Basic XL BXL-SFN16 Uživatelský manuál

Kategorie
Fanoušci domácnosti
Typ
Uživatelský manuál
05-03-2012
BXL-SFN16
MANUAL (p. 2)
Stand fan
ANLEITUNG (S. 3)
Standventilator
MODE D’EMPLOI (p. 5)
Ventilateur sur pied
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 7)
Staande ventilator
MANUALE (p. 9)
Ventilatore con supporto
MANUAL DE USO (p. 10)
Ventilador de pedestal
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 12.)
Állványos ventilátor
KÄYTTÖOHJE (s. 14)
Jalustatuuletin
BRUKSANVISNING (s. 15)
Stående fläkt
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 17)
Ventilátor s podstavcem
MANUAL DE UTILIZARE (p. 19)
Ventilator cu picior
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 20)
Ανεμιστήρας δαπέδου
BRUGERVEJLEDNING (s. 22)
Ventilator med fod
VEILEDNING (s. 24)
Stående vifte
17
Underhåll:
Rengör endast med torr trasa. Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
Garanti:
Ingen garanti gäller vid ändringar eller modifieringar av produkten eller för skador som har uppstått på grund
av felaktig användning av denna produkt.
Allmänt:
- Utseende och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina ägare och är
härmed erkända som sådana.
- Den här bruksanvisningen producerades med omsorg. Dock kan inga rättigheter härröra. König Electronic
kan inte acceptera ansvar för några felaktigheter i denna manual eller dess konsekvenser.
- Behåll bruksanvisningen och förpackningen för eventuellt framtida behov.
Obs!
Produkten är märkt med denna symbol som betyder att använda elektriska eller elektroniska
produkter inte får slängas bland vanliga hushållssopor. Det finns särskilda återvinningssystem för
dessa produkter.
ČESKY
Ventilátor s podstavcem
Montáž základny a podstavce:
1. Vyjměte z balení základnu a části podstavce.
2. Otočte nastavovačem výšky v protisměru hodinových ručiček a vytáhněte ze stojanu ocelovou trubku.
Poté otočte nastavovačem výšky ve směru hodinových ručiček k jeho upevnění.
3. Vložte podstavec do základny a obě části upevněte pomocí matice.
4. Nastavte si požadovanou výšku ventilátoru.
Montáž hlavy ventilátoru a sloupku:
Vyšroubujte knoflík ve spodní části těla ventilátoru.
Vložte prodlužovací sloupek do otvoru těla ventilátoru a poté bezpečně utáhněte knoflík.
1. Vyjměte kryt vrtule a plastikovou matici z přední strany motorové hřídele a poté utáhněte plastikovou
matici. (obr. 1)
1. Zámek
2. Kryt vrtule
3. Zámek ochranné mřížky
4. Matice
5. Plast
2. Vložte vrtuli na hřídel a ujistěte se, že je kolíčková zarážka uchycena v drážce vrtule. K utažení vrtule
zašroubujte kryt vrtule v protisměru hodinových ručiček. (obr. 2)
1. Kryt vrtule
2. Zámek
3. Vrtule
4. Drážka
5. Kolíčková zarážka
3. Spojte přední a zadní ochranné mřížky a zajistěte je bočními zámky.
OBR. 2
OBR. 1
18
Pokyny k používání
Rychlost otáčení:
Použijte prosím tlačítko „speed“ (rychlosti otáčení ventilátoru) k zapnutí/vypnutí ventilátoru a nastavení
otáček:
0-Vypnuto 2-Střední
1-Nízké 3-Vysoké
Otáčení ventilátoru do stran:
Pro otáčení ventilátoru do stran stiskněte knoflík otáčení na horní straně krytu motoru.
K přímému proudění vzduchu knoflík otáčení ventilátoru povytáhněte.
Sklon ventilátoru:
Vyšroubujte nastavovací knoflík sklonu ventilátoru, nastavte si požadovaný sklon uchopením hlavy ventilátoru
a utáhněte knoflík.
Časovač:
Stiskněte časovač a zvolte si dobu chodu ventilátoru od 0 do 60 minut.
Údržba:
• K vyčištění ventilátoru jej otřete jemným kusem látky s mírným čisticím prostředkem. K čiště
plastikových částí ventilátoru nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
• K zajištění správné funkce ventilátoru pokapejte každých 12 měsíců přední a zadní ložiska motoru čistým
motorovým olejem.
• Před uskladněním ventilátor kompletně vyčistěte, zabalte ho do plastikového sáčku a uložte na chladné,
suché místo.
Upozornění:
• Před použitím ventilátoru si přečtěte všechny tyto pokyny abyste porozuměli jeho funkci.
• Jmenovité napětí a frekvence ventilátoru se musí shodovat s napájecím zdrojem.
Je-li ventilátor zapnut nestrkejte skrz ochrannou mřížku prsty ani jiné předměty.
• Při přenášení ventilátoru odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.
• Před čištěním odpojte ventilátor z el. sítě.
Bezpečnostní opatření:
Abyste snížili riziko úrazu elektrickým šokem, měl by být tento
výrobek otevřen POUZE autorizovaným technikem, je-li to
nezbytné. V případě, že dojde k závadě, odpojte výrobek ze sítě a
od jiných zařízení. Výrobek nevystavujte vodě nebo vlhkosti.
Údržba:
K čištění používejte pouze suchý hadřík. Nepoužívejte čisticí rozpouštědla ani abrazivní prostředky.
Záruka:
Jakékoli změny, modifikace nebo poškození zařízení v důsledku nesprávného zacházení se zařízením ruší
platnost záruční smlouvy.
Obecné upozornění:
- Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění.
- Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny
zákonem.
- Prestože manuál byl zpracován s maximalní péčí, tiskové chyby nejsou vyloučeny. Konig Electronic
nepřebírá zodpovědnost za za škody vzniklé v souvislosti s chybami v manuálu.
- Pro budoucí použití uschovejte tento návod a obal.
Upozornění:
Tento výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že se s výrobkem musí zacházet jako s
nebezpečným elektrickým a elektronickým odpadem a nelze jej po skončení životnosti vyhazovat s
běžným domácím odpadem. Pro likvidaci těchto výrobků existují zvláštní sběrná střediska.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26

Basic XL BXL-SFN16 Uživatelský manuál

Kategorie
Fanoušci domácnosti
Typ
Uživatelský manuál