AL-KO MH 4001 R Uživatelský manuál

Kategorie
Sekačky na trávu
Typ
Uživatelský manuál
CZ 1 Překlad originálního návodu k použití
Všeobecné pokyny
Návod k obsluze si důkladně pročtěte. Seznamte
se se správným užíváním přístroje.
Návod k obsluze uschovejte pro pozdější užití
nebo pro dalšího majitele.
Dbejte bezpečnostních a varovných pokynů na
přístroji.
V návodu najdete následující symboly:
NEBEZBEČÍ
Toto označení se vztahuje k postupu práce
a provozu, které musí být respektovány,
aby se uživatel nebo jiné osoby nedostali
do nebezpečných situací.
POZOR
Toto označení se vztahuje k zásadám,
j
enž se musí dodržovat, aby se přístroj
nepoškodil.
POZNÁMKA
Tento informační symbol se vztahuje k
technickým údajům jenž musí být
respektovány.
Bezpečnostní pokyny
Uživatel
Přístroj nesmí používat děti a mladiství mladší 16
let a osoby, které nejsou obeznámeny s
návodem k obsluze. Místní ustanovení mohou
stanovit minimální věk pro užívání přístroje.
Noste dlouhé, přiléhavé kalhoty a pevné,
neklouzavé boty.
Pracovní oblast
Přístroj nepoužívejte na hrubém terénu s
kameny.
Terén, na kterém chcete pracovat, důkladně
zkontrolujte a odstraňte všechna cizí tělesa jako
například kameny, větve, dráty, kosti ....
Na cizí tělesa dávejte pozor také při práci s
přístrojem.
Pokud se v pracovní oblasti nacházejí osoby
(pozor na děti) nebo zvířata (pozor také na
drobná zvířata), nesmí být přístroj použit.
Provozní doby
Dodržujte provozní doby podle nařízení o sekání
trávníků (ochrana proti hluku) specifické pro
každý stát.
Provozní doby viz návod k obsluze.
S přístrojem pracujte pouze na denním světle
nebo při dobrém osvětlení.
Provoz
Před použitím přístroje vždy zkontrolujte jeho
vzhled. Přístroj se musí nacházet v bezpečném
provozním stavu.
Poškozené nebo opotřebované díly musí být
ihned vyměněny.
Přístroj používejte pouze v takovém technickém
stavu, který předepisuje výrobce.
Uživatel přístroje je odpovědný za nehody
způsobené jiným osobám nebo za poškození
jejich majetku.
Neodstraňujte bezpečnostní a ochranná zařízení
přístroje.
Při nastartování motoru nesmí stát nikdo před
přístrojem nebo před jeho pracovními nástroji
(plecí radličky) – pohon plecích radliček musí být
vypnut.
Nedávejte ruce a nohy do blízkosti rotujících dílů.
Přístroj s běžícím motorem nikdy nezvedejte a
nenoste. Počkejte, až se plecí radličky zastaví, a
odpojte konektor zapalovací svíčky.
Transportní kolo namontujte nebo odmontujte a
brzdnou spojku nastavujte pouze při vypnutém
motoru a stojících plecích radličkách.
Při jízdě s namontovaným transportním kolem
vypněte motor a počkejte, až se zastaví plecí
radličky.
Používat přístroj je povoleno pouze při dodržení
bezpečnostní vzdálenosti stanovené rukojetí.
Dodržujte bezpečnostní vzdálenost.
Pracujte vždy příčně ke svahu. Nepracujte
nahoru a dolů po svahu ani na svazích se
sklonem větším než 10°.
Výfuk a motor chraňte př
ed listy, trávou a
vytečeným olejem.
Přístroj nenechávejte bez dozoru – odpojte
konektor zapalovací svíčky.
Varování! Benzín je vysoce hořlavý!
Benzín skladujte pouze v nádobách k tomu
určených.
Tankujte pouze venku. Během plnění nekuřte!
Při běžícím motoru nebo při horkém přístroji
nesmí být otevřen uzávěr palivové nádrže a
nesmí být doplňován benzín.
K natankování používejte trychtýř nebo plnící
trubici, aby pohonná hmota nevytekla na motor,
na kryt nebo na zem.
Pokud benzín přeteče, nesmí být nastartován
Překlad originálního návodu k použití CZ 2
motor. Přístroj je nutno očistit. V žádném případě
nesmí být přístroj nastartován, dokud se
nerozplynou benzínové páry.
Z bezpečnostních důvodů benzínovou nádrž a
uzávěr nádrže při poškození vyměňte.
Nebezpečí popálení! Výfuk a části v
blízkosti výfuku mohou být až 80° horké.
Poškozené části výfuku vyměňte.
Neměňte nastavení regulátoru motoru.
Spalovací motor nikdy nenechávejte běžet v
uzavřených prostorách – nebezpečí otravy !
Náhradní díly a příslušenství
Používejte výhradně originální náhradní díly a
originální příslušenství.
Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v
konstrukci a provedení.
Význam symbolů na přístroji
Před uvedením do provozu si
přečtěte návod k obsluze !
Rotující nástroj ! Nepřibližujte
ruce a nohy !
Účely použití přístroje
Tento přístroj je určen pouze ke zpracování
předem zkypřené půdy.
Ke zpracování pevné půdy, např. pevně
ušlapaného trávníku, je tento přístroj nevhodný.
Další užívání tohoto přístroje s originálními
doplňky je povoleno pouze k tomu stanoveným
účelům.
Jiné užívání není povoleno.
Provozní doby:
Dodržujte prosím také komunální předpisy
týkající se provozování sekaček na trávu !
Montáž
Montáž se provádí dle obrázků 1 až 16.
Označení součástí
1 Páčka „spojka“
2 Páčka „plyn“
3 Páčka pro zpětný chod
4 Startovací lanko
5 Transportní kolo
6 Sekací nůž
7 Ochranné desky
8 Ochranný plech
9 Brzdová ostruha
Uvedení do provozu
Přístroj uveďte do provozu až po kompletní
montáži přístroje.
Před prvním uvedením do provozu
naplňte olej a benzín !Přitom
bezpodmínečně dbejte pokynu v
přiloženém návodu k obsluze benzínového
motoru dodaném výrobcem motoru.
Nastavení výšky rukojeti
Výšku rukojeti nastavte podle vaší tělesné výšky.
Běžné nastavení výšky odpovídá výšce boků.
Uvolněte šrouby na podstavci krytu.
Výšku rukojeti nastavte podle dlouhých
otvorů.
Šrouby opět utáhněte.
U modelů se zpětným chodem (MH xxxx
R) je řídící tyč výkyvná doleva a doprava.
Uvolněte hvězdicové držadlo (obr. 14),
nakloňte řídící tyč a hvězdicové držadlo opět
utáhněte.
Transportní kolo
Pomocí transportního kola lze motorovou
sekačku dopravit na dané místo.
Pro práci s motorovou plečkou odstraňte
transportní kolo.
Startování motoru
Při startování motoru nesmí být aktivována páka
spojky plecích radliček !
čku sytiče nastavte do polohy "START".
Lanko startéru rychle vytáhnětě a poté jej
nechejte pomalu navinout.
CZ 3 Překlad originálního návodu k použití
Spuštění plecích radliček
čku spojky zvedněte zcela nahoru a
pevně ji držte. Plecí radličky se začnou točit
až ve druhé polovině pohybu páky.
Vypnutí plecích radliček
Pusťte páku spojky..
Pustíte-li páku spojky, nesmí se plecí
radličky točit !
Zapnutí zpětného chodu
Zpětný chod nikdy nezapínejte během
pohybu vpřed. Hrozí těžké poškození
přístroje.
čku pro zpětný chod zvedněte až nadoraz.
Vypnutí zpětného chodu
čku pro zpětný chod uvolněte.
Vypnutí motoru
čku sytiče nastavte do polohy "STOP".
Údržba
Před veškterými údržbovými a čisticími
pracemi odpojte konektor zapalovací
svíčky!
Přístroj po použití vyčistěte.
Přístroj neostřikujte vodou. Voda v
zapalovacím zařízení nebo v karburátoru
může zapříčinit poruchy.
Pokud je přístroj nakloněn na stranu,
musí karburátor směrovat nahoru !
Odborná kontrola je nutná:
po najetí na překážku
při náhlém zastavení motoru
při pokřivení plecích radliček
při poškození převodovky
při poškození klínového řemene
Výměna převodového oleje:
Po každých 100 pracovních hodinách by měl být
zásadně vyměněn i olej pohonu. (Viskozita oleje
SAE 80).
Výměna oleje
Požadované množství oleje:
Typy řady 4000, 5000 cca 0,5 l.
Typ MH 350-4 cca 0,2 l.
Uvolněte šroub olejového uzávěru (obr. 19).
Nalijte nový olej.
Olej musí být vidět v plnicím otvoru.
Plnicí otvor opět pevně uzavřete uzavíracím
šroubem.
Motor:
Výměna oleje / vzduchový filtr / zapalovací
svíčka
viz návod k obsluze dodaný výrobcem motoru.
Seřizování bovdenových lanek
Jemné seřízení se provádí pomocí seřizovacího
šroubu na vrchní rukojeti a na podstavci motoru
(na koncích bovdenových lanek).
Uvolněte kontramatici.
Nastavte pomocí seřizovacího šroubu.
Správné nastavení:
Plecí radličky se mohou začít točit až v druhé
polovině pohybu páky.
Utáhněte kontramatici.
Tah plynu:
viz návod k obsluze dodaný výrobcem motoru.
Údržba a skladování
Předtím než začnete na přístroji provádět
jakékoliv práce,:
vypněte motor, počkejte, až se zastaví plecí
radličky, a odpojte konektor zapalovací svíčky.
Při manipulaci s plecími radličkami noste vždy
ochranné rukavice.
Přístroj s benzínem v nádrži nikdy neskladujte v
budovách, kde mohou benzínové páry přijít do
styku s otevřeným ohněm nebo s jiskrami
nebezpečí výbuchu!
Benzínovou nádrž vyprazdňujte pouze venku.
Před uskladněním v uzavřených prostorách
nechejte vychladnout motor.
Přístroj neostřikujte vodou.
Opravy přístroje mohou provádět pouze
autorizované odborné servisy.
Díly příslušenství
Místo brzdové ostruhy mohou být nainstalovány
různé díly příslušenství. Informujte se u Vašeho
prodejce.
Překlad originálního návodu k použití CZ 4
Ochrana životního prostředí,
likvidace
Obal je vyroben z recyklovatelného materiálu.
Obalový materiál prosím řádně zlikvidujte.
Pomoc při poruchách
Před veškerými údržbovými a čisticími pracemi odpojte konektor zapalovací svíčky !
Porucha Odstranění poruchy
Motor nechce naskočit. Natankujte benzín.
čku sytiče nastavte do polohy "START"
Konektor zapalovací svíčky nasaďte na zapalovací svíčku.
Zkontrolujte popř. vyměňte zapalovací svíčku.
Vyčistěte vzduchový filtr.
Klesá výkon motoru.
Vyčistěte vzduchový filtr.
Očistěte plecí radličky od zbytků rostlin.
Plecí radličky se netočí. Bovdenové lanko plecích radliček není správně
nastaveno.
Plecí radličky jsou na hřídeli převodovky uvolněny.
Poškozený klínový řemen autorizovaný servis
Porucha převodovky
autorizovaný servis
Poruchy, které nelze odstranit pomocí této tabulky, smí být odstraněny pouze autorizovaným
servisem.
CZ
11
Prohlášení o shodě ES
Tímto prohlašujeme, že tento produkt, tato do oběhu daná verze,
odpovídá požadavkům harmonizovaných směrnic EU,
bezpečnostní standardy EU a standardy specické pro tento produktt.
Produkt
Kultivátor
Sériové číslo
G2212215
Výrobce
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Zmocněnec
Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
89359 KOETZ
DEUTSCHLAND
Typ
MH 350-4 / 4000
4001R
5000
5001R
Směrnice EU
2006/42/EG
2004/108/EG
2000/14/EG
2002/88/EG
Harmonizované normy
EN 709:2000-03
EN 709/A4:2009-07
ISO 14982:1998-09
Hladina zvukového výkonu
naměřená / garantovaná
MH 350-4 / 4000 92 / 93 dB(A)
4001R 92 / 93 dB(A)
5000 92 / 93 dB(A)
5001R 92 / 93 dB(A)
Hodnocení shody
2000 /14/EG
příloha VIII
ORGANISMO NOTIFICATO SE-
CONDO
Reggio Emilia Innovazione
Via Sicilia 31
41122 Reggio Emilia - Italia
Nr. Istituto 1232
Kötz, 2011-12-07
Antonio De Filippo, Managing Director
Záruka
Případné materiálové nebo výrobní vady na přístroji odstraníme během zákonné lhůty na odstranění nedostatků podle naše-
ho uvážení buď opravou nebo náhradou. Lhůta na odstranění nedostatků se řídí právem země, kde byl přístroj zakoupen.
Naše záruka platí jen v případěi: Záruka zaniká v případě:
Řádné manipulace s přístrojem
Dodržení návodu k obsluze
Používání originálních náhradních dílů
Pokusu o opravu přístroje
Technických změn na přístroji
Nevhodném používání
(např. komerční nebo komunální využití)
Ze záruky je vyňato:
Poškození laku, ktré se týká normálního opotřebení
Rychle se opotřebující součásti, které jsou na kartě náhradních dílů označeny rámečkem XXX
XXX
(X)
Spalovací motory – na ně se vztahuje zvláštní záruka daného výrobce motoru
V záručním případě se obraťte s tímto prohlášením o záruce a dokladem o nákupu na Vašeho prodejce nebo na nejbližší
autorizovaný zákaznický servis. Příslibem záruky zůstávají zákonné nároky kupujícího vůči prodejci nedotčeny.
─────┐
─────┘
1 / 1

AL-KO MH 4001 R Uživatelský manuál

Kategorie
Sekačky na trávu
Typ
Uživatelský manuál