Renishaw RLP40 Rychlý návod

Značka
Renishaw
Kategorie
měření, testování
Modelka
RLP40
Typ
Rychlý návod
2-3
Baterie
Baterie
Элементы питания
電池
电池
배터리
Baterie ½ AA (3,6 V) zawierające chlorek tionylo-litowy × 2
½ AA (3,6 V) lithium-thionyl chloridové baterie 2×
½ AA (3,6 В) литий-тионилхлорид, 2 шт
½ AA (3.6 V) 亞硫酸氯基鋰電池
×
2
½ AA (3.6 V) 锂亚硫酰氯电池
×
2
½ AA (3.6 V) 리튬 염화티오닐
×
2
Saft
Tadiran
Xeno
LS 14250
SL-750
XL-050F
Dubilier
Maxell
Sanyo
Tadiran
Varta
SB-AA02
ER3S
CR 14250 SE
SL-350, SL-550,
TL-4902, TL-5902,
TL-2150, TL-5101
CR ½ AA
2-5
1
3
2
4
Uwaga
Przed użyciem usunąć element izolujący
baterię od jej komory.
Należy uważać, aby nie doszło do zwarcia
styków.
Upozornění
Před prvním použitím odstraňte izolační
pásek z přihrádky na baterie.
Dbejte na to, abyste nezkratovali kontakty
baterie.
Внимание
До начала эксплуатации удалите
пожалуйста изоляционную вставку из
отсека для батареек.
Проявляйте осторожность, чтобы не
закоротить контакты батареи.
注意
使用前請將電池盒中的電池絕緣片拆除。
請注意請勿造成電池觸點短路。
注意
使用前请从电池盒中取下电池绝缘装置。
小心操作,勿使电池触点短路。
주의
사용 배터리 부분의 절연 장치를
제거하십시오.
배터리 접촉부가 단락되지 않도록
주의하십시오.
2-6
PL
Kongurowanie sondy
W kolejnych częściach opisano procesy przeglądów i kongurowania ustawień sondy. Aplikacja
Trigger Logic™ upraszcza ten proces przekazując wyraźne instrukcja i lmy instruktażowe.
Aplikację można także używać z sondami włączanymi sygnałem radiowym do wyszukiwania
sondy.
CS
Kongurování sondy
Následující části popisují proces přezkoumání a nakongurování nastavení sondy. Aplikace
TriggerLogic™ zjednodušuje tento proces pomocí přehledných, interaktivních pokynů a
informativních videoklipů. Aplikace může být také použita s rádiovými sondami pro párování sondy.
RU
Настройка параметров датчика
В следующих разделах описаны процессы просмотра и настройки параметров датчика.
Программа Trigger Logic™ упрощает этот процесс благодаря четким интерактивным
инструкциям и информативным видеоматериалам. Программу также можно использовать
для сопряжения радиодатчиков с приемниками-интерфейсами.
2-18
1
2
3
> 5 s
Kontrola nastavení sondy
Metoda zapnutí
Zapnutí rádiem
(nepoužije se, pokud byl zvolen
„Režim více sond)
nebo
Zapnutí rotací
Klíč k symbolům
Krátké bliknutí LED
diody
Delší bliknutí LED
diody
Metoda vypnutí
Vypnutí rádiem
nebo
Vypnutí rotací
nebo
Vypnutí krátkým
časovačem
12 s
nebo
Vypnutí středně
dlouhým časovačem
33 s
nebo
Vypnutí dlouhým
časovačem
134 s
Kontrola LED diod
2-19
Kontrola nastavení sondy
Sonda v pohotovostním režimu (po 5 sekund)
Stav baterií
Baterie nabité
nebo
Nízký stav baterií
Zdokonalený spínací ltr
Spínací ltr VYP.
0 ms
nebo
Spínací ltr ZAP.
10 ms
Režim více sond (vynecháno pro „zapnutí rádiem“)
(viz „Nastavení režimu více sond“ kde naleznete všech 16 možností)
Režim vypnutí
Režim zapnutí
nebo
Stroj 1
nebo
Stroj 2
Stroj 16
2-20
Nastavení režimu více sond
Stroj 13
nebo
Stroj 14
nebo
Stroj 15
nebo
Stroj 16
Stroj 9
nebo
Stroj 10
nebo
Stroj 11
nebo
Stroj 12
Stroj 5
nebo
Stroj 6
nebo
Stroj 7
nebo
Stroj 8
Režim více sond
Režim
vypnutí
Režim zapnutí
nebo
Stroj 1
nebo
Stroj 2
nebo
Stroj 3
nebo
Stroj 4
Návrat do
„Režimu vypnutí“
2-21
1
2
3
Uvedení sondy do konguračního režimu
> 5 s
Kontrola LED
diod
Vychylte dotek a přidržte ho
vychýlený, dokud se nezobrazí
stav baterií na konci přehledové
sekvence.
Stav baterií
Baterie nabité
nebo
Nízký stav baterií
UPOZORNĚNÍ: V režimu kongurace nevyjímejte
baterie. Pro ukončení se nedotýkejte doteku minimálně
20 sekund.
Klíč k symbolům
Krátké bliknutí LED diody
Delší bliknutí LED diody
Vychýlením doteku na méně než 4sekundy
přejdete na další možnost nabídky.
Vychýlením doteku na více než 4sekundy
přejdete do další nabídky.
Pro ukončení se nedotýkejte doteku minimálně
20 sekund.
Pro změnu „Metody zapnutí“
přejděte na další stránku.
2-22
Změna nastavení sondy
Nové
nastavení
dokončeno
Metoda vypnutí
Vypnutí rádiem
nebo
Vypnutí rotací
Vypnutí krátkým
časovačem
12 s
Vypnutí středně
dlouhým
časovačem
33 s
Vypnutí dlouhým
časovačem
134 s
Zdokonalený spínací filtr
Spínací filtr VYP.
0 ms
Spínací filtr ZAP.
10 ms
Metoda zapnutí
Zapnutí rádiem
(nepoužije se, pokud byl zvolen
„Režim více sond)
Zapnutí rotací
2-23
Změna nastavení sondy
Pokud v „Režimu více sond“ nebudou provedeny žádné změny, pak vychýlením doteku po dobu delší
než 4 sekundy se nastavení sondy vrátí k „Metodě zapnutí“. Jestliže zvolíte „Režim více sond“,
pokračujte k „Režimu párování“ pro opětovné spárování jedné sondy s RMI nebo RMI-Q.
Nové
nastavení
dokončeno
Režim více sond (vynecháno pro „zapnutí rádiem“)
(viz „Nastavení režimu více sond kde naleznete všech 16 možností)
Režim
vypnutí
Režim zapnutí
Stroj 1 Stroj 2 Stroj 16
Tady spínání zastavte, pokud není vyžadován „Režim více sond“.
V tom případě vychylte dotek na déle než 4 sekundy.
POZNÁMKA: Po získání
RMI nebo RMI-Q zobrazí
RLP40 pouze Režim
párování vypnut.
Režim párování
Režim párování
vypnut
Režim párování
zapnut
Režim párování
Režim párování
vypnut
Režim párování
zapnut
Návrat k „Metoda zapnutí“
2-24
Zapněte RMI
Režim párování
Režim párování vypnut
Vychýlením doteku zvolte
„Režim párování zapnut“.
Toto musí být provedeno do
8 sekund, během kterých
kontrolka LED dioda signálu
RMI bliká zeleně.
LED DIODA SIGNÁLU
RMI v režimu párování
Spárování RLP40 – RMI
2-25
Spárování RLP40 – RMI
POZNÁMKA: Když budete provádět
párování RLP40, prostudujte si prosím
návod k instalaci rádiového rozhraní
RMI stroje (číslo dílu společnosti
Renishaw H-4113-8562).
LED DIODA SIGNÁLU
Nové spárování se
sondou RLP
Sonda je v pohotovostním režimu
a systém je připraven k použití.
> 20 s
2-26
Spárování RLP40 – RMI-Q
Zapněte RMI-Q
Režim párování
Režim párování vypnut
LED DIODA STAVU
SYSTÉMU
RMI-Q v režimu párování –
ID sondy neobsazeno
nebo
LED DIODA STAVU
SYSTÉMU
RMI-Q v režimu párování –
ID sondy obsazeno
Vychýlením doteku zvolte
„Režim párování zapnut“.
Toto musí být provedeno do
60sekund, během kterých
LED dioda stavu systému
RMI-Q bliká zeleně.
2-27
Sonda je v pohotovostním režimu
a systém je připraven k použití.
POZNÁMKA: Když budete provádět
párování až čtyř zařízení RLP40,
prostudujte si prosím návod k instalaci
rádiového rozhraní RMI-Q stroje (číslo
dílu společnosti Renishaw H-5687-8509).
LED DIODA STAVU
SYSTÉMU
Párování probíhá
LED DIODA STAVU
SYSTÉMU
Nové spárování se sondou
RLP
LED DIODA STAVU
SYSTÉMU
RLP odstraněno z umístění
nebo
Zobrazeno po dobu 5 sekund
Spárování RLP40 – RMI-Q
> 20 s
2-70
1
× 4
Z
X
Y
× 4
< ±20 μm
Regulacja centrowania
końcówki pomiarowej
Ustawianie w osi X.
Vycentrování doteku
Vyrovnání vose X.
Центрирование щупа
Регулировка по оси X.
校正測針中心偏擺
調整 X 軸。
测针对中调整
X轴上调整。
스타일러스 런아웃 조정
X축에서 조정.
2-71
2
× 4
Z
X
Y
× 4
< ±20 μm
Regulacja centrowania
końcówki pomiarowej
Ustawianie w osi Y.
Vycentrování doteku
Vyrovnání v ose Y.
Центрирование щупа
Регулировка по оси Y.
校正測針中心偏擺
調整 Y 軸。
测针对中调整
Y轴上调整。
스타일러스 런아웃 조정
Y 축에서의 조정.
2-73
Siła wyzwalania dla końcówki
pomiarowej i regulacja
Spínací síla doteku a
seřizování
Усилие срабатывания
датчика и его настройка
測針觸發力及其調整
测针触发力及调节
스타일러스 트리거 조정
2 mm A/F
+N
−N
2-75
Czyszczenie
Użyć czystej szmatki.
Čištění
Použijte čistý hadřík.
Чистка
Пользуйтесь чистой тканью.
清潔
使用乾淨的布擦拭。
清洁
使用干净的布擦拭。
청소
청소용 천을 사용하십시오.
2-78
Vizuální diagnostika RMI-Q
LED DIODA SIGNÁLU
Vypnuto Žádná sonda
nepracuje
Dobrá
komunikace
Slabý signál
Chyba přetížení
KLÍČ K SYMBOLŮM
Svítí trvale
Bliká
LED DIODA CHYBY
Vypnuto Žádná chyba
Chyba
Chyba přetížení
LED DIODA NÍZKÉHO STAVU
BATERIÍ/START
Vypnuto Baterie jsou v
pořádku a není
spuštěn žádný
M-kód start/
stop
Nízký stav
baterií
Je spuštěn
M-kód start/
stop
Nízký stav
baterií a je
spuštěn M-kód
start/stop
Chyba přetížení
LED DIODA STAVU SONDY
Sonda sepnuta
Sonda v klidové
poloze
Chyba přetížení
STAV SYSTÉMU – P1, P2, P3, P4
Vypnuto Identifikace prázdná
Identifikace obsazena, režim
„stand by“
Identifikace obsazena, v
provozu
Identifikace obsazena, chyba
kompatibility 0,5 sekundy
Chyba volby
Probíhá párování/mazání,
obsazeno
Probíhá párování, neobsazeno
Úspěšné párování, sonda
obsazena
Mazání ukončeno, sonda
neobsazena
2-79
Vizuální diagnostika RMI
LED DIODA NÍZKÉHO STAVU
BATERIÍ/START
Nízký stav
baterií
Je spuštěn
M-kód start/stop
Nízký stav
baterií a je
spuštěn M-kód
start/stop
Vypnuto Baterie jsou v
pořádku a není
spuštěn žádný
M-kód start/stop
Chyba přetížení
LED DIODA STAVU SONDY
Sonda sepnuta
Sonda v klidové
poloze
Chyba přetížení
LED DIODA SIGNÁLU
Vynikající
komunikace
Dobrá
komunikace
Slabý signál
Vypnuto Žádná sonda
nepracuje
V režimu
párování
Nové spárování
se sondou RLP
Chyba přetížení
LED DIODA CHYBY
Chyba
Vypnuto Žádná chyba
Chyba přetížení
KLÍČ K SYMBOLŮM
Svítí trvale
Bliká
3-22
© 2010–2019 Renishaw plc. Všechna práva vyhrazena.
Tento dokument ani žádná jeho část nesmí být bez předchozího
písemného svolení společnosti Renishaw žádným způsobem
kopírována, reprodukována ani převáděna na jiné médium či
překládána do jiného jazyka.
Ze zveřejnění materiálu vtomto dokumentu nevyplývá osvobození
od patentových práv společnosti Renishawplc.
CS
Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky
společnosti Google LLC.
Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered
in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of
Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
Zřeknutí se záruk
SPOLEČNOST RENISHAW VYNALOŽILA ZNAČNÉ ÚSILÍ K
ZAJIŠTÉNÍ SPRÁVNOSTI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU
K DATU VYDÁNÍ, ALE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ČI
FORMY UJIŠTĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE OBSAHU. SPOLEČNOST
RENISHAW VYLUČUJE ODPOVĚDNOST, JAKKOLI VZNIKLOU,
ZA JAKÉKOLI NEPŘESNOSTI V TOMTO DOKUMENTU.
Ochranné známky
RENISHAW a emblém sondy použitý v logu Renishaw jsou
registrovanými ochrannými známkami společnosti Renishawplc ve
Spojeném království a v jiných zemích. apply innovation a názvy
a jiná označení Renishaw produktů a technologií jsou ochrannými
známkami společnosti Renishaw plc a jejích dceřinných
společností.
Všechny ostatní názvy značek a produktů použité v tomto
dokumentu jsou obchodními názvy, ochrannými známkami nebo
registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
Záruka
Zařízení vyžadující záruční opravu musí být předáno dodavateli.
Pokud není výslovně písemně stanoveno jinak, při zakoupení
přístroje přímo od společnosti Renishaw se záruka stanovuje dle
prodejních podmínek Renishaw. Ohledně podrobností o záruce se
prosím informujte u místní pobočky Renishaw. V souhrnu hlavní
vyjímky ze záruky jsou, pokud zařízení bylo:
zanedbáno, bylo s ním špatně zacházeno, nebo se nevhodně
používalo,
změněno nebo jinak upraveno bez předchozího písemného
souhlasu společnosti Renishaw.
Pokud jste si zařízení zakoupili od jiného dodavatele, měli byste ho
zkontaktovat a zjistit na jaké opravy se vztahuje jejich záruka.
/