Skil 0740 AT Uživatelský manuál

Kategorie
Nůžky na živé ploty
Typ
Uživatelský manuál

Tato příručka je také vhodná pro

50
požár a/nebo těžká poranění. Všechna varovná
upozornění a pokyny do budoucna uschovejte. Ve
varovných upozorněních použitý pojem “elektronářadí” se
vztahuje na elektronářadí provozované na el. síti (se
síťovým kabelem) a na elektronářadí provozované na
akumulátoru (bez síťového kabelu).
1) BEZPEČNOST PRACOVNÍHO MÍSTA
a) Udržujte Vaše pracovní místo čisté a uklizené.
Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou
vést k úrazům.
b) Se strojem nepracujte v prostředích ohrožených
explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny
nebo prach. Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou
prach nebo páry zapálit.
c) Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí
daleko od Vašeho pracovního místa. Při rozptýlení
můžete ztratit kontrolu nad strojem.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
a) Připojovací zástrčka stroje musí lícovat se
zásuvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem
upravena. Společně se stroji s ochranným
uzemněním nepoužívejte žádné adaptérové
zástrčky. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují
riziko elektrického úderu.
b) Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako
např. potrubí, topení, sporáky a chladničky. Je-li
Vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko elektrického
úderu.
c) Chraňte stroj před deštěm a vlhkem. Vniknutí vody do
elektrického stroje zvyšuje nebezpečí elektrického úderu.
d) Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či
zavěšení stroje nebo vytažení zástrčky ze zásuvky.
Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran
nebo pohyblivých dílů stroje. Poškozené nebo
spletené kabely zvyšují riziko elektrického úderu.
e) Pokud pracujete s elektronářadím venku, použijte
pouze takové prodlužovací kabely, které jsou
schváleny i pro venkovní použití. Použití
prodlužovacího kabelu, jež je vhodný pro použití venku,
snižuje riziko elektrického úderu.
f) Pokud se nelze vyhnout provozu elektronářadí ve
vlhkém prostředí, použijte ochranný jistič. Nasazení
ochranného jističe snižuje riziko úderu elektrickým
proudem.
3) BEZPEČNOST OSOB
a) Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a
přistupujte k práci s elektronářadím rozumně. Stroj
nepoužívejte pokud jste unaveni nebo pod vlivem
drog, alkoholu nebo léků. Moment nepozornosti při
použití elektronářadí může vést k vážným poraněním.
b) Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné
brýle. Nošení osobních ochranných pomůcek jako
maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou
podrážkou, ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu
nasazení elektronářadí, snižují riziko poranění.
c) Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu.
Přesvědčte se, že je elektronářadí vypnuté dříve než
jej uchopíte, ponesete či připojíte na zdroj proudu a/
nebo akumulátor. Máte li při nošení elektronářadí prst
na spínači nebo pokud stroj připojíte ke zdroji proudu
zapnutý, pak to může vést k úrazům.
d) Než stroj zapnete, odstraňte seřizovací nástroje
nebo šroubovák. Nástroj nebo klíč, který se nachází v
otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.
e) Nepřeceňujte se. Zajistěte si bezpečný postoj a vždy
udržujte rovnováhu. Tím můžete stroj v neočekávaných
situacích lépe kontrolovat.
f) Noste vhodný oděv. Nenoste žádný volný oděv
nebo šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte daleko
od pohybujících se dílů. Volný oděv, šperky nebo
dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
g) Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky,
přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity.
Použití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.
4) SVĔDOMITÉ ZACHÁZENÍ A POUŽÍVÁNÍ
ELEKTRONÁŘADÍ
a) Stroj nepřetěžujte. Pro svou práci použijte k tomu
určený stroj. S vhodným elektronářadím budete
pracovat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.
b) Nepoužívejte žádné elektronářadí, jehož spínač je
vadný. Elektronářadí, které nelze zapnout či vypnout je
nebezpečné a musí se opravit.
c) Než provedete seřízení stroje, výměnu dílů
příslušenství nebo stroj odložíte, vytáhněte zástrčku
ze zásuvky a/nebo odstraňte akumulátor. Toto
preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí stroje.
d) Uchovávejte nepoužívané elektronářadí mimo
dosah dětí. Nenechte stroj používat osobám, které
se strojem nejsou seznámeny nebo nečetly tyto
pokyny. Elektronářadí je nebezpečné, je-li používáno
nezkušenými osobami.
e) Pečujte o stroj svědomitě. Zkontrolujte, zda
pohyblivé díly stroje bezvadně fungují a nevzpřičují
se, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že
je omezena funkce stroje. Poškozené díly nechte
před nasazením stroje opravit. Mnoho úrazů má
příčinu ve špatně udržovaném elektronářadí.
f) Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Pečlivě
ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se
méně vzpřičují a dají se lehčeji vést.
g) Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací
nástroje apod. podle těchto pokynů. Respektujte
přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost.
Použití elektronářadí pro jiné než určující použití může
vést k nebezpečným situacím.
5) SERVIS
a) Nechte Váš stroj opravit pouze kvalifikovaným
odborným personálem a pouze s originálními
náhradními díly. Tím bude zajištěno, že bezpečnost
stroje zůstane zachována.
SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
KŘOVINOŘEZY
PŘED POUŽITÍM
Před prvním použitím nástroje doporučujeme získání
praktických informací
Tento nástroj není určený pro používání osobami
(včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či
mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem
zkušeností a vědomostí, pokud na ně není
dohlédnuto nebo nedostaly pokyny týkající se
zacházení s nástrojem od osoby zodpovědné za
jejich bezpečnost
51
Postarejte se, aby si děti nehrály s nástrojem
Nenechávejte nástroj bez dozoru
Toto nářadí používejte pouze za denního světla nebo s
patřičným umělým osvětlením
Nestříhejte živé ploty, pokud jsou mokré
Toto nářadí nepoužívejte, pokud dojde k poškození
ochranného krytu
Vždy zkontrolujte, zda je napájecí napětí stejné jako
napětí uvedené na typovém štítku nástroje (nářadí
určené k napájení 230V nebo 240V lze použít též v síti
220V)
Před každým použitím zkontrolujte funkčnost nástroje a v
případě poruchy jej dejte ihned opravit kvalifikovanou
osobou; nástroj nikdy sami neotevírejte
Pravidelně kontrolujte šňůru a v případě poškození
nechte si je kvalifikovaným pracovníkem vyměnit
Používejte pouze takovou prodlužovací šňůru, která je
určena k venkovnímu použití a je vybavena vodotěsnou
zástrčkou a spojovací zásuvkou
Používejte zcela rozvinuté a bezpečné prodlužovací
šňůry o kapacitě 16 ampér
Prodlužovací šňůru pravidelně kontrolujte, a pokud je
poškozená, vyměňte ji (nevhodné prodlužovací šňůry
mohou být nebezpečné)
Při práci s nářadím ve vlhkém prostředí používejte
proudový chránič se spouštěcím proudem maximálně
30 mA
Před použitím důkladně zkontrolujte oblast stříhání a
odstraňte všechny cizí předměty, které by se mohly
zaplést do střihacích čepelí (například kameny, hřebíky,
drátěný plot nebo kovové podpěry rostlin)
BĚHEM POUŽITÍ
Noste ochranné rukavice, oděv který se nástrojem
nemůže zachytit, a pevnou obuv
Nepracujte s tímto nářadím, pokud jste bosí nebo pokud
na nohou máte otevřené sandály
Při práci s křovinořezem na sobě vždy mějte dlouhé
nohavice a rukávy
Ujistěte se, že se k vám při používání tohoto nářadí
ostatní osoby ani zvířata nepřiblíží na vzdálenost menší
než 5 metrů
Při práci zaujímejte stabilní postoj (příliš se nenahýbejte a
opatrní buďte zejména při použití schůdků nebo žebříku)
Nepřibližujte žádnou část těla ke střihacím čepelím,
nepřemísťujte odřezaný materiál a nedržte materiál,
který se má odřezávat, pokud se čepele pohybují, a
zajistěte, aby byl vypínač při odstraňování
zaseknutého materiálu ve vypnuté poloze (chvilková
nepozornost při používání nářadí může vést k těžkým
poraněním)
(Prodlužovací) šňůra se nesmí dostat do blízkosti
oblasti stříhání (při práci se může šňůra skrýt v porostu
a čepele ji mohou náhodně přeseknout)
Elektronářadí se dotýkejte pouze na izolovaných
uchopovacích plochách, protože střihací čepele se
mohou dotknout skryté kabeláže nebo vlastního
kabelu (střihací čepele dotýkající se vodiče, který je pod
proudem, mohou způsobit přenos proudu do
neizolovaných částí elektronářadí a způsobit zásah
uživatele elektrickým proudem)
Přes (prodlužovací) šňůru nepřejíždějte, nezatěžujte ji ani
za ni netahejte
Chraňte (prodlužovací) šňůru před žárem, olejem a
ostrými hranami
V případě atypického chování nebo cizích hluků ihned
vypněte nářadí a vytáhněte zástrčku
PO POUŽITÍ
Po použití nářadí vždy vypněte a odpojte ze zásuvky
Nářadí přenášejte za rukojeť, když jsou střihací
čepele zastavené, a před přenášením či
skladováním nástroje na čepele vždy nasaďte kryt
(správné zacházení s nářadím snižuje riziko poranění
střihacími čepelemi)
Nástroj skladujte uvnitř budov na suchém a
uzamčeném místě mimo dosah dětí
VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ NA NÁŘADÍ
3 Před použitím si přečtěte návod k použití
4 Nevystavujte nářadí dešti
5 Noste ochranné brýle a ochranu sluchu
6 Pokud se (prodlužovací) šňůra při práci poškodí nebo
přesekne, okamžitě ji odpojte ze zásuvky
7 Dvojitá izolace (není nutný zemnicí drát)
OBSLUHA
Zarážka šňůry 8
- zahákněte smyčku na prodlužovací šňůře za zarážku
A, jak znázorňuje obrázek
- pevným utažením prodlužovací šňůru zajistěte
Obouruční bezpečnostní vypínač 9
Zabraňuje náhodnému zapnutí nářadí
- nářadí zapnete současným stisknutím vypínače B a C
- nářadí vypnete uvolněním vypínače B nebo C
Použití nástroje
! ořezávat začněte, až když motor běží
! nestříhejte nízce rostoucí rostliny, aby hlína či
písek nepoškodily střihací čepele D
! nepřetěžujte nářadí stříháním stonků silnějších
než 14 mm
- před vypnutím oddalte nářadí od oblasti stříhání
! po vypnutí nářadí se čepele ještě několik sekund
pohybují
Ochrana hrotu čepele F 2
- zabraňuje zpětnému rázu nářadí při kontaktu s
pevným předmětem (např. se sloupkem plotu nebo zdí
domu)
- chrání koncové čepele před poškozením
Ořezávání živých plotů 0
- zastřihněte nejprve strany živého plotu (zespodu
nahoru) a až potom vršek
- stříhejte strany živého plotu tak, aby byly nahoře o
něco užší
- k ustřihnutí silnějších větví použijte ruční pilku nebo
prořezávací nůžky
Držení a vedení nástroje
- nástroj držte oběma rukama a pevně se postavte
! při práci vždy držte nástroj v šedě zabarvené
oblasti rukojeti !
- veďte nářadí před sebou
- vždy se přesvědčte, že prodlužovací šňůra vede mimo
pracovní oblast
- začněte s prořezáváním poblíž zásuvky a při práci se
posunujte směrem od ní
52
NÁVOD K POUŽITÍ
Ořezávání živého plotu v jednotné výšce
- podél živého plotu upevněte v požadované délce
provázek
- stříhejte živý plot těsně nad provázkem
Doporučená období pro stříhání/ořezávání (západní
Evropa)
- živé ploty s opadavými listy ořezávejte v červnu a říjnu
- stálezelené živé ploty ořezávejte v dubnu a srpnu
- živé ploty z jehličnanů a jiných rychle rostoucích křovin
ořezávejte každých 6 týdnů od května do října
ÚDRŽBA / SERVIS
Toto nářadí není určeno k profesionálnímu použití
Udržujte nářadí, šňůru a střihací čepele čisté
! před čištěním odpojte zástrčku
- očistěte nářadí vlhkým hadříkem (nepoužívejte žádné
čisticí prostředky ani rozpouštědla)
- pravidelně čistěte ventilační G 2 otvory kartáčkem
nebo stlačeným vzduchem
- po použití vždy střihací čepele pečlivě vyčistěte a
lehce promažte
! při manipulaci se střihacími čepelemi a při jejich
čištění používejte rukavice
Pravidelně kontrolujte stav střihacích čepelí a utažení
šroubů čepelí
Pravidelně kontrolujte, zda jednotlivé součásti nejsou
opotřebované či poškozené, a v případě potřeby je
nechte opravit či vyměnit
Broušení střihacích čepelí
! před broušením odpojte nářadí ze zásuvky
- pokud byly střihací čepele poškozeny pevným
předmětem, obruste je malým jemným pilníkem
- doporučujeme však, aby čepele nabrousil odborník
- po broušení střihací čepele promažte
Skladování @
- skladovací držák H pevně namontujte na stěnu
pomocí 4 šroubů (nedodávají se s nářadím) ve
vodorovné poloze
- před uskladněním nářadí nasaďte na čepele kryt J
- před uskladněním nářadí otřete střihací čepele hadrem
namočeným v oleji, aby nedošlo ke korozi
Pokud dojde i přes pečlivou výrobu a náročné kontroly k
poruše nástroje, svěřte provedení opravy
autorizovanému servisnímu středisku pro elektronářadí
firmy SKIL
- zašlete nástroj nerozebraný spolu s potvrzením o
nákupu své prodejně nebo nejbližšímu servisu značky
SKIL (adresy a servisní schema nástroje najdete na
www.skileurope.com)
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Následující seznam uvádí příznaky problémů, možné
příčiny a způsoby nápravy (pokud vám k určení problému
a jeho vyřešení nepomůže, obraťte se na svého prodejce
nebo servis)
! před zkoumáním problému nářadí vypněte a
odpojte ze zásuvky
Motor se nespustí nebo se náhle zastaví
- vadná zásuvka zdroje napájení -> použijte jinou
zásuvku
- zástrčka není zapojená -> zapojte zástrčku
- prodlužovací šňůra je poškozená -> vyměňte
prodlužovací šňůru
Nářadí pracuje přerušovaně
- prodlužovací šňůra je poškozená -> vyměňte
prodlužovací šňůru
- poškozená vnitřní kabeláž -> obraťte se na prodejce či
servis
- vadný vypínač -> obraťte se na prodejce či servis
Motor běží, ale čepele se nehýbou
- vnitřní závada -> obraťte se na prodejce či servis
Střihací čepele jsou horké
- střihací čepele jsou tupé -> nechejte čepele nabrousit
- střihací čepele mají zuby -> nechejte čepele
zkontrolovat
- příliš velké tření kvůli nedostatku maziva -> promažte
čepele
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Elektrické nářadí, doplňky a balení nevyhazujte do
komunálního odpadu (jen pro státy EU)
- podle evropské směrnice 2002/96/EG o nakládání s
použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a
odpovídajících ustanovení právních předpisů
jednotlivých zemí se použitá elektrická nářadí, musí
sbírat odděleně od ostatního odpadu a podrobit
ekologicky šetrnému recyklování
- symbol # na to upozorňuje
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ( )
Potvrzujeme na odpovědnost, že tento výrobek odpovídá
následujícím normám nebo normativním podkladům: EN
60745, EN 61000, EN 55014, podle ustanovení směrnic
2004/108/ES, 2006/42/ES, 2000/14/ES, 2011/65/EU
Technická dokumentace u: SKIL Europe BV
(PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda, NL
Arno van der Kloot
Vice President
Operations & Engineering
SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL
Jan Trommelen
Approval Manager
21.09.2011
HLUČNOSTI/VIBRACÍ
Měřeno podle EN 60745 činí tlak hlukové vlny tohoto
přístroje 80 dB(A) a dávka hlučnosti 100 dB(A)
(standardní odchylka: 3 dB), a vibrací 3,3 m/s² (metoda
ruka-paže; nepřesnost K = 1,5 m/s²)
Měřeno podle 2000/14/ES zaručená dávka hlučnosti
LWA je nižší než 103 dB(A) (metoda posouzení shody
podle dodatku V)
Úroveň vibrací byla měřena v souladu se
standardizovaným testem podle EN 60745; je možné ji
použít ke srovnání jednoho přístroje s druhým a jako
předběžné posouzení vystavování se vibracím při
používání přístroje k uvedeným aplikacím
- používání přístroje k jiným aplikacím nebo s jiným či
špatně udržovaným příslušenstvím může zásadně
zvýšit úroveň vystavení se vibracím
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116

Skil 0740 AT Uživatelský manuál

Kategorie
Nůžky na živé ploty
Typ
Uživatelský manuál
Tato příručka je také vhodná pro