Yedoo Mezeq disc Uživatelský manuál

Kategorie
Skútry
Typ
Uživatelský manuál
4 5
Montáž, seřízení apravidelnou údržbu
doporučujeme svěřit odbornému
cykloservisu. Neodborné zásahy mohou
vést kpoškození koloběžky či nehodě
svážnými zdravotními následky.
Pokud se cítíte jako technický typ,
ničeho se nebojte a s chutí se do
montáže pusťte s námi.
Dotazy, připonky anáměty nazleení našich výrobků
m prom posílejte nae-mail: [email protected].
obsah baleníúVOD
CZ
potřebné nářadí
6 mm5 mm4 mm
Více informací ze světa koloběžek a seznam distributorů najdete na
www.yedoo.cz.
6 7
Kolo vste dopřední vidlice tak,
aby bylo přesně uprostřed.
Vzorek pneumatiky (rýhy vetvaru šípů)
by měl směřovat dopředu posměru jízdy.
Instalace řídítek: řídítkovou t
umístěte dopolohy dle obrázku
autáhněte šrouby představce.
Zasuňte řídítkovou tyč dohla-
vové trubky rámu koloběžky (1)
anastavte požadovanou výšku
řídítek (max. povyznačenou
rysku). Zkontrolujte, zda jsou
řídítka rovně adotáhněte šroub
nařídítkové tyči (2).
montážvod
Zkontrolujte, zda je přední vidlice
koloběžky natočená vesprávném
směru (ramena V-brzdy směřují
dopředu). Uvolněte brzdové lan-
ko zvodítka auvolněte brzdová
ramena.
Instalace brzdových lanek:
zmáčkněte brzdovou páčku
namaximum adokulatého očka
vložte konec brzdového lanka.
Stejný postup zopakujte naobou
páčkách.
Zadní brzdové lanko se zpravidla
upevňuje dopravé brzdové páčky, přední
dolevé.
Seřízení brzdových páček:
nastavte správný sklon brzdových
páček pomocí upevňovacího
šroubu naobjímce.
Správný sklon brzdových páček: stoup-
něte si nastupátko, uchopte řídítka ana-
táhněte prsty tak, aby prodlužovaly přímku
ruky. Dotéto polohy nastavte páčky.
Seřízení brzd: naobou kolech
zkontrolujte, zda brzdové špalíky
při zabrzdění dosedají celou svou
plochou nabok ráfku. Pokud ne,
upravte jejich polohu pomocí
šroubku, kterým jsou špalíky při-
chyceny kramenům Vbrzdy (1).
Špalíky se nesmí dotýkat pláště.
Montáž předho (většího)
kola: uvolněte rychloupínací
páčku apovolte matici.
Montáž zadního kola se
odmontáže předního liší pouze
dvojitou vidlicí. Ta umožňuje
měnit výšku stupátka vzávislosti
napovrchu. Spodní úchyt použij-
te pro jízdu terénem.
Horní úchyt vidlice, který sníží
výšku stupátka azároveň odlehčí
stojné noze, je určen pro jízdu
nahladkém povrchu. Jízda bude
méně namáhavá.
Dotáhněte matici (1) tak, abyste
před dovřením rychloupína
páčky cítili odpor. Páčku zavřete
dopozice, při které bude směřo-
vat kzadnímu kolu (2) (zbezpeč-
nostních důvodů). Brzdové lanko
vraťte zpět dovodítka.
Zkontrolujte, zda se špalíky při
uvolnění brzdové páčky dosta-
tečně oddálí odráfku (12 mm).
Vzdálenost špalíků lze upravit při-
tažením či povolením brzdového
lanka vkotevním šroubu (2).
Pokud kolo při otáčení vněkte-
rém místě škrtá obrzdový špalík,
symetricky upravte vzdálenost
brzdových ramen napínacími
šroubky (3).
CZ
8 9
BEZPEČNOSTNÍ
DOPORUČE
Koloběžka je v základní výbavě určena pro jízdu
za denního světla v prostorách určených pro sport
arekreaci.
Pro jízdu na pozemních komunikacích a pro jízdu
za tmy ji musíte vybavit bezpečnostními prvky
(světla, odrazky atd.) v souladu s platnými předpisy
ve vaší zemi. Dodržujte pravidla silničního provo-
zu, zásady bezpečné jízdy a používejte ochranné
pomůcky (přilbu, chrániče kolen a lok, pev
boty apod.).
Před každou jízdou zkontrolujte funkčnost brzd
acelkový technický stav koloběžky. Nepřekračujte
její max. zatížení (nosnost koloběžky je uvedená
na úvodní straně). Koloběžka je určena pouze pro
jednoho jezdce. Vyvarujte se nadměrného zatěžo-
vání koloběžky, koloběžka není určena pro skoky
ani akrobatickou jízdu .
Všechny mechanismy snižující rychlost (brzdové
destičky či kotouče, ráfky, pneumatiky apod.) se
při používání zahřívají, nedotýkejte se jich, dokud
nevychladnou!
K zaparkování koloběžky používejte stojánek.
Pozor, jeho max. nosnost je cca 15 kg. Na zaparko-
vanou koloběžku nestoupejte!
zdní pokyny
Při jízdě mějte vždy obě ruce na řídítkách. Zatímco
se jednou nohou odrážíte, druhou nohou stůjte na
stupátku koloběžky. Pravidelně střídejte odrazo-
vou nohu. Pro zabrzdění stiskněte brzdové páčky
na řídítkách. Brzděte pomocí zadní brzdy, tu zpra-
vidla ovládá pravá páčka. Přední brzdu používejte
jen při přibrzďování nebo v případě nouze.
POZOR: prudké zabrzdění může způsobit pád.
údržba
Řádná údržba zvýší bezpečnost a prodlouží život-
nost vaší koloběžky. Proto pravidelně dotahujte
šroubové spoje, kontrolujte stav rychloupínáku,
tlak vpneumatikách apromazávejte pohyblivé
části (ložiska kol ařídítek, čepy brzdových páček,
čelisti brzd, brzdová lanka, atd.).
Dejte však pozor, aby se mazivo nedostalo na
ráfky, brzdové destičky nebo kotouče. Mastnota
snižuje jejich účinek! Pokud se tak stane, odmastě-
te znečištěné části např. technickým benzínem.
Pravidelně kontrolujte výšku vzorku napláštích
kol, vpřípadě potřeby vyměňte pláště zanové se
shodnými parametry.
Kontrolujte stav samojistných matic (pokud se
zajízdy samovolně uvolňují, vyměňte je zanové).
Pravidelně kontrolujte výplet kol, nestejnoměrné
napnutí drátů vevýpletu může způsobit jejich
praskání nebo rozcentrování kol.
Koloběžku udržujte včistotě, zašpinění otřete
vlhkým hadrem. Skladujte ji uvnitř nasuchém
astinném místě, dlouhodobě ji nevystavujte
zvýšené vlhkosti ani extrémním teplotám. Před
zazimováním ošetřete antikorozním přípravkem
apneumatiky nahustěte namaximální hodnotu
uvedenou naboku pláště. Výrobce neodpovídá
za škody vzniklé výlučně zanedbanou údržbou,
neodborným zásahem, vlastními úpravami či
špatným zacházením.
robek splňuje náležité normy EU (ČSN EN
14619) a získal certikáty kvality a bezpečnosti od
předního českého zkušebního ústavu (Strojírenský
zkušební ústav, s. p.) i mezinárodně uznávaného
TÜV SÜD Czech s. r. o.
robce: Intrea-Piko, s. r. o., Sasanková 2657/2
106 00 Praha 10, Česká republika
CZ
Obecná ustanovení: Obsah, rozsah a trní práv kupujícího z vadného plnění zboží se řídí platnými
právními předpisy České republiky, a to především příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (z.
č. 89/2012 Sb.) a zákona o ochraně spotřebitele (z. č. 634/1992 Sb.). Práva kupujícího ve smyslu těchto
předpisů nejsou tímto dokladem, ani v něm uvedenými informacemi nijak dotčena.
Doba pro uplatnění práv z vadného plnění: Právo z vady u nově zakoupené koloběžky Yedoo (dále jen
zboží) může kupující uplatnit v době 24 měsíců od jejího převzetí. Vytkne-li kupující vadu zboží oprávněně,
lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat.
Způsob uplatnění práv z vadného plnění: Práva z vadného plnění se uplatňují u prodejce, u kterého
kupující zboží zakoupil (viz údaje níže). Při uplatnění vad zboží doporučujeme předložit tento doklad,
doklad o koupi a kompletní nečistot zbavenou koloběžku. O uplatnění práv z vadného plnění, případně
o provedení opravy vystaví prodejce kupujícímu písemné potvrzení.
Podmínky trvání práv z vadného plnění: Při montáži koloběžky musí být dodrženy pokyny uvedené
v montážním návodu. Koloběžka musí být používána výhradně k účelu, k jakému byla vyrobena.
Koloběžka musí být skladována a udržována podle výrobcem uvedených pokynů. Na vady způsobené
výlučně nesprávnou montáží či používáním koloběžky v rozporu s uživatelskou příručkou se
odpovědnost výrobce nevztahuje.
Model koloběžky:
Výrobní číslo rámu:
Datum prodeje:
Prodejce:
Razítko apodpis:
Uplatní práv z vadného plnění
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37

Yedoo Mezeq disc Uživatelský manuál

Kategorie
Skútry
Typ
Uživatelský manuál