Skil 0740 AA Uživatelský manuál

Kategorie
Nůžky na živé ploty
Typ
Uživatelský manuál
49
MEGFELELŐSÉGINYILATKOZAT
Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a “Műszaki
adatok” alatt leírt termék megfelel a következő
szabványoknak, illetve irányadó dokumentumoknak: EN
60745, EN 61000, EN 55014 a 2004/108/EK, 2006/42/
EK, 2000/14/EK, 2011/65/EU irányelveknek megfelelöen
Aműszakidokumentációakövetkezőhelyen
található: SKIL Europe BV (PT-SEU/ENG1), 4825 BD
Breda, NL
¹ÊÁÂÆιÆ¼½ÊÇǾ¼½Æ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
Ĺ¾ÁÂÿʹ¹¾
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
19.12.2013
ZAJ/REZGÉS
Az EN 60745 alapján végzett mérések szerint ezen
készülék hangnyomás szintje 80 dB(A) a
hangteljesítmény szintje 100 dB(A) (normál eltérés: 3
dB), a rezgésszám 3,3 m/s² (kézre-ható érték; szórás K =
1,5 m/s²)
A 2000/14/EK szabvány szerinti mérések alapján a
garantált LWA hangteljesítmény szint alacsonyabb mint
103 dB(A) (a konformítás megállapítási eljárás leírása a
V. függelékben található)
A rezgés-kibocsátási szint mérése az EN 60745
szabványban meghatározott szabványosított teszttel
összhangban történt; ez egy eszköznek egy másik
eszközzel történő összehasonlítására, illetve a
rezgésnek való kitettség előzetes felmérésére
használható fel az eszköznek az említett alkalmazásokra
történő felhasználása során
- az eszköznek eltérő alkalmazásokra, vagy eltérő,
illetve rosszul karbantartott tartozékokkal történő
felhasználása jelentősen emelheti a kitettség szintjét
- az idő, amikor az eszköz ki van kapcsolva, vagy
amikor ugyan működik, de ténylegesen nem végez
munkát, jelentősen csökkentheti a kitettség szintjét
! azeszközéstartozékaikarbantartásával,kezének
melegentartásával,ésmunkavégzésének
megszervezésévelvédjemegmagátarezgések
hatásaitól

Křovinořez 0740
ÚVOD
Tento nástroj slouží k ořezávání živých plotů a keřů a je
určeno pouze k domácímu použití
Tento nástroj není určen k profesionálnímu použití
• Předpoužitímsipečlivěpřečtětetentonávods
pokynyasiuschovejtejejprobudoucípotřebu3
• Zvláštnípozornostvěnujtebezpečnostnímpokynům
avýstrahám;přijejichnedodrženísevystavujete
nebezpečívážnéhoúrazu
Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny součásti, jak
je zobrazeno na schématu 2
Pokud některé součásti chybí nebo jsou poškozené,
obraťte se na prodejce
TECHNICKÁ DATA 1
SOUČÁSTINÁSTROJE2
A Zarážka šňůry
B Vypínač na přední rukojeti
C Vypínač na zadní rukojeti
D Střihací čepele
E Ochranný kryt
F Ochrana hrotu čepele
G Větrací štěrbiny
H Skladovací držák (šroubynejsousoučástídodávky)
J Kryt čepele
BEZPEČNOST
VŠEOBECNÉBEZPEČNOSTNÍPŘEDPISY
POZOR!Čtětevšechnavarovnáupozorněnía
pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a
pokynů mohou mít za následek úder elektrickým proudem,
požár a/nebo těžká poranění. Všechnavarovná
upozorněníapokynydobudoucnauschovejte. Ve
varovných upozorněních použitý pojem “elektronářadí” se
vztahuje na elektronářadí provozované na el. síti (se
síťovým kabelem) a na elektronářadí provozované na
akumulátoru (bez síťového kabelu).
1)BEZPEČNOSTPRACOVNÍHOMÍSTA
a) UdržujteVašepracovnímístočistéauklizené.
Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou
vést k úrazům.
b) Sestrojemnepracujtevprostředíchohrožených
explozí,kdesenacházejíhořlavékapaliny,plyny
neboprach.Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou
prach nebo páry zapálit.
c) Dětiajinéosobyudržujtepřipoužitíelektronářadí
dalekoodVašehopracovníhomísta. Při rozptýlení
můžete ztratit kontrolu nad strojem.
2)ELEKTRICKÁBEZPEČNOST
a) Připojovacízástrčkastrojemusílícovatse
zásuvkou.Zástrčkanesmíbýtžádnýmzpůsobem
upravena.Společněsestrojisochranným
uzemněnímnepoužívejtežádnéadaptérové
zástrčky. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují
riziko elektrického úderu.
b) Zabraňtekontaktutělasuzemněnýmipovrchy,jako
např.potrubí,topení,sporákyachladničky. Je-li
Vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko elektrického
úderu.
c) Chraňtestrojpředdeštěmavlhkem. Vniknutí vody do
elektrického stroje zvyšuje nebezpečí elektrického úderu.
d) Dbejtenaúčelkabelu,nepoužívejtejejknošeníči
zavěšenístrojenebovytaženízástrčkyzezásuvky.
Udržujtekabeldalekoodtepla,oleje,ostrýchhran
nebopohyblivýchdílůstroje. Poškozené nebo
spletené kabely zvyšují riziko elektrického úderu.
50
e) Pokudpracujeteselektronářadímvenku,použijte
pouzetakovéprodlužovacíkabely,kteréjsou
schválenyiprovenkovnípoužití. Použití
prodlužovacího kabelu, jež je vhodný pro použití venku,
snižuje riziko elektrického úderu.
f) Pokudsenelzevyhnoutprovozuelektronářadíve
vlhkémprostředí,použijteochrannýjistič. Nasazení
ochranného jističe snižuje riziko úderu elektrickým
proudem.
3)BEZPEČNOSTOSOB
a) Buďtepozorní,dávejtepozornato,codělátea
přistupujtekpráciselektronářadímrozumně.Stroj
nepoužívejtepokudjsteunaveninebopodvlivem
drog,alkoholuneboléků. Moment nepozornosti při
použití elektronářadí může vést k vážným poraněním.
b) Nosteosobníochrannépomůckyavždyochranné
brýle. Nošení osobních ochranných pomůcek jako
maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou
podrážkou, ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu
nasazení elektronářadí, snižují riziko poranění.
c) Zabraňteneúmyslnémuuvedenídoprovozu.
Přesvědčtese,žejeelektronářadívypnutédřívenež
jejuchopíte,ponesetečipřipojítenazdrojproudua/
neboakumulátor. Máte li při nošení elektronářadí prst
na spínači nebo pokud stroj připojíte ke zdroji proudu
zapnutý, pak to může vést k úrazům.
d) Nežstrojzapnete,odstraňteseřizovacínástroje
nebošroubovák. Nástroj nebo klíč, který se nachází v
otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.
e) Nepřeceňujtese.Zajistětesibezpečnýpostojavždy
udržujterovnováhu. Tím můžete stroj v neočekávaných
situacích lépe kontrolovat.
f) Nostevhodnýoděv.Nenostežádnývolnýoděv
nebošperky.Vlasy,oděvarukaviceudržujtedaleko
odpohybujícíchsedílů. Volný oděv, šperky nebo
dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
g) Lze-linamontovatodsávacíčizachycujícípřípravky,
přesvědčtese,žejsoupřipojenyasprávněpoužity.
Použití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.
4)SVĔDOMITÉZACHÁZENÍAPOUŽÍVÁNÍ
ELEKTRONÁŘADÍ
a) Strojnepřetěžujte.Prosvouprácipoužijtektomu
určenýstroj. S vhodným elektronářadím budete
pracovat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.
b) Nepoužívejtežádnéelektronářadí,jehožspínačje
vadný. Elektronářadí, které nelze zapnout či vypnout je
nebezpečné a musí se opravit.
c) Nežprovedeteseřízenístroje,výměnudílů
příslušenstvínebostrojodložíte,vytáhnětezástrčku
zezásuvkya/neboodstraňteakumulátor. Toto
preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí stroje.
d) Uchovávejtenepoužívanéelektronářadímimo
dosahdětí.Nenechtestrojpoužívatosobám,které
sestrojemnejsouseznámenynebonečetlytyto
pokyny. Elektronářadí je nebezpečné, je-li používáno
nezkušenými osobami.
e) Pečujteostrojsvědomitě.Zkontrolujte,zda
pohyblivédílystrojebezvadněfungujíanevzpřičují
se,zdadílynejsouzlomenénebopoškozenétak,že
jeomezenafunkcestroje.Poškozenédílynechte
přednasazenímstrojeopravit. Mnoho úrazů má
příčinu ve špatně udržovaném elektronářadí.
f) Řeznénástrojeudržujteostréačisté. Pečlivě
ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se
méně vzpřičují a dají se lehčeji vést.
g) Používejteelektronářadí,příslušenství,nasazovací
nástrojeapod.podletěchtopokynů.Respektujte
přitompracovnípodmínkyaprováděnoučinnost.
Použití elektronářadí pro jiné než určující použití může
vést k nebezpečným situacím.
5) SERVIS
a) NechteVášstrojopravitpouzekvalifikovaným
odbornýmpersonálemapouzesoriginálními
náhradnímidíly. Tím bude zajištěno, že bezpečnost
stroje zůstane zachována.
SPECIFICKÉBEZPEČNOSTNÍPOKYNYPRO
KŘOVINOŘEZY
PŘEDPOUŽITÍM
Před prvním použitím nástroje doporučujeme získání
praktických informací
Tento nástroj není určený pro používání osobami (včetně
dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními
schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a
vědomostí, pokud na ně není dohlédnuto nebo nedostaly
pokyny týkající se zacházení s nástrojem od osoby
zodpovědné za jejich bezpečnost
Postarejte se, aby si děti nehrály s nástrojem
Nenechávejte nástroj bez dozoru
Toto nářadí používejte pouze za denního světla nebo s
patřičným umělým osvětlením
Nestříhejte živé ploty, pokud jsou mokré
Toto nářadí nepoužívejte, pokud dojde k poškození
ochranného krytu
Vždy zkontrolujte, zda je napájecí napětí stejné jako
napětí uvedené na typovém štítku nástroje (nářadí
určené k napájení 230V nebo 240V lze použít též v síti
220V)
Před každým použitím zkontrolujte funkčnost nástroje a v
případě poruchy jej dejte ihned opravit kvalifikovanou
osobou; nástroj nikdy sami neotevírejte
Pravidelně kontrolujte šňůru a v případě poškození
nechte si je kvalifikovaným pracovníkem vyměnit
Používejte pouze takovou prodlužovací šňůru, která je
určena k venkovnímu použití a je vybavena vodotěsnou
zástrčkou a spojovací zásuvkou
Používejte zcela rozvinuté a bezpečné prodlužovací
šňůry o kapacitě 16 ampér
Prodlužovací šňůru pravidelně kontrolujte, a pokud je
poškozená, vyměňte ji (nevhodnéprodlužovacíšňůry
mohoubýtnebezpečné)
Při práci s nářadím ve vlhkém prostředí používejte
proudový chránič se spouštěcím proudem maximálně 30
mA
Před použitím důkladně zkontrolujte oblast stříhání a
odstraňte všechny cizí předměty, které by se mohly
zaplést do střihacích čepelí (například kameny, hřebíky,
drátěný plot nebo kovové podpěry rostlin)
BĚHEMPOUŽITÍ
Noste ochranné rukavice, oděv který se nástrojem
nemůže zachytit, a pevnou obuv
Nepracujte s tímto nářadím, pokud jste bosí nebo pokud
na nohou máte otevřené sandály
51
Při práci s křovinořezem na sobě vždy mějte dlouhé
nohavice a rukávy
Ujistěte se, že se k vám při používání tohoto nářadí
ostatní osoby ani zvířata nepřiblíží na vzdálenost menší
než 5 metrů
Při práci zaujímejte stabilní postoj (příliš se nenahýbejte a
opatrní buďte zejména při použití schůdků nebo žebříku)
Nepřibližujtežádnoučásttělakestřihacímčepelím,
nepřemísťujteodřezanýmateriálanedržtemateriál,
kterýsemáodřezávat,pokudsečepelepohybují,a
zajistěte,abybylvypínačpřiodstraňovánízaseknutého
materiáluvevypnutépoloze (chvilková nepozornost při
používání nářadí může vést k těžkým poraněním)
(Prodlužovací)šňůrasenesmídostatdoblízkosti
oblastistříhání (při práci se může šňůra skrýt v porostu
a čepele ji mohou náhodně přeseknout)
Elektronářadísedotýkejtepouzenaizolovaných
uchopovacíchplochách,protožestřihacíčepelese
mohoudotknoutskrytékabeláženebovlastního
kabelu (střihací čepele dotýkající se vodiče, který je pod
proudem, mohou způsobit přenos proudu do
neizolovaných částí elektronářadí a způsobit zásah
uživatele elektrickým proudem)
Přes (prodlužovací) šňůru nepřejíždějte, nezatěžujte ji ani
za ni netahejte
Chraňte (prodlužovací) šňůru před žárem, olejem a
ostrými hranami
V případě atypického chování nebo cizích hluků ihned
vypněte nářadí a vytáhněte zástrčku
POPOUŽITÍ
Po použití nářadí vždy vypněte a odpojte ze zásuvky
Nářadípřenášejtezarukojeť,kdyžjsoustřihací
čepelezastavené,apředpřenášenímči
skladovánímnástrojenačepelevždynasaďtekryt
(správné zacházení s nářadím snižuje riziko poranění
střihacími čepelemi)
Nástroj skladujte uvnitřbudov na suchém a
uzamčeném místě mimo dosah dětí
VYSVĚTLENÍSYMBOLŮNANÁŘADÍ
3Předpoužitímsipřečtětenávodkpoužití
4Nevystavujtenářadídešti
5Nosteochrannébrýleaochranusluchu
6Pokudse(prodlužovací)šňůrapřiprácipoškodí
nebopřesekne,okamžitějiodpojtezezásuvky
7Dvojitáizolace(nenínutnýzemnicídrát)
OBSLUHA
Zarážka šňůry 8
- zahákněte smyčku na prodlužovací šňůře za zarážku
A, jak znázorňuje obrázek
- pevným utažením prodlužovací šňůru zajistěte
Obouruční bezpečnostní vypínač 9
Zabraňuje náhodnému zapnutí nářadí
- nářadí zapnete současným stisknutím vypínače B a C
- nářadí vypnete uvolněním vypínače B nebo C
Použití nástroje
! ořezávatzačněte,ažkdyžmotorběží
! nestříhejtenízcerostoucírostliny,abyhlínači
píseknepoškodilystřihacíčepeleD
! nepřetěžujtenářadístříhánímstonkůsilnějších
než14mm
- před vypnutím oddalte nářadí od oblasti stříhání
! povypnutínářadísečepeleještěněkoliksekund
pohybují
Ochrana hrotu čepele F 2
- zabraňuje zpětnému rázu nářadí při kontaktu s
pevným předmětem (např. se sloupkem plotu nebo zdí
domu)
- chrání koncové čepele před poškozením
Ořezávání živých plotů 0
- zastřihněte nejprve strany živého plotu (zespodu
nahoru) a až potom vršek
- stříhejte strany živého plotu tak, aby byly nahoře o
něco užší
- k ustřihnutí silnějších větví použijte ruční pilku nebo
prořezávací nůžky
Držení a vedení nástroje
- nástroj držte oběma rukama a pevně se postavte
! připrácivždydržtenástrojvšedězabarvené
oblastirukojeti!
- veďte nářadí před sebou
- vždy se přesvědčte, že prodlužovací šňůra vede mimo
pracovní oblast
- začněte s prořezáváním poblíž zásuvky a při práci se
posunujte směrem od ní
NÁVODKPOUŽITÍ
Ořezávání živého plotu v jednotné výšce
- podél živého plotu upevněte v požadované délce
provázek
- stříhejte živý plot těsně nad provázkem
Doporučená období pro stříhání/ořezávání (západní
Evropa)
- živé ploty s opadavými listy ořezávejte v červnu a říjnu
- stálezelené živé ploty ořezávejte v dubnu a srpnu
- živé ploty z jehličnanů a jiných rychle rostoucích křovin
ořezávejte každých 6 týdnů od května do října
ÚDRŽBA/SERVIS
Tento nástroj není určen k profesionálnímu použití
Udržujte nářadí, šňůru a střihací čepele čisté
! předčištěnímodpojtezástrčku
- očistěte nářadí vlhkým hadříkem (nepoužívejte žádné
čisticí prostředky ani rozpouštědla)
- pravidelně čistěte ventilační G 2 otvory kartáčkem
nebo stlačeným vzduchem
- po použití vždy střihací čepele pečlivě vyčistěte a
lehce promažte
! přimanipulacisestřihacímičepelemiapřijejich
čištěnípoužívejterukavice
Pravidelně kontrolujte stav střihacích čepelí a utažení
šroubů čepelí
Pravidelně kontrolujte, zda jednotlivé součásti nejsou
opotřebované či poškozené, a v případě potřeby je
nechte opravit či vyměnit
Broušení střihacích čepelí
! předbroušenímodpojtenářadízezásuvky
- pokud byly střihací čepele poškozeny pevným
předmětem, obruste je malým jemným pilníkem
- doporučujeme však, aby čepele nabrousil odborník
- po broušení střihací čepele promažte
52
Skladování @
- skladovací držák H pevně namontujte na stěnu
pomocí 4 šroubů (nedodávajísesnářadím) ve
vodorovné poloze
- před uskladněním nářadí nasaďte na čepele kryt J
- před uskladněním nářadí otřete střihací čepele hadrem
namočeným v oleji, aby nedošlo ke korozi
Pokud dojde i přes pečlivou výrobu a náročné kontroly k
poruše nástroje, svěřte provedení opravy
autorizovanému servisnímu středisku pro elektronářadí
firmy SKIL
- zašlete nástroj nerozebraný spolu s potvrzením o
nákupu své prodejně nebo nejbližšímu servisu značky
SKIL (adresy a servisní schema nástroje najdete na
www.skil.com)
ŘEŠENÍPROBLÉMŮ
Následující seznam uvádí příznaky problémů, možné
příčiny a způsoby nápravy (pokud vám k určení problému
a jeho vyřešení nepomůže, obraťte se na svého prodejce
nebo servis)
! předzkoumánímproblémunářadívypnětea
odpojtezezásuvky
Motor se nespustí nebo se náhle zastaví
- vadná zásuvka zdroje napájení -> použijte jinou
zásuvku
- zástrčka není zapojená -> zapojte zástrčku
- prodlužovací šňůra je poškozená -> vyměňte
prodlužovací šňůru
Nářadí pracuje přerušovaně
- prodlužovací šňůra je poškozená -> vyměňte
prodlužovací šňůru
- poškozená vnitřní kabeláž -> obraťte se na prodejce či
servis
- vadný vypínač -> obraťte se na prodejce či servis
Motor běží, ale čepele se nehýbou
- vnitřní závada -> obraťte se na prodejce či servis
Střihací čepele jsou horké
- střihací čepele jsou tupé -> nechejte čepele nabrousit
- střihací čepele mají zuby -> nechejte čepele
zkontrolovat
- příliš velké tření kvůli nedostatku maziva -> promažte
čepele
ŽIVOTNÍPROSTŘEDÍ
Elektrickénářadí,doplňkyabalenínevyhazujtedo
komunálníhoodpadu (jen pro státy EU)
- podle evropské směrnice 2012/19/EG o nakládání s
použitými elektrickými a elektronickými zařízeními a
odpovídajících ustanovení právních předpisů
jednotlivých zemí se použitá elektrická nářadí, musí
sbírat odděleně od ostatního odpadu a podrobit
ekologicky šetrnému recyklování
- symbol # na to upozorňuje
PROHLÁŠENÍOSHODĚ
Prohlašujeme v plné naší zodpovědnosti, že v odstavci
“Technická data” popsaný výrobek je v souladu s
následujícími normami nebo normativními dokumenty: EN
60745, EN 61000, EN 55014, podle ustanovení směrnic
2004/108/ES, 2006/42/ES, 2000/14/ES, 2011/65/EU
Technickádokumentaceu: SKIL Europe BV (PT-SEU/
ENG1), 4825 BD Breda, NL
¹ÊÁÂÆιÆ¼½ÊÇǾ¼½Æ
ȽʹÌÁÇÆËŵÆ¿Áƽ½ÊÁÆ¿
ÍÊÇȽƓˁ˅ʿ˂ʽ¼¹Ɠ
Ĺ¾ÁÂÿʹ¹¾
ÈÈÊÇιÄ¹Æ¹¿½Ê
19.12.2013
HLUČNOSTI/VIBRACÍ
Měřeno podle EN 60745 činí tlak hlukové vlny tohoto
přístroje 80 dB(A) a dávka hlučnosti 100 dB(A)
(standardní odchylka: 3 dB), a vibrací 3,3 m/s² (metoda
ruka-paže; nepřesnost K = 1,5 m/s²)
Měřeno podle 2000/14/ES zaručená dávka hlučnosti
LWA je nižší než 103 dB(A) (metoda posouzení shody
podle dodatku V)
Úroveň vibrací byla měřena v souladu se
standardizovaným testem podle EN 60745; je možné ji
použít ke srovnání jednoho přístroje s druhým a jako
předběžné posouzení vystavování se vibracím při
používání přístroje k uvedeným aplikacím
- používání přístroje k jiným aplikacím nebo s jiným či
špatně udržovaným příslušenstvím může zásadně
zvýšit úroveň vystavení se vibracím
- doba, kdy je přístroj vypnutý nebo kdy běží, ale ve
skutečnosti není využíván, může zásadně snížit
úroveň vystavení se vibracím
! chraňtesepřednásledkyvibracítak,žebudete
dbátnaúdržbupřístrojeapříslušenství,budete
siudržovattepléruceauspořádátesisvé
pracovnípostupy

Çitbudamamakinesi 0740
GİRİS
Bu alet, çitleri ve çalıları kesmek üzere tasarlanmıştır ve
sadece evde kullanım içindir
Bu alet profesyonel kullanıma yönelik değildir
• Kullanmadanöncebukılavuzudikkatlibirşekilde
okuyunveilerideihtiyacınızolduğundakullanmak
içinsaklayın3
• Güvenliktalimatlarınaveuyarılarınaözelbirdikkat
gösterin;bunlarauyulmamasıciddiyaralanmalarına
nedenolabilir
Ambalajın içinde, çizim 2'de gösterilen tüm parçaların
bulunup bulunmadığını kontrol edin
Parçaların eksik veya hasarlı olması durumunda bayinizle
temasa geçin
TEKNİKVERİLER1
ALETBİLEŞENLERİ2
A Kablo tutucu
B Ön tutamak düğmesi
1 / 1

Skil 0740 AA Uživatelský manuál

Kategorie
Nůžky na živé ploty
Typ
Uživatelský manuál