Festool HK 132/RS-HK Operativní instrukce

Značka
Festool
Kategorie
Elektrické nářadí
Modelka
HK 132/RS-HK
Typ
Operativní instrukce
HK 132 E
Originalbetriebsanleitung - Handkreissäge 9
Original Instructions - Circular Saw 16
Notice d’utilisation d’origine - Scie circulaire 24
Manual de instrucciones original - Sierra circular portátil 32
Istruzioni per l’uso originali - Sega circolare 40
Originele gebruiksaanwijzing - Cirkelzaag 48
Originalbruksanvisning -Cirkelsågar 56
Alkuperäiset käyttöohjeet - Käsipyörösaha 63
Original brugsanvisning - Rundsav 70
Originalbruksanvisning - Håndsirkelsag 77
Manual de instruções original - Serra circular manual 84
Оригинал Руководства по эксплуатации - Ручная дисковая пила 92
Originální návod k použití - Kotoučová pila 100
Oryginalna instrukcja eksploatacji -Ręczna pilarka tarczowa 107
710023_A / 2019-02-04
Festool GmbH
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com
100
1 Symboly ..........................................................100
2 Technická data ...............................................100
3 Ovládací prvky ................................................ 100
4 Použití ...........................................................101
5 Bezpečnostní pokyny .....................................101
6 Uvedení do provozu a obsluha ......................103
7 Nastavení ......................................................103
8 Pokyny pro práci ...........................................105
9 Použití příslušenství ......................................105
10 Údržba ...........................................................106
11 Životní prostředí ............................................106
CZ
Kotoučová pila HK 132 E
Původní návod pro používání
Obsah
1 Symboly
Varování před všeobecným nebezpečím
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
ečtěte si návod/pokyny!
Používejte respirátor!
Noste chrániče sluchu!
Noste ochranné rukavice!
Nepatří do komunálního odpadu.
Třída ochrany II
2 Technická data
Síťové napětí 220 - 240 V ~
Síťová frekvence 50-60 Hz
Jmenovitý příkon 2300 W
Počet otáček při chodu naprázdno 2200min
–1
Konstantní elektronika
Pozvolný rozběh
Pojistka proti přetížení
Pojistka proti přehřátí
Pilový kotouč ø 350mm
Vrtání 30mm
Šířka zubu 3,5mm
Tloušťka kotouče 2,5mm
Hloubka řezu při 60° 0 … 60mm
při 45° 0 … 90mm
Úhel řezu 0° … 60°
Hmotnost podle
EPTA-Procedure 01:2014 16 kg
3 Ovládací prvky
[1-1] Odsávací nástavec
[1-2] Páčka pohyblivého krytu
[1-3] Přídavné držadlo
[1-4] Přídavné držadlo pro obsluhu dvěma osobami
[1-5] Vodítko pro vodící lišty
[1-6] Šrouby vodítka
[1-7] Páčka úhlu řezu
[1-8] Ukazatel řezu
[1-9] Pohyblivý kryt
[1-10] Upínací šroub
[1-11] Rozpěrný klín
[1-12] Upínací šrouby rozpěrného klínu
[1-13] Spínač
[1-14] Blokovací kolík spínače
[1-15] Stupnice hloubky řezu
[1-16] Páčka pro nastavení hloubky řezu
[1-17] Přídavné držadlo pro obsluhu dvěma osobami
[1-18] Páčka úhlu řezu
[1-19] Stupnice úhlu řezu
[2-1] Šroub vodítka
[2-2] Vodící saně
[2-3] Vodítko (montáž vpravo)
[2-4] Vodítko pro vodící lišty
[3-1] Upínací šroub
[3-2] Upínací příruba
[3-3] Pilový kotouč
[3-4] Unášecí příruba
[3-5] Páčka pohyblivého krytu
[4-1] Přídavné držadlo
[4-2] Přídavné držadlo
[5-1] Ochranný kryt
[5-2] Příložka ochranného krytu
[5-3] Odsávací nástavec
[5-4] Rozpěrný klín
[6-1] Unášecí příruba
[6-2] Upínací příruba
[6-3] Hoblovací hlava
[6-4] Přídržný kolík
[6-5] Pohyblivý kryt hoblovací hlavy
[6-6] Pohyblivý kryt
[6-7] Kryt hoblovací hlavy
[6-8] Ochranný kryt
101
[7-1] Unášecí příruba
[7-2] Upínací příruba
[7-3] Sedlová hlava
[7-4] Přídržný kolík
[7-5] Pohyblivý kryt sedlové hlavy
[7-6] Pohyblivý kryt
[7-7] Kryt sedlové hlavy
[7-8] Ochranný kryt
Některé druhy zobrazeného nebo popsaného
příslušenství nejsou součástí dodávky.
4 Použití
Stroj je určen, za pomoci pevné opory, k provádění
podélných a příčných rovných řezů a řezů s úhlem
zkosení do 45° ve dřevě. S příslušnými pilovými listy
lze také řezat neželezné kovy, lehké stavební mate-
riály a plastické hmoty.
Smí se používat pouze pilové kotouče s následu
-
jícími parametry:
– Pilové kotouče podle EN 847-1
– Průměr pilového kotouče 350mm
– Šířka řezu 3,5mm
– Upínací otvor 30mm
– Tloušťka těla kotouče max. 2,5mm
– Vhodné pro otáčky až 2200min
-1
Nepoužívejte brusné kotouče.
Pilové kotouče Festool odpovídají normě EN847-1.
Řezejte pouze materiály, pro které je příslušný pilo
kotouč určený.
Toto elektrické nářadí smějí používat výhradně od
-
borníci nebo zaškolené osoby.
Za neurčené použití ručí sám uživatel.
Osoby mladší 16-ti let nesmí tento stroj ob
sluhovat.
5 Bezpečnostní pokyny
5.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny
Výstraha! ečtěte si všechny bezpečnostní
pokyny a instrukce. Chyba při dodržování va-
rovných upozornění a instrukcí může způsobit zásah
elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce uschovejte,
abyste je mohli použít i v budoucnosti.
Pojem „elektrické nářadí“, používaný v bezpečnostních
pokynech, se vztahuje na síťové elektrické nářadí (se
síťovým kabelem) a na akumulátorové nářadí (bez
síťového kabelu).
5.2 Bezpečnostní pokyny specifické pro dané
nářadí
Řezání
a)
NEBEZPEČÍ! Dbejte, aby vaše ruce byly v
bezpeč né vzdálenosti od místa řezu a od pilového
kotouče. Druhou rukou sví rejte přídavnou rukoje
nebo skříň motoru. Držíte-li pilu oběma rukama,
ruce nemohou být pořezány kotoučem.
b) Nesahejte pod materiál, který řežete. Ochranný
kryt vás nemůže ochránit před dotykem kotouče
pod řezaným kusem.
c) Přizpůsobte hloubku řezu tloušťce obrobku.
Viditelná část zubů pilového kotouče pod obrob
-
kem musí být menší než výška jednoho zubu.
d) Nikdy nedržte řezaný kus v ruce nebo přes koleno.
Upevněte obrobek na pevnou základnu. Je důležité,
aby byl řezaný kus řádně podepřen a nebezpečí
dotyku některé části těla, uváznutí ko touče nebo
ztráty kontroly bylo sníženo na nejmenší možnou
míru.
e) V případě, že pilový kotouč může při nějaké čin
-
nosti přijít do styku s elektrickým vedením pod
povrchem nebo s přívodem pily, držte nářadí za
úchopné části z izolačního materiálu. Kontakt s
„živým“ vodičem může způso bit, že také kovové části
nářadí se stanou „živými“ a způsobí úraz uživatele
elek trickým proudem.
f) Při podélném řezání vždy používejte vodicí pra
-
vítko nebo vodítko s rov nou hranou. Zlepšuje se
tak přesnost řezání a snižuje se nebezpečí uváznutí
kotouče.
g) Vždy používejte kotouče s upínací mi otvory správné
velikosti a tvaru (kosočtverečnými nebo kruho
-
vými). Pilové kotouče, které přesně neodpovída
upínacím součástem pily, mohou házet a způsobit
ztrátu kontroly.
h) Nikdy nepoužívejte poškozené nebo nesprávné
podložky nebo upínací ma tice kotouče. Podložky a
matice k upí nání kotouče byly konstruovány speciál-
ně pro vaši pilu s ohledem na optimální funkci a
bezpečnost práce.
Příčiny zpětného vrhu azpůsoby, jak mu může
uživatel zamezit:
- Zpětný vrh je náhlá reakce sevřeného, zablokova-
ného nebo nevyrovnaného pilo vého kotouče s ná-
sledkem nekontrolova telného pohybu pily směrem
vzhůru a od řezaného kusu směrem k uživateli.
- Je-li pilový kotouč sevřen nebo zcela za blokován
svírajícím se řezem, zastaví se a reakční síla mo
-
toru způsobí rychlé zpět né vymrštění pily směrem
k uživateli.
102
- Je-li pilový kotouč natočen nebo nevy rovnán v řezu,
zuby na zadním okraji kotouče mohou narazit shora
do povr chu dřeva, kotouč vyskočí z řezu a pila je
zpětně vymrštěna směrem k uživateli.
Zpětný vrh je důsledkem nesprávného používání
nářadí a/nebo nesprávných pracovních postupů a
podmínek a lze mu zabránit náležitým dodržováním
dále uvedených opatření:
a) Držte pilu pevně oběma rukama a paže mějte v
takové poloze, abyste byli schopní zachytit sílu
zpětného rázu. Vždy stůjte tak, abyste měli pilový
kotouč po straně, nikdy ne v jedné přímce s tělem.
Při zpětném rázu může okružní pila odskočit dozadu,
pracovník ale může sílu zpětného rázu zvládnout,
pokud učinil vhodná opatření.
b) Když se pilový kotouč zasekne nebo když přeru
-
šíte práci, uvolněte vypínač a držte klidně pilu v
obrobku, dokud se pilový kotouč úplně nezastaví.
Nikdy se nesnažte pilu z obrobku odstranit nebo
táhnout dozadu, dokud se pilový kotouč točí, jinak
může dojít ke zpětnému rázu. Zjistěte a odstraňte
příčinu zaseknutí pilového kotouče.
c) Pokud chcete znovu spustit pilu, která je uvízlá v
obrobku, vyrovnejte pilový kotouč v řezu a zkont
-
rolujte, zda nejsou zuby zaseklé v obrobku.Pokud
je pilový kotouč uvízlý, může po opětovném zapnutí
pily vyjet z obrobku nebo způsobit zpětný ráz.
d) Velké desky podepřete, abyste zabránili riziku
zpětného rázu způsobeného zaseklým pilovým
kotoučem. Velké desky se mohou působením vlastní
hmotnosti prohnout. Desky je nutné podepřít na
obou stranách, jak v blízkosti štěrbiny řezu, tak
také na hraně.
e) Nepoužívejte tupé nebo poškozené pilové kotouče.
Pilové kotouče s tupými nebo špatně vyrovnanými
zuby způsobují v důsledku úzké štěrbiny řezu větší
ení, uváznutí pilového kotouče a zpětný ráz.
f) Před řezáním pevně utáhněte nastavení hloubky
řezu a úhlu řezu. Pokud se během řezání nastavení
změní, může pilový kotouč uváznout a může dojít
ke zpětnému rázu.
g) U „řezů zanořením“ do stěn nebo jiných míst,
do kterých nevidíte, buďte obzvláště opatrní.
Zanořující se pilový kotouč se může při řezání za
-
blokovat ve skrytých předmětech a způsobit zpětný
ráz.
Funkce ochranného krytu
a) ed každým použitím zkontrolujte, zda se spodní
ochranný kryt řádně zavírá. Nepracujte s pilou,
pokud se spodní ochranný kryt nepohybuje volně
a nezavírá se okamžitě. Nikdy nezajištujte spodní
ochranný kryt v oteené poloze např. svěrkami
nebo přivázáním. Dojde-li k neúmysl nému pádu
pily na zem, spodní ochranný kryt se může ohnout.
Odklopte spodní ochranný kryt pomocí odklápěcí
páčky a ujistěte se, zda se pohybuje volně a při
jakémkoliv úhlu otevření nebo nastave né hloubce
řezu se nedotýká pilového kotouče ani žádné jiné
části pily.
b) Kontrolujte funkci pružiny spodní ho ochranného
krytu. Není-li funk ce ochranného krytu a jeho
pružiny správná, je nutné nechat tyto části před
použitím opravit. Spodní ochran ný kryt může po
-
malu reagovat z důvodu poškození některé části,
lepivých usaze nin nebo nánosu nečistot.
c) Spodní ochranný kryt by měl být od klápěn ručně
pouze ve speciálních případech řezání, jako např.
řezy „po nořením do materiálu“ nebo „složené
řezy“. Ochranný kryt odklopte pomo cí odklápěcí
páčky a uvolněte jej v okamžiku, kdy pilový kotouč
pro nikne do materiálu. Ve všech ostatních přípa
-
dech řezání by měl spodní ochranný kryt fungovat
automaticky.
d) ed položením pily na pracovní stůl nebo na
podlahu vždy kontrolujte, zda spodní ochranný
kryt zakrývá pilový kotouč. Nechráněný dobíhající
kotouč způsobí zpětný pohyb pily a řeže všechno,
co mu přijde do cesty. Buďte si vědomi toho, jak
dlouho trvá zastavení kotouče po uvolnění spínače.
Funkce rozvíracího klínu
a) Používejte správný rozpěrný klín, kte rý odpovídá
používanému pilovému kotouči. Aby byl rozpěrný
klín funkč ní, musí být tlustší než těleso pilového
kotouče, avšak tenčí než šířka řezu daná rozvedením
zubů pilového kotouče.
b) Seřiďte rozvírací klín podle popisu v tomto návodu
k obsluze. Nesprávná tloušťka, nesprávná poloha a
nesprávné vyrovnání mohou zapříčinit, že rozvírací
klín účinně nezabrání zpětnému rázu.
c) Vždy používejte rozpěrný klín, s vý jimkou přípa
-
dů, kdy řežete ponoře ním kotouče do materiálu.
Po takovém řezání musí být rozpěrný klín znovu
namon tován. Při řezání ponořením kotouče do
materiálu rozpěrný klín naráží do řezané ho kusu
a může způsobit zpětný vrh.
d) Aby byl rozpěrný klín funkční, musí se nacházet v
drážce řezu. Rozpěrný klín nezamezuje zpětnému
vrhu v přípa dě krátkých řezů.
e) Nepracujte s pilou, je-li rozpěrný klín ohnutý. I
lehký dotyk s ochranným kry tem může zpomalit
zavírání ochranného krytu.
103
5.3 Hodnoty emisí
Hodnoty hlučnosti zjištěné podle EN 62841 (viz
prohlášení o shodě ES) činí typicky:
Akustická hladina L
PA
= 102 dB (A)
Hladina akustického tlaku L
WA
= 113 dB (A)
Nepřesnost K = 3 dB (A)
POZOR
Hluk vznikající při práci může poškodit sluch.
f Používejte ochranu sluchu!
Hodnota vibrací ah (součet vektorů ve třech směrech)
a nejistota K zjištěné podle EN 62841 (viz prohlášení
o shodě ES):
Dřevo/kov a
h
= 3,1 m/s
2
Nejistota K = 1,5 m/s
2
Uvedené emitované hodnoty (vibrace, hlučnost)
slouží k porovnání nářadí,
jsou vhodné také pro předběžné posouzení zatížení
vibracemi a hlukem při použití nářadí,
vztahují se k hlavním druhům použití elektrického
nářadí.
POZOR
Emise hluku se mohou – vzávislosti na druhu
použití elektrického nářadí azejména na druhu
zpracovávaného obrobku – během skutečného
použití elektrického nářadí od uvedených hodnot
lišit.
f Určete bezpečnostní opatření pro ochranu
obsluhy, která spočívají na odhadu zatížení
během skutečných podmínek použití. (Přitom
je třeba zohlednit všechny části provozního
cyklu, např. doby, ve kterých je elektrické nářadí
vypnuto, adoby, ve kterých je sice zapnuté, ale
běží bez zatížení.)
6 Uvedení do provozu a obsluha
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu, pokud je nářadí používáno při
nesprávném napájení ze sítě.
- Síťové napětí a frekvence zdroje elektrické
energie musí souhlasit s údaji na typovém štítku
- V Severní Americe se smí používat pouze nářadí
Festool s napětím 120 V/60 Hz.
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
f Před jakoukoliv manipulací s nářadím vytáhněte
síťovou zástrčku ze zásuvky.
Nastavení rozpěrného klínu
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu, pokud není rozpěr ný klín
správně nastaven.
Rozpěrný klín [1-11] je nutno z bezpečnost ních
důvodů vždy používat. Rozpěrný klín zabraňuje u
dlouhých řezů sevření pilového kotouče.
Uvolněte šrouby [1-12], nastavte rozpěrný klín [1-11]
a šrouby opět pevně utáhněte (viz obrázek).
Následně prověřte funkci pohyblivého krytu [1-9].
Zapnutí/Vypnutí:
Zapnutí:
Stiskněte blokovací tlačítko [1-14].
Stlačte spínač [1-13] a držte jej ve stlačeném sta vu.
Upozornění: Spínač nelze zaaretovat.
Vypnutí:
Uvolněte spínač [1-13].
7 Nastavení
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
f Před jakoukoliv manipulací s nářadím vytáhněte
síťovou zástrčku ze zásuvky.
7.1 Elektronika motoru
Pomalý rozběh
Elektronicky regulovaný pozvolný rozběh zabezpečuje
plynulý rozběh stroje bez škubání a potřebuje malý
spouštěcí proud (nutná slabší pojistka).
104
Konstantní otáčky
edvolené otáčky motoru jsou elektronicky udržovány
na konstantní hodnotě. Tím je ipři zatížení dosaženo
rovnoměrné rychlosti řezu.
Zajištění proti přetížení
Při extrémním přetížení (podélné řezy, používání
tupých kotoučů) může odběr proudu značně překročit
přípustnou jmenovitou hodnotu. V tomto případě
chrání motor před spálením elektronická pojist-
ka proti přetížení. Motor se přitom prostřednictvím
„elektronické ochranné spojky“ odpojí a okamžitě po
odlehčení běží opět dále.
Teplotní pojistka
Extrémní přetížení při nepřetržitém provozu vede
k zahřívání motoru. Pro ochranu před přehřátím
(spálením motoru) je vestavěna elektronická teplot
-
ní pojistka. Před dosažením kritické teploty vypne
elektronika motor. Po ochlazení, vrozmezí asi 3 až
5minut, je přístroj opět připraven kpoužití aplně
zatížitelný. Doba ochlazení se výrazně zkrátí, pokud
přístroj poběží na volnoběžné otáčky.
7.2 Nastavení hloubky řezu
Uvolněte upínací páčku [1-16].
Pomocí stupnice [1-15] nastavte hloubku ře zu na
požadovaný rozměr.
Zdvižení: menší hloubka řezu
Spuštění: větší hloubka řezu
Upínací páčku [1-16] opět utáhněte.
Hloubka řezu je správně nastavena teh dy, když pilo
kotouč nevyčnívá na spodní straně více než 3mm z
obrobku.
7.3 Nastavení úhlu řezu
Uvolněte stavěcí páčky [1-7] a [1-18].
Nastavte úhel řezu pomocí stupnice [1-19] na
požadovanou hodnotu (Úhlová stupnice je dělena
po 1°).
Utáhněte opět stavěcí páčky [1-7] a [1-18].
VÝSTRAHA
U šikmých řezů je maximální hloubka řezu
omezena.
7.4 Značka řezu
Průběh řezu pily je závislý na nastavení úhlu řezu a
Ize ho odečíst na značce řezu.
7.5 Vodící pravítko
Do vodících saní [2-2] lze zleva a zprava zasunout
vodítka [2-3], [2-4].
Vodítko pevně přišroubujte šroubem [2-1].
7.6 Odsávání
POZOR
Vdechovaný prach může poškodit dýchací cesty.
f Nářadí by mělo být trvale připojeno k od-
sávacímu zařízení.
f Při prašných pracech noste respirátor.
K odsávání prachu lze na otvor pro odvod pilin nasadit
odsávací nástavec, pomocí kterého lze připojit běžné
odsávací hadice vysavačů.
7.7 Výměna pilového kotouče
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění.
f Před výměnou pilového kotouče vy táhněte
zástrčku ze zásuvky.
f Noste ochranné rukavice!
Řezný výkon a kvalita řezu jsou podstatně zá vislé na
stavu a tvaru zubů pilového kotouče. Proto používejte
pouze ostré a pro daný opra covávaný materiál vhodné
pilové kotouče.
Pomocí páčky [3-5] natočte pohyblivý ochran ný kryt
zpět.
Nasaďte očištěný pilový kotouč podle obráz ku a pevně
jej zašroubujte. Přitom dbejte na správné uložení
unášecí příruby [3-4] a upí nací příruby [3-2]. Vrtání
pilového kotouče [3-3] musí lícovat s unášecími kolíky
unášecí příruby [3-4].
VÝSTRAHA
Nebezpečí poranění.
f Při nasazení pilového kotouče dbejte na to, aby
orientace zubů souhlasila se směrem otáčení
motoru (šipka na ochranném krytu).
f Prověřte funkci pohyblivého ochran ného krytu.
Pevně přišroubujte šroub se šestihrannou hlavou [3-1]
přiloženým klíčem SW19. Přitom rovněž přiloženým
jednoduchým očkovým klíčem z druhé strany přidržujte
upínací přírubu [3-2].
Demontáž provádějte v opačné posloupnosti.
105
8 Pokyny pro práci
- Neřezejte do hřebíků ani šroubů.
- Nesmí se zpracovávat azbestový materiál.
- Nepoužívejte pilové kotouče s trhlinami nebo s
tvarovými změnami. Používejte pouze ostré pilové
kotouče, které jsou optimální pro daný materiál.
- V žádném případě nepoužívejte brusné kotouče!
- Nesmí se používat pilové kotouče z vysoko legované
rychlořezné oceli (HSS-ocel).
- Příliš silný posuv snižuje výkonnost stroje a sni-
žuje životnost pilového kotouče.
- Používejte ostré pilové kotouče a takové, které jsou
pro daný materiál optimální.
- Lehká olejová vrstva na pilovém kotouči zabraňuje
rezivění.
- Čistěte pilový kotouč ihned po použití, protože
zbytky pryskyřic a lepidel způso bují nekvalitní řezy.
8.1 Zpracovávání různých materiálů
Dřevo
Správna volba pilového kotouče se řídí dru hem dřeva,
kvalitou dřeva a jsou-li požado vány podélné nebo
příčné řezy.
Prach z bukového a dubového dřeva je obzvláště zdraví
škodlivý, proto pracujte pouze s odsáváním prachu.
Plasty
Při řezání plastů, zvláště PVC, vznikají dlou hé, spirálo
-
vé třísky, které mohou být nabity statickou elektřinou.
Tím může dojít k ucpání otvoru pro odvod pi lin a
zadření pohyblivého krytu [1-9]. Je vhodné použít
odsávání prachu.
Stroj veďte proti obrobku v zapnutém stavu a opatrně
nařezávejte. Řežte plynule a bez přerušení, pilo
zuby se potom tak rychle nezalepí.
Neželezné kovy
Používejte ostrý pilový kotouč pouze k tomu určený.
To zaručuje čistý řez a zamezuje vzpříčení pilového
kotouče.
Stroj veďte proti obrobku v zapnutém sta vu, opatrně
nařízněte a řežte malým posu vem bez přerušení.
U profilů začínejte s řezem vždy na užší straně, u
U-profilů nezačínejte s řezem na otevřené straně.
Dlouhé profily podepřete, protože jinak při „překlopení“
se pilový kotouč vzpříčí a stroj může vyjet z řezu.
Materiály s podílemminerálů (lehké stavební ma
-
teriály)
- Přípustné je pouze řezání za sucha.
- Používejte odsávání prachu. Vysavač musí být
vhodný pro odsávání kamen ného prachu.
8.2 Obsluha dvěma osobami
Stroj má několik držadel, které v závislosti na kon-
stelaci umožňují obsluhu jednou nebo dvěma osobami.
Obr. 4a - obsluha jednou osobou.
Obr. 4b - - obsluha dvěma osobami.
9 Použití příslušenství
Zařízení k hoblování NS-HK 250x50 a zařízení k
frézování RS-HK 160x80 z programu příslušenství
Festool umožňují rozšířit oblast použití kotoučové pily.
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
f Před jakoukoliv manipulací s nářadím vytáhněte
síťovou zástrčku ze zásuvky.
9.1 Hoblovací zařízení NS-HK 250x50
Hoblovacím zařízením lze hoblovat drážky o hloubce
až 80mm a šířce až 50mm (viz uvedené náčrtky).
Nastavte pilu naminimální hloubku řezu.
Vyjměte pilový kotouč [3-3] dle popisu v kapitole 7.7
(výměna pilového kotouče).
Odšroubujte tyto díly:
[5-1] ochranný kryt
[5-2] příložka ochranného krytu
Odsávací nástavec [5-3]
Rozpěrný klín [5-4]
Nasaďte vyčištěnou hoblovací hlavu [6-3] podle obráz
-
ku a pevně ji přišroubujte. Dbejte přitom na správnou
polohu unášecí příruby [6-1] a upínací příruby [6-2].
Vrtání hoblovací hlavy [6-3] musí lícovat s unášecími
kolíky unášecí příruby [6-1]. K přidržení hlavy nasaďte
kolík [6-4] do otvoru hoblovací hlavy.
Našroubujte kryt [6-5] na pohyblivý kryt [6-6].
Našroubujte kryt [6-7] na ochranný kryt [6-8].
Nastavte hloubku hoblování dle popisu v kapitole 7.2
(Nastavení hloubky frézování)
9.2 Frézovací zařízení RS-HK 160x80
Frézovacím zařízením lze frézovat drážky podle
následně uvedených náčrtků. K tomuto účelu lze
frézovací zařízení vychýlit maximálně o 45°.
106
Nastavte pilu naminimální hloubku řezu.
Vyjměte pilový kotouč [3-3] dle popisu v kapitole 7.7
(výměna pilového kotouče).
Odšroubujte tyto díly:
[5-1] ochranný kryt
[5-2] příložka ochranného krytu
Odsávací nástavec [5-3]
Rozpěrný klín [5-4]
Nasaďte vyčištěnou sedlovou hlavu [7-3] podle obrázku
a pevně ji přišroubujte. Dbejte přitom na správnou
polohu unášecí příruby [7-1] a upínací příruby [7-2].
Vrtání sedlové hlavy [7-3] musí lícovat s unášecími
kolíky unášecí příruby [7-1]. K přidržení hlavy upevnění
z druhé strany nasaďte kolík [7-4] do otvoru sedlo
hlavy.
Našroubujte kryt [7-5] na pohyblivý kryt [7-6].
Našroubujte kryt [7-7] na ochranný kryt [7-8].
Nastavte hloubku frézování dle popisu v kapitole 7.3
(Nastavení hloubky frézování)
Hloubku frézování v závislosti na frézovacím úhlu
můžete odečíst na ochranném krytu.
10 Údržba
VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem
f Před jakoukoliv manipulací s nářadím vytáhněte
síťovou zástrčku ze zásuvky.
f Veškerou údržbu a opravy, které vyžadují
otevření krytu motoru, smí provádět pouze
autorizovaný zákaznický servis.
Servis aopravy smí provádět pouze výrobce
nebo servisní dílny: nejbližší adresu najdete
na:
www.festool.cz/sluzby
EKAT
1
2
3
5
4
Používejte jen originální náhradní díly Fes-
tool! Obj. č. na:
www.festool.cz/sluzby
Dodržujte následující pokyny:
f Pro zajištění cirkulace vzduchu musí být chladicí
otvory v krytu vždy volné a čisté.
f Ze všech otvorů elektrického nářadí vysajte
úlomky, třísky apiliny.
f Pohyblivý kryt se musí vždy volně pohybovat
asamočinně zavírat. Prostor kolem pohyblivého
krytu udržujte vždy čistý. Prach atřísky odstraňte
vyfoukáním stlačeným vzduchem nebo štětcem.
f Elektrické nářadí skladujte pouze vsuché míst
-
nosti, vprostředí, které nepodporuje korozi.
Po cca 200 hodinách provozu se musí pro vést nás-
ledující práce:
f Kontrola délky kartáčů. Kartáče kratší než 5mm
vyměnit za nové.
f Výměna mazacího tuku v převodové skří ni a
ložiskách.
11 Životní prostředí
Nevyhazujte elektrická nářadí do domovního
odpadu! Nechte ekologicky zlikvidovat nářadí,
příslušenství aobal! Dodržujte přitom platné národní
předpisy.
Pouze EU: Podle Evropské směrnice o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních a aplikace
v národním právu se musí vyřazené elektrické
nářadí shromažďovat odděleně a musí se ekologicky
recyklovat.
Informace k REACh:
www.festool.com/reach
/

Tato příručka je také vhodná pro