Scarlett SC-294 Uživatelský manuál

Kategorie
Mikrovlnné trouby
Typ
Uživatelský manuál
www.scarlett-europe.com SC-2942
GB DESCRIPTION RUS 
· Door lock system
· Oven window
· Waveguide mica shield (DO NOT REMOVE!)
· Shaft
· Roller ring
· Glass tray
· Control panel
· STOP/CLEAR button
· Digital display
· TIME setting button
· DEFROST button
· REHEAT button
· TIMER button
· ADD MINUTE button
· POWER
· START
· CLOCK
· 
· 
·  (!)
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· REHEAT ()
· TIMER ()
· ADD MINUTE ()
· POWER ()
· START ()
· CLOCK ()
CZ POPIS BG 
· padky na dvích
· Przor ve dvích
· Uzávra vlnovodu (NESNÍMEJTE!)
· Osa
· Otokoleko
· Sklensa
· Ovládací panel
· Tlaítko STOP/STORNO
· Digitální displej
· Tlaítko nastavení DOBY pípravy potravin
· Tlaítko reimu ROZMRAZOVÁNÍ
· Tlaítko REHEAT (OHEV)
· Tlaítko TIMER (ASOVÝ SPÍNA)
· Tlaítko ADD MINUTE (PIDÁNÍ ASU)
· POWER (VÝKON)
· START (START)
· CLOCK (ASOVÉ ÚDAJE)
· 
· 
·  (!)
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· REHEAT ()
· TIMER ()
· ADD MINUTE ()
· POWER ()
· START ()
· CLOCK ()
PL OPIS RO DESCRIERE
· Zatrzask drzwiczek
· Okienko drzwiczek
· Zasuwa falowodu (NIE ZDEJMOWA!)
· O
· Piercie obrotowy
· Talerz szklany
· Panel sterujcy
· Przycisk STOP / REZYGNACJA
· Wywietlacz cyfrowy
· Przycisk nastawienia CZASU OBRÓBKI
· Przycisk trybu ROZMRAANIE
· Przycisk REHEAT (PODGRZEWANIE)
· Przycisk TIMER (WYCZNIK CZASOWY)
· Przycisk ADD MINUTE (DODAWANIE CZASU)
· POWER (MOC)
· START (URUCHOMIENIE)
· CLOCK (CZAS BIECY)
· Msuri Închiztorul uei
· Fereastra uei
· Uita undelor (NU SCHIMBAI!)
· Ax
· Inel rotativ
· Vas de sticl
· Panou de comand
· Buton STOP/DEZACTIVAT
· Afiaj numeric-display
· Buton pentru stabilirea TIMPULUI de preparare
· Buton pentru funcia DECONGELARE
· Buton REHEAT (REÎNCLZIRE)
· Buton TIMER (EMPORIZATOR)
· Buton ADD MINUTE (PRELUNGIRE TIMP)
· POWER (PUTERE)
· START (PORNIRE)
· CLOCK (CEAS)
UA  SCG 


 (!)

, 






REHEAT ()
TIMER ()
ADD MINUTE ()
POWER ()
START ()
CLOCK ()
- 
- 
-  (!)
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- REHEAT ()
- TIMER ()
- ADD MINUTE ()
- POWER ()
- START ()
- CLOCK ()
www.scarlett-europe.com SC-29410
CZ VOD K POUITÍ
BEZPENOSTPOKYNY
· Nesprávné manipulace se spotebiem mohou vést k jeho poruchám anebo zpsobit zranuivatele.
· Ped prvním pouitím spotebie zkontrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce odpovídají parametrm elektrické sít.
UPOZORNNÍ! Zástrka napájecího kabelu ru a uzemovací kontakt. Pipojujte spotebi pouze ke písluným uzemným zásuvkám.
· Pouívejte pouze v domácnosti a v souladu s tmto Návodem k pouití. Spotebi není uren pro prmyslové úely.
· Pouívejte pístroj pouze ve vnitních prostorách.
· Vdy vytáhnte zástrku ze zásuvky ped ním a v pípad, e spotebi nepouíváte.
· UPOZORNNÍ! Pouití trouby dtmi bez dohledu je povoleno pouze v pípad, kdy jim jsou dány písluné a srozumitelné bezpenostní pokyny
a vo nebezpeí, které me zpsobit nesprávné pouití trouby.
· Nenechávejte zapnutý spotebi bez dozoru.
· Pouívejte spotebi výhradn s písluenstvím z dodávky.
· Nepouívejte spotebi s pokozeným napájecím kabelem.
· UPOZORNNÍ! Pi pokození dvíek nebo tsnní je zakázáno pouití trouby, dokud ji odborník neopraví.
· UPOZORNNÍ! Pro zamezení nebezpeí zvýeného mikrovlnného záení, vekeré opravy spojené s demontáí jakýchkoli kryt s mikrovlnné
trouby sprovádt pouze odborník.
· Dávejte pozor a chrate ový kabel ped ostrými hranami a horkem.
· Netáhnte za napájecí kabel, nepekrucujte jej a neotáejte kolem tlesa spotebie.
· Pouívejte mikrovlnné trouby výhradn pro pípravu pokrm. V ádném pípad nesute v ní odv, papír nebo jiné pedmty.
· UPOZORNNÍ! Tekutiny a jiné potraviny nelze ohívat v zavených nádobách, jinak by tyto nádoby mohly explodovat.
· Pi ohívání pomocí mikrovlnné trouby nápoj, njakou dobu po ohívání me tekutina vele vait. Dávejte si na to pozor.
· Aby potraviny nepraskly bhem pípravy, ne je dáte do peící trouby, propíchnte noem nebo vidlikou tvrdou slupku nebo obal, nap. u
brambor, jablek, katan, klobas apod.
· Pi ohívání pomomikrovlnné trouby potravin v nádob z holavých hmot, jako teba plast a papír, pozorujte mikrovlnnou troubu, aby nedolo k
jejímu vzplanutí.
· Pro zamezení poáru v peící troub je teba:
dbát na to, aby se pokrmy nepipekly kvli píli dlouhé dob pípravy;
dávat do peící trouby pokrmy bez balení, vetn alobalu;
v pípad poáru v troub, neotevírejte dvíka, vypnte peící troubu a odpojte ji od elektrické sít.
· Nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu. Nepouívejte jí na uschovávání ehokoliv.
· Mikrovlnná trouba není urena pro konzervování potravin.
· Nedávejte potraviny pímo na dno trouby, pouívejte odnímatelnou mku nebo peka.
· Vdy kontrolujte teplotu pípravených pokrm, obzvlá jsou-li ureny pro dti. Nedávejte pokrmy ne stl hned, pokejte a trochu vychladnou.
· Mete se ídit kuchaskými recepty, pamatujte si vak, e se nkteré potraviny (demy, pudink, nádivky z mandlí, cukru nebo kandovaného
ovoce) zahejí velice rychle.
· Pro zamezení zkratu a pokození peící trouby dbjte na to, aby se do vtracích otvor nedostala voda.
UPOZORNNÍ:
· Pokrmy se pipravují ve speciálním nádobí, nedávejte je pímo na sklennou mísu, krom pípadu, které jsou zvlátn popsány v receptech.
· Pouívejte jen nádobí, které je ureno pro mikrovlnnou troubu.
· Vhodného pro pípravu v mikrovlnné troub nádobí pouívejte pesn v souladu s návodem výrobce nádobí.
· Pamatujte si, e se v mikrovlnné troub pokrmy ohívají mnohem rychleji ne nádobí, a proto pro zamezení popálenin dávejte pozor, kdy
vyndáváte nádobí s pokrmem z trouby a zvedáte poklici.
· Pedem odstrate z potravin nebo jejich obal kovovou stuku nebo alobal.
· V mikrovlnné troub nelze pipravovat vejce ve skoápkách.
NÁDOBÍ PRO MIKROVLNNOU TROUBU
UPOZORNNÍ! Sledujte informaci na nádobí a pokyny výrobce.
VHODNÉ
· áropevné sklo nejlepí látka nádobí pro mikrovlnnou troubu.
· Teplovzdorný plast v takovém nádobí nelze pipravovat pokrmy s velkým obsahem tuku nebo cukru. Nepouívejte nádobí, které se hermeticky
zavírají.
· Fajáns a porcelán vhodné pro pípravu v mikrovlnné troub, krom nádobí s pozlacením, postíbením namo ozdobnými kovovými elementy.
· Speciální obaly (papírové, plastové aj.) urené pro mikrovlnné trouby pesn splujte pokyny výrobce.
NEVHODNÉ
· Folie a teplovzdorné plastové sáky nejsou vhodné pro smaení masa a jekýchkoliv jiných potravin.
· Kovové nádobí (hliníkové, nerez aj.) a alobal* - stíní mikrovlny; pi kontaktu se vnitní plochou trouby mohou zpsobit jiskení a zkrat bhem
ípravy pokrm.
· *Mete pouívat na jednovrstvé balení nkterých ástí pokrm pro zamezení pehátí a pipalování. Dbejte na to, aby se alobal nedotýkal vnit
plochy trouby, minimálvzdálenost je 2 cm.
· Tavitelné plasty jsou nevhodné pro pípravu pokrm v mikrovlnné troub.
· Lakované nádobí psobením vysoké teploty se me lak roztavit.
· Obyejné sklo (vetn tvarového a silného) psobením vysoké teploty se mohou deformovat.
· Papír, sláma, devo psobením vysoké teploty mohou zaít hoet.
· Melaminové nádobí me pohltit mikrovlnné záení, mohlo by to zpsobit pukání nebo termodestrukci nádobí a prodlouit dobu pípravy
pokrm.
JAK ZJISTÍTE, E TOTO NÁDOBÍ JE VHODNÉ PRO MIKROVLNNOU TROUBU?
· Zapnte mikrovlnnou troubu a nastavte pepína provozních reim na maximální výkon (maximální teplotu), dejte do troubu na dobu 1 minuta
nádobí a vedle nho postavte sklenici s vodou (~ 250 ml).
· dobí vhodné pro pípravu pokrm v mikrovlnné troub bude mít stejnou teplotu, jako ped tím, co jste ho dali do trouby, a voda ve sklenici se
oheje.
PRAKTICKÉ RADY
· Pro rovnomrné ohívání pokrm obracejte je bhem pípravy.
· Nepouívejte nádobí s úzkým hrdlem, láhve, protoe mohou explodovat.
· Nepouívejte teplom pro mení teploty pokrm. Pouívejte pouze speciální teplomry urené pro mikrovlnné trouby.
NE SE OBRÁTÍTE NA SERVISNÍ SREDISKO
· Nezapíná-li se trouba, pekontrolujte, zda:
je zásuvka v provozu a v elektrické sít je proud;
je asova nastaven správn;
dvíka dolehla.
RADIOVÉ PORUCHY
· Mikrovllné trouby mohou zpsobit poruchy pi píjemu televizního a rozhlasového siglu.
· Aby poruchy byly minimální:
pravidelnistte dvíka a kovové tsnicí podloky;
www.scarlett-europe.com SC-29411
stavte televizor co nejdále od mikrovlnné trouby;
nastavte pijímaanténu pro nejlepí sledek.
pipojte mikrovlnnou troubu a pijíma do rzných línek elektrické sít.
NASTAVE
· Pekontrolujte, zda uvnit peící trouby nejsou balicí materiál a jiné pedmty.
· Pekontrolujte, zda nejsou pokozeny bhem peváení:
dvíka a kovové tsnipodloky;
tleso spotebie nebo przor;
vnitplochy trouby a dvíek.
· -li nová mikrovlnná trouba jakékoliv vady, obrate se k prodejci.
· Postavte mikrovlnnou troubu na rovnou horizontální plochu. Musí být dost pevná, aby vydrela váhu trouby (i s potravinami a nádobím).
· Neumísujte mikrovlnnou troubu v blízkosti zdroj tepla.
· Nestavte nic na mikrovlnnou troubu ani nezavírejte vtrací otvory.
· Pro normální provoz peící trouby je poteba volná prostora minimáln 20 cm shora, 10 cm zezadu a 5 cm z bok.
ÍPRAVA POKRM V MIKROVLNNÉ TROUB
· Silní vrstvy potravin dávejte na okraje mísy.
· Kontrolujte dobu pípravy, nastavujte minimální as a postupn ho pidávejte, pokud je to teba. Je-li doba pípravy píli dlouhá, pokrmy zanou
kouit a hoet.
· Pikrývejte pokrmy zajistí to rovnomrní ohívání a zamezí roztikování.
· Pro rovnomrní ohívání a rychlejí pípravu obracejte a míchejte pokrmy.
· Kulaté/zaoblené mísy na rozdíl od htanatých/obdélníkových také zajiují rovnomrní ohívání.
PROVOZ
· Zapojte mikrovlnnou troubu do elektrické sít.
· Dejte potraviny do trouby a zavete dvíka.
· Po kadém stisknutí jakéhokoliv tlaítka uslyíte potvrzující akustický signál.
AUTOMATICKÉ PIPOMÍNÁNÍ
· Po zakonení doby pípravy uslyíte 5 krátkých akustických signál.
ASOVÝ SPÍNA
· Je uren pouze pro poítání asových interval (NIKOLIV PRO NASTAVENÍ ASOVÝCH ÚDAJ NABO DOBY PÍPRAVY POTRAVIN).
· Stisknte tlaítko TIMER, na displeji se objeví 00:00.
· Napíklad pro odpoítávání 15 minut 20 vtein, pomoci tlaítek s íslicemi nastavte písluné údaje, na displeji se objeví 15:20.
· Stisknte tlaítko START a zane zptné odpoítávání doby pípravy.
UPOZORNNÍ: Nastavíte-li ve vteinovém poli íslo ví ne :59 (napíklad :66), po stisknutí tlaítka START se automaticky zmní na íslo :59.
ZASTAVENÍ PÍPRAVY
· Tato funkce je vhodná pro kontrolu stupn hotovosti pokrm.
· Mete zastavit pípravu potravin pouhým otevením dvíek. Kdy je zase zavete a stisknte START, píprava potravin bude pokraovat.
NASTAVENÍ ASOVÝCH ÚDAJ
· Hodinky pracují ve dvou formátech: 12 hodin.
· Pro nastavení aktuálního asu (nap. 11:30) stisknte tlaítko CLOCK.
· Stisknte tlaítka s íslicemi v tomto poadí: 1, 1, 3, 0, a tak nastavte hodiny a minuty.
· Stisknte tlaítko START.
· Na displeji se objeví nastavené asové údaje.
ÚROVN VÝKONU
· Podle tabulky nastavte výkon, stisknutím tlaítka POWER, nastavte poadovaný výkon. Po kadém dalím stisknutí se na displeji ukáe výkon
v %.
· Stisknte tlaítko TIME, na displeji se objeví 00:00.
· Pomoci tlaítek s íslicemi nastavte dobu pípravy potravin.
· Stisknte tlaítko POWER, potom stisknte tlaítko s íslicí odpovídající zvolenému reimu.
· Pro zaátek pípravy stisknte tlaítko START, na displeji se ukáe zvolený reim.
· Doporuované reimy pípravy rzných potravin
Kolikrát máte stisknout
tlaítko POWER
Údaje na
displeji
el
1 P: 10 Zachování teploty hotových pokrm, zmovámásla a smetanového sýra.
2 P: 20 Rozmraování ovoce. Zmování sla.
3 P: 30 Píprava masa, ízk a peen.
4 P: 40 Rozmrazovámasa, drbee a moských plod.
5 P: 50 Píprava kýty, drbee a jehního (celé), ebírek.
6 P: 60 Píprava telecího, ryby (celé), pudink a sladkých krém.
7 P: 70 Rychlý ohev hotových pokrm, obloených chlebí.
8 P: 80 Rychlý ohev hotových pokrm, obloených chlebí.
9 P: 90 Ohev e, pokrm s tstovinami, zeleninou.
10 P: 100
ivádvody do varu, píprava dezert, drbee, ryby, zeleniny, jemného masa,
drbee (celé).
AUTOMATICKÁ PÍPRAVA POTRAVIN
· Úrove výkonu a dobu pípravy nkterých potravin lze nastavit automaticky.
· Tato funkce je vhodná pouze pro pípravu popkornu (tlaítko ) a nápoj (tlaítko ).
· Po zakonení doby pípravy uslyíte 5 krátkých akustických signál.
Kolikrát máte stisknout tlaítko BEVERAGE 1 2 3 4
Poet álk 1 2 3 zpt k 1
Kolikrát máte stisknout tlaítko POPCORN
1 2 3 4
kg 0,1 0,08 0,04 zpt k 0,1
Váha
unce 3,5 3,0 1,5 zpt k 3,5
REIM ROZMRAZOVÁNÍ
· Tento reim dovoluje automatické rozmrazování 0.25 2 kg masa, drbee nebo moských plod vzhledem k jejich váze.
· Zvolte poadovanou váhu stisknutím tlaítka , za pt vtein mikrovlnná trouba zane pracovat.
· Uslyíte-li bhem rozmrazování nkolik krátkých akustických signál, otevete dka a otote nebo vyndejte potraviny.
· Po ukonení rozmrazování zazní nkolik krátkých akusticch signál.
Kolikrát máte stisknout
tlaítko
ibliváha potravin, kg/libry
www.scarlett-europe.com SC-29412
1 0,25 0.5
2 0,5 1.0
3 0,75 1.5
4 1,0 2.0
5 1,25 2.5
6 1,5 3.0
7 1,75 3.5
8 2,0 4.0
BLOKOVÁNÍ
· Nedovolujte, aby malé dti zapínaly mikrovlnnou troubu bez dohledu dosplých.
· Pro nastavení blokování stisknte tlaítko START tikrát. Na displeji se objeví nápis CHIL.
· Pro zruení blokování stisknte tlaítko «STOP/CLEAR» tikrát.
· Mikrovlnnou troubu nelze zapnout bhem celé doby, zatímco blokování je zapnuto.
ADD MINUTE (PIDAT MINUTU)
· Tato funkce umouje pímo (bez pouití tlaítek s íslicemi) zapnout mikrovlnnou troubu na dobu 1-10 minut pi 100% výkonu. Stisknte tlaítko
ADD MINUTE tolikrát, kolik minut chcete pidat.
· Funkce také umouje prodlouit o 1-10 minut dobu pípravy (krom reimAutomatická píprava a Rozmrazování). Stisknte tlaítko ADD
MINUTE tolikrát, kolik minut chcete pidat.
· V obou pípadech se na displeji objeví poet pidaných minut.
REIM REHEAT
· Tento reim dovoluje ohívat hotové pokrmy.
Kolikrák máte stisknout tlaítko REHEAT 1 2 3
Indikace displeje soup cass sing
Potraviny vývar v álku polévka hlavní dlo
kg 0,22 kg 0,34 kg 0,34 kg
ha
libry 8 1,5 álku 8
· Mikrovlnná trouba zane pracovat po stisknutí tlaítka REHEAT.
FUNKCE STOP/CLEAR (STOP/STORNO)
· Tato funkce slouí pro peruení práce mikrovlnné trouby nebo pro zruení nastavení.
· Je-li mikrovlnná trouba v provozu, na displeji se ukazuje zbývající doba pípravy.
· Stisknte tlaítko STOP/CLEAR pro doasné zastavení mikrovlnné trouby.
· Pro pokraování pípravy stisknte tlaítko START.
· Pro úplné zastavení mikrovlnné trouby stisknte tlaítko STOP/CLEAR dvakrát.
· Pracuje-li mikrovlnná trouba podle programu, stisknte tlaítko STOP/CLEAR pro zruení nastavení.
REIMY PÍPRAVY POTRAVIN
· Potraviny se pípravují jako obvykle, neteba ádné speciální zaízení.
· Pekontrolujte, zda se potraviny úpln rozmrazily (pokud byly mraené).
· Dejte potraviny na speciální rot nebo podnos a postavte je na otonou mísu.
· Pípravujte potraviny podle tabulky, pamatujte si vak, e je to pouze obecné rady.
Potraviny Úrove výkonu iblidoba pípravy porce o 450 g, min
MASO 8-10 3-16
DRBE 8 10-15
RYBA a MOSKÉ PLODY 10 5-9
UPOZORNNÍ: Doba pípravy me být zmna vzhledem k tvaru, velikosti a polohy potravin. Velké a silné kusy se pípravují déle, mení
rychleji.
· Rozmrazujte potraviny bez obalu ve mlké nádob nebo na rotu pro mikrovlnnou troubu, nutn pouívejte otonou sklennou mísu. Pi
zamrazování potravin dbejte na to, aby mly kompaktní tvar.
· Pikrývejte potraviny speciálními poklicemi nebo plastem, ohnte jeden z roh pro vypouní zbytk páry. Poklice se velmi ohívají bute
opatrní!
· Minimální vzdálenost mezi potravinami, nap. zeleninou, peivem apod. má být 2,5 cm, aby píprava byla rovnomrná.
· Je teba míchat, protoe na okraji se potraviny ohívají více.
· Potraviny dávejte do mikrovlnné trouby jednou vrstvou, silní kusy dávejte blíe k okraji.
· Propíchnte silný obal, aby se potraviny neroztrhly.
· Ohívejte pouze hotové nebo studené pokrmy, míchejte je.
· Popkorn pesn sledujte návod výrobce a nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dohledu. Není-li popkorn hotový za stanovenou dobu, perute
ípravu. Píli dlouhá doba pípravy me zpsobit poár.
VAROVÁNÍ: Nepouívejte obaly z hndého papíru pro pípravu popkorna a nepouívejte zbytky zrn. Nedávejte sáek s popkornem pímo na
sklennou mísu, dejte jej na talí.
UPOZORNNÍ: Bhem doby pípravy v mikrovlnné troub musíte potraviny otáet.
· Po uplynutí nastavené doby se mikrovlnná trouba automaticky vypne a zazní akustický signál.
UPOZORN: S otevenými dvíky nebude mikrovlnná trouba pracovat.
A ÚDRBA
· Ped ním vypnte mikrovlnnou troubu a odpojte ji od elektrické sít.
· Pokejte, a mikrovlnná trouba úpln vychladne.
· Otete ovládací panel, vní a vnitplochy vlhkým hadrem s mycím prostedkem.
· Nepouívejte útolátky ani brusné materiály.
· Pro odstranní nepíjemných zápach nalijte do njaké hluboké nádoby vhodné do mikrovlntrouby jednu sklenici vody se ávou jednoho
citrónu a dejte ji uvnit trouby. Nastavte asova na 5 minut, pepína reim do maximální polohy. A uslyíte zvukové signál a mikrovlnná
trouba se vypne, vyndejte nádobu a vytete mikrovlnnou troubu suchým hadrem.
SKLADOVÁNÍ
· Pekontrolujte, zda je mikrovlnná trouba odpojena od elektrické sít a úpln vychladla.
· Splnte vechny pokyny ásti A ÚDRBA.
· Skladujte mikrovlnnou troubu s pootevenými dvíky v suchem a chladném míst.
BGG

· .
·   ,        
.
! . .
· . .
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46

Scarlett SC-294 Uživatelský manuál

Kategorie
Mikrovlnné trouby
Typ
Uživatelský manuál