R82 Caribou Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál
3
etac.com
EN
For products with a power unit mount-
ed, this document is an appendix to
the following user guides and products.
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
IT
FRESFIN
SVNODK
NLDE
BRPT
GR
JP
SN
CZPLRU
For produkter med en strømenhed
monteret er dette dokument et bilag
til følgende brugervejledninger og
produkter:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Voor producten waarop een voeding-
seenheid is gemonteerd, vormt dit
document een bijlage bij de volgende
gebruikershandleidingen en producten:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
For produkter med strømaggregat montert
er dette dokumentet et tillegg til følgende
brukerveiledninger og produkter:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
För produkter med monterad kraft-
enhet är detta dokument en bilaga
till följande bruksanvisningar och
produkter:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Tehoyksiköllä varustettujen tuotteiden
osalta tämä asiakirja on liite seuraaviin
käyttöoppaisiin ja tuotteisiin.:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
En el caso de productos con una
unidad de alimentación montada,
este documento es un apéndice de
las siguientes guías de usuario y
productos:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Pour les produits équipés d'un groupe
moteur, ce document est une annexe
aux guides d'utilisation et produits
suivants:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Per i prodotti con unità di alimen-
tazione montata, questo documento
è un'appendice alle seguenti guide
utente e ai seguenti prodotti:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Para produtos com uma unidade de
alimentação montada, este documento
constitui um anexo aos seguintes guias
do utilizador e produtos:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Para produtos com uma unidade de
potência montada, este documento é um
apêndice aos seguintes guias do usuário
e produtos:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Для продуктов, в которых установлен
блок питания, данный документ является
приложением к следующим руководствам
пользователя и продуктам.:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
W przypadku produktów z zamontowanym
modułem mocy niniejszy dokument stanowi
załącznik do następujących instrukcji
obsługi i produktów.
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Pro produkty s namontovanou napáje
jednotkou je tento dokument přílohou k
následujícím uživatelským příručkám a
produktům.:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
对安装了电源设备的产品,本文档应
作为以下用户指南和产品的附录。
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
電源装置を搭載した製品について
は、本文書は以下のユーザーガイド
および製品の付録です。
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Για προϊόντα με συναρμολογημένη
μονάδα ισχύος, το παρόν έγγραφο
αποτελεί παράρτημα των παρακάτω
οδηγιών χρήσης και προϊόντων:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
Bei Produkten mit montierter Zentraleinheit
ist dieses Dokument ein Anhang zu den
folgenden Bedienungsanleitungen und
Produkten:
M1090 High-low & High-low:x
M1058 Wombat Living
M1125 Caribou
60
etac.com
Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické vyzařování
Výrobek je určen k použití v níže specikovaném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel výrobku
musí zajistit, aby byl produkt používán v uvedeném prostředí.
Emisní test Dodržování předpisů Elektromagnetické prostředí
– pokyny
VF vyzařování
CISPR 11
Skupina 1 Výrobek využívá vysokofrekvenční
energii pouze pro svou vnitřní
funkci. Vysokofrekvenční vyzařování
je tedy velmi slabé a není
pravděpodobné, že by způsobovalo
rušení elektronického zařízení v
blízkosti výrobku.
VF vyzařování
CIPSR 11
Třída A
Harmonické vyzařování
IEC 61000-3-2
Třída B
Kolísání napětí a kmitání
IEC 61000-3-3
Splňuje
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) –
prostředí
Toto zařízení je určeno k použití v prostředí
zdravotnických a pečovatelských zařízení.
Je nepravděpodobné, že by způsobilo jakékoli
škodlivé rušení jiných zařízení v jeho blízkosti. Může
však být nepříznivě ovlivňováno elektromagnetickým
rušením (EM) z jiných zařízení, což může vést k
jeho poruchám. Nepoužívejte zařízení v prostředí,
kde existuje riziko, že by mohlo být rušeno jinými
elektrickými anebo elektronickými zařízeními.
Toto zařízení splňuje požadavky níže uvedených
norem:
IEC 60601-1-2:2014 Zdravotnické elektrické
přístroje – Část 1–2: Obecné požadavky na základní
bezpečnost a nezbytnou funkčnost Skupinová
norma: Elektromagnetická rušení Požadavky a
zkoušky (EN 60601-1-2-2015)
EN 12182:2012, oddíl 7, Pomůcky pro osoby se
zdravotním postižením Obecné požadavky a
metody zkoušení
EMC - Upozornění
Vyvarujte se umisťování zařízení vedle jiných zařízení
nebo na ně, neboť by nemuselo fungovat správně.
Je-li takopoužití nezbytné, pak zařízení i ostatní
zařízení sledujte, abyste si ověřili jejich správnou
funkci.
Použití příslušenství, snímačů a kabelů, které nejsou
specikovány nebo dodávány R82, by mohlo vést
ke zvýšení elektromagnetických emisí nebo ke
snížení elektromagnetické odolnosti zařízení, což by
mohlo způsobit jeho nesprávnou funkci. Zařízení je
dodáváno s několika zástrčkami. Zvolte správnou
zástrčku vhodnou pro použití ve vaší zemi. Vyberte
některý z dodaných adaptérů zástrčky pro Velkou
Británii, Austrálii, EU nebo USA/Japonsko.
Přenosná vysokofrekvenční (VF) komunikační
zařízení (včetně periferních zařízení, jako jsou
anténní kabely a externí antény) by neměla být
používána v menší vzdálenosti než 30 cm (12 in) od
kterékoli části Wombat Living, včetně jeho kabelů
specikovaných R82. V opačném případě může dojít
ke snížení jeho výkonu.
CZ
61
etac.com
Doporučené vzdálenosti mezi přenosnými či mobilními vysokofrekvenčními
komunikačními zařízeními a výrobkem
Výrobek je určen k použití v elektromagnetickém prostředí s kontrolovanými VF interferencemi. Zákazník či uživatel produktu
může pomoci zamezit elektromagnetickému rušení udržováním minimální vzdálenosti mezi přenosnými či mobilními
vysokofrekvenčními komunikačními zařízeními (vysílači) a produktem podle níže uvedených doporučení, v souladu s
maximálním výstupním výkonem komunikačních zařízení.
Jmenovitý maximální
výstupní výkon vysílače
W
Separační vzdálenost podle kmitočtu vysílače
m
150 kHz až 80 MHz
d = [1,17]√P
80 MHz až 800 MHz
d = [0,18]√P
800 MHz až 2,5 GHz
d = [0,35]√P
0,01 0,12 0,02 0,04
0,1 0,37 0,06 0,11
1 1,17 0,18 0,35
10 3,69 0,55 1,11
100 11,67 1,75 3,50
U vysílačů s maximálním jmenovitým výstupním výkonem, jenž není uveden výše, lze doporučenou separační vzdálenost „d“ v
metrech (m) stanovit pomocí rovnice vycházející z kmitočtu vysílače, kde „P“ je maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače ve
wattech (W) udávaný výrobcem vysílače.
POZNÁMKA 1 Při 80 MHz a 800 MHz platí separační vzdálenost pro vyšší kmitočtové pásmo.
POZNÁMKA 2 Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Na šíření elektromagnetického vyzařování mají vliv absorpce a
odrazy od konstrukcí, předmětů či osob.
Zkoušky elektromagnetického rušení (elektromagnetické emise a elektromagnetická odolnost)
Zkušební režimy během emisních testů:
1. Režim pohybu (baterie). Akční člen v chodu.
2. Režim nabíjení, akční člen vypnutý.
Normy pro elektromagnetické emise Klasikace/úrov
VF emise CISPR 11 Skupina 1 (výrobek využívá vysokofrekvenční energii
pouze pro svou vnitřní funkci)
Třída B (výrobek je vhodný pro použití ve všech
budovách, včetně obytných, a v budovách, které jsou
přímo připojeny k veřejné rozvodné síti nízkého napětí
napájející obytné budovy)
Emise harmonických složek
IEC 61000-3-2
Třída A
Nebyly provedeny žádné testy, jelikož jmenovitý výkon
zařízení je menší než 75 W. Pro zařízení s jmenovitým
výkonem 75 W nebo nižším nejsou stanoveny žádné
limity.
Kolísání napětí a emise ikru
IEC 61000-3-3
dmax ≤ 4 % (bez dalších podmínek)
CZ
62
etac.com
Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická odolnost
Výrobek je určen k použití v níže specikovaném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel výrobku musí zajistit,
aby byl produkt používán v takovém prostředí.
Test odolnosti TEST IEC
60601
Úrov
Úroveň shody Elektromagnetické prostředí – pokyny
Přenosná a mobilní vysokofrekvenční
komunikační zařízení by se neměla používat
blíže k žádné části produktu (včetně kabelů),
než je doporučená separační vzdálenost
vypočtená rovnicí vycházející z kmitočtu
vysílače.
Doporučená separační vzdálenost
Proti rušení vedením VF
IEC 61000-4-6
3 Vrms
150 kHz až 80
MHz
[V1] V d = [3,5/V1]√P
Proti rušení vyzařováním
VF
IEC 61000-4-3
3 V/m
80 MHz až 2,5
GHz
[E1] V/m d = [3,5/E1]√P 80 MHz až 800 MHz
d = [7/E1]√P 800 MHz až 2,5 GHz
„P“ je maximální jmenovitý výstupní výkon
vysílače ve wattech (W) udávaný výrobcem
vysílače a „d“ je doporučená separační
vzdálenost v metrech (m).
Intenzity pole z pevných vysokofrekvenčních
vysílačů, zjištěné místním elektromagnetickým
průzkumem, „by měly být nižší než úroveň
shody v každém z kmitočtových pásem“.
K rušení může dojít v blízkosti zařízení
označených symbolem:
POZNÁMKA 1 Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší kmitočtové pásmo.
POZNÁMKA 2 Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Na šíření elektromagnetického vyzařování mají vliv absorpce a
odrazy od konstrukcí, předmětů či osob.
Intenzitu pole z pevných vysílačů (základnové stanice pro rádiové [celulární/bezdrátové] telefony a pozemní mobilní
radiokomunikační zařízení, amatérská rádia, rozhlasové vysílání v pásmech AM a FM a televizní vysílání) nelze teoreticky
přesně předpovědět. Pro posouzení elektromagnetického prostředí s vlivem pevných vysokofrekvenčních vysílačů je třeba
přihlédnout k průzkumu elektromagnetického pole. Přesahuje-li naměřená intenzita pole v místě používání produktu příslušnou
úrovvýše uvedené shody s požadavky na vysokofrekvenční vyzařování, je třeba produkt sledovat a ověřit normální provoz.
Při zjištění neobvyklého výkonu může být nutné provést další opatření, například přesměrování nebo přemístění produktu.
V kmitočtovém pásmu 150 kHz až 80 MHz by intenzita pole měla být menší než [V1] V/m.
CZ
63
etac.com
Zkušební režimy během zkoušky odolnosti:
Režim baterie, pohotovostní, připraven k použití.
Režim nabíjení, akční člen vypnutý.
Normy pro
elektromagnetickou
odolnost
Zkušební úroveň dle IEC
60601-1-2:2014
Další zkušební úrovně
Elektrostatický výboj (ESD)
IEC61000-4-2
±8 kV kontakt
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV
vzduch
±6 kV kontakt
Vyzařovaná VF energie
IEC 61000-4-3
10 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM při 1 kHz
20 V/m
800 MHz – 2,5 GHz
80 % AM při 1 kHz
Separační vzdálenost od VF
bezdrátových komunikačních
zařízení
IEC 61000-4-3
IEC 60601-1-2:2014 tabulka 9 Neuvádí se
Rychlé elektrické přechodné jevy/
skupiny impulzů
IEC 61000-4-4
±1 kV, ±2 kV
100 kHz opakovací frekvence
±1 kV, ±2 kV
5 kHz opakovací frekvence
Rázový impulz
IEC 61000-4-5
±0,5 kV, ±1 kV
230 V AC
±0,5 kV, ±1 kV
100 V AC a 240 V AC
Vedená VF energie
IEC 61000-4-6
6 Vrms
0,15–80 MHz 80% AM při 1 kHz
Neuvádí se
Magnetické pole síťového
kmitočtu
IEC 61000-4-8
30 A/m
50 Hz
30 A/m
50 Hz a 60 Hz
Poklesy napětí, krátkodobé
výpadky a změny napětí na
síťovém napájecím vedení
IEC 61000-4-11
0% UT po dobu 0,5 cyklu při
fázovém úhlu 0 °, 45 °, 90 °,
135 °, 180 °, 225 °, 270 ° a
315 °
0% UT po dobu 1 cyklu
70% UT po dobu 25 cyklů
0% UT po dobu 250 cyklů
230 V AC
0% UT po dobu 1 cyklu
40% UT po dobu 10 cyklů
70% UT po dobu 25 cyklů
100 V AC a 240 V AC
Kolísání síťového kmitočtu
IEC 61000-4-28
Neuvádí se 49 Hz a 51 Hz
100 V AC a 240 V AC, 50 Hz
59 Hz a 61 Hz
100 V AC a 240 V AC, 60 Hz
CZ
1 / 1

R82 Caribou Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál