Stanley LD200 Návod k obsluze

Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

56
77-132 / 77-133
Obsah
• Bezpečnost
• Přehled výrobku
• Soubor funkcí
Tlačítka a LCD ikony
• Vložení/vyjmutí baterie
• Nastavení
• Obsluha
• Technické parametry
Bezpečnost
(Tento výrobek neobsahuje laser. Při práci s laserovými
přístroji však dodržujte bezpečnostní pokyny pro daný
přístroj)
VAROVÁNÍ:
Před použitím tohoto výrobku si nejdříve
pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a
příručku k zařízení. Osoba zodpovědná
za přístroj musí zajistit, aby byli s těmito
pokyny seznámeni všichni uživatelé přístroje
a aby je také dodržovali.
UPOZORNĚNÍ:
Během provozu laserového přístroje
dbejte na to, aby nedošlo k vystavení očí
laserovému paprsku (zdroj červeného
světla). Vystavení laserovému paprsku po
delší dobu může poškodit oči.
Zachovejte všechny části této příručky pro budoucí
použití.
Popis výrobku
Obrázek A - Přední a zadní pohled na detektor laseru
1. Bublinová vodováha
2. Vstupní okénko laseru
3. Přední referenční linie
4. Přední LCD displej
5. Tlačítka
6. Reproduktor
7. Závit pro stativ 1/4"
8. Zadní LCD displej
9. Vyrovnávací otvor
10. Zadní referenční linie
11. Prostor pro baterie
Obrázek B - Detektor s držákem
12. Detektor laseru
13. Držák
Obrázek C - Umístění baterií
14. Kryt prostoru pro baterie
15. Baterie - 2 x „AAA“ baterie
Obrázek D - Připojení detektoru ke svorce
16. Upevňovací šroub
17. Vyrovnávací čep
Obrázek E - Použití s latí
18. Nivelační lať
19. Referenční okraj
20. Umístění referenční značky (nalevo i napravo)
21. Držák
LD200 / RLD400
CZ
Detektor liniového laseru se dvěma LCD displeji / Detektor rotačního
laseru se dvěma LCD displeji
LD200 RLD400
Použito s liniovými lasery s pulzním režimem X
Použito s rotačními lasery X
Soubor funkcí
57
77-132 / 77-133
Tlačítka
Tlačítka a LCD ikony
(viz obrázek
B
)
Tlačítko zapnutí / vypnutí
Tlačítko zapnutí / vypnutí osvětlení
Tlačítko vysoké / nízké přesnosti
Tlačítko ovládání hlasitosti reproduktoru
Ikony na LCD
Laser detekován - Referenční linie je výše
než laserový paprsek. Posuňte detektor v
uvedeném směru (dolů).
Laser detekován -Referenční linie je níže
než laserový paprsek. Posuňte detektor v
uvedeném směru (nahoru).
Laser detekován -Referenční linie je
vyrovnána s laserovým paprskem.
Hlasitost zvukové výstrahy - hlasitě / tiše /
vypnuto
Nízké nastavení přesnosti
Vysoce přesné nastavení
Napájení na baterie - Svítí
Je zobrazeno přibližné nabití baterie
Napájení na baterie - Bliká
Baterie je nutné vyměnit
VYP.
Vložení/vyjmutí baterie
(Viz obrázek
C
, kde naleznete umístění baterie)
Detektor
Otevřete prostor pro baterie vyklopením krytu
baterie.
Vložte / vyjměte baterie. Při vkládání baterií do
laserové jednotky dodržte správnou polaritu.
Bezpečně uzavřete a zajistěte kryt prostoru pro
baterie.
VAROVÁNÍ:
Věnujte pozornost označení (+) a (-) na
držáku baterií, aby byly baterie správně
vloženy. Baterie musí být stejného typu a
nabití. Nepoužívejte různé baterie s různým
zbývajícím nabitím.
Nastavení
(Detektor může být použit v ruce nebo na držáku, kterým
se detektor montuje k nivelační lati, stojanu nebo
podobnému předmětu)
Montáž držáku na detektor (viz obrázek
D
) :
Nasměrujte držák na detektor pomocí
vyrovnávacího otvoru.
Utáhněte upevňovací šroub.
Montáž držáku na nivelační lať, stojan nebo podobný
předmět (viz obrázek
E
) :
Uvolněte utahovací knoflík.
Umístěte na nivelační lať, stojan nebo podobný
předmět.
Utáhněte knoflík a zajistěte tak držák.
Při vyhledávání referenční úrovně uvolněte držák,
aby bylo možné s detektorem pohybovat nahoru
a dolů.
Po nalezení referenční úrovně opět knoflík utáhněte.
58
77-132 / 77-133
Obsluha
(Viz popis tlačítek a LCD, kde naleznete indikace během
provozu)
Napájení
• Stisknutím tlačítka
detektor zapnete.
Po zapnutí bude na okamžik celý LCD displej
zobrazovat všechny ikony (to umožňuje kontrolu,
zda je LCD funkční).
Stisknutím a přidržením tlačítka
po dobu
alespoň 3 sekund detektor vypnete.
POZNÁMKA:
Detektor se automaticky vypne po 10 minutách, kdy
nedetekuje laserový paprsek, aby se šetřily baterie.
Chcete-li ho opět zapnout, stiskněte tlačítko
.
Osvětlení LCD
Když je detektor zapnutý, stisknutím tlačítka
zapnete nebo vypnete osvětlení LCD displeje.
POZNÁMKA:
Osvětlení se automaticky vypne po 60 sekundách, kdy
není detekován laserový paprsek nebo stisknuto tlačítko.
Přesnost
Po zapnutí stisknutím tlačítka
přepnete
nastavení přesnosti mezi VYSOKÝM (HIGH) a
NÍZKÝM (LOW).
Po zapnutí je přesnost nastavena na VYSOKOU.
POZNÁMKA:
NÍZKOU přesnost nastavujte pouze v situacích, kdy
VYSOKÁ přesnost není zapotřebí a/nebo pokud nelze
získat stabilní referenční úroveň v důsledku vibrací v
blízkosti pracoviště.
Jestliže se bod, který chcete zaměřit, nachází ve větší
vzdálenosti, může být nastavení NÍZKÉ přesnosti
nezbytné vzhledem k tepelnému vlnění nebo mírným
vibracím, které mohou narušovat získání stabilní
referenční úrovně.
Hlasitost reproduktoru
Po zapnutí stiskněte
pro přepínání mezi
nastavením hlasitosti (HLASITĚ / TIŠE / VYPNUTO).
Po zapnutí je hlasitost nastavena na HLASITĚ.
Zjištění referenční úrovně
Po zapnutí detektor umístěte do oblasti, kam se
promítá zaměřovaný laserový paprsek.
Pro zachování vodorovnosti detektoru použijte
bublinkovou vodováhu.
Ujistěte se, že vstupní okénko laseru směřuje ke
zdroji laserového paprsku.
Posuňte detektor dle ukazatelů na LCD, aby došlo k
vyrovnání referenční rysky s laserovým paprskem.
Pokud je zapnutá hlasitost reproduktoru (HLASITĚ
/ TIŠE), zvukový signál vám pomůže při umísťování
detektoru.
Pípnutí signalizuje, že laserový paprsek byl
detekován. Rychlý sled pípnutí signalizuje, že
detektor musí být posunut dolů. Pomalejší sled
pípnutí signalizuje, že detektor musí být posunut
nahoru. I na LCD se objeví směr, kterým se má
detektor posunout.
Nepřerušovaný tón označuje, že laserový paprsek je
vyrovnán s referenční linií na detektoru.
POZNÁMKA:
Při detekci referenční úrovně musí vstupní okénko
laseru směřovat ke zdroji laseru v rozsahu úhlu 40 °
zleva doprava.
Označení (Viz obrázek
E
)
Po zjištění referenční úrovně může být poloha
označena na referenční linii.
POZNÁMKA:
Ujistěte se, že nastavíte referenční úroveň detektoru
na kompenzační hodnotu měření (vzdálenost od
horní části k referenční linii), pokud byla horní část
detektoru použita jako místo označení.
Čtení hodnot (Viz obrázek
E
)
Po zjištění referenční úrovně přečtěte polohu
zobrazenou na referenčním okraji držáku.
59
77-132 / 77-133
POZNÁMKA:
Při hledání referenční úrovně pomocí nivelační latě
lehce uvolněte utahovací knoflík, aby bylo možné
detektor snadněji posunovat nahoru nebo dolů. Po
nalezení referenční úrovně pevně utáhněte držák, aby
byl detektor dobře upevněn na lati.
Technické parametry
Přesnost nivelace (vysoká):
Přesnost nivelace (nízká):
Šířka vstupního okénka laseru:
Pracovní rozsah:
Přesnost bublinové vodováhy:
Provozní doba:
Automatické vypnutí (pokud není signál):
Zdroj napájení:
Krytí IP:
Rozmezí provozních teplot:
Rozmezí skladovacích teplot:
≤ 1 mm
≤ 2 mm
55 mm
≥ 300 m
30’ / 2 mm
20 h
10 min
2 x baterie AAA (alkalické)
IP66
-10 °C až +50 °C
-25 °C až +70 °C
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104

Stanley LD200 Návod k obsluze

Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro