Black & Decker GT5560 Uživatelský manuál

Kategorie
Nůžky na živé ploty
Typ
Uživatelský manuál

Tato příručka je také vhodná pro

24
ČEŠTINA
Použití výrobku
Vaše zahradnické nůžky na živý plot
Black & Decker jsou určeny k seřezávání živého
plotu, keřů a hustého podrostu. Toto nářadí je
určeno pouze pro spotřebitelské použití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
Varoní! Přečtěte si všechny
bezpečnostní výstrahy a pokyny.
Nedodržení níže uvedených pokynů
může mít za následek úraz elektricm
proudem, vznik požáru nebo váž
poranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další poití. Termín
„elektrické nářadí“ ve všech upozorněních
odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je
opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí
napájené z akumulátoru (bez napájecího kabelu).
1. Bezpečnost v pracovním prostoru
a. Pracovní prostor udržujte čistý a dobře
osvětlený. Přeplněný a neosvětlený pracovní
prostor může vést k způsobení úrazů.
b. Nepracujte s elektricm nářadím ve
výbm prostředí, jako jsou například
prostory s výskytem hořlavých kapalin,
plynů nebo prných látek. V elektrickém
řadí dochází k jiskření, které může způsobit
vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
c. Při práci s elektrickým nářadím zajistěte
bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních
osob. Rozptylování může způsobit ztrátu
kontroly nadřadím.
2. Elektrická bezpečnost
a. Zástrčka napájecího kabelu nářadí
musí odpovídat zásuvce. Zástrčku
nikdy žádným způsobem neupravujte.
Nepoužívejte u uzemněného elektrického
řadí žádné upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a odpovídající
zásuvky snižují riziko vzniku úrazu
elektrickým proudem.
b. Nedotýkejte se uzemněch povrchů,
jako jsou například potrubí, radiátory,
elektrické spoky a chladničky. Při
uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu
elektrickým proudem.
c. Nevystavujte elektrickéřadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického
řadí voda, zvýší se riziko úrazu elektricm
proudem.
d. S napájem kabelem zacházejte opatrně.
Nikdy nepoívejte napájecí kabel
k přenášení nebo posouvání nářadí
a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit
od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu
kabelu s mastnými, horkými a ostrými
předměty nebo pohyblivými částmi.
Poškozený nebo zauzlený napájecí kabel
zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
e. Při práci s nářadím venku poívejte
prodlužovací kabely určené pro venkovní
použití. Použití kabelu pro venkovní použi
snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
f. Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém
prostředí musí být v napájecím okruhu
použit proudový chránič (RCD). Použití
proudového chrániče (RCD) snižuje riziko
úrazu elektrickým proudem.
3. Bezpečnost obsluhy
a. Při použití elektrického nářadí zůstaňte
stále pozorní, sledujte, co prováte
a pracujte s rozvahou. Nepoužívejte
elektrickéřadí, jste-li unaveni nebo jste-
li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
Chvilka nepozornosti při práci s elektricm
řadím může vést k vážnému úrazu.
b. Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
poívejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky jako respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu,
používané v příslušných podmínkách, snižují
riziko poranění osob.
c. Zabraňte náhodnému spuštění nářadí.
Před připojením zdroje napětí nebo před
vložením akumulátoru a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrickéhořadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrické síti, je-li hlavní spínačřadí
v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d. Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Seřizovací kče
ponechané na nářadí mohou být zachyceny
rotujícími částmi nářadí a mohou způsobit
úraz.
e. Nepřekážejte sami sobě. Při práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. Tak
je umožněna lepší ovladatelnost nářadí
v neočekávaných situacích.
25
ČEŠTINA
f. Vhodně se obkejte. Nenoste volný
oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se
vaše vlasy, oděv a rukavice nedostaly
do kontaktu s pohyblivými částmi. Volný
oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být
pohyblivými díly zachyceny.
g. Jsou-li zařízení vybavena adaprem pro
připojení příslušenství k zachytávání
prachu, zajistěte jeho správné připojení
a řádnou funkci. Použití těchto zaříze
může snížit nebezpečí týkající se prachu.
4. Poití elektrického nářadí a jeho údržba
a. Elektrické řadí nepřetěžujte. Používejte
pro prováděnou práci správný typ nářadí.
Při použití správného typu nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji.
b. Pokud nelze hlavní spínačřadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé
elektricřadí s nefunkčním hlavním
spínačem je nebezpečné a musí být
opraveno.
c. Před se
řizováním nářadí, před výměnou
příslušenství nebo pokud nářadí
nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího
kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte
akumulátor. Tato preventivní bezpečnostní
opatření snižují riziko náhodného spuště
řadí.
d. Uložte elektrické nářadí mimo dosah dě
a nedovolte ostatním osobám, které toto
řadí neumí ovládat nebo které neznají
tyto bezpečnostní pokyny, aby s tímto
elektrickým nářadím pracovaly. Elektric
řadí je v rukou nekvali kované obsluhy
nebezpečné.
e. Provádějte údržbu elektrického nářadí.
Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování
pohyblivých částí, pkození jednotlivých
dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit
chod nářadí. Je-li nářadí pkozeno,
nechejte jej před použitím opravit. Mnoho
nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou
řadí.
f. Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Řádně udržované řezné nástroje s ostrými
řeznými břity jsou méněchylné k zanáše
nečistotami a lépe se s nimi manipuluje.
g. Používejte elektrické nářadí, příslušenst
a držáky nástrojů podle těchto pokynů
a berte v úvahu provozní podmínky
a práci, která bude prováděna. Použití
elektrickéhořadí k jiným účelům, než
k jakým je určeno, může být nebezpečné.
5. Opravy
a. Opravy elektrickéhořadí svěřte pouze
kvali kovanému technikovi, který bude
používat originální náhradní díly. Tím
zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro
práci s elektrickým nářadím
Varoní! Další bezpečnostní pokyny
týkající se nůžek na živý plot.
Veškeré části vašeho těla držte z dosahu
řezných čepelí. Neodstraňujte odřezané
části nebo nepřidržujte řezaný materiál
pokud jsou řezné čepele v chodu. Při
odstraňování zaseknutých částí materiálu
se ujistěte, zda je spínač v poloze vypnuto.
Chvilka nepozornosti při práci s elektricm
řadím může vést k vážnému úrazu.
Zahradnické nůžky přenášejte držením
za rukojeť se zastavenou čepelí. Během
přepravy nebo při uložení vždy na čepel
nůžek na živý plot nasaďte pouzdro.
Správná manipulace se zahradnickými
nůžkami snižuje možnost úrazu ostřím čepele.
Elektrické řadí držte pouze za izolova
rukojeti, prote může dojít k zachyce
napájecího kabelu nebo skrytého vede
řeznou čepelí. Při kontaktu s "živým"
vodi
čem se neizolované kovové části nářadí
stanou také "živé" a mohou tak obsluze
způsobit úraz elektricm proudem.
Napájecí kabel veďte mimo pracovní
oblast řezu. Během práce může dojít ke
skrytí napájecího kabelu uvnitř keře a k jeho
neúmyslnému přeseknutí řeznou čepelí.
Ur
čené použití tohoto výrobku je popsáno
v tomto návodu. Použití jiného příslušenst
nebo přídavného zařízení a provádění jiných
pracovních operací než je doporučeno tímto
návodem, může představovat riziko zraně
obsluhy nebo riziko způsobení hmotných
škod.
Pokud jste dříve se zahradními nůžkami
nepracovali, doporučujeme vám spolu
s prostudováním této příručky i provedení
praktické instruktáže se zkušeným
uživatelem.
Během chodu nářadí se nikdy nedotýkejte
čepelí.
Nikdy se nepokoušejte zastavit kmitající
čepele silou.
Nepokládejte zařízení na zem, dokud se
čepele zcela nezastaví.
26
ČEŠTINA
Čepele pravidelně kontrolujte, zda nejsou
poškozeny či opotřebeny. Pokud jsou čepele
poškozeny, s nářadím nepracujte.
Během ořezávání se vyhýbejte tvrdým
předmětům (např. kovovým drátům, zábradlí).
Pokud neúmyslně zachytíte jakýkoliv
takový předmět, okamžitě vypněte nářadí
a zkontrolujte, zda nedošlo k jeho poškození.
Pokud řadí začne neobvykle vibrovat,
okamžitě jej vypněte, odpojte od elektrické
sítě a zkontrolujte, zda nedošlo k jeho
poškození.
Pokud dojde k zaseknutí čepele, okamžitě
řadí vypněte. Před odstraněním jakýchkoliv
překážek nářadí odpojte od elektrické sítě.
Po skončení práce čepel zakryjte dodaným
ochranným pouzdrem. Nářadí uložte a ujistěte
se, zda nečepel odkryta.
P
ři použití nářadí vždy zajistěte, aby
byly všechny kryty na svém místě. Nikdy
neprovozujte nářadí nekompletně sestavené
nebo s neschválenými úpravami.
Zabraňte použití nářadí dětmi.
Při práci ve vších částech keřů dávejte
pozor na padající úlomky.
řadí držte vždy oběma rukama a jen za
jeho vlastní rukojeti.
Bezpečnost ostatních osob
Tento výrobek není určen k použití osobami
(včetně dě) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven
dohled, nebo pokud jim nebyly poskytnuty
instrukce týkající se použití výrobku osobou
odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si
s nářadím nehrály.
Zbytková rizika
Je-liřadí používáno jiným způsobem, n
je uvedeno v přiložených bezpečnostních
varováních, mohou se objevit dodatečná zbytko
rizika. Tato rizika mohou vzniknout v důsledku
nesprávného použití, dlouhodobého použití atd.
Přestože jsou dodržovány příslušné bezpečnostní
předpisy a jsou používána bezpečnostní zařízení,
určitá zbytková rizika nemohou být vyloučena.
Tato rizika jsou následující:
Zraně způsobená kontaktem s jakoukoli
rotující nebo pohybující se částí.
Zraně způsobená při výměně dílů,
pracovního nástroje nebo příslušenství.
Zraně způsobená dlouhodobým použitím
řadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší
dobu, zajistěte, aby byly prováděny pravidelné
přestávky.
Poškození sluchu.
Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vytřeného při použití nářadí (příklad:
- práce se dřevem, zejména s dubovým,
bukovým a MDF).
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvede
v technických údajích a v prohlášení o shodě
byla měřena v souladu se standardní zkušební
metodou předepsanou normou EN 60745 a může
být použita pro srovnání jednotlivých nářadí mezi
sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může být také
použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto nářadím.
Varoní! Úroveň vibrací při aktuálním použití
elektrickéhořadí se může od deklarova
úrovně vibrací lišit v závislosti na způsobu použití
řadí. Úroveň vibrací může být oproti uvedené
hodnotě vyšší.
Při stanovení doby působení vibrací, z důvodu
určení bezpečnostních opatření podle normy
2002/44/EC k ochraně osob pravidelně
používajících elektrické nářadí v zaměstnání,
by měl předběžný odhad působení vibrací brát
na zřetel aktuální podmínky použití nářadí
s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu,
jako jsou doby, př
i které je nářadí vypnuto a kdy
běží naprázdno.
Štítky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Varoní! Z důvodu snížení rizika
způsobení úrazu si uživatel musí přečíst
tento návod k obsluze.
Při práci s tímto nářadím používejte
ochranné brýle.
Při práci se zařízením používejte ochranu
sluchu.
Pokud je napájecí kabel poškozen nebo
dojde k jeho přeseknutí, ihned nářadí
odpojte od elektrického přívodu.
Zařízení nevystavujte dešti nebo prostředí
s vysokou vlhkostí.
Směrnice 2000/14/EC zaručeného
akustického výkonu.
27
ČEŠTINA
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací.
Proto není nutné použití uzemňovacího
vodiče. Vždy zkontrolujte, zda napájecí
napětí odpovídá napětí na výkonovém
štítku.
Je-li poškozen napájecí kabel, musí být
vyměněn výrobcem nebo v autorizovaném
servisu Black & Decker, aby bylo zabráněno
možným rizikům.
Při práci s elektrickým nářadím venku
používejte prodlužovací kabely určené
pro venkovní použití. S tímto výrobkem
může být použit vhodný prodlužovací kabel
Black & Decker o délce až 30 m, aniž by
doczelo ke ztrátám výkonu.
Elektrická bezpečnost může být dále zšena
použitím proudového chrániče (RCD)
s vysokou citlivostí 30 mA.
Popis
Toto nářadí se skládá z některých nebo ze všech
následujících částí.
1. Spoušť
2. Kyvné rameno přední rukojeti
3. Přední rukojeť
4. Ochranný kryt
5. Čepel
6. Držák kabelu
Sestavení
Varoní! Před sestavením se ujistěte, zda je
řadí vypnuto a odpojeno od elektrické sítě
a zda je čepel chráněná pouzdrem.
Varoní! Nikdy nepoužívejte toto nářadí bez
krytu.
Připojení nářadí k elektrické síti (obr. A)
Pokud nářadí není vybaveno napájecím kabelem,
bude nutné k napájecímu přívodu připojit
prodlužovací kabel.
Stranu se zásuvkou vhodného prodlužovacího
kabelu připojte k napájecímu přívodu nářadí.
Kabel oviňte okolo držáku (6) podle obrázku,
aby během používání nářadí nedošlo k jeho
odpojení.
ťovou zástrčku zasuňte do síťové zásuvky
ve zdi.
Varoní! Prodlužovací kabel musí být
vhodný pro venkovní použití. V případě použi
navinovacího kabelu odviňte vždy celou délku
kabelu.
Použití
Varoní! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním
tempem. Zamezte přetěžování nářadí.
Zapnutí a vypnutí
Pozmka: Z bezpečnostních důvodů je toto
řadí vybaveno systémem dvojitého spínání.
Tento systém chrání před neúmyslným spuštěním
řadí a umožňuje chod nářadí pouze pokud je
drženo oběma rukama.
Zapnutí (obr. B)
Jednou rukou uchopte přední rukojeť (3) tak,
aby bylo kyvné rameno přední rukojeti (2)
stlačeno směrem do jejího těla.
řadí uvedete do chodu stiskem spouště (1)
druhou rukou.
Vypnutí
Uvolněte stisk kyvného ramene přední rukojeti
(2) nebo spouště (1).
Varoní! Nikdy se nepokoušejte zajistit hlavní
spínač v poloze zapnuto.
Rady pro optimální použi
Začněte seřezáváním vrchní části živého
plotu.řadí mírně nakloňte (až 15° vzhledem
k linii řezu) tak, aby hroty čepele směřovaly
mírně směrem k živému plotu (obr. C). Tím se
dosáhne vyšší účinnosti řezání. Držte nářadí
v požadovaném úhlu a stabilně jím pohybujte
v rovině řezu. Oboustranná čepel vám
umožňuje provádět řez v kterémkoliv směru.
K dosení velmi přesného řezu napněte po
celé délce živého keře v padované výšce
provázek. Provázek použijte jako vodítko a řez
provádějte těsně nad ním (obr. D).
Zcela plochých stran dosáhnete provedením
řezu směrem ze zdola nahoru ve směru růstu.
Mladé výhonky se při řezu směrem dolů
vychylují směrem ven, a tak vznikají v živém
plotu při řezu prohlubně (obr. E).
Dávejte pozor, abyste nezachytili za cizí
předmět. Zvláště se vyvarujte zachyce
tvrdých předmětů, jako jsou kovové dráty
a zábradlí, mohlo by tak dojít k poškoze
čepele (obr. F).
Čepele pravidelně mažte.
Pokyny k seřezávání
Živé ploty a keře se sezónními listy (nové listy
každý rok) řežte v červnu a říjnu.
Stále zelené dřeviny seřezávejte v dubnu
a srpnu.
28
ČEŠTINA
Jehličnany a další rychle rostoucí keře
seřezávejte od května do října každých šest
dnů.
Pokyny k seřezávání (Austrálie & Nový
Zéland)
Živé ploty a keře se sezónními listy (nové listy
každý rok) řežte v prosinci a březnu.
Stále zelené dřeviny seřezávejte v září
a únoru.
Jehličnany a další rychle rostoucí keře
seřezávejte od října do března každých šest
dnů.
Příslušenství
Výkon vašeho nářadí záleží na používaném
příslušenství. Příslušenství Black & Decker
a Piranha jsou navržena a vyrobena podle
norem pro vysokou kvalitu a jsou určena pro
zvýšení výkonu vašeho nářadí. Použitím tohoto
příslušenství docílíte toho nejlepšího výsledku,
který vám vaše nářadí může poskytnout.
Údržba
Vašeřadí Black & Decker bylo zkonstruováno
tak, aby pracovalo po dlouhou dobu s minimálními
nároky na údržbu. Řádná péče o výrobek a jeho
pravidelné čištění vám zajistí jeho bezproblémový
chod. Mazací olej si můžete zakoupit u vašeho
značkového prodejce Black & Decker
(kat. č. A6102-XJ).
Varoní! Před prováděním jakékoli údržby
akumulátorového nářadí nebo nářadí opatřeného
napájecím kabelem:
Vypněte zařízení / nářadí a odpojte napájecí
kabel od sítě.
Nebo zařízení / nářadí vypněte a vyjměte
z něj akumulátor, je-li zařízení / nářadí
napájeno snímatelným akumulátorem.
Nebo nelze-li akumulátor vyjmout, nechejte
řadí v chodu, dokud nedojde k jeho
úplnému vybití.
Před čištěním nabíječky odpojte nabíječku
od sítě. Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou
údržbu mimo pravidelné čištění.
Větrací otvory nářadí a nabíječky pravidelně
čistěte měkkým kartáčem nebo suchým
hadříkem.
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte
kryt motoru. Nepoužívejte žádné abrazivní
čistící prostředky nebo rozpouštědla.
Po každém použití pečlivě očistěte čepele.
Po čiště naneste na čepele olejový lm, aby
nerezavěly.
Výměna síťové zástrčky (pouze pro
Velkou Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
Zajistěte ekologickou likvidaci staré zástrčky.
Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím
na nové zástrčce.
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varoní! Na zemnící svorku nebude připojen
žádný vodič. Dodržujte montážní pokyny
dodávané s kvalitními zástrčkami. Doporučená
pojistka: 5 A.
Ochrana životního prostředí
Třiďte odpad. Tento výrobek nesmí být
likvidován v běžném komunálním odpadu.
Pokud nebudete výrobek Black & Decker dále
používat nebo přejete-li si jej nahradit novým,
nelikvidujte jej spolu s běžným komunálním
odpadem. Zajistěte likvidaci tohoto výrobku
v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné použi
recyklovaných materiálů pomáhá chránit
životní prostředí před znečištěním
a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci
elektroodpadů z domácnosti.
Společnost Black & Decker poskytuje službu
sběru a recyklace výrobků Black & Decker po
skončení jejich provozní životnosti. Chcete-li
získat výhody této služby, odevzdejte prosím váš
výrobek kterémukoli autorizovanému zástupci
servisu, který nářadí odebere a zajistí jeho
recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
Black & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
29
ČEŠTINA
Technické údaje
GT5050 GT5055
(Typ 1) (Typ 1)
Napájecí napětí V
AC
230 230
Příkon W 500 500
Zdvihy nožů (chod naprázdno) min
-1
1850 1835
Délka řezné lišty cm 50 55
Rozteč zubů mm 22 22
Doba automatického zastavení
řezné lišty s <1 <1
Hmotnost kg 2,7 2,8
GT5560 GT6060
(Typ 1) (Typ 1)
Napájecí napětí V
AC
230 230
Příkon W 550 600
Zdvihy nožů (chod naprázdno) min
-1
1870 1840
Délka řezné lišty cm 60 60
Rozteč zubů mm 25 25
Doba automatického zastavení
řezné lišty s <1 <1
Hmotnost kg 2,9 3,0
Hladina akustického tlaku podle normy EN 60745:
Akustický tlak (L
pA
) 74 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A),
akustický výkon (L
WA
) 94 dB(A), odchylka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový součet)
podle normy EN 60745:
Úroveň vibrací (a
h, D
) 2,9 m/s
2
, odchylka (K) 1,5 m/s
2
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VNĚJŠÍHO HLUKU
11
GT5050 / GT5055 / GT5560 / GT6060
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto
produkty popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-15.
2000/14/EC, Nůžky na živé ploty 1870 min
-1
,
Příloha V
Měřený akustický výkon (L
pA
) 94 dB(A)
Odchylka (K) 3 dB(A)
Zaručený akustický výkon (L
pA
) 97 dB(A)
Odchylka (K) 3 dB(A)
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Chcete-li získat další informace,
kontaktujte prosím společnost Black & Decker na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za
sestavení technických údajů a provádí
toto prohlášení v zastoupení společnosti
Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pro spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe, 210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
22/08/2011
Záruka
Společnost Black & Decker je přesvědčena
o kvalitě svých výrobků a nabízí mimořádnou
záruku. Tato záruka je nabízena ve prospěch
zákazníka a nijak neovlivní jeho zákonná záruč
práva. Tato záruka platí ve všech členských
státech EU a evropské zóny volného obchodu
EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker, v průběhu
24 měsíců od zakoupení, jakékoli materiálové
či výrobní vady, společnost Black & Decker
garantuje ve snaze o minimalizování vašich
starostí bezplatnou výměnu vadných dílů, opravu
nebo výměnu celého výrobku za níže uvedených
podmínek:
30
ČEŠTINA
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo k jeho
pronájmu;
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba;
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněm;
Opravy nebyly prováděny jinými osobami,
než autorizovanými opraváři nebo mechaniky
autorizovaného servisu Black & Decker.
Požadujete-li záruční opravu, budete muset
prodejci nebo zástupci autorizovaného
servisu předložit doklad o zakoupení výrobku.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu
Black & Decker naleznete na příslušné adrese
uvedené v tomto návodu. Seznam autorizovaných
servisů Black & Decker a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
Navštivte prosím naše internetové stránky
www.blackanddecker.cz, kde můžete
zaregistrovat váš nový výrobek Black & Decker
a kde můžete získat informace o našich nových
výrobcích a speclních nabídkách. Na adrese
www.blackanddecker.cz jsou k dispozici další
informace o značce Black & Decker a o celé řadě
našich dalších výrobků.
1 / 1

Black & Decker GT5560 Uživatelský manuál

Kategorie
Nůžky na živé ploty
Typ
Uživatelský manuál
Tato příručka je také vhodná pro