König KN-WS102 Návod k obsluze

Kategorie
Meteorologické stanice
Typ
Návod k obsluze
KN-WS102
MANUAL (p. 2)
LCD Clock
ANLEITUNG (S. 3)
Wetterstation
MODE D’EMPLOI (p. 5)
Horloge LCD
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 7)
LCD-klok
MANUALE (p. 8)
Orologio LCD
MANUAL DE USO (p. 10)
Reloj LCD
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 12.)
LCD kijelzős óra
KÄYTTÖOHJE (s. 13)
LCD-kello
BRUKSANVISNING (s. 15)
LCD klocka
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 16)
LCD hodiny
MANUAL DE UTILIZARE (p. 18)
Ceas LCD
ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 20)
Ρολόι LCD
BRUGERVEJLEDNING (p. 22)
LCD Ur
VEILEDNING (p. 23)
LCD klokke
16
TEMPERATURFORMAT PÅ DISPLAY
Tryck DOWN för att växla°C/°F display.
SNOOZE
I alarm tryck SNZ för snooze läge.
Säkerhetsanvisningar:
För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt
ENDAST öppnas av behörig tekniker när service behövs.
Dra ut strömkabeln från eluttaget och koppla ur all annan
utrustning om något problem skulle uppstå. Utsätt inte
produkten för vatten eller fukt.
Underhåll:
Rengör endast med torr trasa. Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller
slipmedel.
Garanti:
Ingen garanti gäller vid ändringar eller modifieringar av produkten eller för skador som har uppstått på
grund av felaktig användning av denna produkt.
Allmänt:
Utseende och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina ägare
och är härmed erkända som sådana.
Behåll bruksanvisningen och förpackningen för eventuellt framtida behov.
Obs!
Produkten är märkt med denna symbol som betyder att använda elektriska eller elektroniska
produkter inte får slängas bland vanliga hushållssopor. Det finns särskilda återvinningssystem
för dessa produkter.
ČESKY
LCD hodiny
VLASTNOSTI:
Rozsah měření teploty: 0 - 50 °C (32 °F - 122 °F)
Rozsah měření vlhkosti: 20 % - 90 %
Maximální/minimální teplota a vlhkost
Kalendář: 2001 - 2099
POUŽITÍ:
Stiskněte 1krát MODE k zobrazení kalendáře.
Stiskněte znovu MODE ke shlédnutí času alarmu.
NASTAVENÍ ČASU
Přidržte stisknuto MODE na 3 sekundy ke vstupu do režimu nastavení času.
Číslice hodin budou blikat a jejich hodnotu lze změnit stiskem tlačítka UP (nahoru) nebo DOWN (dolů).
17
Stiskněte znovu MODE:
Číslice minut budou blikat a jejich hodnotu lze změnit stiskem tlačítka UP (nahoru) nebo DOWN (dolů).
NASTAVENÍ ALARMU
Stiskněte MODE ke shlédnutí času alarmu.
Přidržte stisknuto MODE na 3 sekundy ke vstupu do režimu nastavení alarmu.
Číslice hodin budou blikat a jejich hodnotu lze změnit stiskem tlačítka UP (nahoru) nebo DOWN (dolů).
Stiskněte znovu MODE:
Číslice minut budou blikat a jejich hodnotu lze změnit stiskem tlačítka UP (nahoru) nebo DOWN (dolů).
NASTAVENÍ KALENDÁŘE
Stiskněte tlačítko MODE k zobrazení kalendáře.
Přidržte stisknuto MODE na 3 sekundy ke vstupu do režimu nastavení kalendáře.
Číslice roku budou blikat a jejich hodnotu lze změnit stiskem tlačítka UP (nahoru) nebo DOWN (dolů).
Stiskněte znovu MODE:
Číslice měsíce budou blikat a jejich hodnotu lze změnit stiskem tlačítka UP (nahoru) nebo DOWN
(dolů).
Stiskněte znovu MODE:
Číslice dne budou blikat a jejich hodnotu lze změnit stiskem tlačítka UP (nahoru) nebo DOWN (dolů).
ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ ALARMU
Stiskněte tlačítko UP (nahoru) k zapnutí/vypnutí alarmu.
MAX/MIN
Stiskněte tlačítko MAX/MIN ke shlédnutí maximální teploty a vlhkosti.
Stiskněte znovu tlačítko MAX/MIN ke shlédnutí minimální teploty a vlhkosti.
12/24 HODINOVÝ ČASOVÝ FORMÁT
V režimu měření času přidržte stisknuto na 3 sekundy UP (nahoru) k přepínání mezi 12 hodinovým a
24 hodinovým časovým formátem.
JEDNOTKA ZOBRAZENÍ TEPLOTY
Stiskněte DOWN (dolů) k přepínání mezi jednotkami měření teploty °C/°F.
OPAKOVANÝ ALARM
Při spuštění alarmu stiskněte ke vstupu do režimu opakovaného alarmu tlačítko SNZ.
Bezpečnostní opatření:
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým šokem, měl by být
tento výrobek otevřen POUZE autorizovaným technikem, je-li
to nezbytné. V případě, že dojde k závadě, odpojte výrobek
ze sítě a od jiných zařízení. Výrobek nevystavujte vodě nebo
vlhkosti.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
Záruka:
Jakékoli změny, modifikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením
ruší platnost záruční smlouvy.
18
Obecné upozornění:
Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou
chráněny zákonem.
Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.
Upozornění:
Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet jako
s nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti
vyhazovat s běžným domácím odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná
střediska.
ROMÂNĂ
Ceas LCD
CARACTERISTICI:
Intervalul de măsurare a temperaturii: 0 - 50 °C (32°F - 122°F)
Intervalul de măsurare a umidităţii: 20% - 90%
Înregistrări ale temperaturii şi umidităţii max/min
Calendar: 2001 -2099
FUNCŢIONARE:
Apăsaţi MODE (mod) o dată pentru a vizualiza calendarul.
Reapăsaţi MODE pentru a vizualiza ora alarmei.
FIXAREA OREI
Apăsaţi şi ţineţi apăsat MODE timp de 3 secunde pentru a accesa modul de setare a orei.
Segmentele orei vor lumina intermitent; aceasta poate fi fixată prin apăsarea pe UP (sus) şi DOWN
(jos).
Reapăsaţi pe MODE:
Segmentele minutelor vor lumina intermitent; acestea pot fi fixate prin apăsarea pe UP (sus) şi DOWN
(jos).
SETAREA ALARMEI
Apăsaţi MODE pentru a vizualiza ora alarmei.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat MODE timp de 3 secunde pentru a accesa modul de setare a alarmei.
Segmentele orei vor lumina intermitent; aceasta poate fi fixată prin apăsarea pe UP (sus) şi DOWN
(jos).
Reapăsaţi pe MODE:
Segmentele minutelor vor lumina intermitent; acestea pot fi fixate prin apăsarea pe UP (sus) şi DOWN
(jos).
SETAREA CALENDARULUI
Apăsaţi pe MODE pentru a vizualiza calendarul.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat MODE timp de 3 secunde pentru a accesa modul de setare a calendarului.
Segmentele anilor vor lumina intermitent; aceştia pot fi fixaţi prin apăsarea pe UP (sus) şi DOWN (jos).
Reapăsaţi pe MODE:
Segmentele lunii vor lumina intermitent; aceasta poate fi fixată prin apăsarea pe UP (sus) şi DOWN
(jos).
1 / 1

König KN-WS102 Návod k obsluze

Kategorie
Meteorologické stanice
Typ
Návod k obsluze