EHEIM professionel 3 1200XL Návod k obsluze

Značka
EHEIM
Kategorie
vodní pumpy
Modelka
professionel 3 1200XL
Typ
Návod k obsluze
145
čeština
Děkujeme,
že jste si koupili nový vnější ltr pro akvária EHEIM generace High-Tech EHEIM professionel 3.
Tento inovační systém je díky nově vyvinutému pomocnému sacímu zařízení, funkčně vyhovujícímu
bezpečnostnímu adaptéru a vizuální kontrole průtoku velmi komfortní a maximálně bezpečný. Velký
objem nádrže, velký horní předřazený ltr ve spojení se sladěnou strukturou ltrační hmoty při tom
zajišťují optimální čištění vody, vysoce účinné odbourávání škodlivin, a tím dobrý zdravotní stav
obyvatel Vašeho akvária.
Praktická obsluha je velmi jednoduchá a pohodlná. Vše, co potřebujete vědět o první instalaci, péči a
údržbě, najdete v tomto podrobném návodu k obsluze.
Používejte jen v uzavřených prostorách pro akvaristické oblasti použití
Než ponoříte ruku do vody v akváriu, odpojte od sítě veškerá elektrická zařízení nacházející
se ve vodě. Před otevřením ltru zařízení vždy odpojte od elektrické sítě.
Pro vaši vlastní bezpečnost doporučujeme vytvořit s připojovacím kabelem
odkapávací smyčku, která zabrání případnému stékání vody podíl kabelu
do síťové zásuvky.
Při použití rozdvojovací zásuvky nebo externího zdroje
napájení musí být zdroj nebo zásuvka umístěny nad síťovým
přívodem ltru.
Nebezpečí popálení! Pozor při dotyku topné spirály u přístrojů s topením.
Přívodní síťový kabel přístroje nelze vyměňovat.
Externí síťový kabel a síťový zdroj je zakázáno opravovat.
V případě poškození kabelu je zakázáno přístroj dále používat.
V případě poškození externího síťového kabelu nebo zdroje se tato zařízení musí vyměnit.
Obraťte se na svého specializovaného prodejce nebo na servis společnosti EHEIM.
Výměnu topné spirály a elektroniky smí provádět pouze odborní servisní pracovníci
rmy EHEIM.
Při výběru místa instalace přístroje dbejte na výšku instalace.
Aby bylo dosaženo optimální provozní bezpečnosti funkcí, mezi hladinou
vody a dnem ltru smí být nejvýše 180 cm.
Protože při zpracování dřeva se používá celá řada laků a politur, mohou
podstavce přístroje zanechávat na nábytku a parketových podlahách
viditelné stopy.
Přístroj proto nikdy nestavte přímo na nechráněné dřevěné povrchy.
Filtr użytkować wyłącznie w pozycji pionowej, na stojąco.
Filtr provozujte zásadně a pouze v rovné, stojaté poloze.
U těchto přístrojů se mohou vyskytovat magnetická pole, která mohou
vyvolávat elektronické nebo mechanické poruchy nebo závady-
To platí také u kardiostimulátorů. Potřebné bezpečnostní vzdálenosti
jsou uvedeny v příručkách těchto lékařských přístrojů.
20 cm
Bezpečnostní pokyny
146
čeština
Při provádění údržby hrozí riziko zhmoždění prstů v důsledku působení velkých
magnetických sil.
Produkt byl vyzkoušen podle příslušných národních předpisů a směrnic a odpovídá
normám EU.
Tento přístroj není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí) s omezenými
fyzickými, senzorickými či duševními schopnostmi anebo s nedostatečnými ušenostmi
a/nebo nedostatečnými vědomostmi. To je možné pouze za přímého dohledu osoby
zodpovědné za bezpečnost anebo po instrukci takovouto osobou, jak přístroj používat.
Dávejte pozor na děti, aby si s přístrojem nehrály.
Přístroj ani jeho části nemyjte v myčce.
Ani přístroj ani jeho části nejsou odolné proti vlivům mytí v myčce.
Tento produkt nevyhazujte do normálního domovního odpadu. Odevzdejte jej do
místní sběrny resp. do místa pro likvidaci odpadu.
Vnější ltr pro akvária 2080
Provedení:
viz typový štítek na horní části ltru
Technické změny vyhrazeny.
Obsah Strana
Denice pojmů, jednotlivé součásti / rozsah dodávky 147
Instalace hadice 147
Instalace ltru 147-148
Plnění ltračních hmot 148-149
Uvedení ltru do chodu 149
Údržba a péče 149-151
Co dělat, když... 151-154
Obecný popis funkce
Vnější ltr pro akvária EHEIM professionel 3 čistí akvarijní vodu v uzavřeném cirkulačním okruhu.
Dvě sací vedení umožňují individuální volbu oblastí odsávání v akváriu. Vestavěné bezúdržbové
čerpadlo při tom zajišťuje permanentní cirkulaci: Voda je z akvária vedena různými ltračními vrstvami,
kde dochází k její mechanické, biologické nebo adsorpční ltraci, a následně teče zpět do akvária.
Pro správnou funkci ltru je nutné, aby byl po spuštění vypuštěn vzduch ze systému, což snadno
provedete s pomocí zabudovaného pomocného sacího zařízení.
Upozornění: Optimálního výkonu ltru a bezporuchové funkce dosáhnete pouze při používání
originálních ltračních hmot EHEIM (viz kapitolu „Plnění ltračních hmot“).
147
čeština
Denice pojmu, jednotlivé soucásti / rozsah dodávky
1. hadicová pojistka, 2. bezpečnostní adaptér s integrovanými uzavíracími kohouty, 3. uzavírací
páka,
4. indikátor, 5. červená závora, 6. hlava čerpadla, 7. pomocné sací zařízení, 8. sací hrdlo,
9.
prolové těsnění, 10. těsnicí kroužky (předřazený ltr), 11. ltrační síťka (modrá), 12. předřazený
ltr,
13. krycí mřížka, 14. ltrační rouno (bílé), 15. ltrační vložky, 16. transportní miska pro
předřazený ltr,
17. vyklápěcí uzávěr, 18. ltrační nádržka, 19. transportní kolečka, 20. dělicí
přepážka,
21. víko indikátoru, 22. skříň indikátoru, 23. pružina s plovákem, 24. opěrný kroužek,
25. těsnicí kroužek, 26. sací trubka (2 x), 27. sací koš (2 x), 28. přísavka s upínací objímkou,
29. výtokový oblouk, 30. trubka s tryskami, 31. hadice.
Vybalení
Při vybalování zkontrolujte, zda byly dodány všechny součásti. Příslušenství pro instalaci je částečně
zabaleno ve ltrační nádržce.
- Vykloňte všechny čtyři vyklápěcí uzávěry na hlavě ltru, posuňte je nahoru a vyklopte.
Odmontujte hlavu čerpadla (viz bod 7). Z nádrže vyjměte krycí mřížku a ltrační rouno (bílé)
(viz bod 8). Filtrační vložky vytáhněte za třmen (viz bod 9).
Instalace hadice
1 Na každou sací trubku nasuňte sací koš a s pomocí přísavek je namontujte na
požadovaná místa v akváriu..
2 Výtokový oblouk a trubka s tryskami se spojí krátkým kouskem hadice a rovněž se přísavkami
upevní na vnitřní stěnu jímky. Přiložená zátka pro otevřenou stranu trubky s tryskami se nasadí
teprve tehdy, když ltr pracuje.
Tip: V závislosti na požadované intenzitě povrchového pohybu lze trubku s tryskami instalovat buď
pod vodní hladinu nebo na ni. Hadice zkraťte na potřebnou délku a nasuňte je min. 1 cm na sací
trubku a výtokový oblouk. Dbejte na to, abyste hadice položili co nejkratší, aby nebyly prověšené
nebo zlomené. Prověšené hadice mohou proces nasávání značně ztížit.
Tip: Případné zlomy hadice lze opět vyrovnat, když hadici zvláčníte v teplé vodě.
3 Hadice od sacích trubek napojte na levý a pravý nátrubek (označení ▼ ) a výtokový oblouk spojte
se středním hadicovým nátrubkem (označení ▲ ) na adaptéru. Všechny tři konce hadice nasuňte
na doraz (v případě potřeby hadici nejprve zvláčněte v teplé vodě).
4 Pak položte dvoudílnou hadicovou pojistku kolem namontovaných konců tak, aby zcela přiléhala
k adaptéru, zavěste ji po stranách a sepněte dohromady.
Upozornění: Používejte zásadně originální hadice EHEIM. V pravidelných časových intervalech
kontrolujte pevnost veškerých hadicových spojení.
Instalace ltru
5 Při volbě stanoviště ltru dbejte na předepsaný výškový odstup. Abyste docílili optimální funkční
spolehlivosti, smí být vzdálenost mezi vodní hladinou a ltrovaným dnem max. 180 cm. Horní
hrana hlavy čerpadla by však měla být minimálně 10 cm pod vodní hladinou. Lepší je umístění
pod akváriem.
Tip: Vnější ltr EHEIM professionel 3 má čtyři transportní kolečka. Lehkým nakloněním lze ltr
pohodlně umístit do spodní skříně. V postaveném stavu jsou kolečka odlehčená.
148
čeština
Upozornění: Protože se při zpracování dřeva používá množství laků a politur, mohou nohy přístroje
zanechávat v důsledku chemické reakce viditelné stopy na nábytku a parketových podlahách. Přístroj
byste proto neměli stavbě na dřevěné povrchy bez ochranné podložky.
Pozor: Filtr provozujte zásadně v postavené poloze!
Plnění ltračních hmot
Odmontování adaptéru
6
Uzavírací páku na adaptéru otočte do polohy“off”. Červenou závoru stiskněte dohromady
(lze ji stisknout pouze v případě, že uzavírací páka je v poloze „off“!); bezpečnostní adaptér
vyskočí z pojistky a lze jej odejmout.
Otevření ltru
7
Všechny čtyři vyklápěcí uzávěry na ltrační nádržce vykloňte, vysuňte je nahoru a vyklopte.
Odmontujte hlavu čerpadla.
8 Z nádržky vyjměte předřazený ltr, krycí mřížku a ltrační rouno (bílé).
9 Filtrační vložky vytáhněte za třmen. Zapuštěná držadla lze vytáhnout nahoru.
Plnění
Aby byla zajištěna optimální a bezporuchová funkce Vašeho vnějšího ltru EHEIM professionel 3,
doporučujeme Vám použití originálních ltračních hmot EHEIM. Pouze tyto hmoty jsou přesně sladěny
s vnějším ltrem EHEIM, poskytují čisticím bakteriím ideální prostředí pro kolonizaci a pečují o čistou a
zdravou vodu v akváriu. Příslušnou sadu Media-Set pro ltr EHEIM professionel 3 dostanete u svého
prodejce akvarijních potřeb pod objednacím číslem 2520800.
10 Nejspodnější ltrační vložku naplňte těsně pod okraj hmotou EHFIMECH. Druhou a třetí
ltrační vložku naplňte těsně pod okraj hmotou SUBSTRAT pro.
Pozor: Filtrační vložky nesmí být přeplněné, protože by jinak na k sobě těsně nedoléhaly!
11 Pak ltrační hmotu ve ltrační vložce za současného míchání vypláchněte pod tekoucí vodou,
až již nebude patrné zkalení vody.
12 Filtrační vložku naplněnou hmotou EHFIMECH nejprve vsaďte opět do ltrační nádržky a silně
ji přitlačte dolů na opěrná žebra.
13 Druhou a třetí ltrační vložku (obě naplněné hmotou SUBSTRAT pro) po vypláchnutí rovněž
vložte do ltru. Držadla opět zapusťte a dbejte na to, aby ltrační vložky ležely na sobě a lícovaly.
14 Pak položte bílé ltrační rouno na horní ltrační vložku tak, aby bylo umístěno na zasunutém
držadle.
Pozor: Bílé ltrační rouno nesmí ležet pod držadlem!
- Krycí mřížku položte na bílé ltrační rouno.
Předřazený ltr
Funkce: Předřazený ltr zachycuje hrubé nečistoty z akvarijní vody tak, aby ltračními vložkami
proudila již předltrovaná voda. Tím se podstatně snižuje znečišťování ltračních vložek a je zajištěna
vysoká účinnost biologického odbourávání škodlivin a vysoká životnost ltrů. Předřazený ltr se
snadno demontuje. Aby bylo čištění předřazeného ltru v meziintervalech ještě jednodušší, je součástí
dodávky transportní miska pro předřazený ltr.
149
čeština
15 Předřazený ltr s modrou ltrační síťkou vložte do ltrační nádržky tak, aby přepad byl nad
dělicí přepážkou.
Upozornění: Nasávání funguje pouze tehdy, když je předřazený ltr vyprázdněný!
Filtr zavřete, vložte bezpečnostní adaptér
16
Zkontrolujte správné uložení prolového těsnění na hlavě čerpadla a těsnění na předřazeném
ltru a v případě potřeby odstraňte nečistoty. U těsnicí plochy na horní hraně nádrže rovněž
zkontrolujte nečistoty a v případě potřeby ji očistěte a lehce namažte sprejem pro údržbu
EHEIM Pegespray, objednací číslo 400 100 0.
- Hlavu čerpadla nasaďte na ltrační nádržku a zavřete všechny čtyři vyklápěcí uzávěry.
17 Bezpečnostní adaptér zasunujte lehkým tlakem do hlavy čerpadla, až slyšitelně zaklapne.
Při zasunování adaptéru musí být uzavírací páka v poloze „off”, jinak bude bezpečnostní
mechanismus bránit zaklapnutí adaptéru.
Uvedení ltru do chodu
18
Před spuštěním je třeba nejprve uzavírací páku na bezpečnostním adaptéru otočit do polohy „on“.
Tím se otevřou tři uzavírací kohouty. Nelze-li uzavírací páku otočit do polohy „on“, není
bezpečnostní adaptér správně namontovaný v hlavě čerpadla. Opakujte znovu operaci 17.
19 Několikrát silně stiskněte pomocné sací zařízení, až se ltrační nádržka samočinně naplní vodou.
Po naplnění nádržky lze zapojit síťovou zástrčku a ltr uvést do chodu.
Dbejte na to, aby trubka s tryskami byla během plnění (výtlačná strana) nad vodní hladinou,
aby se přístroj optimálně odvzdušnil.
Pozor: Při určitém způsobu položení hadic se může stát, že se nejprve naplní jedna z
nich. V tom případě stiskněte naplněné sací potrubí nakrátko silně prsty, až se naplní
prázdná hadice.
- Pak nasuňte uzavírací zátku na otevřený konec trubky s tryskami.
Regulace průtoku
20
Pro nastavení výkonu ltru na straně výtlaku podle přání otáčejte uzavírací pákou na bezpečnostním
adaptéru pomalu ve směru „off“. Plovák v průzoru při tom ukazuje aktuální p růtok vody.
Kontrolní indikátor
21
Indikátor informuje neustále o protékající vodě, a tím signalizuje případné poruchy.
Dotýká-li se plovák červeného pruhu značení, nedosahuje se již plného výkonu a
ltrační systém je nutno zkontrolovat. (viz „Co dělat, když...”, strana 8-11).
Údržba a péče
- Nejprve dejte uzavírací páku na bezpečnostním adaptéru do polohy „off“ (viz operaci 20). Pak
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Odmontujte bezpečnostní adaptér (viz operaci 6).
- Filtr nakloňte na prohlubních držadla lehce dopředu a vytáhněte jej na transportních kolečkách ze
spodní skříně. Otevřete všechny čtyři vyklápěcí uzávěry a vyjměte hlavu čerpadla.
Mezičištění (předřazený ltr)
22
Předřazený ltr vytáhněte za obě držadla z nádržky a vložte jej do transportní misky. Předřazený
ltr vyprázdněte a modrou ltrační síťku důkladně vypláchněte pod tekoucí vlažnou vodou,
až již nebude patrné zakalení vody.
150
čeština
- Z nádržky vyjměte krycí mřížku a zkontrolujte, zda je bílé ltrační rouno silně znečištěné,
v případě potřeby jej vyměňte. Bílé ltrační rouno slouží k mechanické jemné ltraci. Protože
částečky nečistot nelze z ltračního rouna zcela vyprat, smí se rouno použít pouze jednou.
Používejte vždy nové ltrační rouno (objednací číslo 2616802).
- Předřazený ltr opět vložte do ltrační nádržky. Zkontrolujte těsnění na hlavě čerpadla a horní
hranu nádržky, odstraňte případné nečistoty. Hlavu čerpadla nasaďte. Zavřete všechny čtyři
vyklápěcí uzávěry. Opět namontujte bezpečnostní adaptér (viz operaci 17).
- Uzavírací páku otočte do polohy „on“ (viz operaci 18) a několikrát stiskněte pomocné sací
zařízení (viz operaci 19). Pak přístroj uveďte do chodu zapojením zástrčky do sítě.
Hlavní čištění
- Předřazený ltr, krycí mřížku, ltrační rouno a všechny tři ltrační vložky vyjměte z ltrační
nádržky. Filtrační hmotu ve ltrační vložce důkladně propláchněte pod tekoucí vlažnou vodou,
až již nebude patrné zakalení vody. Bílé ltrační rouno slouží k jemné mechanické ltraci.
Protože částečky nečistot zachycené ltračním rounem již nelze beze zbytku vyprat, je dovoleno
použít ltrační rouno pouze jednou. Použijte vždy nové ltrační rouno (objednací číslo 2616802).
Modrou ltrační síťku (objednací číslo 2616802) lze použít znovu 2 – 3 krát. Před opětovným použitím
ji šetrně vyperte pod tekoucí vodou, aby zůstaly zachovány bakterie, které se zde usídlily.
Tip: Při výměně hmoty SUBSTRAT pro smíchejte cca 1/3 použité ltrační hmoty s novým materiálem,
aby se kultury bakterií rychleji rozmnožily.
- Filtrační nádržku vymyjte a pak do ní opět vsuňte ltrační vložky. Nejspodnější ltrační vložku
přitiskněte na opěrná žebra a dbejte na to, aby každá následující ltrační vložka vždy dobře
seděla na předchozí. Pak položte na horní ltrační vložku nové ltrační rouno. Držadlo při tom
musí být zasunuté. Na rouno položte krycí mřížku a vložte předřazený ltr.
Pozor: Bílé ltrační rouno se nesmí vkládat pod držadlo ltrační vložky.
- Zkontrolujte, zda horní hrana ltru a prolové těsnění v horní části ltru nejsou znečištěné či
poškozené. Prolové těsnění v případě potřeby vyměňte. Horní hranu nádržky lehce nastříkejte
sprejem EHEIM Pegespray (objednací číslo 4001000), nasaďte horní část ltru a zavřete
všechny čtyři vyklápěcí uzávěry. Filtr postavte do spodní skříně.
- Opěr vložte bezpečnostní adaptér (viz operaci 17).
Upozornění: V pravidelných časových intervalech kontrolujte těsnost veškerých hadicových spojení.
- Aby se nádržka naplnila vodou, je třeba několikerým stisknutím pomocného sacího zařízení
obnovit cirkulaci vody. Pak ltr uveďte do chodu zapojením zástrčky do sítě.
Uupozornění: Sání funguje pouze v případě, že je předřazený ltr vyprázdněný!
Čištění hadic
Hadice pravidelně čistěte univerzálním čisticím kartáčkem EHEIM (objednací číslo 4005570).
Čištění komory čerpadla
23 Otočením závěrného prstence otevřete víko čerpadla a sejměte jej.
Upozornění: Magnetické pole těchto přístrojů může vyvolat elektronické nebo mechanické poruchy
nebo poškození jiných přístrojů. To platí i pro kardiostimulátory. Potřebné bezpečnostní odstupy naj-
dete v příručkách k těmto lékařským přístrojům.
151
čeština
Pozor: Při údržbě hrozí nebezpečí pohmoždění prstů v důsledku silných magnetických sil.
Rotor čerpadla vytahujte nejlépe kleštěmi.
24 Z komory čerpadla vytáhněte rotor čerpadla.
25 Keramickou osu opatrně opláchněte (nebezpečí zlomení) a všechny součásti včetně
komory čerpadla, mazacího kanálu a víka čerpadla očistěte měkkým kartáčkem
(čisticí sada, objednací číslo 4009560).
- Všechny součásti opět namontujte a komoru čerpadla uzavřete otočením závěrného
prstence.
Čištění indikátoru
- Odmontujte bezpečnostní adaptér (viz operaci 6). Vyprázdněte veškeré hadice.
Teprve pak otevřete hadicovou pojistku a hadice odpojte od bezpečnostního adaptéru.
26 Západky na zadní straně bezpečnostního adaptéru smáčkněte a víko indikátoru sejměte
směrem dopředu.
27 Pak víko indikátoru nasaďte výše a použijte jej k vypáčení skříně indikátoru z bezpečnostního
adaptéru.
28 Vyjměte skříň indikátoru.
29 Opatrně sejměte opěrný kroužek a plovák s pružinou vyjměte ze skříně indikátoru.
Dávejte pozor, abyste nepoškodili pružinu. Skříň indikátoru vyčistěte čisticím kartáčkem objednací
číslo 4009560. Plovák s pružinou opět vložte a xujte opěrným kroužkem. Skříň indikátoru opět na-
montujte do bezpečnostního adaptéru a víko indikátoru zatlačte tak, až západky zaklapnou.
Těsnění
Všechna těsnění nastříkejte při každém čištění sprejem EHEIM Pegespray, objednací číslo 4001000.
Tím zachováte dlouhodobě vláčnost těsnění a zvýšíte jejich životnost. V případě poškození je nutno
těsnění vyměnit (viz seznam náhradních dílů).
Nebezpečí!
Při pracích na ltru dbejte na to, aby do elektrických rozhraní nepronikla voda. Vytáhněte
síťovou zástrčku!
Při problémech si vyhledejte v internetu naše stránky www.eheim.de .
Co dělat, když …
152
čeština
Příčina
Odstranění
Filtrační vložky
namontovány ve špatné
poloze
Filtrační vložky a předřazený ltr vsuňte tak, aby ležely v zákrytu nad
sebou.
Přeplněné ltrační vložky Filtrační vložky nepřeplňujte. V případě potřeby dotykové plochy
vyčistěte.
Nesprávně namontovaná
dělicí přepážka
Dělicí přepážku zasuňte do ltrační nádržky tak, aby správně
zaklapla.
Nesprávně namontované
prolové těsnění
Těsnění vložte správně do drážky horní části ltru k tomu určené.
Zkontrolujte, zda není poškozené, v případě potřeby vyměňte
...Horní část ltru nelze zavřít
Příčina
Odstranění
Nejsou správně uzavřené
vyklápěcí uzávěry
Všechny vyklápěcí uzávěry správně zavřete
Znečištěné těsnicí plochy
nebo prolové těsnění
Těsnicí plochy vyčistěte a lehce nastříkejte sprejem EHEIM
Silikonfettspray objednací číslo 4001000
Chybí těsnění, příp. je
poškozené nebo špatně
vložené
Těsnění vložte správně resp. jej vyměňte
...Filtr je v horní části netěsný
Příčina
Odstranění
Klapka primárního ltru není
uzavřená
Zkontrolujte, zda klapka a její okolí nejsou znecištené,
v prípade potreby vycistete
Zkontrolujte správné uložení ventilové klapky
Předřazený ltr je naplněný
vodou.
Předřazený ltr vyprázdněte a opakujte proces sání. Sání funguje
pouze, když je předřazený ltr vyprázdněný!!!
...Pomocné sací zařízení nefunguje
Příčina
Odstranění
Nesprávná poloha páky
bezpečnostního adaptéru
Zkontrolujte polohu páky a v případě potřeby ji opravte
Znečištěný bezpečnostní
adaptér
Bezpečnostní adaptér vymontujte. Otevřete uzavírací páku a otvory
vyčistěte čisticím kartáčkem (objednací číslo 4005570)
Instalace hadic Zkontrolujte, zda hadice nejsou zlomené resp. zda někde není silně
zmenšený průřez
Znečištěná instalace hadic V pravidelných časových intervalech čistěte instalaci hadic, tj.
protáhněte univerzální čisticí kartáček (objednací číslo 4005570)
sacím a výtlačným potrubím resp. sacími trubkami a trubkou s
tryskami
...Výkon čerpadla silně poklesl
153
čeština
Příčina
Odstranění
Keramické pouzdro není
instalováno, nebo je
instalováno chybně
Keramické pouzdro správně instalujte a případně vyměňte.
Keramická osa prasklá Vyměňte keramickou osu.
...čerpadlo vydává za chodu silný hluk
Jen jedno sací potrubí je
naplněno vodou
Sací potrubí, které je naplněno vodou, stlačte prsty, až se druhé sací
potrubí také naplní vodou
Ucpaný sací koš Odstraňte hrubé nečistoty, vyčistěte ltrační koš
Silně znečištěná ltrační
hmota
Vyčistěte ltrační hmotu
Filtrační hmoty jako např.
EHEIM MECH / SUBSTRAT
pro jsou naplněny v síťce
Dlouhodobé ltrační hmoty nikdy neplňte do sítěných sáčků nebo
nylonových punčoch. To vede v krátké době k extrémnímu poklesu
výkonu čerpadla.
Filtrační hmota není správně
vyčištěná
Filtrační hmotu při čištění vyjměte z koše na ltrační hmotu a
propláchněte ji vlažnou vodou
Špatná struktura ltrační
hmoty
Zkontrolujte, zda struktura ltrační hmoty umožňuje námi doporučené
vrstvené ltrování. Nejspodnější ltrační vložku naplňte těsně pod
okraj hmotou EHEIM MECH. Obě zbývající ltrační vložky naplňte
rovněž těsně pod okraj hmotou SUBSTRAT pro. Bílé ltrační rouno
nikdy nepokládejte pod držadlo.
Špatně vložené ltrační
rouno
Po vložení horní ltrační vložky zasuňte držadlo a bílé ltrační rouno
položte na něj
Filtrační rouno nebylo
vyměněno
Filtrační rouno je nutno měnit při každém čištění (objednací číslo
2616802)
Znečištěné čerpadlo Vyčistěte komoru čerpadla, chladicí a mazací kanál sadou čisticích
kartáčků (objednací číslo 4009560) (viz kap. „Údržba a péče“)
Nesprávná cirkulace vody Filtr uveďte do chodu nasátím (viz popis v návodu). Dbejte na to,
aby vratný tok vody (výtlačná strana) byl během plnění nad vodní
hladinou, aby došlo k optimálnímu odvzdušnění přístroje.
Na hadicovém systému je
nainstalováno příliš mnoho
příslušenství
Připojené příslušenství snižuje výkon ltru. Zkontrolujte situaci a v
případě potřeby odstraňte zbytečné příslušenství nebo jej zapojte
přes zvláštní vodní okruh.
154
čeština
Příčina
Odstranění
Umístění ltru Horní hrana hlavy čerpadla by měla být alespoň 10 cm pod vodní
hladinou.Lepší je umístění pod akváriem.
Instalací hadic se nasává
vzduch
Zkontrolujte těsnost hadicových spojení, hadice v případě potřeby
vyměňte.
Přídavný přívod vzduchu
(membránové čerpadlo)
Výstup neinstalujte v blízkosti sací trubky
Silně znečištěné ltrační
hmoty
Vyčistěte ltrační hmoty
Filtrační hmoty jako např.
EHEIM MECH / SUBSTRAT
pro jsou naplněné v síťkách.
Dlouhodobá ltrační média se nikdy neplní do sítěných sáčků nebo
nylonových punčoch. To vede v krátké době k extrémnímu poklesu
výkonu čerpadla.
...Vzduch ve ltru
Příčina
Odstranění
Chybí napájení ze sítě Zapojte zástrčku do sítě
Zlomená osa Vyměňte osu (viz seznam náhradních dílů)
Chybí rotor čerpadla resp.
je zablokovaný kamínkem,
ulitou apod.
Namontujte rotor čerpadla, vyčistěte komoru čerpadla
...Čerpadlo neběží
slovenčina
Dakujeme,
že ste si kúpili nový vonkajší lter pre akvária EHEIM generácia High-Tech EHEIM professionel 3.
Tento inovačný systém je vďaka novo vyvinutému pomocnému nasávaciemu zariadeniu, funkčne
vyhovujúcemu bezpečnostnému adaptéru a vizuálnej kontrole prietoku veľmi komfortný a maximál-
ne bezpečný. Veľký objem nádrže, veľký horný predradený lter v spojení so zladenou štruktúrou
ltračnej hmoty pri tom zabezpečujú optimálne čistenie vody, vysoko účinné odbúravanie škodlivín, a
tým dobrý zdravotný stav obyvateľov Vášho akvária.
Praktická obsluha je veľmi jednoduchá a pohodlná. Všetko, čo potrebujete vedieť o prvej inštalácii,
starostlivosti a údržbe, nájdete v tomto podrobnom návode na obsluhu.
/