Black & Decker GT115 Uživatelský manuál

Kategorie
Nůžky na živé ploty
Typ
Uživatelský manuál

Tato příručka je také vhodná pro

2
English (Original instructions) 4
Deutsch (Übersetzung der Originalanleitung) 10
Français (Traduction des instructions d'origine) 17
Česky (Přeloženo z původního návodu) 24
Magyar (Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült) 30
Polski (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji) 38
Slovenčina (Preložené z pôvodného návodu) 45
Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 51
Українська (Переклад оригінальних інструкцій) 59
Türkçe (Çevirisi orijinal talimatlardan yapılmıştır) 67
24
ČEŠTINA
Použití výrobku
Vaše nůžky na živé ploty Black & Decker jsou
určeny pro stříhání živých plotů, křovin a houštin.
Tento výrobek je určen pouze pro spotřebitelské
použití.
Bezpečnostní pokyny
Všeobecné bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Pozorně si přečtěte všechna
bezpečnostní varování a všechny
pokyny. Nedodržení níže uvedených
pokynů může mít za následek úraz
elektrickým proudem, vznik požáru anebo
vážné poranění.
Veškerá bezpečnostní varování a pokyny
uschovejte pro případné další použití. Označení
elektrické nářadí ve všech níže uvedených
upozorněních odkazuje na vaše nářadí napájené
ze sítě (obsahuje napájecí kabel) nebo nářadí
napájené bateriemi (bez napájecího kabelu).
1. Bezpečnost v pracovním prostoru
a. Udržujte pracovní prostor v čistotě a dobře
osvětlený. Nepořádek na pracovním stole
a nedostatek světla v jeho okolí může vést
k způsobení nehody.
b. S elektrickým nářadím nepracujte ve
výbušných prostředích, jako jsou například
prostory, ve kterých se vyskytují hořlavé
kapaliny, plyny nebo prašné látky. Elektrické
řadí je zdrojem jiskření, které může zapálit
prach nebo výpary.
c. Při práci s elektrickým nářadím udržujte
děti a okolo stojící osoby mimo jeho dosah.
Rozptylování může zp
ůsobit ztrátu kontroly
nad nářadím.
2. Elektrická bezpečnost
a. Zástrčka napájecího kabelu nářadí musí
odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku
žádným způsobem neupravujte. U nářadí
chráněného zemněním nepoužívejte žádné
redukce zástrček. Neupravované zástrčky
a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku
úrazu elektrickým proudem.
b. Vyvarujte se kontaktu s uzemněnými
povrchy jako jsou potrubí, radiátory,
sporáky nebo ledničky. Při uzemnění vašeho
těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
c. Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo
vlhkému prostředí. Pokud do nářadí vnikne
voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým
proudem.
d. S napájecím kabelem zacházejte
opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí
kabel k přenášení nářadí, tahání nebo
vytahování zástrčky ze zásuvky. Dbejte
na to, aby napájecí kabel nepřecházel
přes horké a mastné povrchy, ostré hrany
nebo pohyblivé součásti. Poškozené
nebo spletené kabely zvyšují riziko úrazu
elektrickým proudem.
e. Pracujete-li s elektrickým nářadím venku,
používejte prodlužovací kabel určený pro
venkovní použití. Práce s prodlužovacím
kabelem pro venkovní použití snižuje riziko
vzniku úrazu elektrickým proudem.
f. Je-li práce s elektrickým nářadím ve vlhkém
prostředí nevyhnutelná, musíte v napájecím
okruhu použít proudový chránič (RCD).
Použití proudového chrániče (RCD) snižuje
riziko úrazu elektrickým proudem.
3. Bezpečnost obsluhy
a. Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co
provádíte a při práci s elektrickým nářadím
pracujte s rozvahou. S elektrickým nářadím
nepracujte, pokud jste unavení nebo pokud
jste pod vlivem omamných látek, alkoholu
nebo léků. Chvilková nepozornost při práci
s elektrickým nářadím může přivodit vážné
zranění.
b. Používejte prvky osobní ochrany. Vždy
používejte ochranu zraku. Ochranné
prostředky, jako jsou respirátor, neklouzavá
pracovní obuv, přilba a chrániče sluchu, které
jsou používány v příslušných pracovních
podmínkách, snižují riziko poranění osob.
c. Zabraňte náhodnému spuštění. Před
připojením k zdroji napětí nebo před
vložením baterie a před zvednutím
nebo přenášením nářadí zkontrolujte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Přenášení
elektrického nářadí s prstem na hlavním
spínači nebo připojení napájecího kabelu
k elektrickému rozvodu, pokud je hlavní spínač
řadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
d. Př
ed spuštěním nářadí se vždy ujistěte,
zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo
seřizovací přípravky. Klíče nebo seřizovací
přípravky zapomenuté na pohyblivých částech
řadí mohou způsobit úraz.
e. Nepřetěžujte se. Při práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. To umožní
25
ČEŠTINA
lepší ovladatelnost elektrického nářadí
v neočekávaných situacích.
f. Vhodně se oblékejte. Nenoste volný
oděv a šperky. Dbejte na to, aby se vaše
vlasy, oděv nebo rukavice nedostaly do
nebezpečné blízkosti pohyblivých částí.
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou
být pohyblivými díly zachyceny.
g. Je-li řadí vybaveno výstupem pro
připojení odsávání a sběrným vakem,
zkontrolujte jejich připojení a ujistěte se,
zda jsou správně používány. Použití těchto
zařízení může snížit nebezpečí týkající se
prachu.
4. Použití elektrického nářadí a jeho údržba
a. Nářadí nepřetěžujte. Používejte správný
typ nářadí pro aktuálně prováděnou práci.
Při použití správného typu nářadí bude práce
provedena lépe a bezpečněji.
b. Pokud nelze hlavní spínačřadí zapnout
a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé
elektrické nářadí s nefunkčním hlavním
spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
c. Před výmě
nou jakýchkoli částí,
příslušenství nebo jiných připojených
součástí, před prováděním servisu nebo
pokud nářadí nepoužíváte, odpojte jej od
elektrické sítě nebo vyjměte baterii. Tato
preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko
náhodného spuštění nářadí.
d. Pokud řadí nepoužíváte, uložte jej
mimo dosah dětí a zabraňte osobám
neobeznámeným s jeho obsluhou nebo
s tímto návodem, aby s tímto nářadím
pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou
nekvali kované obsluhy nebezpečné.
e. Údržba elektrického nářadí. Zkontrolujte,
zda nářadí nemá vychýlené nebo rozpojené
pohyblivé části, poškozené díly nebo
jakoukoli jinou závadu, která může mít vliv
na jeho správný chod. Pokud je nářadí
poškozeno, nechejte jej před použitím
opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno
zanedbanou údržbou nářadí.
f. Řezné nástroje udržujte ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými břity jsou
méně náchylné k zanášení nečistotami a lépe
se s nimi manipuluje.
g. Nářadí, příslušenství a držáky nástrojů
používejte podle těchto pokynů
a způsobem určeným daným typem nářadí,
berte v úvahu provozní podmínky a práci,
kterou je nutné vykonat. Použití nářadí
k jiným účelům, než k jakým je určeno, může
být nebezpečné.
5. Opravy
a. Svěřte opravu vašeho elektrického nářadí
pouze osobě s příslušnou kvali kací, která
bude používat výhradně originální náhradní
díly. Tím zajistíte bezpečný provoz nářadí.
Doplňkové bezpečnostní pokyny pro práci
s elektrickým nářadím
Varování! Doplňkové bezpečnostní
pokyny pro nůžky na živé ploty
Udržujte všechny části těla v bezpeč
vzdálenosti od ostří nůžek. Pohybují-li
se nože nůžek, neodstraňujte ostříhaný
materiál a nedržte materiál, který budete
stříhat. Při odstraňování materiálu,
který blokuje nože nůžek, se ujistěte,
zda je vypnutý hlavní spínač. Chvilková
nepozornost při obsluze tohoto nářadí může
způsobit vážné zranění.
Přenášejte nůžky na živé ploty za rukojeť
a dbejte na to, aby byly nože nůžek
zastaveny. Při přepravě nebo skladování
nasaďte na lištu nůžek příslušný kryt.
Správná manipulace s nůžkami na živé ploty
snižuje riziko zranění, které mohou způsobit
nože nůžek.
Dbejte na to, aby se napájecí kabel nedostal
do blízkosti pracovního prostoru nožů.
Během práce může být napájecí kabel zakrytý
porostem a může dojít k jeho náhodnému
přestřižení.
Toto řadí není určeno k použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled,
nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce
týkající se použití nářadí osobou odpovědnou
za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod
dozorem, aby bylo zajištěno, že si s nářadím
nebudou hrát.
V tomto návodu je popsáno správné použití
řadí. Použití jakéhokoli jiného příslušenství
nebo přídavných zařízení, nebo jakékoli jiné
využití tohoto nářadí, než je popsáno v tomto
návodu k použití, může mít za následek
poranění osob nebo způsobení hmotných
škod.
26
ČEŠTINA
Nepřenášejte nářadí s rukama na přední
rukojeti, na spínači nebo na spouštěcím
spínači, pokud není vyjmuta baterie.
Budete-li nůžky na živé ploty používat poprvé,
mimo nastudování tohoto návodu vyhledejte
zkušeného pracovníka, který vám poskytne
praktické rady pro práci s nůžkami na živé
ploty.
Nikdy se nedotýkejte nožů, pokud je nářadí
v chodu.
Nikdy se nepokoušejte zastavit dobíhající
nože.
Nepokládejte řadí na zem, dokud se nože
zcela nezastaví.
Pravidelně kontrolujte opotřebování nebo
poškození nožů. Nepoužívejte toto nářadí,
jsou-li poškozeny jeho nože.
Při stříhání zabraňte kontaktu nožů s tvrdými
předměty (např. kovová vedení, ploty,
zábradlí). Pokud k takovému kontaktu dojde,
řadí ihned vypněte a zkontrolujte, zda
nedošlo k jeho poškození.
Začne-li nářadí nadměrně vibrovat, ihned jej
vypněte a zkontrolujte, zda nedošlo k jeho
poškození.
Dojde-li k zaseknutí nářadí, ihned vypněte
hlavní spínač. Dříve než budete odstraňovat
jakýkoli předmět, vyjměte z nářadí baterii.
Po skončení práce nasaďte na lištu nůžek
ochranné pouzdro. Při ukládání nářadí
zkontrolujte, zda nejsou nože obnaženy.
Při práci s nářadím zkontrolujte, zda jsou řádně
připevněny všechny kryty. Nikdy nepracujte
s nekompletním nebo neodborně upraveným
řadím.
Nikdy nedovolte pracovat s nářadím dětem.
Pozor na padající úlomky při práci ve vyšších
částech živého plotu.
řadí vždy držte za rukojeti oběma rukama.
Bezpečnost ostatních osob
Toto řadí není určeno pro použití osobami
(včetně dětí) se sníženými fyzickými,
smyslovými nebo duševními schopnostmi,
nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí,
pokud těmto osobám nebyl stanoven dohled,
nebo pokud jim nebyly poskytnuty instrukce
týkající se použití výrobku osobou odpovědnou
za jejich bezpečnost.
Děti by měly být pod dozorem, aby si
s nářadím nehrály.
Vibrace
Deklarovaná úroveň vibrací uvedená v technických
údajích a v prohlášení o shod
ě byla měřena
v souladu se standardní zkušební metodou
předepsanou normou EN 60745 a může být
použita pro srovnání jednotlivých nářadí mezi
sebou. Deklarovaná úroveň vibrací může být také
použita k předběžnému stanovení doby práce
s tímto výrobkem.
Varování! Úroveň vibrací při aktuálním použití
elektrického nářadí se může od deklarované
úrovně vibrací lišit v závislosti na způsobu použití
výrobku. Úroveň vibrací může být vzhledem
k uvedené hodnotě vyšší.
Při stanovení doby vystavení se působení vibrací,
z důvodu určení bezpečnostních opatření podle
normy 2002/44/EC k ochraně osob pravidelně
používajících elektrické nářadí v zaměstnání,
by měl předběžný odhad působení vibrací
brát na zřetel aktuální podmínky použití nářadí
s přihlédnutím na všechny části pracovního cyklu,
jako jsou doby, při které je nářadí vypnuto a kdy
běží naprázdno.
Nálepky na nářadí
Na nářadí jsou následující piktogramy:
Varování! Z důvodu snížení rizika
způsobení úrazu si uživatel musí přečíst
tento návod k obsluze.
Vždy používejte ochranné brýle a vhodnou
ochranu sluchu.
Při práci s tímto nářadím používejte
pracovní rukavice.
Pokud je napájecí kabel poškozen nebo
přetržen, okamžitě jej vytáhněte ze
zásuvky.
Nevystavujte nářadí dešti nebo vlhkosti.
Elektrická bezpečnost
Toto nářadí je opatřeno dvojitou izolací.
Z tohoto důvodu není nutná ochrana
uzemněním. Vždy zkontrolujte, zda napě
v síti odpovídá napětí na výkonovém
štítku.
Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn
výrobcem nebo v autorizovaném servisu
Black & Decker, aby nedošlo k úrazu
elektrickým proudem.
27
ČEŠTINA
Použití prodlužovacího kabelu
Vždy používejte schválený typ prodlužovacího
kabelu, který je vhodný pro příkon tohoto nářadí
(viz technické údaje). Prodlužovací kabel musí
být vhodný pro venkovní použití a musí být také
tak označen. Může být použit prodlužovací kabel
HO5V V-F s délkou až 30 m a s průřezem vodiče
1,5 mm
2
, aniž by docházelo k výkonovým ztrátám
při provozu nářadí. Před použitím prodlužovací
kabel řádně prohlédněte, zda není poškozen nebo
opotřebován. Je-li tento kabel poškozen, vyměňte
jej. V případě použití navinovacího kabelu odviňte
vždy celou délku kabelu.
Popis
Toto nářadí je vybaveno některými nebo všemi ná-
sledujícími prvky.
1. Spouštěč
2. Spínač na přední rukojeti
3. Přední rukojeť
4. Ochranný kryt
5. Nůž
6. Ochranné pouzdro lišty
7. Držák kabelu
Tyto nůžky na živý plot obsahují následující prvky
pro váš užitek:
Ergonomicky tvarované rukojeti pro komfortní
stříhání.
Strojně opracované nože ke zlepšení řezu.
Dvojčinné nože ke snížení vibrací.
Kompletace přístroje
Varování! Před sestavením se ujistěte, zda je nářadí
vypnuto a odpojeno od elektrického přívodu a zda je
přes nože nasazeno ochranné pouzdro.
Nasazení ochranného krytu (obr. A)
Ochranný kryt (4) uchyťte do nosného držáku
(8).
Zasuňte ochranný kryt do svorek dokud neza-
cvakne na svém místě.
Varování! Nikdy nepoužívejte nářadí bez ochran-
ného krytu.
Připojení nářadí k elektrické síti (obr. B)
Není-li nářadí vybaveno přívodním kabelem, musíte
jej k síti připojit pomocí prodlužovacího kabelu.
Stranu se zásuvkou vhodného prodlužovacího
kabelu připojte k přívodu napájení.
Provlečte kabel svorkou (7) podle obrázku, za-
bráníte tím rozpojení v průběhu provozu.
ťovou zástrčku zasuňte do síťové zásuvky
ve zdi.
Varování! Prodlužovací kabel musí být vhodný pro
venkovní použití. V případě použití navinovacího
kabelu, odviňte vždy celou délku kabelu.
Zbytková rizika
Další rizika mohou nastat při jiném způsobu
použití nářadí, než byl uveden v přiložených
bezpečnostních pokynech. Tato rizika mohou
vzniknout v důsledku nesprávného použití,
dlouhodobého použití atd. Př
estože jsou
dodržovány příslušné bezpečnostní předpisy
a jsou používána bezpečnostní zařízení, určitá
zbytková rizika nemohou být vyloučena. Tato rizika
jsou následující:
Zranění způsobená kontaktem s rotujícími
nebo pohyblivými díly nářadí.
Zranění způsobená při výměně
jakýchkoli dílů, pracovních nástrojů nebo
příslušenství.
Zranění způsobená dlouhodobým použitím
řadí. Používáte-li jakékoli nářadí delší
dobu, zajistěte, aby byly prováděny
pravidelné přestávky.
Poškození sluchu.
Zdravotní rizika způsobená vdechováním
prachu vytvářeného při použití nářadí
(příklad: - práce se dřevem, zejména
s dubovým, bukovým a MDF).
Použití
Varování! Nechejte nářadí pracovat jeho vlastní
rychlostí. Zamezte přetěžování nářadí.
Kontrolujte polohu přívodního kabelu, aby ne-
došlo k jeho proříznutí. Kabel budete mít pod
kontrolou, pokud si jej přehodíte přes rameno.
Pro vaši bezpečnost je nářadí vybaveno sys-
témem dvou spínačů. Tento systém zabraňuje
neúmyslnému spuštění nářadí a umožní chod
pouze pokud nářadí uchopíte oběma rukama.
Zapnutí a vypnutí
Zapnutí
Uchopte přední rukojeť (3) jednou rukou tak, aby
byl spínač na přední rukojeti (2) stlačen do těla
řadí.
Druhou rukou stiskněte spouštěč (1) k uvedení
řadí do chodu.
Vypnutí
Uvolněte spínač přední rukojeti (2) nebo spouš-
těč (1).
Varování! Nikdy se nepokoušejte spínač zajistit
v poloze zapnuto.
28
ČEŠTINA
Rady pro optimální použití nářadí
Začněte stříháním horní části. Nakloňte mírně
řadí (asi pod úhlem 15° vzhledem k linii řezu)
tak, aby se špičky nožů lehce dotýkaly živého
plotu (obr. C1). Tak bude stříhání mnohem
účinnější. Držte nářadí v požadovaném náklonu
a posouvejte jej plynule podél linie řezu. Nože
po obou stranách lišty vám umožňují stříhání
v libovolném směru.
Chcete-li dosáhnout velmi přesného řezu, natáh-
něte po celé délce živého plotu strunu v požado-
vané výšce. Strunu použijte jako vodítko a řez
provádějte těsně nad ní.
Pro vytvoření rovných bočních ploch stříhejte
od spodní části plotu směrem vzhůru. Mladší
větvičky se při stříhání směrem dolů ohýbají
a poté způsobují mělké prohlubně
v ploše řezu.
Dávejte pozor na výskyt cizích předmětů v linii
řezu. Obzvláště se vyhýbejte tvrdým předmětům,
jako jsou kovová vedení, ploty a zábradlí, neboť
může dojít ke zničení nožů.
Nože pravidelně mazejte.
Údržba
Vaše nářadí bylo navrženo tak, aby byla zajištěna
jeho dlouhá provozní životnost s minimálními ná-
roky na údržbu. Předpokladem jeho dlouhodobé
bezproblémové funkce je jeho pravidelné čiště
a pravidelná péče.
Varování! Před prováděním jakékoli údržby
elektrického nářadí s napájecím kabelem nebo
řadí s bateriemi:
Vypněte nářadí a odpojte napájecí kabel od
sítě.
Nebo řadí vypněte a vyjměte z něj baterii,
lze-li tuto baterii z nářadí vyjmout.
Nebo nelze-li baterii z nářadí vyjmout, nechejte
řadí v chodu, dokud nedojde k úplnému
vybití baterie a potom nářadí vypněte.
Před čištěním odpojte nabíječku od elektrické
sítě. Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou
údržbu mimo pravidelné čištění.
Pravidelně čistěte větrací otvory na vašem
zařízení/nářadí/nabíječce měkkým kartá
čem
nebo suchým hadříkem.
Pomocí vlhkého hadříku pravidelně čistěte
kryt motoru. Nepoužívejte žádné brusné čisticí
prostředky nebo rozpouštědla.
Pravidelně otvírejte sklíčidlo a poklepáním
odstraňte prach z jeho vnitřčásti (je-li ve
vybavení).
Sejmutí ochranného krytu (obr. A)
Varování! Kryt snímejte pouze za účelem provedení
údržby. Po dokončení údržby ochranný kryt vždy
připevněte zpět.
Do otvorů (9) na každé straně nosného držáku
(8) vložte sponku a ochranný kryt (4) vytáhněte
vpřed.
Vyjměte sponky a ochranný kryt sejměte.
Výměna síťové zástrčky (pouze pro Velkou
Británii a Irsko)
Budete-li instalovat novou zástrčku napájecího
kabelu:
Bezpečně odstraňte starou zástrčku.
Připojte hnědý vodič ke svorce pod napětím na
nové zástrčce.
Modrý vodič připojte k nulové svorce.
Varování! Na zemnící svorku nebude připojen žádný
vodič. Dodržujte montážní pokyny dodávané s kvalit-
ními zástrčkami. Doporučená pojistka: 5 A.
Řešení problémů
Pokud nářadí nepracuje správně, zkontrolujte ná-
sledující.
Závada Možná příčina Opatření
řadí se
nespouští.
Přepálená
pojistka.
Vyměňte
pojistku.
Odblokování
zařízení pro
zbytkový proud
(RCD).
Zkontrolujte
zařízení pro
zbytkový proud
(RCD).
Není připojen
ťový přívod.
Zkontrolujte
ťový přívod.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí být
vyhozen do běžného domovního odpadu.
Jakmile zjistíte, že budete chtít provést výměnu
řadí nebo nebudete-li toto nářadí déle používat,
nevyhazujte toto nářadí do domovního odpadu. Za-
jistěte likvidaci tohoto výrobku ve tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opě-
tovné využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Při zakoupení nových výrobků Vám prodejny, místní
sběrny odpadů nebo recyklační stanice poskytnou
informace o správné likvidaci elektro odpadů z do-
mácnosti.
29
ČEŠTINA
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker po-
skytuje společnost Black & Decker možnost recykla-
ce těchto výrobků. V rámci této výhodné služby vraťte
vaše nářadí kterékoliv autorizované servisní pobočce
Black & Decker, kde bude toto nářadí shromážděno
a s ohledem na životní prostředí recyklováno.
Místo vaší nejbližší autorizované servisní pobočky
Black & Decker se dozvíte na příslušné adrese
uvedené na zadní straně tohoto návodu. Seznam
autorizovaných středisek Black & Decker a všechny
podrobnosti týkající se poprodejního servisu nalez-
nete také na internetové adrese: www.2helpU.com
Technické údaje
GT90 GT100 GT110 GT115
TYP 3 TYP 3 TYP 3 TYP 3
Napájecí napětí V 230 230 230 230
Příkon W 380 400 420 420
Zdvihy nožů
(naprázdno) min
-1
1900 1900 1900 1900
Délka lišty cm 42 42 50 55
Rozteč nožů mm 16 16 16 16
Doba zastavení
nožů s < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0
Hmotnost (bez napájecího
kabelu) kg 2,2 2,2 2,3 2,4
Celková úroveň vibrací (prostorový vektorový
součet) podle normy EN 60745:
Hodnota vibrací (a
h
) 2,5 m/s
2
, odchylka (K) 1,5 m/s
2
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
SMĚRNICE PRO VENKOVNÍ HLUČNOST
10
GT90/GT100/GT110/GT115
Společnost Black & Decker prohlašuje, že tyto
produkty popisované v technických údajích splňují
požadavky následujících norem: 2006/42/EC,
EN 60745-1, EN 60745-2-15
2000/14/EC, Nůžky na živé ploty 1400 min
-1
,
Dodatek V
L
WA
(měřený akustický výkon) 96,5 dB(A)
L
WA
(zaručená hodnota
akustického výkonu) 99 dB(A)
Tyto výrobky splňují také požadavky směrnice
2004/108/EC. Chcete-li získat další informace,
kontaktujte prosím společnost Black & Decker na
následující adrese nebo na adresách, které jsou
uvedeny na konci tohoto návodu.
Níže podepsaná osoba je odpovědná za sestavení
technických údajů a provádí toto prohlášení
v zastoupení společnosti Black & Decker.
Kevin Hewitt
Viceprezident pro
spotřebitelskou techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
United Kingdom
20-01-2010
Záruka
Společnost Black & Decker důvěřuje kvalitě
svého vlastního nářadí a poskytuje kupujícímu
mimořádnou záruku. Tato záruka je nadstandardní
a v žádném případě nepoškozuje Vaše zákonná
práva. Tato záruka platí ve všech členských
státech EU a Evropské zóny volného obchodu
EFTA.
Objeví-li se na výrobku Black & Decker,
v průběhu 24 měsíců od zakoupení, jakékoli
materiálové či výrobní vady, garantujeme ve
snaze o minimalizování vašich starostí bezplatnou
výměnu vadných dílů, opravu nebo výměnu celého
výrobku za níže uvedených podmínek:
Výrobek nebyl používán pro obchodní nebo
profesionální účely a nedocházelo-li k jeho
pronájmu.
Výrobek nebyl vystaven nesprávnému použití
a nebyla zanedbána jeho předepsaná údržba.
Výrobek nebyl poškozen cizím zaviněním.
Nebyly prováděny opravy výrobku jinými
osobami než pracovníky značkového servisu
Black & Decker.
Při uplatňování reklamace je nutno prodejci nebo
servisnímu středisku předložit doklad o nákupu
výrobku. Místo vaší nejbližší autorizované servisní
pobočky Black & Decker se dozvíte na příslušné
adrese uvedené na zadní straně této příručky.
Seznam autorizovaných servisů Black & Decker
a podrobnosti o poprodejním servisu naleznete
také na internetové adrese: www.2helpU.com
Navštivte naši internetovou adresu
www.blackanddecker.co.uk a zaregistrujte
si Váš výrobek Black & Decker. Budete tak
mít neustále přehled o nových výrobcích
a speciálních nabídkách. Další informace o značce
Black & Decker a o našem výrobním programu
získáte na internetové adrese
www.blackanddecker.co.uk
1 / 1

Black & Decker GT115 Uživatelský manuál

Kategorie
Nůžky na živé ploty
Typ
Uživatelský manuál
Tato příručka je také vhodná pro