Remington NE3150 Návod k obsluze

Značka
Remington
Kategorie
přesné vyžínače
Modelka
NE3150
Typ
Návod k obsluze
45
GBDNLFEIDKSFINPSKCZ
HUN
PLRUTRROGRSL
HR/
SRB
AEHE CZ
Děkujeme, že jste si vybrali Remington
®
. Naše výrobky jsou
navrženy tak, aby splňovaly ty nejvyšší standardy kvality,
funkčnosti a vzhledu. Doufáme, že budete svůj nový výrobek
Remington
®
rádi používat. Pečlivě si, prosím, přečtěte návod
k použití a dobře jej uschovejte, abyste se k němu mohli v
budoucnu vrátit.
POZOR
Používejte tento přístroj pouze k účelu, který je popsán
v této příručce. Nepoužívejte jiné příslušenství než to,
které doporučuje Remington
®
.
Tento výrobek nepoužívejte, pokud nefunguje správně, spadl
na zem nebo se poškodil, či pokud spadl do vody.
POPIS
1. Linrní zasihovač (NE3150)
2. Rotační nástavec zastřihovače (NE3350)
3. Svislý zastřihovací nástavec (NE3350)
4. Hřebeny svislého zastřihovacího nástavce (NE3350)
5. Vypínač
6. Prostor pro baterie
ZAČÍNÁME
VLOŽENÍ BATERIÍ – OBRÁZEK 1
Do hygienického střihacího strojku je potřeba 1 alkalická baterie
AA‘ (pro NE3350 je první součástí balení). Doporučujeme
používat baterie VARTA
®
.
Ujistěte se, že je výrobek vypnutý.
Otočte krytem přihrádky na baterie přibližně o 1/4 otáčky
proti směru hodinových ručiček a vyhněte jej.
Vlte 1 alkalickou baterii „AA“ tak, aby značky (+) a (-) na
baterii směřovaly ke stejným značkám v prostoru pro baterii.
Nasaďte kryt zpět na jednotku podle zarovnávacích značek a
otte jej ve směru hodinových ručiček, dokud nezapadne na
místo.
POZNÁMKA: Pokud nejsou baterie vloženy správně, nebude
strojek fungovat.
POZNÁMKA: Pokud přístroj po dlouhou dobu nepoužíváte,
baterie vyjměte.
ČESKY
090793_REM_IFU_NE150-3350_22L.indd CZ45090793_REM_IFU_NE150-3350_22L.indd CZ45 12.10.09 15:1012.10.09 15:10
46
ČESKY
VÝMĚNA NÁSTAVCŮ (NE3350)
Ujistěte se, že je výrobek vypnutý.
Hlavu sejmete tak, že ji otočíte ve směru hodinových ručiček
do odemčené polohy a odděte.
Nasaďte jinou hlavici tak, že ji umístíte na špičku jednotky a
otočíte je ve směru hodinových ručiček, až zapadne na místo.
ZAPNUTÍ ZASTŘIHOVAČE
Vypínač je integrován do krytu baterie.
Pro zapnutí otte krytem baterie ve směru hodinových
ručiček.
Pro vypnutí jednoduše otte krytem baterie proti směru
hodinových ručiček zpět do vypnuté polohy.
NÁVOD K POUŽITÍ
ODSTRANÍ CHLOUPKŮ Z NOSU
Opatrně vložte síhací jednotku strojku do nosní dírky.
Osí lehce zasunujte a vysunujte z nosní dírky a přitom
strojkem pomalu otáčejte.
Nevsunujte střihací jednotku do nosní dírky hlouji než
6 mm.
ODSTRANÍ CHLOUPKŮ Z OBOČÍ
Připojte svislý lineární zastřihovač. (NE3350)
Pro zasihování připojte na svislý lineární zastřihovač jeden ze
zastřihovacích nástavců. (NE3350)
Střihací jednotku jemně nasměrujte k nežádoucím chloupkům,
které jsou mimo linii obočí nebo z obí vystupují.
Pro úplné odstranění chloupků oddělte hřebenový nástavec,
itiskte zastřihovač na pokožku a pohybujte jím přes
odpovídající plochu.
Používejte pomalé a přesné pohyby.
ODSTRANÍ CHLOUPKŮ Z UŠÍ – OBRÁZEK 4
Opatrně vložte síhací jednotku strojku do otvoru vjšího
zvukovodu.
Opatrně strojkem očejte krouživými pohyby.
Nevsunujte střihací jednotku do zvukovodu hlouběji n
6 mm.
POZNÁMKA: Netlačte na strojek příl, neboť tím se ničí
hlava strojku a může způsobit poranění pokožky.
090793_REM_IFU_NE150-3350_22L.indd CZ46090793_REM_IFU_NE150-3350_22L.indd CZ46 12.10.09 15:1012.10.09 15:10
47
GBDNLFEIDKSFINPSKCZ
HUN
PLRUTRROGRSL
HR/
SRB
AEHE CZ
PÉČE O STŘÍHACÍ STROJEK
Dobrou péčí o výrobek zajistíte, že bude fungovat po dlouhou
dobu. Doporučujeme Vám strojek vyčistit po každém použití.
Nejsnadnějším a nejhygieničtějším způsobem čištění strojku je
propláchnout hlavu po kdém použití teplou vodou . Když
strojek nepoužíváte, vždy ho nechte v poloze „off“ (vypnuto).
PO KAŽDÉM POUŽITÍ
Vypláchněte z břitů nashromážné vousy a oklepejte
ebytečnou vodu.
Otřete hlavní jednotku navlhčeným hadříkem a hned osušte.
Tento výrobek je vhodný pro používání ve sprše a čiště
ve vodě.
UPOZORNĚNÍ PRO Č
Čištění by se mělo provádět měkkým štětečkem.
Na jednotku ani břity nepoužívejte drsné nebo korozívní čisticí
prostředky.
Na břity netlte ani nepřikládejte tvrdé předměty.
Neponořujte do vody, neboť tím přístroj pkodíte.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento přístroj vždy skladujte na suchém místě. Neskladujte při
teploch vších než 140°F (60°C).
robek používejte a skladujte při teplotě mezi 15°C a 35°C.
Nerozebírejte blok břitů.
Nezapomte strojek vždy zapnout předtím, než ho vložíte do
nosu nebo ucha, abyste se vyhnuli zranění.
Udujte tento výrobek mimo dosah dětí. Používání tohoto
zařízení osobami se sníženými fyzickými, senzorickými či
mentálními schopnostmi nebo nedostatečnou zkušeností a
znalostmi může vést ke vzniku nebezpečných situací. Osoby
zodpovědné za jejich bezpečnost by měly poskytnout explicitní
pokyny nebo na používání zízení dohlížet.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V tomto výrobku je poita alkalická baterie. Po ukončení
životnosti výrobku jej neodhazujte do domovního odpadu.
Strojek lze odevzdat na příslušných sběrných místech.
Pro další informace ohledně recyklace se obraťte na
www.remington-europe.com
090793_REM_IFU_NE150-3350_22L.indd CZ47090793_REM_IFU_NE150-3350_22L.indd CZ47 12.10.09 15:1012.10.09 15:10
48
POZOR: Baterie nepoškozujte a nevhazujte je do ohně,
protože mohou explodovat nebo se z nich mohou uvolnit
jedovaté látky.
ZÁRUKA
Tento strojek prošel kontrolou a je bez závad. Poskytujeme
na něj záruku v případě výskytu závad způsobených vadným
materlem nebo chybou zpracování po dobu 2 let od data
prodeje. Pokud se strojek porouchá v záruční době, opravíme
m jej zdarma nebo jej vyměníme buďto vcelku, nebo jeho
částí, pokud se prožete dokladem o zaplacení. To však
neznamená prodloení záruční lhůty.
V případě poruchy v záruční době se spojte se servisním
střediskem firmy Remington
®
v místě Vašeho bydliště.
Tato záruka je poskytována nad rámec obvyklých zákonných
práv zákazníka.
Záruka je poskytována ve všech zemích, kde byl náš výrobek
zakoupen od autorizovaného prodejce.
Tato záruka je poskytována nad rámec obvyklých zákonných
práv zákazníka. Záruka je poskytována ve všech zemích, kde
byl náš výrobek zakoupen od autorizovaného prodejce.
Tato záruka se nevztahuje na èepele, které jsou spotøeb
èástí. Tato záruka ta nezahrnuje poškození výrobku zpù-
sobené nehodou nebo chybným použitím, zneužitím, zmìnou
konstrukce výrobku nebo používáním v rozporu s nutnými
technickými resp. bezpeènostmi požadavky. Tato záruka
nezahrnuje pøípad, kdy byl výrobek rozebrán èi opraven
neoprávnìnou osobou.
ČESKY
090793_REM_IFU_NE150-3350_22L.indd CZ48090793_REM_IFU_NE150-3350_22L.indd CZ48 12.10.09 15:1012.10.09 15:10
/

Tato příručka je také vhodná pro