Renishaw RMP400 Rychlý návod

Kategorie
Měření, testování
Typ
Rychlý návod
2-5
¬
3
4
1
2
Uwaga
Przed użyciem usunąć element izolujący
baterię od jej komory.
¬ Należy uważać, aby nie doszło do zwarcia
styków.
Upozornění
Před prvním použitím odstraňte izolační
pásek z přihrádky na baterie.
¬ Dbejte na to, abyste nezkratovali kontakty
baterie.
Внимание
Перед началом эксплуатации удалите
изоляционную вставку из отсека для
батареек.
¬ Проявляйте осторожность, чтобы не
закоротить контакты батареи.
注意
使用前請將電池盒中的電池絕緣片拆除。
¬ 請注意請勿造成電池觸點短路。
注意
使用前请从电池盒中取下电池绝缘装置。
¬ 小心操作,勿使电池触点短路。
주의
사용 배터리 부분의 절연 장치를
제거하십시오.
¬ 배터리 접촉부가 단락되지 않도록
주의하십시오.
2-6
PL
Kongurowanie sondy
W kolejnych częściach opisano procesy przeglądów i kongurowania ustawień sondy. Aplikacja
Trigger Logic™ upraszcza ten proces przekazując wyraźne instrukcje i lmy instruktażowe.
Aplikację można także używać z sondami włączanymi sygnałem radiowym do kongurowania
sondy.
CS
Kongurování sondy
Následující části popisují proces přezkoumání a nakongurování nastavení sondy. Aplikace Trigger
Logic™ zjednodušuje tento proces pomocí přehledných, interaktivních pokynů a informativních
videoklipů. Aplikace může být také použita s rádiovými sondami pro párování sondy.
RU
Настройка параметров датчика
В следующих разделах описаны процессы просмотра и настройки параметров датчика.
Программа Trigger Logic™ упрощает этот процесс благодаря четким интерактивным
инструкциям и информативным видеоматериалам. Программу также можно использовать
для сопряжения радиодатчиков с приемниками-интерфейсами.
2-22
1
2
3
Kontrola nastavení sondy
Klíč k symbolům
Krátké bliknutí LED
diody
Delší bliknutí LED
diody
Metoda vypnutí
Vypnutí rádiovvym nebo
Vypnutí rotací
nebo
Vypnutí krátkým
časovačem –
12 s
nebo
Vypnutí středně
dlouhým
časovačem - 33 s
nebo
Vypnutí dlouhým
časovačem -
134 s
Kontrola LED diod
Metoda zapnutí
(nepoužije se, pokud byl zvolen „režim více sond“)
Radio on (zapnutí rádiového systému)
nebo
Spin on (zapnutí rotace)
> 5 s
2-23
Kontrola nastavení sondy
Nastavení zdokonaleného spínacího ltru a funkce automatického resetování
Automatic
resetování
vypnuto
Spínací ltr ZAP.
(ON) – 8 ms
nebo
Automatic
resetování
vypnuto
Spínací ltr ZAP.
(ON) – 16 ms
nebo
Automatic
resetování
zapnuto
Spínací ltr ZAP.
(ON) – 8 ms
nebo
Automatic
resetování
zapnuto
Spínací ltr ZAP.
(ON) – 16 ms
nebo
Automatic
resetování
vypnuto
Spínací ltr
VYP. (OFF)
Sonda v pohotovostním režimu (po 5 sekund)
Nastavení režimu spánku (pouze pro „radio on“ (zapnutí rádiového systému)
Zapnuto
30 s
nebo
Zapnuto
5 s
nebo
Vypnuto
Režim více sond (nepoužije se pro „radio on (zapnutí rádiového systému)“)
(viz„Nastavení režimu více sond“ kde naleznete všech 16 možností)
Režim vypnutí
Režim zapnutí
nebo
Stroj 1
nebo
Stroj 2 Stroj 16
Stav baterií
Baterie nabité
nebo
Nízký stav baterií
2-24
Nastavení režimu více sond
Stroj 13
nebo
Stroj 14
nebo
Stroj 15
nebo
Stroj 16
Stroj 9
nebo
Stroj 10
nebo
Stroj 11
nebo
Stroj 12
Stroj 5
nebo
Stroj 6
nebo
Stroj 7
nebo
Stroj 8
Režim více sond
Režim
vypnutí
Režim zapnutí
nebo
Stroj 1
nebo
Stroj 2
nebo
Stroj 3
nebo
Stroj 4
Návrat do
„Režimu vypnutí“
2-25
Tato stránka záměrně neobsahuje žádné informace.
2-26
1
2
3
Funkce párování sondy
Kontrola
LED diod
Stav baterií
Baterie nabité
nebo
Nízký stav baterií
> 5 s
Budou zobrazena všechna nastavení sondy,
na konci bude zobrazena položka „Stav
baterie“.
Klíč k symbolům
Krátké bliknutí LED diody
Delší bliknutí LED diody
Vychýlením doteku na méně než 4 sekundy
přejdete na další možnost nabídky.
Pro ukončení se nedotýkejte doteku minimálně
120 sekund.
Úspěšně spárováno. Sonda je nyní v
pohotovostním režimu.
2-27
Funkce párování sondy
Stav baterií
Baterie nabité
nebo
Nízký stav baterií
Zatímco je zobrazena položka „Stav baterie“, vychylte a uvolněte dotek
pro vstup do režimu „Režim párování vypnut“. Pro potvrzení bude stav
sondy blikat červeně.
V tomto momentu spusťte buď RMI nebo RMI-Q.
Po 8
sekundách
Režim párování
Režim párování
vypnut
Režim párování
zapnut
Úspěšně
spárováno
20 sekund
sonda vpohotovostním režimu
120 sekund sonda v
pohotovostním režimu
Pokud je párování neúspěšné, po 8 sekundách se opět objeví zpráva
„Režim párování vypnut“.
Vychylte dotek do 4 sekund, chcete-li vybrat „Režim párování zapnut“.
2-28
Tato stránka záměrně neobsahuje žádné informace.
2-29
1
2
3
Uvedení sondy do konguračního režimu
> 5 s
Klíč k symbolům
Krátké bliknutí LED diody
Delší bliknutí LED diody
Vychýlením doteku na méně než 4
sekundy přejdete na další možnost
nabídky.
Vychýlením doteku na více než 4 sekundy
přejdete do další nabídky.
Pro ukončení se nedotýkejte doteku
minimálně 120 sekund.
Pro ukončení se nedotýkejte doteku
minimálně 20 sekund.
UPOZORNĚNÍ: V režimu kongurace nevyjímejte baterie. Pro
ukončení se nedotýkejte doteku minimálně 20 sekund.
Stav baterií
Baterie nabité
nebo
Nízký stav baterií
Pro získání a/nebo změnu nastavení sondy
přejděte na další stránku.
Kontrola LED
diod
Vychylte dotek a přidržte ho
vychýlený, dokud se nezobrazí
stav baterií na konci přehledové
sekvence.
2-30
Změna nastavení sondy
Nové nastavení
dokončeno
Metoda vypnutí
Vypnutí
rádiovvym nebo
Vypnutí rotací
Vypnutí krátkým
časovačem –
12 s
Vypnutí středně
dlouhým
časovačem - 33 s
Vypnutí dlouhým
časovačem -
134 s
Metoda zapnutí
(nepoužije se, pokud byl zvolen „režim více sond“)
Radio on
(zapnutí rádiového systému)
Spin on
(zapnutí rotace)
Nastavení zdokonaleného spínacího ltru a funkce automatického resetování
Automatic
resetování
vypnuto
Spínací ltr ZAP.
(ON) – 8 ms
Automatic
resetování
vypnuto
Spínací ltr ZAP.
(ON) – 16 ms
Automatic
resetování
zapnuto
Spínací ltr ZAP.
(ON) – 8 ms
Automatic
resetování
zapnuto
Spínací ltr ZAP.
(ON) – 16 ms
Automatic
resetování
vypnuto
Spínací ltr
VYP. (OFF)
Režim párování
Režim párování
vypnut
Režim párování
zapnut
120 sekund, sonda v
pohotovostním režimu
Po 8 sekundách
Úspěšně spárováno,
20 sekund sonda v pohotovostním
režimu
2-31
Změna nastavení sondy
Nastavení režimu spánku (pouze pro „radio on“ (zapnutí rádiového systému)
Zapnuto
30 s
Zapnuto
5 s
Vypnuto
Vraťte se na začátek nabídky Trigger Logic
Režim více sond (nepoužije se pro „radio on (zapnutí rádiového systému))
(viz„Nastavení režimu více sond“ kde naleznete všech 16 možností)
Režim
vypnutí
Režim zapnutí
Stroj 1 Stroj 2
Stroj 16
Tady spínání zastavte, pokud není vyžadován „Režim více sond“. V tom
případě vychylte dotek na déle než čtyři sekundy.
POZNÁMKA: Po
spárování RMI nebo
RMI-Q bude sonda
RMP400 ukazovat
pouze „režim párování
vyp“.
Pokud v „Režimu více sond“ nebudou provedeny žádné změny, pak vychýlením doteku po dobu delší než čtyři sekundy
se nastavení sondy vrátí na začátek nabídky Trigger Logic. Jestliže zvolíte „Režim více sond“, pokračujte k „Režimu
párování“ pro opětovné spárování jedné sondy s RMI nebo RMI-Q.
Režim párování
Režim párování
vypnut
Režim párování
zapnut
120 sekund, sonda v
pohotovostním režimu
Po 8 sekundách
Úspěšně spárováno,
20 sekund sonda v pohotovostním
režimu
Nové nastavení
dokončeno
2-32
Zapněte RMI
Režim párování
Režim párování vypnut
Vychýlením doteku zvolte „Režim
párování zapnut“. To musíte
provést během 8 sekund, kdy
na RMI bliká zeleně LED dioda
signálu.
LED DIODA SIGNÁLU
RMI v režimu párování
Spárování RMP400 – RMI
2-33
POZNÁMKA: Když budete provádět párování
RMP400, prostudujte si prosím návod k instalaci
rádiového rozhraní RMI stroje (číslo dílu
společnosti Renishaw H-4113-8562).
Spárování RMP400 – RMI
LED DIODA SIGNÁLU
Nové spárování se sondou RMP
Sonda je v pohotovostním režimu
a systém je připraven k použití.
> 20 s
2-34
Spárování RMP400 – RMI-Q
Zapněte RMI-Q
Režim párování
Režim párování vypnut
KONTROLKA LED STAVU
SYSTÉMU
RMI-Q v režimu párování –
ID sondy neobsazeno
nebo
KONTROLKA LED STAVU
SYSTÉMU
RMI-Q v režimu párování –
ID sondy obsazeno
Vychýlením doteku zvolte „Režim
párování zapnut“. Toto musí být
provedeno do 60 sekund, během
kterých kontrolka LED stavu
systému RMI-Q bliká zeleně.
2-35
Sonda je v pohotovostním režimu
a systém je připraven k použití.
POZNÁMKA: Při párování čtyř sond
RMP nahlédněte do instalační příručky
RMI-Q (Renishaw, číslo H-5687-8509).
KONTROLKA LED STAVU
SYSTÉMU
RMP odstraněno z umístění
nebo
Zobrazeno po dobu 5 sekund
Spárování RMP400 – RMI-Q
> 20 s
KONTROLKA LED STAVU
SYSTÉMU
Nové spárování se sondou RMP
KONTROLKA LED STAVU
SYSTÉMU
Párování probíhá
2-97
Czyszczenie
Użyć czystej szmatki.
Čištění
Použijte čistý hadřík.
Очистка
Пользуйтесь чистой тканью.
清潔
使用乾淨的布擦拭。
清洁
使用干净的布擦拭。
청소
청소용 천을 사용하십시오.
2-100
Vizuální diagnostika jednotky RMI-Q
LED DIODA SIGNÁLU
Vypnuto Žádná sonda
nepracuje
Dobrá
komunikace
Slabý signál
Chyba přetížení
Klíč k symbolům
Svítí trvale
Bliká
LED DIODA CHYBY
Vypnuto Žádná chyba
Chyba
Chyba přetížení
LED DIODA NÍZKÉHO STAVU
BATERIÍ/START
Vypnuto Baterie jsou v
pořádku a není
spuštěn žádný
M-kód start/
stop
Nízký stav
baterií
Je spuštěn
M-kód start/
stop
Nízký stav
baterií a je
spuštěn M-kód
start/stop
Chyba přetížení
LED DIODA STAVU SONDY
Sonda sepnuta
Sonda v klidové
poloze
Chyba přetížení
STAV SYSTÉMU - P1, P2, P3, P4
Vypnuto Identifikace prázdná
Identifikace obsazena, režim
"stand by"
Identifikace obsazena, v
provozu
Identifikace obsazena, chyba
kompatibility 0,5 sekundy
Chyba volby
Probíhá párování/mazání,
obsazeno
Probíhá párování, neobsazeno
Úspěšné párování, sonda
obsazena
Mazání ukončeno, sonda
neobsazena
2-101
RMI - vizuální diagnostika
LED DIODA NÍZKÉHO STAVU
BATERIÍ/START
Nízký stav
baterií
Je spuštěn
M-kód start/stop
Nízký stav
baterií a je
spuštěn M-kód
start/stop
Vypnuto Baterie jsou v
pořádku a není
spuštěn žádný
M-kód start/stop
Chyba přetížení
LED DIODA STAVU SONDY
Sonda sepnuta
Sonda v klidové
poloze
Chyba přetížení
LED DIODA SIGNÁLU
Vynikající
komunikace
Dobrá
komunikace
Slabý signál
Vypnuto Žádná sonda
nepracuje
V režimu
párování
Nové spárování
se sondou RMP
Chyba přetížení
LED DIODA CHYBY
Chyba
Vypnuto Žádná chyba
Chyba
přetížení
Klíč k symbolům
Svítí trvale
Bliká
3-22
CS
© 2018 Renishaw plc. Všechna práva vyhrazena.
Tento dokument ani žádná jeho část nesmí být bez předchozího
písemného svolení společnosti Renishaw plc žádným způsobem
kopírována, reprodukována ani převáděna na jiné médium či
překládána do jiného jazyka.
Ze zveřejnění materiálu vtomto dokumentu nevyplývá osvobození
od patentových práv společnosti Renishawplc.
Zřeknutí se záruk
SPOLEČNOST RENISHAW VYNALOŽILA ZNAČNÉ ÚSILÍ K
ZAJIŠTÉNÍ SPRÁVNOSTI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU
K DATU VYDÁNÍ, ALE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ČI
FORMY UJIŠTĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE OBSAHU. SPOLEČNOST
RENISHAW VYLUČUJE ODPOVĚDNOST, JAKKOLI VZNIKLOU,
ZA JAKÉKOLI NEPŘESNOSTI V TOMTO DOKUMENTU.
Ochranné známky
RENISHAW a emblém sondy použitý v logu Renishaw jsou
registrovanými ochrannými známkami společnosti Renishaw plc ve
Spojeném království a v jiných zemích. apply innovation a názvy
a jiná označení Renishaw produktů a technologií jsou ochrannými
známkami společnosti Renishaw plc a jejích dceřinných
společností.
Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky
společnosti Google LLC.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered
in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of
Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Záruka
Zařízení vyžadující záruční opravu musí být předáno dodavateli.
Pokud není výslovně písemně stanoveno jinak, při zakoupení
přístroje přímo od společnosti Renishaw se záruka stanovuje dle
prodejních podmínek Renishaw. Ohledně podrobností o záruce se
prosím informujte u místní pobočky Renishaw. V souhrnu hlavní
vyjímky ze záruky jsou, pokud zařízení bylo:
zanedbáno, bylo s ním špatně zacházeno, nebo se nevhodně
používalo,
změněno nebo jinak upraveno bez předchozího písemného
souhlasu společnosti Renishaw.
Pokud jste si zařízení zakoupili od jiného dodavatele, měli byste ho
zkontaktovat a zjistit na jaké opravy se vztahuje jejich záruka.
Všechny ostatní názvy značek a produktů použité v tomto
dokumentu jsou obchodními názvy, ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264

Renishaw RMP400 Rychlý návod

Kategorie
Měření, testování
Typ
Rychlý návod