EHEIM aquaproLED 126 Návod k obsluze

Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

de
Bedienungsanleitung
no
Bruksanvisning
en
Operating manual
Käyttöohje
fr
Mode d’emploi
cs
Návod k obsluze
it
Istruzioni per l‘uso
hu
Használati utasítás
es
Manual de instrucciones
sl
Navodilo za upravljanje
nl
Bedieningshandleiding
ro
Manual de utilizare
da
Betjeningsvejledning
ru
Руководство по обслуживанию
sv
Bruksanvisning
74
Čeština
Překlad originálního návodu k použití
Akvarijní set aquapro LED
1. Obecné pokyny pro uživatele
Informace o použití návodu k obsluze
Před prvním uvedením do provozu musíte přečíst celý návod k obsluze a musíte mu porozumět.
Považujte návod k obsluze za součást výrobku a dobře jej uchovejte v dosahu.
Při předání zařízení třetím osobám předejte s přístrojem i tento návod k obsluze.
Vysvětlení symbolů
Následující symboly jsou použity na přístroji.
Zařízení se smí používat pouze v interiérech pro akvaristické účely.
Symbol upozorňuje na to, že rozestup mezi spodní stranou světla a nejvyšší hladinou vody musí činit minimálně 15 mm.
Nebezpečí poranění očí.
Symbol upozorňuje na to, že nikdy nesmíte delší dobu hledět do světla, protože hrozí poškození zraku.
Přístroj má třídu ochrany III (malé bezpečné napětí).
Přístroj má třídu ochrany II.
Symbol upozorňuje na to, že přístroj je chráněn proti silně vystřikující vodě a dočasnému ponoření.
Symbol upozorňuje na to, že přístroj je chráněn proti trvalému ponoření.
Přístroj je schválen podle příslušných národních předpisů a směrnic a odpovídá normám EU.
Následující symboly a klíčová slova jsou použita v tomto návodu k obsluze.
NEBEZPEČÍ!
Symbol upozorňuje na hrozící nebezpečí úrazu elektrickým proudem, která mohou mít za následek smrt nebo těžké
poškození zdraví.
NEBEZPEČÍ!
Symbol upozorňuje na hrozící nebezpečí, která mohou mít za následek smrt nebo těžké poškození zdraví.
VAROVÁNÍ!
Symbol upozorňuje na hrozící nebezpečí, která mohou mít za následek středně těžké až lehké poškození zdraví nebo
ohrožení zdraví.
min. 15 mm
IP67
IPX8
75
Čeština
POZOR!
Symbol upozorňuje na nebezpečí věcných škod.
Pokyn s užitečnými informacemi a tipy.
Konvence zobrazení
Odkaz na vyobrazení, zde odkaz na vyobrazení A
Výzva k provedení činnosti.
2. Oblast použití
Přístroj a všechny části, které jsou součástí dodání, jsou určeny pro soukromé využití a smí se používat výhradně:
pro akvaristické účely
se sladkou vodou
v interiérech
s použitím nástavbových dílů, které jsou doporučeny výrobcem,
při dodržení technických údajů
Pro přístroj platí následující omezení:
nepoužívejte jej pro komerční nebo průmyslové účely
3. Bezpečnostní pokyny
Pokud se přístroj používá neodborně, případně v rozporu s účelem použití nebo jsou zane-
dbány bezpečnostní pokyny, může přístroj představovat riziko poškození života a zdraví i
riziko věcných škod.
Pro Vaši bezpečnost
Obal přístroje nedávejte do rukou dětem, protože jim hrozí nebezpečí (Nebezpečí
udušení!).
Tento přístroj smějí používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, senzoric-
kými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí
pouze pod dozorem, nebo po poučení o bezpečném použití přístroje, a poté, co
porozuměly nebezpečím, která z jeho použití plynou. Nenechávejte děti, aby si
s přístrojem hrály. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
Před použitím proveďte vizuální kontrolu a ujistěte se, že přístroj, a zejména síťový
kabel a zástrčka, nejsou poškozeny.
Nikdy se delší dobu nedívejte přímo do světla, protože riskujete poškození zraku.
Opravy smí provádět výhradně autorizovaný servis EHEIM.
⌦A
76
Čeština
Provádějte pouze takové práce, které jsou popsány v tomto návodu k použití.
Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství k přístroji.
Přístroj musí být jištěn proudovým chráničem se jmenovitým reziduálním proudem
maximálně 30 mA. V případě dotazů nebo problémů se obraťte na kvalikované
elektrikáře.
Ihned odpojte všechny přístroje v akváriu od elektrické sítě při prosakování, příp.
pokud reagují proudové chrániče.
V zásadě odpojujte všechny přístroje v akváriu od elektrické sítě, pokud se nepo-
užívají, před jejich demontáží nebo montáží a před každým čištěním a údržbovými
pracemi.
Dbejte na návody k použití LED světel EHEIM classicLED, akvarijního ohřevu EHEIM
thermocontrol a vnitřního ltru EHEIM aquaball, které jsou součástí dodání! Zohled-
něte především kapitoly Bezpečnost, Uvedení do provozu, Obsluha a Údržba!
Chraňte zásuvku a síťovou zástrčku před vlhkostí. Je doporučeno vytvořit ze síťového
kabelu smyčku na odkapávání, která by zabránila, aby se voda dostala po kabelu do
zásuvky.
Elektrické údaje přístroje se musí shodovat s údaji elektrické sítě. Tyto údaje nalez-
nete na typovém štítku, obalu nebo v tomto návodu.
Vzdálenost spodní části světla od nejvyšší hladiny vody musí být minimálně 15 mm.
4. Příprava
Vybalení
Vyjměte všechny součásti opatrně z obalu a ujistěte se, že nic nechybí ani není poškozeno.
Příslušenství
Součástí setu jsou následující přístroje:
aquaproLED 84
LED světla EHEIM classicLED (4261011)
Akvarijní ohřev EHEIM thermocontrol (3613010)
Vnitřní ltr EHEIM aquaball (2402020)
aquaproLED 126
LED světla EHEIM classicLED (4262011)
Akvarijní ohřev EHEIM thermocontrol (3614010)
Vnitřní ltr EHEIM aquaball (2402020)
77
Čeština
aquaproLED 180
LED světla EHEIM classicLED (4263011)
Akvarijní ohřev EHEIM thermocontrol (3616010)
Vnitřní ltr EHEIM aquaball (2403020)
5. Montáž
Umístění
Zamezte přímému slunečnímu záření, příliš mnoho denního světla je nežádoucí!
Zamezte, aby bylo akvárium v blízkosti zdrojů tepla.
Zamezte, aby bylo akvárium v blízkosti elektrického vybavení.
Dbejte na to, aby byla nedaleko síťová přípojka.
POZOR! Věcné škody.
Dbejte na vodorovný a nosný podklad.
Zohledněte vzniklé zatížení podlahy celkovou hmotností.
Sestavte a vyrovnejte spodní skříňku (⌦A)
1. Postavte skříňku na požadované místo.
2. Přesně vodorovně vyrovnejte spodní skříňku pomocí vodováhy.
Dbejte na stabilitu spodní skříňky. Doporučujeme spodní skříňky pod akvária EHEIM, které nabízejí specializované
obchody.
Pro vodorovné vyrovnání můžete stojnou nohu podložit. Dbejte přitom na to, aby stojan dosedl po celé ploše.
Nasaďte akvárium (⌦B)
VAROVÁNÍ! Škody na zdraví a věcné škody.
Akvárium nesmí být přepravováno ani nošeno v naplněném stavu.
POZOR! Věcné škody.
Mezi akváriem a spodní skříní nesmí ležet žádná cizí tělesa, podložky ani rohože.
Vyčistěte důkladně horní stranu spodní skříně a spodní stranu dna akvária.
Odstraňte všechna cizí tělesa, podložky a rohože.
1. Umístěte prázdné akvárium včetně spodního rámu
a
na spodní skříňku.
6. Uvedení do provozu
NEBEZPEČÍ! Škody na zdraví a věcné škody.
Dbejte na návod k použití LED světel EHEIM classicLED, akvarijního ohřevu EHEIM thermocontrol a vnitřního ltru
EHEIM aquaball, především na kapitoly Bezpečnost, Uvedení do provozu a Obsluha!
Instalace vnitřního ltru EHEIM aquaball
b
a akvarijního ohřevu EHEIM thermocontrol
c
1. Připravte přístroje tak, jak je popsáno v příslušném návodu k použití.
2. Sejměte kryt z akvária směrem nahoru (⌦C).
3. Nainstalujte všechny přístroje na vnitřní stranu akvária tak, jak je popsáno v příslušném návodu k použití (⌦D).
78
Čeština
Instalace LED světel EHEIM classicLED
e
1. Namontujte držák LED světel tak, jak je popsáno v příslušném návodu k použití.
2. Nasuňte prolové lišty
d
na kratší strany akvária (⌦D). Dbejte přitom na směr instalace prolových lišt (⌦E).
3. Vložte LED světla s držákem do prolových lišt (⌦F).
4. Položte kryt seshora na akvárium.
Umístění kabelu(⌦G)
1. Veďte kabely přístrojů odpovídajícími otvory
f
z krytu ven.
7. Obsluha
Naplnění akvária
POZOR! Nebezpečí věcných škod.
K čištění nepoužívejte žádné tvrdé předměty nebo čisticí prostředky.
1. Před naplněním akvárium řádně vyčistěte teplou vodou a měkkou, čistou houbičkou.
2. Rozmístěte v akváriu písek, kameny a rostliny atd.
NEBEZPEČÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem přiváděnou vodou!
LED světlo je chráněno proti vniknutí vody pouze při dočasném ponoření!
Vzdálenost spodní části světel
e
od nejvyšší hladiny vody musí být minimálně 15 mm (⌦H).
3. Naplňte akvárium vodou maximálně 15 mm pod spodní stranu LED světel
e
(⌦H).
Zapnutí/vypnutí LED světel EHEIM classicLED, vnitřního ltru EHEIM aquaball
b
a akvarijního ohřevu EHEIM thermocon-
trol
c
NEBEZPEČÍ! Škody na zdraví a věcné škody.
Dbejte na návod k použití LED světel EHEIM classicLED, akvarijního ohřevu EHEIM thermocontrol a vnitřního ltru
EHEIM aquaball, především na kapitoly Bezpečnost, Uvedení do provozu a Obsluha!
8. Údržba
NEBEZPEČÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Zásadně odpojujte všechny přístroje před údržbovými pracemi z elektrické sítě.
POZOR! Nebezpečí věcných škod.
K čištění nepoužívejte žádné tvrdé předměty nebo agresivní čisticí prostředky.
Části přístroje nejsou odolné pro myčky nádobí! Nečistěte přístroj, příp. části přístroje v myčce.
V následujících kapitolách jsou popsány údržbové práce, které jsou nutné pro optimální provoz bez poruch. Pravidelná
údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje funkčnost přístroje na dlouhou dobu.
1. Odstraňujte pravidelně vápenné usazeniny na krytu, skle a LED světlech měkkým, vlhkým hadříkem.
2. Provádějte stanovené údržbové práce LED světel classicLED, vnitřního ltru EHEIM aquaball a akvarijního ohřevu
EHEIM thermocontrol. V tomto ohledu zohledněte příslušné návody k použití přístrojů.
79
Čeština
9. Odstraňování poruch
NEBEZPEČÍ! Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Zásadně odpojujte všechny přístroje z elektrické sítě před odstraňováním poruch.
Porucha Řešení
LED světla EHEIM classicLED viz samostatný návod k použití
Vnitřní ltr EHEIM aquaball
Akvarijní ohřev EHEIM thermocontrol
Při jiných poruchách se prosím obraťte na servis EHEIM.
10. Vyřazení z provozu a likvidace
Skladování
POZOR! Nebezpečí věcných škod.
Nevystavujte přístroj povětrnostním vlivům a teplotám pod bodem mrazu.
1. Přístroj vyčistěte
2. Uskladněte přístroj na suchém, nemrznoucím místě.
Likvidace
Nepoužívaný přístroj by neměl být demontován a recyklován jako celek, ale v jednotlivých částech a podle druhu materiálů. V tomto
ohledu zohledněte příslušné návody k použití přístrojů.
VAROVÁNÍ! Řezná poranění. Poranění očí poletujícími střepinami.
Rozbití skla akvária může způsobit poškození očí poletujícími střepinami a způsobit řezná poranění.
V žádném případě nerozbíjejte skla akvária, abyste jej mohli likvidovat jako domovní odpad.
V případě likvidace přístroje dbejte na příslušná zákonná ustanovení.
Přístroj se nesmí likvidovat spolu s komunálním nebo domovním odpadem. Přístroj zdarma odevzdejte do komunální
sběrny odpadu nebo do sběrného dvora. Balení produktu se skládá z recyklovatelných materiálů. Likvidujte je ekologicky a
recyklujte je.
11. Technické údaje
Akvárium aquaproLED 84 aquaproLED 126 aquaproLED 180
Objem vody 84 l 126 l 180 l
Celková váha, naplněná cca 110 kg cca 160 kg cca 230 kg
Rozměry (d × š × v) 60 × 35 × 40 cm 80 × 35 × 45 cm 100 × 40 × 45 cm
Technické údaje k LED světlům EHEIM classicLED, vnitřnímu ltru EHEIM aquaball a akvarijnímu ohřevu EHEIM thermo-
control najdete v příslušných návodech k použití.
80
Čeština
12. Záruka
Na Vaše akvarijní světla poskytujeme záruku 24 měsíců od data nákupu. Vztahuje se na všechny případné závady vestavěných
elektrických dílů. Vyjmuta jsou poškození způsobená vlastními zásahy.
Na lepení a zpracování Vašeho akvária přebíráme záruku 36 měsíců od data nákupu, s výjimkou poškození skla. Předpokladem je
dodržení uvedených pokynů pro sestavení. Za ryby, rostliny a příslušenství a také za škody a následné škody v bytě nepřebíráme
žádnou odpovědnost ani během záruční doby. Neodstraňujte označení na spodní desce, protože jinak zaniká nárok na záruku.
V průběhu záruční doby probíhá naše oprava bezplatně. Pro uznání záruční opravy je nutné předložit Vašemu specializovanému
prodejci potvrzení o nákupu s datem nákupu a dodržovat pokyny v návodu k použití.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112

EHEIM aquaproLED 126 Návod k obsluze

Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro