete stiskem tlačítka „ZAP / VYP / Smazat“.
Zapnu osvětlení displeje (obr. 2)
Stisky tlačítka „Osvětlení displeje“ postupně zapínáte a vypínáte
osvětlení displeje.
Jestliže po dobu cca 8 sekund není stisknuto žádné tlačítko, osvětlení
se automaticky vypne.
Osvětlení nelze zanat a vynat během měření.
Potlačení zvukového signálu (obr. 2)
Zvukový sigl se vypne nebo zapne stiskem a držením tlačítka
„Paměť“ na ovládacím panelu po dobu alespoň 2 sekund.
Zm
ěna rozměrových jednotek (obr. 2)
Rozměrové jednotky změníte stiskem tlačítka volby rozměrových
jednotek na ovdam panelu.
Vypnutí napájení (obr. 2)
Stiskněte a držte tlačítko „ZAP / VYP / Smazat“ na ovdacím panelu po
dobu alespoň 2 sekundy.
6. Přičtení, odečtení, uložení do paměti a smazání naměřených
hodnot
Uložení do paměti (obr. 2, 3)
Stiskem tlačítka „Paměť“ uložíte do paměti hodnotu zobrazenou na
displeji. V nejhořejší řádku displeje se zobrazí [=] a vedle hodnota
uložená do paměti.
Hodnota uložená do paměti se nevymaže vypnutím napájení a při
dalším zapnutí se opět zobrazí v nejho
řejším řádku.
Přičítání (obr. 2, 3)
Nově naměřenou hodnotu lze přičíst k hodnotě uložené v paměti.
Při zobrazení hodnoty stiskněte tlačítko „Přičíst“. V nejhořejším řádku
displeje 3× blikne vypočtený výsledek a vedle něj [+].
Hodnoty v rozdílných jednotkách (m, m
2
, m
3
) nelze přičítat.
Odečítání (obr. 2, 3)
Nově naměřenou hodnotu lze odečíst od hodnoty uložené v paměti.
Při zobrazení hodnoty stiskněte tlačítko „Odečíst“. V nejhořejším řádku
displeje 3× blikne vypočtený výsledek a vedle něj [–].
Hodnoty v rozdílných jednotkách (m, m
2
, m
3
) nelze odečítat.
POZNÁMKA
Dokud je hodnota zobrazená na displeji, můžete pokračovat
v přičítání nebo odečítání.
Jestliže už je hodnota měření uložená do paměti a na displeji se
zobrazuje poslední měření, pak se stiskem tlačítka „Paměť“ smaže
stávací měření.
Smazání obsahu paměti (obr. 2, 3)
1
Stiskem tlačítka „Paměť“ přemístěte naměřenou hodnotu do
horního řádku displeje.
2
Stiskem tlačítka „ZAP / VYP / Smazat“ se smaže obsah paměti.
KONTROLA PŘESNOSTI MĚŘENÍ (před použitím
a po něm)
Pokud se měření uže být chybné, předejte metr prodejci k opravě.
VÝSTRAHA
Před použim a po něm proveďte následující kontrolu.
Použípřístroje v nevhodných podmínkách může vést ke vzniku
chyb.
Kontrola přesnosti opakovaného měření
1
Metr upevněte a 5× změřte vzdálenost cca 1m.
2
Přesnost je v pořádku, pokud se naměřené hodnoty budou měnit
v rozsahu 3 mm.
81
Čeština
Rozsah měření se může měnit v závislosti na vlastnostech laserového
paprsku odraženého od cílového povrchu a na osvětlení okolního
prostředí. Zaměřujte na povrch cíle, který splňuje následující
podmínky:
Tmavé místo mimo přímé sluneční osvětlení.
Hladký povrch
Povrch, který nemá příliš vysokou odrazivost (zrcadlo apod.)
Bílá nebo šedá stěna
Povrch bez prachu a odrazů, nezakrytý např. párou.
Případné poruchy a jejich odstraně
Kód
poruchy
Příčina Odstraně
201
Mimo rozsah měření. Měřte v menším rozsahu
vzdáleností.
202
Odražený paprsek je
příliš slabý.
Zvolte cíl s leím stavem
povrchu.
203
Překročení rozsahu
displeje.
Vynulujte stiskem tlačítka
ZAP / VYP“.
204
Chyba výpočtu
(Pythagorova věta)
Měřte ve správném pořadí.
205 Vybitá baterie. Nahraďte ji novou baterií.
206
Příliš vysoká teplota. Používejte v rozsahu teplot
od 0 oC do 40 oC.
207
Příliš nízká teplota. Používejte v rozsahu teplot
od 0 oC do 40 oC.
208
Příliš jasné prostředí. Neměřte v silném osvětlení
(sluneční světlo apod.).
SKLADOVÁNÍ
Po skončení měření vypněte napájení a metr uložte do vyhrazeného
obalu.
Pokud nebude metr používaný deí čas, vyjměte baterii.
Nepoívapřístroj ani příslušenství neskladujte na následujících
místech. Uložte na bezpečném a suchém místě.
POZNÁMKA
Skladujte mimo dosah dětí.
Skladujte v suchu, chraňte před vlhkostí.
Skladujte mimo přímé sluneční světlo.
Chraňte před rychlými změnami teploty prostředí.
Chraňte před vibracemi.
LIKVIDACE
Přístroj likvidujte v souladu s ustanoveními tuzemských zákonů.
Nesprávná likvidace může způsobit následující problémy:
Spalováním plastových částí vzniká dým škodlivý pro lidské
zdraví.
Poškození nebo přehřátí baterie s následnou explozí může vést
k otravě, popáleninám, poleptání nebo k požáru s následným
znečištěním životního prostředí.
Nezodpovědná likvidace přístroje může vést k použití přístroje
v rozporu s bezpečnostními předpisy.
To může vést k vážnému pkození vlastho zdraví i zdraví
ostatních osob nebo ke znečištění životho prostředí.
Pouze pro země EU:
Zařízení neodhazujte do domovho odpadu. Dodržujte
směrnici EU č. 2002/96/EC (Likvidace elektrických a
elektronických zařízení) a příslušné tuzemské zákony.
Zařízení předejte formou tříděného odpadu k recyklaci.
Likvidace baterie
Vybitou baterii neodhazujte do domovho odpadu, nezejte ji do
ohně ani do vody. Zlikvidujte ji v souladu s padavky zákonů na
ochranu životního prostředí.
82
Čeština
OPRAVY
Tento výrobek je velmi přesný přístroj. Pokud nepracuje spvně,
nezkoejte jej sami opravit. Obraťte se na prodejce.
ZÁRUKA
Ručíme za to, že elektrické nářadí Hitachi splňuje zákon/místně
platné předpisy. Tato záruka nezahrnuje závady nebo poškození
vzniklé v důsledku nesprávného použití, hrubého zacházení nebo
normálního opotřebení. V případě reklamace zlete prom elektric
řadí v nerozebram stavu společně se ZÁRUČNÍM LISTEM
připojeným na konci těchto pokynů pro obsluhu do autorizovaného
servisního střediska rmy Hitachi.
POZNÁMKA
Vlivem stále pokračujícího výzkumného a vývojového programu
HITACHI mohou zde uvedené parametry podléhat změnám bez
předchozího upozorně.
134
English Magyar
Slovenščina
GUARANTEE CERTIFICATE
1
Model No.
2
Serial No.
3
Date of Purchase
4
Customer Name and Address
5
Dealer Name and Address
(Please stamp dealer name and address)
GARANCIA BIZONYLAT
1
Típusszám
2
Sorozatszám
3
A vásárlás dátuma
4
A Vásárló neve és címe
5
A Kereskedő neve és címe
(Kérjük ide elhelyezni a Kereskedő
nevének és címének pecsétjét)
GARANCIJSKO POTRDILO
1
Št. modela
2
Serijska št.
3
Datum nakupa
4
Ime in naslov kupca
5
Ime in naslov prodajalca
(Prosimo vtisnite žig z imenom in naslovom
prodajalca)
Deutsch
Čeština Pyccкий
GARANTIESCHEIN
1
Modell-Nr.
2
Serien-Nr.
3
Kaufdaturn
4
Name und Anschrift des Kunden
5
Name und Anschrift des Händlers
(Bitte mit Namen und Anschrift des
Handlers abstempeln)
ZÁRUČ LIST
1
Model č.
2
Série č.
3
Datum nákupu
4
Jméno a adresa zákazníka
5
Jméno a adresa prodejce
(Prosíme o razítko se jménem a adresou
prodejce)
ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ
1
Модель
2
Серийный
3
Дата покупки
4
Название и адрес заказчика
5
Название и адрес дилера
(Пожалуйста, внесите название и
адрес дилера)
Ελληνικά
Türkçe
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΎΗΣΗΣ
1
Αρ. Μοντέλου
2
Αύξων Αρ.
3
Ημερομηνία αγοράς
4
Όνομα και διεύθυνση πελάτη
5
Όνομα και διεύθυνση μεταπωλητή
(Παρακαλούμε να χρησιμοποιηθεί σφραγίδα)
GARANTİ SERTİFİKASI
1
Model No.
2
Seri No.
3
Satın Alma Tarihi
4
şteri Adı ve Adresi
5
Bayi Adı ve Adresi
(Lütfen bayi adını ve adresini kaşe olarak basın)
Polski
Română
GWARANCJA
1
Model
2
Numer seryjny
3
Data zakupu
4
Nazwa klienta i adres
5
Nazwa dealera i adres
(Pieczęć punktu sprzedaży)
CERTIFICAT DE GARANŢIE
1
Model nr.
2
Nr. de serie
3
Data cumpărării
4
Numele şi adresa clientului
5
Numele şi adresa distribuitorului
(Vă rugăm aplicaţi ştampila cu numele şi
adresa distribuitorului)
138
English Polski
EC DECLARATION OF CONFORMITY
We declare under our sole responsibility that this product is in
conformity with standards or standardized documents EN61326 in
accordance with Council Directives 2004/108/EC.
The European Standards Manager at Hitachi Koki Europe Ltd. is
authorized to compile the technical le.
This declaration is applicable to the product a xed CE marking.
DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z EC
Oznajmiamy z całkowitą odpowiedzialnością, że produkt ten
pozostaje w zgodzie ze standardami lub standardową formą
dokumentów EN61326 w zgodzie z Zasadami Rady 2004/108/EC.
Menedżer Standardów Europejskich w rmie Hitachi Koki Europ Ltd.
Jest upoważniony do kompilowania pliku technicznego.
To oświadczenie odnosi się do załączonego produktu z oznaczeniami
CE.
Deutsch
Magyar
ERKLÄRUNG ZUR KONFORMITÄT MIT CE-REGELN
Wir erkren mit alleiniger Verantwortung, daß dieses Produkt
den Standards oder standardisierten Dokumenten EN61326 in
Übereinstimmung mit den Direktiven des Europarats 2004/108/CE
entspricht.
Der Manager für europäische Standards bei der Hitachi Koki Europe
Ltd. ist zum Verfassen der technischen Datei befugt.
Diese Erkrung gilt für Produkte, die die CE-Markierung tragen.
EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Teljes felelőssénk tudatában kijelentjük, hogy ez a terk
megfelel az EN61326 szabványoknak illetve szabnyotott
dokumentumoknak, az Európa Tanács 2004/108/EC Tanácsi
Direktíváival összhangban.
Az Hitachi Koki Europe Ltd. Európai Szabványkezelője fel van
hatalmazva a műszaki fájl elkészítésére.
Jelen nyilatkozat a terken feltüntetett CE jelzésre vonatkozik.
Ελληνικά
Čeština
EK ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΟΥ
Δηλώνουμε με απόλυτη υπευθυνότητα ότι αυτό το προιόν είναι
εναρμονισμένο με τα πρότυπα ή τα έγραφα προτύπων EN61326 σε
συμφωνία με τις Οδηγίες του Συμβουλίου 2004/108/EK .
Ο υπεύθυνος για τα ευρωπαϊκά πρότυπα στην Hitachi Koki Europe
Ltd. είναι εξουσιοδοτημένος να συντάσσει τον τεχνικό φάκελο.
Αυτή η δήλωση ισχύει στο προιόν με το σημάδι CE.
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S CE
Prohlašujeme na svoji zodpovědnost, že tento výrobek odpovídá
normám EN61326 v souladu se směrnicemi 2004/108/EC .
Vedoucí pracovník pro Evropské normy v Hitachi Koki Europe Ltd. je
oprávněný ke zpraconí technicho souboru.
Toto prohlášení platí pro výrobek označený značkou CE
Head o ce in Japan
Hitachi Koki Co., Ltd.
Shinagawa Intercity Tower A, 15-1, Konan 2-chome,
Minato-ku, Tokyo, Japan
30. 10. 2009
K. Kato
Board Director
Representative o ce in Europe
Hitachi Power Tools Europe GmbH
Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany
Technical le at:
Hitachi Koki Europe Ltd.
Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin 17, lreland
1 / 1

Hikoki UG50Y Uživatelský manuál

Kategorie
Elektrické nářadí
Typ
Uživatelský manuál
Tato příručka je také vhodná pro