Bosch Isio Uživatelský manuál

Značka
Bosch
Kategorie
Elektrické nářadí
Modelka
Isio
Typ
Uživatelský manuál
Robert Bosch GmbH
Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany
www.bosch-garden.com
F 016 L70 919 (2014.01) O / 220 EURO
ISIO
de Originalbetriebsanleitung
en Original instructions
fr Notice originale
es Manual original
pt Manual original
it Istruzioni originali
nl Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing
da Original brugsanvisning
sv Bruksanvisning i original
no Original driftsinstruks
fi Alkuperäiset ohjeet
el Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
tr Orijinal işletme talimatı
pl Instrukcja oryginalna
cs Původní návod k používání
sk Pôvodný návod na použitie
hu Eredeti használati utasítás
ru Оригинальное руководство по
эксплуатации
uk Оригінальна інструкція з
експлуатації
ro Instrucţiuni originale
bg Оригинална инструкция
sr Originalno uputstvo za rad
sl Izvirna navodila
hr Originalne upute za rad
et Algupärane kasutusjuhend
lv Instrukcijas oriģinālvalodā
lt Originali instrukcija
ar
fa
ςТЎϩХʉ ЌТϾϦφЍʉ ʌμВТЎϺυ
ΖЎϩʉ ˒μВЖЙʉʓ ИͳϞφЁʑ
OBJ_DOKU-30444-003.fm Page 1 Thursday, January 23, 2014 8:46 AM
102 | Česky
F 016 L70 919 | (31.7.13) Bosch Power Tools
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Tel.: 22 7154460
Faks: 22 7154441
E-Mail: [email protected]osch.com
Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900
(w cenie połączenia lokalnego)
E-Mail: elektronarze[email protected]
www.bosch.pl
Transport
Załączone w dostawie akumulatory litowo jonowe podlegają
wymaganiom przepisów dotyczących towarów
niebezpiecznych. Akumulatory mogą być transportowane
drogą lądową przez użytkownika bez konieczności spełnienia
jakichkolwiek dalszych warunków.
W przypadku przesyłki przez osoby trzecie (np. transport
drogą powietrzną lub za pośrednictwem firmy spedycyjnej)
należy dostosować się do szczególnych wymogów
dotyczących opakowania i znaczenia towaru. W takim
wypadku podczas przygotowywania towaru do wysyłki należy
skonsultować się z ekspertem d/s towarów niebezpiecznych.
Usuwanie odpadów
Narzędzia ogrodowe, osprzęt i opakowanie należy oddać do
powtórnego przetworzenia zgodnego z obowiązującymi
przepisami w zakresie ochrony środowiska.
Narzędzi ogrodowych, ładowarek, a także akumulatorów/
baterii nie wolno wyrzucać do odpadów z gospodarstwa
domowego!
Tylko dla państw należących do UE:
Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE,
niezdatne do użytku elektronarzędzia i
urządzenia elektroniczne, a zgodnie z
europejską wytyczną 2006/66/WE
uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie,
należy zbierać osobno i doprowadzić do
ponownego przetworzenia zgodnego z
zasadami ochrony środowiska.
Wbudowane akumulatory wolno wyjmować wyłącznie
w celu utylizacji. Otwieranie obudowy może spowodować
uszkodzenie narzędzia ogrodowego.
Aby wyjąć akumulator z narzędzia ogrodowego, należy
wciskać włącznik/wyłącznik tyle razy, ile jest to potrzebne,
aby całkowicie rozładować akumulator. Wykręcić śruby na
obudowie i zdjąć skorupę obudowy. Odłączyć wszystkie
przyłącza akumulatora i wyjąć akumulator.
Akumulatory/Baterie:
Li-Ion:
Prosimy postępować zgodnie ze
wskazówkami umieszczonymi w rozdziale
„Transport“.
Zastrzega się prawo dokonywania zmian.
Česky
Bezpečnostní upozornění
Vysvětlivky obrázkových symbolů
Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny.
Zanedbání při dodržování varovných upozornění
a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým
proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Když pracujete se zahradním nářadím, vždy noste
ochranné brýle a pevnou obuv.
Dbejte na to, aby osoby stojící v blízkosti nebyly
poraněny odmrštěnými cizími tělesy.
Varování: Pokud zahradní nářadí pracuje,
udržujte vůči němu bezpečný odstup.
Zahradní nářadí nepoužívejte v dešti ani je dešti
nevystavujte.
Pozor: střižný nůž po vypnutí zahradního nářadí
dobíhá!
Nabíječku používejte pouze v suchých
prostorech.
Nestříkejte do obličeje ani na zvířata.
Nepoužívejte žádné hořlavé kapaliny.
Nevdechujte výpary.
Před uložením, mezitím co jste venku na Vaší
zahradě, vyprázdněte obsah postřkovače. Obsah
nevyprazdňujte do výlevky nebo do kanalizace.
Ve stroji nepřechovávejte žádné chemikálie nebo
zbytky.
Zahradní nářadí uschovávejte na bezpečném,
suchém místě mimo dosah dětí. Na zahradní
nářadí nestavte žádné jiné předměty.
OBJ_BUCH-1714-002.book Page 102 Wednesday, July 31, 2013 11:47 AM
Česky | 103
Bosch Power Tools F 016 L70 919 | (31.7.13)
Všeobecná varovná upozornění pro
elektronářadí
Čtěte všechna varovná upozornění a
pokyny. Zanedbání při dodržování
varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna
uschovejte.
Ve varovných upozorněních použitý pojem „elektronářadí“ se
vztahuje na elektronářadí provozované na el. síti (se síťovým
kabelem) a na elektronářadí provozované na akumulátoru
(bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracovního místa
Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené.
Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést
k úrazům.
S elektronářadím nepracujte v prostředí ohroženém
explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo
prach. Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prach
nebo páry zapálit.
Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí
daleko od Vašeho pracovního místa. Při rozptýlení
můžete ztratit kontrolu nad strojem.
Elektrická bezpečnost
Připojovací zástrčka elektronářadí musí lícovat se
zásuvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem
upravena. Společně s elektronářadím s ochranným
uzemněním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky.
Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko
zásahu elektrickým proudem.
Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako
např. potrubí, topení, sporáky a chladničky. Je-li Vaše
tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zásahu elektrickým
proudem.
Chraňte stroj před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do
elektronářadí zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým
proudem.
Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či
zavěšení elektronářadí nebo k vytažení zástrčky ze
suvky. Udujte kabel daleko od tepla, oleje, ostch
hran nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozené nebo
spletené kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým
proudem.
Pokud pracujete s elektronářadím venku, použijte
pouze takové prodlužovací kabely, které jsou způsobilé
i pro venkovní použití. Použití prodlužovacího kabelu, jež
je vhodný pro použití venku, snižuje riziko zásahu
elektrickým proudem.
Pokud se nelze vyhnout provozu elektronářadí ve
vlhkém prostředí, použijte proudový chránič. Nasazení
proudového chrániče snižuje riziko zásahu elektrickým
proudem.
Bezpečnost osob
Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a
přistupujte k práci s elektronářadím rozumně.
Nepoužívejte žádné elektronářadí pokud jste unaveni
nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Moment
nepozornosti při použití elektronářadí může vést k vážným
poraněním.
Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné
brýle. Nošení osobních ochranných pomůcek jako maska
proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou pod-
rážkou, ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu
nasazení elektronářadí, snižují riziko poranění.
Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu.
Přesvědčte se, že je elektronářadí vypnuté dříve než jej
uchopíte, ponesete či připojíte na zdroj proudu a/nebo
akumulátor. Máte-li při nošení elektronářadí prst na
spínači nebo pokud stroj připojíte ke zdroji proudu
zapnutý, pak to může vést k úrazům.
Než elektronářadí zapnete, odstraňte seřizovací
nástroje nebo šroubováky. Nástroj nebo klíč, který se
nachází v otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.
Vyvarujte se abnormálního držení těla. Zajistěte si
bezpečný postoj a udržujte vždy rovnováhu. Tím můžete
elektronářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
Noste vhodný oděv. Nenoste žádný volný oděv nebo
šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte daleko od
pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé
vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky,
přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity.
Použití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.
Svědomité zacházení a používání elektronářadí
Stroj nepřetěžujte. Pro svou práci použijte k tomu
určené elektronářadí. S vhodným elektronářadím budete
pracovat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.
Nepoužívejte žádné elektronářadí, jehož spínač je
vadný. Elektronářadí, které nelze zapnout či vypnout je
nebezpečné a musí se opravit.
Než provedete seřízení stroje, výměnu dílů
příslušenství nebo stroj odložíte, vytáhněte zástrčku
ze zásuvky a/nebo odstraňte akumulátor. Toto
preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí
elektronářadí.
Uchovávejte nepoužívané elektronářadí mimo dosah
dětí. Nenechte stroj používat osobám, které se strojem
nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny.
Elektronářadí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými
osobami.
Pečujte o elektronářadí svědomitě. Zkontrolujte, zda
pohyblivé díly stroje bezvadně fungují a nevzpřičují se,
zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je
omezena funkce elektronářadí. Poškozené díly nechte
před nasazením stroje opravit. Mnoho úrazů má příčinu
ve špatně udržovaném elektronářadí.
VAROVÁNÍ
OBJ_BUCH-1714-002.book Page 103 Wednesday, July 31, 2013 11:47 AM
104 | Česky
F 016 L70 919 | (31.7.13) Bosch Power Tools
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě
ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se
méně vzpřičují a dají se lehčeji vést.
Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací
nástroje apod. podle těchto pokynů. Respektujte
přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost.
Použití elektronářadí pro jiné než určující použití může vést
k nebezpečným situacím.
Svědomité zacházení a používání
akumulátorového nářadí
Akumulátory nabíjejte pouze v nabíječce, která je
doporučena výrobcem. Pro nabíječku, která je vhodná
pro určitý druh akumulátorů, existuje nebezpečí požáru,
je-li používána s jinými akumulátory.
Do elektronářadí používejte pouze k tomu určené
akumulátory. Použití jiných akumulátorů může vést k
poraněním a požárům.
Nepoužívaný akumulátor uchovávejte mimo
kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby
nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou
způsobit přemostění kontaktů. Zkrat mezi kontakty
akumulátoru může mít za následek opáleniny nebo požár.
Při špatném použití může z akumulátoru vytéci
kapalina. Zabraňte kontaktu s ní. Při náhodném
kontaktu opláchněte místo vodou. Pokud kapalina
vnikne do očí, navštivte navíc i lékaře. Vytékající
akumulátorová kapalina může způsobit podráždění
pokožky nebo popáleniny.
Servis
Nechte Vaše elektronářadí opravit pouze
kvalifikovaným odborným personálem a pouze s
originálními náhradními díly. Tím bude zajištěno, že
bezpečnost stroje zůstane zachována.
Bezpečnostní upozornění pro nůžky na živý plot
Držte všechny části těla daleko od střižných nožů.
Nepokoušejte se za běžícího motoru odstraňovat
ustřižený materiál nebo stříhaný materiál přidržovat.
Sevřený ustřižený materiál odstraňte při vypnutém
nářadí. Moment nepozornosti při používání nůžek může
vést k těžkým zraněním.
Nůžky noste za rukojeť s nožem stojícím v klidu. Při
přepravě nebo uskladnění nůžek vždy natáhněte
ochranný kryt. Pečlivé zacházení s nářadím snižuje
nebezpečí zranění nožem.
Držte elektronářadí pouze na izolovaných plochách
rukojeti, poněvadž střižný nůž může přijít do styku se
skrytými elektrickými kabely. Kontakt střižného nože s
elektrickým vedením může uvést kovové díly stroje pod
napětí a vést k zásahu elektrickým proudem.
Bezpečnostní upozornění pro nůžky na trávu/
keře
Toto zahradní nářadí není určeno k tomu, aby jej používaly
osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými a
duševními schopnostmi nebo nedostatečnou zkušeností
a/nebo nedostatečnými vědomostmi, možné je to pouze
tehdy, budou-li pro svou bezpečnost pod dohledem
kompetentní osoby nebo od ní obdrží pokyny, jak se
zahradní nářadí používá.
Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se
zahradním nářadím nehrají.
Nikdy nedovolte dětem nebo osobám, jež nejsou
obeznámeny s těmito pokyny, zahradní nářadí používat.
Národní předpisy mohou vymezovat věk obsluhy. Pokud
zahradní nářa nepoužíváte, uschovávejte je mimo dosah
dětí.
Obsluha nebo uživatel je zodpovědný za nehody nebo
ublížení jiným osobám nebo jejich majetku.
Zahradní nářadí nikdy neprovozujte, zatímco se v
bezprostřední blízkosti zdržují osoby, zejména děti, nebo
domácí zvířata.
Udržujte napájecí kabel daleko od střižných nožů.
Když pracujete se zahradním nářadím, vždy noste
ochranné brýle a pevnou obuv.
Nestříhejte při špatných povětrnostních podmínkách,
zejména nikoli při nastupující bouřce.
Zahradní nářadí používejte pouze za denního světla nebo
dobrého umělého osvětlení.
Zkontrolujte, zda jsou kryty a ochranné přípravky
nepoškozené a správně namontované. Před použitím
proveďte případně nutnou údržbu a opravy.
Zahradní nářadí zapněte teprve tehdy, když jsou Vaše ruce
a nohy vzdáleny dostatečně daleko od střižných nožů.
Zahradní nářadí vždy odpojte od zdroje proudu (např.
vytáhněte síťovou zástrčku nebo aktivujte blokování
zapnutí):
když se od zahradního nářadí vzdálíte,
před odstraněním zablokování,
když zahradní nářadí kontrolujete, čistíte nebo na něm
pracujete,
po kolizi s cizím tělesem. Ihned zkontrolujte poškození
zahradního nářadí a, pokud je to nutné, nechte jej
opravit,
když zahradní nářadí začne nezvykle vibrovat
(okamžitě zkontrolujte).
Chraňte se před poraněním nohou a rukou od střižných
nožů.
Chraňte elektronářadí před horkem, např. i
před trvalým slunečním zářením, před ohněm,
vodou a vlhkostí. Existuje nebezpečí výbuchu.
Stroj neotvírejte. Zkratuje-li se baterie, může
vybuchnout.
Při poškození a nesprávném použití akumulátoru
mohou vystupovat páry. Přivádějte čerstvý vzduch a
při potížích vyhledejte lékaře. Páry mohou dráždit
dýchací cesty.
U vadného akumulátoru může kapalina vytékat a
potřísnit přilehlé předměty. Zkontrolujte díly, jichž se
to týká. Očistěte je nebo případně vyměňte.
OBJ_BUCH-1714-002.book Page 104 Wednesday, July 31, 2013 11:47 AM
Česky | 105
Bosch Power Tools F 016 L70 919 | (31.7.13)
Bezpečnostní upozornění pro postřikovače
Dbejte bezpečnostních upozornění a pokynů k výrobku
použitému v postřikovači. V případě potřeby noste
ochranné rukavice a ochranné brýle.
Před použitím si přečtěte všechny pokyny včetně těch na
listu s bezpečnostními údaji a na obalu přípravku na
ochranu rostlin. Vždy používejte osobní ochranné
vybavení, jež je doporučeno výrobcem (např. rukavice,
ochranné brýle atd.).
Před použitím si přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní
předpisy pro postřikovač a pro přípravek na ochranu
rostlin a řiďte se jimi. Nerespektování uvedených
upozornění může vést k vážným újmám/strastem.
Udržujte postřikovač daleko od dětí.
Držte se příslušných místních předpisů ohledně větrání,
ochrany proti požáru a způsobu práce.
Při používání postřikovače nejezte, nepijte a neukazujte na
otevřené plameny.
Postřikovač před použitím a po použití pečlivě
zkontrolujte.
V postřikovači nepoužívejte žádné kapaliny nad 40 °C,
louhy, teplo vytvářející, žíravé (kyseliny) nebo hořlavé
kapaliny.
Nestříkejte žádné látky, jejichž rizika neznáte.
Nestříkejte sami na sebe, na zvířata nebo na jiné osoby.
Udržujte ruce a paže v odstupu vůči postřikovacímu
otvoru. Pokud se tryska ucpe, zahradní nářadí ihned
vypněte. Pokud se dostanete do kontaktu s chemikáliemi
nebo se rozprašovaná mlha dostane nedopatřením do očí,
jednejte podle pokynů na přípravku pro ochranu rostlin a
neprodleně se poraďte s lékařem.
Jednejte vždy podle nálepky na obalu nebo podle
příbalového listu od výrobce přípravku na ochranu rostlin.
Stříkejte pouze v dobře větraném prostředí. Stříkejte
pouze ve směru větru, odvráceně od osob, zvířat a míst pro
uložení potravin.
Stříkejte vždy podle údajů na přípravku pro ochranu
rostlin, vyhněte se běhu naprázdno.
Bezpečnostní upozornění pro nabíječky
Chraňte nabíječku před deštěm a vlhkem.
Vniknutí vody do nabíječky zvyšuje riziko úrazu
elektrickým proudem.
Nenabíjejte žádné cizí akumulátory. Nabíječka je
vhodná pouze k nabíjení akumulátorů Li-ion firmy Bosch s
napětími uvedenými v technických datech. Jinak existuje
nebezpečí požáru a výbuchu.
Udržujte nabíječku čistou. Znečištěním vzniká nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.
Před každým použitím zkontrolujte nabíječku, kabel a
zástrčku. Pokud jste zjistili závady, nabíječku
nepoužívejte. Nabíječku sami neotvírejte a nechte ji
opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a
originálními náhradními díly. Poškozená nabíječka,
kabel a zástrčka zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
Nabíječku neprovozujte na lehce hořlavém podkladu
(např. papír, textil apod.) popř. v hořlavém prostředí. Z
důvodu zahřívání nabíječky, jež vzniká při nabíjení,
existuje nebezpečí požáru.
Dohlížejte na děti. Tím bude zajištěno, že si děti s
nabíječkou nehrají.
Děti a osoby, jež na základě svých fyzických,
smyslových nebo duševních schopností či své
nezkušenosti nebo neznalosti nejsou ve stavu
nabíječku bezpečně obsluhovat, nesmějí tuto
nabíječku bez dozoru či pokynů zodpovědné osoby
používat. V opačném případě existuje nebezpečí od
chybné obsluhy a poranění.
Symboly
Následující symboly mají význam pro čtení a pochopení
návodu k provozu. Zapamatujte si symboly a jejich význam.
Správná interpretace symbolů Vám pomůže elektronářadí
lépe a bezpečněji používat.
Určené použití
Zahradní nářadí je určeno k provádění lehkých stříhacích
prací na keřích a okrajích trávníku.
Váš postřikovací nástavec je určený pro stříkání velkého
množství vodou ředitelných přípravků na ochranu rostlin, jako
např. insekticidů, fungicidů, prostředků na ničení plevele a
hnojiv. Tento výrobek je vhodný pouze na domácí použití.
Není určený pro používání s jinými chemickými látkami a pro
komerční využití.
Symbol Význam
Noste ochranné rukavice
Noste ochranné brýle.
Směr reakce
Směr pohybu
/ Zapnutí/Vypnutí
Dovolené počínání
Zakázané počínání
Slyšitelný zvuk
Příslušenství
CLICK!
OBJ_BUCH-1714-002.book Page 105 Wednesday, July 31, 2013 11:47 AM
106 | Česky
F 016 L70 919 | (31.7.13) Bosch Power Tools
Technická data
Informace o hluku a vibracích
Nůžky na trávu
Naměřené hodnoty hluku zjištěny podle EN 60335.
Hodnocená hladina akustického tlaku A stroje je typicky
menší než 70 dB(A).
Celkové hodnoty vibrací a
h
(vektorový součet tří os) a
nepřesnost K stanoveny podle EN 60335:
a
h
< 2,5 m/s
2
, K =1,5 m/s
2
.
Úroveň vibrací
1)
Nůžky na keře
Naměřené hodnoty hluku zjištěny podle EN 60745.
Hodnocená hladina hluku A stroje činí typicky: hladina
akustického tlaku 58 dB(A); hladina akustického výkonu
79 dB(A). Nepřesnost K=3 dB.
Celkové hodnoty vibrací a
h
(vektorový součet tří os) a
nepřesnost K stanoveny podle EN 60745:
a
h
< 2,5 m/s
2
, K= 1,5 m/s
2
.
Úroveň vibrací
1)
Postřikovač
Naměřené hodnoty hluku zjištěny podle EN 60745.
Hodnocená hladina hluku A stroje činí typicky: hladina
akustického tlaku 58 dB(A); hladina akustického výkonu
79 dB(A). Nepřesnost K=3 dB.
Celkové hodnoty vibrací a
h
(vektorový součet tří os) a
nepřesnost K stanoveny podle EN 60745:
a
h
< 2,5 m/s
2
, K= 1,5 m/s
2
.
Úroveň vibrací
1)
1) V těchto pokynech uvedená úroveň vibrací byla změřena
podle měřících metod normovaných v EN 60745 a může být
použita pro vzájemné porovnání elektronářadí. Hodí se i pro
předběžný odhad zatížení vibracemi.
Isio Nůžky na trávu Nůžky na keře Nůžky na trávu
Nůžky na keře
Postřikovač Nůžky na trávu
vč. teleskopické
násady s koly
Objednací číslo
3 600 H33 1.. 3 600 H33 1.. 3 600 H33 1.. 3 600 H33 1.. 3 600 H33 1..
Hmotnost podle
EPTA-Procedure
01/2003
kg 0,5 0,6 0,6 0,6 1,2
Šířka nože
mm 80 –80 –80
Délka nože
mm 120 120 ––
Objem
l–
1–
Délka teleskopické
násady cm 80 – 115
Nabíječka
Objednací číslo
Vstupní napětí
EU/V~
UK/V~
AUS/V~
2 609 006 408/230
2 609 006 409/230
2 609 006 410/240
Nabíjecí proud
mA 500 500 500 500 500
Dovolený rozsah teploty
nabíjení °C 0–45 0–45 045 0–45 0–45
Hmotnost podle
EPTA-Procedure
01/2003
kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Akumulátor
Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion Li-Ion
Jmenovité napětí
V= 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Kapacita
Ah 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Doba nabíjení (vybitý
akumulátor) h3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Počet článků
akumulátoru
1 1111
Provozní doba na jedno
nabití akumulátoru (až) min 50 50 50 40 40
Dbejte prosím objednacího čísla na typovém štítku Vašeho zahradního nářadí. Obchodní označení jednotlivých zahradních nářadí se mohou měnit.
Obsah dodávky se liší podle varianty výrobku.
OBJ_BUCH-1714-002.book Page 106 Wednesday, July 31, 2013 11:47 AM
Česky | 107
Bosch Power Tools F 016 L70 919 | (31.7.13)
Uvedená úroveň vibrací reprezentuje hlavní použití
elektronářadí. Pokud ovšem bude elektronářadí nasazeno pro
jiná použití, s odlišnými nasazovacími nástroji nebo s
nedostatečnou údržbou, může se úroveň vibrací lišit. To může
zatíženi vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zvýšit.
Pro přesný odhad zatížení vibracemi by měly být zohledněny
i doby, v nichž je stroj vypnutý nebo sice běží, ale fakticky není
nasazen. To může zatíženi vibracemi po celou pracovní dobu
zřetelně zredukovat.
Stanovte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně
obsluhy před účinky vibrací jako např.: údržba elektronářadí a
nasazovacích nástrojů, udržování teplých rukou, organizace
pracovních procesů.
Prohlášení o shodě
Nůžky na trávu
Prohlašujeme ve výhradní zodpovědnosti, že v odstavci
„Technická data“ popsaný výrobek je v souladu s
následujícími normami nebo normativními dokumenty:
EN 60335 (akumulátorový stroj) a EN 60335 (nabíječka
akumulátoru) podle ustanovení směrnic 2006/95/ES,
2004/108/ES, 2006/42/ES, 2011/65/EU.
Nůžky na keře
Prohlašujeme ve výhradní zodpovědnosti, že v odstavci
„Technická data“ popsaný výrobek je v souladu s
následujícími normami nebo normativními dokumenty:
EN 60745 (akumulátorový stroj) a EN 60335 (nabíječka
akumulátorů) podle ustanovení směrnic 2006/95/ES,
2004/108/ES, 2006/42/ES, 2000/14/ES, 2011/65/EU.
2000/14/ES: garantovaná hladina akustického výkonu
82 dB(A). Metoda posouzení shody podle dodatku V.
Kategorie výrobků: 25
Postřikovač
Prohlašujeme ve výhradní zodpovědnosti, že v odstavci
„Technická data“ popsaný výrobek je v souladu s
následujícími normami nebo normativními dokumenty:
EN 60745 (akumulátorový stroj) a EN 60335 (nabíječka
akumulátorů) podle ustanovení směrnic 2006/95/ES,
2004/108/ES, 2006/42/ES, 2011/65/EU.
Technická dokumentace (2006/42/ES, 2000/14/ES) u:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/ENS4,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
17.07.2013
Montáž a provoz
Stříhání živých plotů
Před začátkem práce zkontrolujte živý plot na skrytá cizí
tělesa jako např. zahradní ploty.
Použití
Držte zahradní nářadí řádně na rukojeti, aby jste nad ním
neztratli kontrolu. Špatná manipulace může vést k
poraněním.
Po použití nasaďte přepravní ochranu střižného nože.
Teleskopická násada
Teleskopickou násadu používejte s příslušenstvím nůžek na
trávu a nůžek na keře. Než se bude používat rukojeť s
příslušenstvím nůžek na keře, musí se odstranit kola.
Antiblokovací mechanizmus
Zahradní nářadí disponuje patentovanou vlastností, jež
funguje následovně:
Zablokuje-li se střižný nůž v odolném materiálu, pak se zvýší
zatížení motoru. Inteligentní mikroelektronika rozpozná tuto
situaci přetížení a několikrát opakovaně přepne motor, aby se
tím zabránilo zablokování střižného nože a aby se materiál přeťal.
Toto slyšitelné přepínání trvá až 3 s.
Po přetnutí pracuje zahradní nářadí dále v normálním režimu
nebo střižný nůž zůstane při nepřestávající situaci přetížení
automaticky stát v otevřeném stavu (např. když je zahradní
nářadí nedopatřením zablokováno částí kovového plotu).
Ukazatel stavu nabití akumulátoru
Ukazatel stavu nabití akumulátoru ukazuje postup nabíjení. Při
procesu nabíjení bliká ukazatel zeleně. Svítí-li ukazatel stavu
nabití akumulátoru trvale zeleně, je akumulátor zcela nabitý.
Ukazatel stavu nabití akumulátoru indikuje při napůl nebo
zcela stlačeném spínači na několik sekund stav nabití
akumulátoru.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Cíl počínání Obrázek
Obsah dodávky 1
Nabíjení akumulátoru 2
Montáž/Demontáž 3
Zapnutí/vypnutí 4
Namontování teleskopické násady s koly 5
Odejmutí teleskopické násady s koly 6
Nastavení délky držadla 7
Poloha pro stříhání okrajů/
Nastavení pracovního úhlu 8 9
Odejmutí kol 10
Pracovní upozornění pro teleskopickou násadu 11 – 12
Používání postřikovače 13
Údržba 14
Příslušenství 15
OBJ_BUCH-1714-002.book Page 107 Wednesday, July 31, 2013 11:47 AM
108 | Česky
F 016 L70 919 | (31.7.13) Bosch Power Tools
Hledání závad
Údržba a čištění
Výstraha! Před pracemi údržby a čištění zahradní
nářadí vypněte. Poté, co bylo zahradní nářadí vypnuto,
se nože ještě několik sekund dále pohybují.
Pozor! Nedotýkejte se pohybujících se nožů.
Udržujte zahradní nářadí čisté, abyste mohli dobře a
bezpečně pracovat.
Pokud se zahradním nářadím pracujete či chcete
provést práce údržby nebo čištění, pak vždy noste
ochranné rukavice.
Pravidelně kontrolujte zahradní nářadí na zjevné závady, jako
uvolněná upevnění a opotřebené nebo poškozené
konstrukční díly.
Postřikovač
Nádobu vystříkejte doprázdna. Ve stroji neuchovávejte žádné
chemikálie nebo zbytky.
Kapalinu zlikvidujte jak je doporučeno v pokynech k přípravku
na ochranu rostlin za dodržení místních předpidsů.
Pro vypláchnutí naplňte nádobu do 1/3 čistou vodou. Pro
čištění nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny. Nepoužívejte
žádné agresívní nebo abrazívní prostředky. Vždy používejte
osobní ochranné vybavení, jež je doporučeno výrobcem
přípravku na ochranu rostlin, např. rukavice, ochranné brýle
atd.
Nevyužité kapaliny zlikvidujte jak je výrobcem přípravku na
ochranu rostlin předepsáno.
Zahradní nářadí uschovávejte na bezpečném, suchém místě
mimo dosah dětí. Na zahradní nářadí nestavte žádné jiné
předměty.
Zákaznická a poradenská služba
www.bosch-garden.com
Pokud i přes pečlivou výrobu a zkoušky dojde u zahradního
nářadí někdy k výpadku, nechte provést opravu v
autorizovaném servisu pro zahradní nářadí Bosch.
Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů nezbytně
prosím uvádějte 10-místné objednací číslo podle typového
štítku elektronářadí.
Czech Republic
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov
Tel.: 519 305700
Fax: 519 305705
www.bosch.cz
Přeprava
Obsažené lithium-iontové akumulátory podléhají
požadavkům zákona o nebezpečných nákladech. Tyto
akumulátory mohou být bez dalších podmínek přepravovány
uživatelem po silnici.
Při zasílání prostřednictvím třetí osoby (např.: letecká
přeprava nebo spedice) je třeba brát zřetel na zvláštní
požadavky na balení a označení. Zde musí být při přípravě
zásilky nezbytně přizván expert na nebezpečné náklady.
Zpracování odpadů
Zahradní nářadí, příslušenství a obaly mají být dodány k
opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.
Nevyhazujte zahradní nářadí, nabíječky a akumulátory/
baterie do domovního odpadu!
Pouze pro země EU:
Podle evropské směrnice 2012/19/EU musejí
být neupotřebitelná elektrická a elektronická
zařízení a podle evropské směrnice
2006/66/ES vadné nebo opotřebované
akumulátory/baterie rozebrané shromážděny a
dodány k opětovnému zhodnocení
nepoškozujícímu životní prostředí.
Integrované akumulátory smějí být vyjmuty pouze
kvůli likvidaci. Otevřením skořepiny tělesa se může
zahradní nářadí zničit.
LED Kapacita
Trvalé světlo zelené 35 – 100%
Blikající světlo zelené 15 – 35%
Blikající světlo červené 5 – 15%
Trvalé světlo červené 0 – 5%
LED Kapacita
Příznaky Možná příčina Náprava
Doba stříhání na nabití akumulátoru příliš malá Akumulátor se blíží konci své životnosti Vyhledejte servis
Ukazatel nabíjení akumulátoru svítí trvale
Nabíjecí proces není možný
Vadný akumulátor Vyhledejte servis
OBJ_BUCH-1714-002.book Page 108 Wednesday, July 31, 2013 11:47 AM
/