Greenworks G40PH51 Heckenschere Návod k obsluze

Kategorie
Nůžky na živé ploty
Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

(Originálny návod)
4
d. Nepoškozujte napájecí kabel. Nikdy pro odpojování,
táhnutí nebo přenášení elektricky poháněného nástroje
nepoužívejte kabel. Udržujte kabel mimo horké plochy,
olej, pohyblivé součásti nebo ostré hrany. Poškozené
nebo zamotané kabely zvyšují nebezpečí elektrického
úrazu.
e. Pokud používáte elektricky poháněný nástroj
ve venkovním prostředí, používejte prodlužovací
kabel vhodný pro venkovní prostředí. Použití kabelu
vhodného pro venkovní prostředí snižuje nebezpečí
elektrického úrazu.
f. Pokud používáte elektricky poháněný nástroj ve
vlhkém prostředí, je nezbytné používat proudový
chránič (PCH). Použitím PCH snížíte nebezpečí
poranění elektrickým proudem.
3. Osobní bezpečnost
a. Buďte ve střehu, hlídejte, co děláte a používejte
zdravý rozum při provozu tohoto elektricky
poháněného nástroje. Elektrický nástroj nepoužívejte,
pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu
nebo léků. Chvíle nepozornosti při práci s tímto
elektricky poháněným nástrojem může způsobit vážná
poranění osob.
b. Používejte osobní ochrannou výbavu. Vždy noste
ochranu očí. Ochranná výbava jako respirátor,
protiskluzová obuv, ochranná přilba nebo ochrana
sluchu použitá pro příslušné podmínky snižuje osobní
poranění.
c. Zabraňte náhodnému spuštění. Zabezpečte, aby byl
spínač v poloze vypnuto (off) před připojením zdroje
energie a/nebo bloku baterií, přípravou nebo nesením
nástroje. Nošení elektrického nástroje s vaším prstem
na spínači nebo se zapojenou zástrčkou elektrického
nástroje může při zapnutí vést k nehodě.
d. Odstraňte všechny nastavovací klíče nebo
šroubováky, než zapnete napájení přístroje. Klíč
nebo šroubovák ponechaný přiložený k pohyblivému
dílu elektricky poháněného nástroje může způsobit
poranění osob.
e. Nepřemáhejte se. Udržujte řádné postavení a
rovnováhu po celou dobu práce. Toto umožňuje lepší
ovládání poháněného nástroje v neočekávaných
situacích.
f. Vhodný oděv. Nenoste volný oděv nebo šperky.
Udržujte svoje vlasy, oděv a rukavice mimo pohybující
se části. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou
být zachyceny do pohyblivých dílů.
g. Pokud jsou zařízení vybavena přípojkou pro
odsávaní prachu a pro sběrné zařízení, ujistěte se,
že jsou správně připojeny k přístroji a že se správně
používají. Použití odsavače prachu může snížit
nebezpečí související s prachem.
4. Použití a péče o nástroj
a. Na elektricky poháněný nástroj nepoužívejte sílu.
Nářadí vybírejte podle povahy práce, kterou chcete
CZECH
Pedpokládané použití
Váš plotostřih společnosti Greenworks tools byl
navržen pro stříhání živých plotů, roští a křovin. Tento
přístroj je určen jen pro domácí použití.
Vaše nabíječka Greenworks tools byla navržena
pro nabíjení Greenworks tools baterií typu, který je
přibalen k nástroji.
Nepředpokládané používání
Váš plotostřih společnosti Greenworks tools není
určen pro používání osobami (včetně dětí), pokud
jejich fyzické, pohybové nebo mentální schopnosti
brání jejich bezpečnému používání nebo nemají
dostatek zkušeností. Vaše nabíječka Greenworks tools
nebyla navržena pro nabíjení jiného Greenworkstools
typu baterií, než který je přibalen k nástroji.
Bezpečnostní pokyny
Obecná bezpečnostní varování k poháněným
nástrojům
Uschovejte si všechny pokyny a varování pro
budoucí nahlédnutí.
Pojem „elektricky poháněný nástroj ve všech níže
uvedených varováních poukazuje na váš nástroj, který
je napájen pomocí napájecího kabelu z elektrické sítě
(s kabelem) nebo z baterie (bez přívodního kabelu).
1. Bezpečnost pracovní oblasti
a. Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
Zaházené a temné oblasti vedou k nehodám.
b. Nepracujte s tímto elektricky poháněným nástrojem
ve výbušných prostředích, například v přítomnosti
hořlavých kapalin, plynů nebo prachu. Elektricky
poháněné nástroje vytváří jiskry, které mohou zapálit
prach nebo výpary.
c. Udržujte děti a přihlížející během práce s elektricky
poháněným nástrojem stranou. Rozptylování může
způsobit ztrátu kontroly.
2. Elektrická bezpečnost
a. Zástrčky elektricky poháněného nástroje musí
být shodné s elektrickou zásuvkou. Nepokoušejte
se zástrčku jakýmkoliv způsobem upravovat.
Nepoužívejte žádný adaptér zástrček se zemněným
(uzemněným) elektricky poháněným nástrojem.
Neupravené zástrčky a shodné zásuvky snižují
nebezpečí elektrického úrazu.
b. Předcházejte tělesnému kontaktu s uzemněnými
nebo zemněnými povrchy, například trubkami,
radiátory, sporáky a lednicemi. Je zde zvýšené
nebezpečí zásahu elektrickým proudem, pokud je
vaše tělo zemněno nebo uzemněno.
c. Nevystavujte elektrické nástroje dešti nebo vysoké
vlhkosti. Voda vnikající do elektricky poháněného
nástroje zvyšuje nebezpečí elektrického úrazu.
Varování!! Přečtěte si všechny pokyny
a bezpečnostní varování. Opomenutí
dodržování všech pokynů může způsobit úraz
elektřinou požár a/nebo vážná poranění.
5
provádět. Správný elektricky poháněný nástroj bude
svou práci provádět lépe a bezpečněji při práci, pro
kterou byl navržen.
b. Elektricky poháněný nástroj nepoužívejte, pokud je
přepínač nezapíná nebo nevypíná. Každý elektricky
poháněný nástroj, který nemůže být ovládán spínačem,
je nebezpečný a musí být opraven.
c. Odpojte zástrčku od zdroje napájení a/nebo bateriový
modul dříve, než provedete jakákoliv nastavení,
výměnu příslušenství nebo než elektrický nástroj
uložíte. Také bezpečnostní preventivní opatření snižují
riziko náhodného spuštění elektrického nástroje.
d. Ukládejte nečinný elektrický nástroj mimo dosah dětí
a nenechávejte neznámé osoby pracovat s elektrickým
nástrojem nebo s těmito instrukcemi k elektrickému
nástroji. Elektricky poháněné nástroje jsou nebezpečné
v rukou nekvalikovaných uživatelů.
e. Údržba elektrických nástrojů. Zkontrolujte vychýlení
nebo zasekávání pohybujících se částí, rozbité části
a každé jiné podmínky, které mohou ovlivnit funkci
elektrických nástrojů. Zjistí-li se poškození, musí se
elektricky poháněný nástroj před použitím opravit.
Mnoho úrazů je způsobeno nedostatečně udržovanými
elektricky poháněnými nástroji.
f. Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně
udržované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami
mají nízkou pravděpodobnost zaseknutí a jsou snadněji
ovladatelné.
g. Poháněné nástroje, příslušenství a vrtáky atd.
používejte v souladu s těmito pokyny s ohledem k
pracovním podmínkám a práci, která má být provedena.
Použití elektricky poháněného nástroje pro práce jiné,
než zamýšlené by mohlo mít za následek nebezpečnou
situaci.
5. Použití a péče o nástroj na baterie
a. Dobíjejte pouze s pobíječkou určenou výrobcem.
Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ
akumulátorového modulu může způsobit nebezpečí
požáru, pokud se používá s jiným bateriovým modulem.
b. Elektricky poháněný nástroj používejte pouze
s přesně určeným bateriovým modulem. Použití
jakéhokoliv jiného bateriového modulu může způsobit
nebezpečí poranění a požáru.
c. Pokud bateriový modul nepoužíváte, uchovávejte jej
mimo kovové předměty jako svorky pro papír, mince,
klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty,
které mohou vytvořit propojení jednoho vývodu s
druhým. Zkratování vývodů baterie může způsobit
požár nebo popáleniny.
d. Za nevhodných podmínek může z baterie vytékat
kapalina; zabraňte kontaktu. Pokud dojde k náhodnému
kontaktu, omyjte vodou. Pokud kapalina přijde do
kontaktu s očima, vyhledejte lékařskou pomoc.
Kapalina vytečená z baterie způsobit podráždění nebo
popáleniny.
Varování!! Doplňující bezpečnostní
varování pro plotostřihy
(Originálny návod)
CZECH
Doplňující bezpečnostní varování k
elektricky poháněným nástrojům
Udržujte všechny části těla mimo ostří nože.
Neodstraňujte pořezaný nebo zachycený materiál, když
se nože pohybují. Přesvědčte se, že je spínač vypnut,
když čistíte zaseknutý materiál. Chvíle nepozornosti
při práci s tímto elektricky poháněným nástrojem může
způsobit vážná poranění osob.
Plotostřih přenášejte za rukojeť se zastavenou žací
lištou. Pokud plotostřih přepravujete nebo je ukládáte,
vždy nasaďte ochranné pouzdro. Správná obsluha nůžek
pro živý plot snižuje možné osobní poranění od řezacích
nožů.
Elektrický nástroj držte pouze za izolované úchopové
plochy, protože může dojít ke styku nože se skrytými
vodiči. Kontakt s nože „živým“ vodičem způsobí, že
kovové části elektrického nástroje se stanou také „živými“
a způsobí elektrický úraz obsluze.
Kabel udržujte mimo oblast řezání. Během práce se
může kabel skrýt v křoví a může se náhodně přeříznout.
Výcvik
Poskytněte následující informace:
Než se pokusíte použít tento nástroj, seznamte se s tímto
uživatelským průvodcem.
Příprava
Poskytněte následující informace.
a) TENTO PLOTOSTŘIH MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÁ
PORANĚNÍ. Řádně si přečtěte pokyny pro správnou
obsluhu, přípravu, údržbu, spouštění a zastavování
plotostřihu. Seznamte se všemi ovládáními a řádným
používáním plotostřihu.
b) Nikdy nenechávejte děti používat plotostřih.
c) Vyhněte se přetížení elektrického vedení.
d) Nepracujte s nástrojem, když jsou v blízkosti osoby,
obzvláště děti.
e) Správně se oblékejte! Nenoste volné oblečení
nebo šperky, mohou se zachytit do pohyblivých částí
přístroje. Je doporučeno nosit rukavice, ochranné brýle a
neklouzavou bezpečnostní obuv.
6. Servis
a. Váš elektricky poháněný nástroj musí být opravován
kvalifikovaným opravárenským pracovníkem při použití
jen totožných náhradních dílů. Toto zajišťuje udržování
bezpečnosti elektricky poháněného nástroje.
6
(Originálny návod)
CZECH
g) Pokud řezací mechanismus udeří do cizích
předmětů, nebo pokud u plotostřihu začne nepřirozený
hluk nebo vibrace, odpojte od zdroje napájení a
nechejte plotostřih zastavit. Vyjměte akumulátor a
proveďte následující kroky:
- zjistěte škody;
- zkontrolujte a utáhněte všechny volné části;
- Musí-li se poškozené součásti vyměnit nebo opravit,
musí mít stejné specikace.
h) Je třeba upozornit na ochranu sluchu.
i) Je třeba upozornit na ochranu zraku.
j) Poučte o zastavení plotostřihu v případu nouze.
Provoz
Poskytněte pokyny pro správné používání a
upozorněte na to, že plotostřih by se neměl používat
pro jiné účely, než ty uvedené v návodu.
a) Zastavujte stroj a vyndejte baterii před
- čištěním nebo odstraňováním překážky,
- kontrolou, údržbou nebo prací na plotostřihu,
- seřizováním pracovní polohy řezacího zařízení,
- ponecháním plotostřihu bez dozoru.
b) Ujistěte se, že je plotostřih správně umístěn v
navržené provozní poloze před spuštěním motoru.
c) Když plotostřih obsluhujete, vždy zajistěte
bezpečnost a bezpečnost pracovní polohy, obzvláště,
když používáte schůdky nebo žebřík.
d) Nepokoušejte se plotostřih provozovat s
poškozeným nebo velmi opotřebovaným sekacím
zařízením.
e) Vždy se ujistěte, že jsou nainstalovány všechny
rukojeti a ochrany, když plotostřih používáte. Nikdy se
nepokoušejte používat nekompletní plotostřih nebo s
nějakou nepovolenou úpravou.
f) K obsluze plotostřih vždy používejte obě ruce
umístěné na rukojetích.
g) Vždy si hlídejte své okolí a buďte připravení na
možná nebezpečí, které nemusí být slyšet z důvodu
hluku plotostřihu.
Údržba a skladování
Poskytněte následující informace.
a) Pokud se plotostřih zastaví pro servis, prohlídku
či skladování, vyndejte akumulátor a ujistěte se, že
jsou všechny pohyblivé díly zastaveny. Před čištěním,
prohlídkou atd. nechejte přístroj vychladnout.
b) Skladujte plotostřih mimo dosah dětí. Před
skladováním nechejte plotostřih vždy vychladnout.
c) Pokud plotostřih přepravujete nebo skladujete, vždy
nasaďte ochranné pouzdro sekacího zřízení.
Navržené používání je popsáno v této příručce.
Používání jiného příslušenství nebo doplňků nebo
provádění prací než doporučených v této příručce
může vést k poranění osob a/nebo poškození
majetku.
Nepřenášejte nástroj svýma rukama umístěnýma
na přední rukojeti, vypínači či spoušti, když je
akumulátor vyjmut.
Pokud jste ještě plotostřih nepoužívali, raději
vyhledejte zkušenějšího uživatele navíc k
informacím poskytnutým návodem.
• Nikdy se nedotýkejte nožů, když nástroj běží.
• Nikdy se nepokoušejte násilím zastavit nože.
Nepokládejte nástroj, dokud se nože zcela
nezastaví.
Pravidelně kontrolujte nože na poškození a
opotřebení. Nepoužívejte plotostřih, pokud jsou
nože poškozeny.
• Dbejte na to, abyste se vyhýbali při stříhání tvrdým
předmětům (např. kovový drát, zábradlí). Pokud
by se náhodně zasáhl takovýto předmět, okamžitě
nástroj vypněte a zkontrolujte na poškození.
Pokud začne nástroj při spuštění nenormálně
vibrovat, ihned zastavte motor a zkontrolujte na
poškození.
Pokud se nástroj zastaví, ihned vypněte vypínač.
Vyjměte akumulátor před pokusem odstranění
každé překážky.
Po použiumístěte dodaný kryt nože na nože.
Při skladování se ujistěte, že nůž není snadno
přístupný.
Vždy se ujistěte, že jsou nainstalovány všechny
chrániče, když nástroj používáte. Nikdy se
nepokoušejte používat nekompletní nástroj nebo
nástroj s nepovolenou úpravou.
• Nikdy nenechávejte děti hrát si s nástrojem.
Vyvarujte se pádu sečeného materiálu, když
stříháte plot ve výšce.
Vždy držte nástroj oběma rukama a za dodané
rukojeti.
Bezpečnost ostatních
• Tento spotřebič není určen pro používání osobami
(včetně dětí) se sníženou tělesnou, smyslovou nebo
duševní schopností nebo nedostatkem zkušeností
a znalostí, pokud neprošly školením ohledně
používání spotřebiče od osoby zodpovědné za
jejich bezpečnost.
• Dohlédněte, aby si děti se spotřebičem nehrály.
7
Varování!! Pro snížení nebezpečí
poranění musí uživatel přečíst a pochopit
návod k obsluze.
Nevystavujte elektricky poháněné nástroje
dešti nebo vysoké vlhkosti.
Vždy noste neklouzavou bezpečnostní
obuv.
Varování!! Nedotýkejte se řetězu v místě
vyhazování pilin.
Vždy noste ochranu sluchu a zraku.
Pro zajištění bezpečné funkce, kontrolujte
napnutí řetězu, dle popisu v návodu,
každých 10 minut používání a seřiďte
zpět na požadovanou 3 mm vzdálenost.
Vyvarujte se padajících objektů. Udržujte
přihlížející stranou.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Udržujte alespoň 10 m od venkovních
rozvodů elektřiny.
(Originálny návod)
CZECH
Vibrace
Uznaná hodnota celkových vibrací uvedená v
technických údajích byla naměřena pomocí standardního
testovacího postupu daného EN 60745 a lze ji použít k
porovnání s jiným nástrojem. Uznaná hodnota celkových
vibrací se může používat k předběžnému odhadu
vystavování vibracím.
Varování!! Aktuální hodnoty vibrací během používání
nástroje se mohou lišit od výše uvedených a mohou
se lišit dle použitého nástroje. Úroveň vibrací se může
zvýšit na uvedenou úroveň.
Když odhad vibrací atakuje určené bezpečné hodnoty
požadované 2002/44/EC pro ochranu osob, které nástroj
pravidelně používají při zaměstnání, je třeba posoudit
odhad vystavení vibracím, aktuální podmínky použití a
Varovné symboly
Následující varovné symboly lze nalézt na přístroji:
Zbytková rizika
Zbytková rizika mohou nastat při používání nástroje
a nejsou to rizika, která byla uvedena v těchto
bezpečnostních varováních. Tato rizika mohou vzniknout
nesprávným použitím prodlouženým používáním atd.
Dokonce při použití příslušných bezpečnostních předpisů
a realizaci bezpečnostních zařízení, se nelze vyhnout
bezpečnostním rizikům. Tato jsou:
• Poranění způsobená dotykem rotujících/pohyblivých dílů.
• Poranění způsobená výměnou dílů, nožů či příslušenství.
Poranění způsobená prodlouženým používáním nástroje.
Když používáte jakýkoliv nástroj delší dobu, dělejte
pravidelně přestávky.
• Zhoršení sluchu.
Poškození zdraví způsobené vdechováním prachu
vytvořeného používáním vašeho nástroje (příklad: práce se
dřevem, zejména dub, buk a překližky).
Doplňující bezpečnostní pokyny pro baterie a nabíječky
baterií
• Za žádných okolností neotvírejte.
• Nevystavujte baterii působení vody.
• Nevystavujte baterii působení tepla.
Neskladujte v místech, kde může teplota přesáhnout
40°C.
• Nabíjejte pouze při okolní teplotě 10°C až 40°C.
Nabíjejte pouze pomocí dodané nabíječky přiložené
k stroji/zařízení. Použití nesprávné nabíječky může
způsobit úraz elektřinou nebo přehřátí baterie.
Při likvidaci baterií dodržujte pokyny dané v části
„Ochrana prostředí“.
Nepoškozujte/nedeformujte akumulátor ani propíchnutím
ani úderem, neboť může dojít k poranění a požáru.
• Nenabíjejte poškozené baterie.
Při náročných podmínkách může baterie vytéci. Pokud
zjistíte na baterii tekutinu, opatrně ji utřete hadříkem.
Vyhýbejte se kontaktu s pokožkou.
• Při zasažení kůže či zraku postupujte dle pokynů níže.
Varování!! Kapalina baterie může způsobit poranění
osob či škody na majetku. Kapalina baterie může
způsobit poranění těla či poškození majetku. Dojde-
li k zarudnutí, bolesti či podráždění, vyhledejte ihned
lékaře. Dojde-li k zasažení očí, okamžitě je vypláchněte
čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
8
(Originálny návod)
CZECH
Nabíječky
Varování!! Vaše nabíječka byla navržena pro určité
napětí. Ujistěte se, že se napájecí napětí shoduje
s napětím uvedeným na výkonnostním štítku
přístroje. Varování!! Nikdy se nepokoušejte zaměnit
nabíječku za klasickou napájecí zástrčku.
Vaši nabíječku Greenworkstools používejte
pouze pro nabíjení baterie v přístroji/zařízení, ke
kterému byla dodána. Jiné typy akumulátorů mohou
explodovat a způsobit zranění či škody.
Nikdy se nepokoušejte nabíjet nedobíjitelné
baterie.
Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být
nahrazen výrobcem nebo jeho Greenworks tools
pověřeným servisním pracovníkem za účelem
zabránění nebezpečí.
• Nevystavujte nabíječku působení vody.
• Neotvírejte nabíječku.
• Nabíječkou netestujte baterie.
Nabíječka musí být během nabíjení umístěna na
dobře větraném místě.
Symboly na nabíječce
Následující symboly lze najít na nabíječce:
Vaše nabíječka je dvojitě izolována; není
proto vyžadován zemnicí vodič. Ujistěte se,
že se napájecí napětí shoduje s napětím
uvedeným na výkonnostním štítku přístroje.
Nikdy se nepokoušejte zaměnit nabíječku
za klasickou napájecí zástrčku.
Pokud je kabel poškozen, musí být
nahrazen výrobcem nebo jeho Greenworks
tools pověřeným servisním pracovníkem za
účelem zabránění nebezpečí.
Nabíječka baterií je určena jen pro vnitřní
použití.
Před použitím si prostudujte uživatelskou
příručku.
Funkce
1. Spínač On/Off (Zapnuto/
Vypnuto)
2. Odjišťovací tlačítko
3. Hlavní rukojeť
4. Hlava nůžek
5. Nůž
6. Kryt nože
7. Baterie
8. Nabíječka
9. Ukazatel nabíjení
10. Uvolňovací tlačítko
11. Zámek hlavy nůžek
12. Zámek rukojeti
13. Tlačítko natáčení
14. Druhá rukojeť
15. Tlačítko zámku
16. Přední spoušť
Montáž
Varování!! Pro zabránění náhodnému spuštění zajistěte,
aby byla před následujícími operacemi baterie vyjmuta
a byl na nožích nasazen kryt nože. Neprovedení může
způsobit vážné poranění osob.
Montáž a demontáž hlavy nůžek (obr. C)
Montáž hlavy nůžek
• Srovnejte šipku na konci hlavní rukojeti (3) se šipkou na
hlavě nůžek (4).
Nasuňte hlavě nůžek (4) na rukojeť (3) po červenou
čáru.
Upevněte zámek hlavy nůžek (11). Varování!! Spojení
pravidelně kontrolujte, že je stále bezpečně utaženo.
Demontáž hlavy nůžek
Odložte rukojeť (3) na nějaký podklad, uvolněte zámek
hlavy nůžek (11) a stiskněte tlačítko zámku (15), pak
hlavu nůžek odložte (4).
Seřízení úhlu hlavy nůžek (obr. D)
Hlavu nůžek lze natočit o 105° a lze ji v tomto rozsahu
umístit do 7 poloh.
Varování!! Abyste zabránili přiskřípnutí, noste rukavice a
drže nástroj dle obrázku.
• Odložte rukojeť (3) na nějaký podklad, stiskněte tlačítko
natáčení (13) a přesuňte hlavu nůžek (4) dle požadavku.
Ujistěte se, že hlava nůžek zaklapne do své polohy.
Natažení rukojeti (obr. F)
• Odložte rukojeť (3) na nějaký podklad.
Uvolněte zámek rukojeti (12) a seřiďte tyč rukojeti na
pohodlnou délku.
• Upevněte zámek rukojeti.
Montáž a demontáž baterie (obr. B)
Pro vložení baterie (7) srovnejte baterii s přihrádkou na
nástroji. Nasuňte baterii do přihrádky a tlačte, až zapadne
na své místo.
Pro demontáž baterie stiskněte uvolňovací tlačítko (10)
a současně vytahujte baterii z přihrádky.
9
(Originálny návod)
CZECH
Použití
Varování!! Nástroj používejte pouze ke stanoveným
účelům. Nepřetěžujte.
Nabíjení akumulátoru (obr. A)
Před prvním použitím a při selhávání výkonnosti nástroje
při práci z důvodu nedostatku energie je třeba baterii
nabít.
Akumulátor se může během nabíjení lehce zahřát, to
však nepředstavuje problém a je to normální.
Varování!! Nenabíjejte baterii při okolních teplotách pod
10°C či nad 40°C. Doporučená teplota nabíjení: přibl.
24°C.
Poznámka: Nabíječka nebude nabíjet při okolních
teplotách pod 10°C či nad 40°C. Baterie by se měla
ponechat v nabíječce a nabíječka začne automaticky
nabíjet, když se článek zahřeje či ochladí.
Pro nabití baterie (7) ji z nástroje demontujte a vložte
do nabíječky (8). Baterii lze dát do nabíječky pouze
jedním způsobem. Netlačte. Ujistěte se, že je baterie plně
usazena v nabíječce.
• Zapojte nabíječku a zapněte napájení.
• Rozsvítí se ukazatel nabíjení (9). Nabíjení je dokončeno,
když ukazatel nabíjení svítí souvisle zeleně (9). Nabíječka
a baterie může byt v neidentifikovaném stavu při
rozsvícených LED. LED se změní na červenou (nabíjení),
protože nabíječka dokončila nabíjení. Ukazatel nabíjení
(9) bude svítit tak dlouho dokud bude baterie vložena do
nabíječky.
Vybité baterie nabijte do 1 týdne. Životnost baterie se
rapidně sníží, pokud se skladuje ve vybitém stavu.
Ponechání baterie v nabíječce
Nabíječka a akumulátor mohou být připojeny po
neomezenou dobu, LED bude svítit. Nabíječka bude
baterii udržovat plně nabitou.
Diagnostiky nabíječky
Pokud nabíječka detekuje vytečení či poškození baterie,
bude ukazatel nabíjení (9) blikat rychle červenou barvou.
Postupujte následovně:
• Vyjměte baterii a opět ji vložte (7).
Pokud ukazatel nabíjení neustále bliká rychle červenou
barvou, použijte jinou baterii pro zjištění, zda proces
nabíjení správně funguje.
Pokud se náhradní baterie správně nabíjí, je původní
baterie vadná a měla by se vrátit do servisního střediska
pro recyklaci.
Pokud náhradní baterie vykazuje stejnou signalizaci,
vezměte nabíječku k otestování do autorizovaných
servisních středisek.
Poznámka: Až 60 minut může trvat zjištění závady na
baterii.
Zapnutí a vypnutí (obr. E)
Pro vaši bezpečnost je nástroj vybaven dvojitým
přepínacím systémem. Systém chrání před náhodným
spuštěním nástroje.
Zapnutí
• Stiskněte přední spoušť (16).
• Zatlačte odjišťovaní tlačítko dozadu (2) vaším palcem a
současně stiskněte spínač On/Off (Zapnuto/Vypnuto) (1).
• Uvolněte odjišťovací tlačítko (2).
Vypnutí
• Uvolněte spínač On/Off (Zapnuto/Vypnuto) (1).
Varování!! Nikdy se nepokoušejte zamknout spínač v
této poloze.
Tipy pro optimální používání
• Se stříháním začněte na horní části plotu. Nástroj lehce
naklopte (až o 15° k dráze stíhání) tak, že špičky nožů
lehce ukazují směrem k plotu (obr. G1). To způsobuje
efektivnější stříhánožů. Držte nástroj v požadovaném
úhlu a stále jím pohybujte po dráze stříhání. Oboustranné
nože umožňují stříhat v obou směrech.
Za účelem získání co nejrovnějšího střihu si natáhnete
kus provazu podél plotu v požadované výšce. Použijte
provaz jako vodítko, stříhejte mírně nad provazem.
Za účelem získání co nejrovnějších stran stříhejte
směrem nahoru po směru růstu. Mladé větvičky se
nahýbají směrem ven, když stříháte směrem dolů, což
způsobuje prohlubeniny v plotě (obr. G2).
Vyhýbejte se cizím předmětům. Zejména se vyhýbejte
tvrdým předmětům jako kovovým drátům, zábradlí,
protože mohou nože poškodit.
• Nože pravidelně mažte olejem.
Pokyny pro stříhání (VB a Irsko)
Stříhejte listnaté ploty a křoviny (nové listy v daném
roce) v červnu a říjnu.
• Stále zelenou vegetaci stříhejte v dubnu a srpnu.
Jehličnany a ostatní rychle rostoucí křoviny stříhejte
každých šest týdnů od května do října.
Pokyny pro stříhání (Austrálie a Nový Zéland)
Stříhejte ploty a křoviny s letorosty (nové listy v daném
roce) v prosinci a březnu.
• Stále zelenou vegetaci stříhejte v září a únoru.
Jehličnany a ostatní rychle rostoucí křoviny stříhejte
každých šest týdnů od října do března.
10
(Originálny návod)
CZECH
Čištění, údržba a skladování
Váš Greenworkstools nástroj byl navržen pro
dlouhodobou životnost s minimem údržby.
Stálá vyhovující funkce závisí na údržbě a
pravidelném čištění nástroje.
Vaše nabíječka nevyžaduje žádnou údržbu kromě
pravidelného čištění.
Varování!! Před jakoukoliv údržbou na nástroji
nejdříve vyjměte z nástroje akumulátor. Před čištěním
nabíječky ji odpojte.
Po použití a před skladováním
• Po použití opatrně očistěte nože. Naneste po čištění
slabou vrstvu strojního oleje na nože jako antikorozní
ochranu.
Pravidelně čistěte ventilační otvory na vašem
nástroji jemným kartáčem nebo suchou látkou.
Kryt motoru pravidelně utírejte vlhkou látkou.
Nepoužívejte hrubé čisticí prostředky či rozpouštědla.
Ujistěte se, že jsou všechny spínače/vypínače po
používání bez nečistot.
Zásobníkové
Když nebudete nástroj několik měsíců používat,
nechejte ideálně baterii připojenu v nabíječce.
Jinak postupujte následovně:
• Baterii plně nabijte.
• Vyjměte akumulátor z nástroje.
Uložte nástroj a akumulátor na bezpečné a suché
místo. Skladovací teplota musí být mezi +10°C a
+40°C. Umístěte baterii na rovnou plochu.
Před použitím nástroje po dlouhém skladování
znovu baterii plně nabijte.
Odstraňování problémů
Pokud zařízení správně nefunguje, zkontrolujte
následující:
Baterie
Na konci životnosti baterie je zlikvidujte tak, abyste
nepoškodili životní prostředí:
• Nezkratujte svorky baterie.
Nelikvidujte baterii(e) v ohni z důvodu nebezpečí
poranění osob či exploze.
• Baterii plně vybijte a pak ji sundejte z nástroje.
Baterie jsou recyklovatelné. Umístěte baterii(e)
do vhodného obalu,abyste zajistili, že se vývody
nezkratují. Vezměte ji k pověřenému servisnímu
pracovníkovi či do sběrného dvoru.
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek se nesmí
likvidovat v domovním odpadu.
Pokud zjistíte, že je třeba váš výrobek
Greenworkstools vyměnit, či jej již
nebudete používat, nelikvidujte jej v
domovním odpadu. Výrobek odevzdejte
ve sběrném dvoru.
Odevzdáním použitých výrobků a obalů
ve sběrném dvoře podpoříte recyklaci.
Opětovné použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje požadavky na
suroviny.
11
22147T
Baterie
29717/29727
Nabíječka
29417/29447
(Originálny návod)
CZECH
Technická data
Vstupní napětí Vdc 40
Rychlost naprázdno min
-1
1 500
Délka nože mm 510
Vzdálenost nože mm 18
Doba zastavování nože s < 1,0
Hmotnost (bez baterie) kg 3,0
Napětí Vdc 40
Kapacita
73wh&146wh
Typ Li-Ion
Vstupní napětí Vac 100-240 V
Výstupní napětí Vdc 40
Výstupní proud mA 2000
Hladina akustického tlaku dle EN60745:
Akustický tlak (LpA) 84 dB(A), nejistota (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 89 dB(A)
Celkové hodnoty vibrací (tříosý vektorový součet) v
souladu s EN 60745:
Hodnota vibračních emisí (ah) 2 m/s
2,
nejistota (K)
1,5 m/s
2
ES Prohlášení o shodě
SMĚRNICE O STROJNÍM ZAŘÍZENÍ
22147T
Greenworkstools prohlašuje, že výrobky uvedené v
„Technická data“ jsou ve shodě:
2006/42/EC, EN60745-1, EN60745-2-15,ENZSO10517
2000/14/EC, plotostřih 1500 min-1, příloha V
LWA (změřený akustický výkon) 96,7 dB(A),
LWA (zaručený akustický výkon) 99 dB(A),
Výrobky jsou rovněž ve shodě se směrnicí 2004/108/EC.
Pro bližší informace prosím kontaktujte Greenworkstools na
následující adrese.
Podepsaný je zodpovědný za sestavení technické
dokumentace a vytvořil toto prohlášení pro
Greenworkstools.
Pod pis: Gary Gao Naixin (BEng, CEng, MIET)
Viceprezident pro strojírenství
Globe Tools Europe
1 Etage
Schillingsrotterstr. 38
50996 Cologne
Germany
Globe Tools Europe
1 Etage
Schillingsrotterstr. 38
50996 Cologne
Germany
Greenworks Tools Europe GmbH,
Wankelstrasse 40. 50996 Koln Germany
СРОК ГАРАНТИИ
Все новые агрегаты поставляются, в случае домашнего использования,
с 2-летней гарантией от первоначальной даты покупки на запчасти и
работу по ремонту, и 1 год на аккумуляторные батареи и, в случае
коммерческого использования, с гарантией 90 дней от первоначальной
даты покупки на запчасти и работу по ремонту.
На профессиональную технику 80Вольт и аккумуляторные ручные
инструменты 24Вольт (отвертки, дрели, лобзики, циркулярная пила,
гайковерты, фонарик, мульти-устройство) действует гарантия в 1 год.
Эта гарантия не подлежит передаче.
ОГРАНИЧЕНИЯ
DOBA ZÁRUKY
Všechna nová zařízení Greenworks Tools jsou dodávána s 2letou
zárukou na díly a provoz od původního data zakoupení. Záruka 30 dnů
je poskytována na zařízení používané profesionálně, protože nástroje
Greenworks Tools jsou navrženy především k používání hobby
spotřebiteli.
Tato záruka je nepřevoditelná.
Záruční podmínky nástrojů Greenworks pro hobby
zařízení
OMEZENÍ
Tato záruka se vztahuje pouze na vadné díly nebo komponenty a netýká
se oprav, které byly způsobeny:
1. Běžným opotřebením a nošením;
2. Rutinním seřízením a nastavením;
3. Škodami způsobenými nesprávnou manipulací, hrubým zacházením,
nevhodným používáním nebo zanedbáním;
4. Přehřátím kvůli nedostatku údržby;
5. Poškozením z důvodu údržby, uvolněním upevňovacích prvků nebo
rozpojením způsobeným nedostatečnou údržbou;
6. Poškozením způsobeným čištění vodou;
7. Servisními pracemi nebo opravami zařízení neautorizovanými
servisními středisky Greenworks Tools;
8. Nesprávným sestavením nebo nastavením zařízení;
9. Poškozením způsobeným nesprávným používáním zařízení;
10. Poškozením způsobeným nesprávnou přípravou na zimu (tlakové
myčky).
11. Na položky, které jsou považovány za spotřební díly, se normálně
nevztahuje záruka, včetně, ale nikoli výhradně na:
Baterie
Elektrické kabely
Čepele a sestavy čepele
Pásy
Filtry
Sklíčidla a držáky nástrojů
12. Některé produkty mohou obsahovat součásti, jako jsou motory,
převodovky od alternativního výrobce. Na tyto položky se budou
vztahovat záruční podmínky příslušného výrobce vyjma těch případů,
kde společnost Greenworks Tools Europe GmbH souhlasí s tím, že se
zaručí za veškeré nároky mimo záruku uvedeného výrobce.
13. Tyto záruční podmínky se nevztahují na použité zboží.
14. Záruka se nevztahuje na montáž náhradních dílů, výměnu nebo
zvláštní komponenty, které nejsou dodávány nebo schváleny společností
Greenworks Tools Europe GmbH.
Záruka
Nárokování záruky na výrobek v rámci těchto podmínek vyžaduje doklad
o zakoupení. Výpis z kreditní karty se nepovažuje za dostatečný důkaz o
zakoupení. Pokud nastane událost spojená s nárokováním záruky, v prvé
řadě musí spotřebitel produkt vrátit do původního místa nákupu s
dokladem o zakoupení. Zařízení bude zasláno do našeho centrálního
servisního podniku, kde bude provedena jeho kontrola. Je-li zařízení
vadné, bude bezplatně opraveno a zasláno zpět na adresu spotřebitele.
Zařízení, jejichž maloobchodní cena byla menší nebo rovna 100 EUR
včetně DPH, budou obvykle vyměněna.
Jestliže centrální servisní podnik zjistí, že stroj není vadný, pak bude
spotřebitel na tuto skutečnost upozorněn a bude muset zaplatit za
náklady na opravu.
Tyto záruční podmínky se mohou čas od času změnit, aby vyhovovaly
potřebám nových výrobků. Kopie nejnovějších záručních podmínek bude
k dispozici na webu www.greenworkstools.eu.
CS
Гарантийные обязательства компании Greenworks
Tools в отношении агрегатов для дома и строительства
Настоящая гарантия распространяется только на дефектные части /
компоненты и не охватывает ремонт, который потребовался как
следствие:
1. Нормального износа.
2. Плановой настройки или регулировки.
3. Ущерб, причиненный в результате неправильного обращения /
ненадлежащего использования или пренебрежения.
4. Перегрев из-за отсутствия технического обслуживания.
5. Повреждения, вызванные разбалтыванием / отсоединением
фитингов / крепежных деталей, из-за отсутствия технического
обслуживания.
6. Повреждения, вызванные очисткой при помощи воды.
7. Агрегаты, обслуживание или ремонт которых проводился не
авторизованными сервисными центрами компании GREENWORKS.
8. Агрегаты, неправильно собранные или отрегулированные.
9. Повреждения, вызванные неправильным использованием агрегата.
10. Ущ
ерб, причиненный в результате неправильной подготовки к
эксплуатации в зимний период (моющие устройства высокого
давления).
11. Позиции, рассматриваемые в качестве расходуемых деталей, и
обычно не покрываемые гарантией, включая, но не ограничиваясь,
следующим:
Электрические кабели
Ножи и режущие полотна
Ремни
Фильтры
Зажимные устройства и держатели инструмента
12. Подержанные товары не подпадают под данные гарантийные
обязательства.
13. Установка запчастей, сменных деталей или дополнительных
компонентов, которые не поставляются компанией Greenworks Tools
Europe GmbH, или не утверждены этой компанией.
Гарантия
Чтобы подать заявку на гарантийное обслуживание какого-либо
продукта в рамках данных гарантийных обязательств, требуется
доказательство первоначальной покупки. Доказательство покупки
включает в себя одно из;
Квитанция розничного продавца
Счет, подтверждающий покупку в Интернете
Копия свидетельства о регистрации продукта
Продукт необходимо зарегистрировать на сайте:
www.greenworkstools.ru
Выписка по кредитной карте не считается достаточным
доказательством покупки. В первую очередь, при возникновении
гарантийного случая потребитель должен обратиться в
авторизованный сервис, или к импортеру, указанных в инструкции, или
на сайте www. Greenworkstools.eu с соответствующим доказательством
покупки. Агрегат будет отправлен в наш центральный сервисный центр
и там проведена проверка. Если будет установлено, что агрегат
неисправен, то он будет бесплатно отремонтирован. Агрегаты,
которые продаются в розницу менее чем за 7 000 рублей, включая
налоги с продаж, как правило, подлежат замене.
Если установлено, что агрегат не является не гарантийным случаем,
то потребителю будет предложено оплатить ремонт.
Настоящие гарантийные обязательства подлежат периодическим
изменениям, чтобы удовлетворить потребности новой продукции.
Копия последней редакции гарантийных обязательств будет доступна
на сайте www.greenworkstools.eu и на русскоязычной версии сайта
www.greenworkstools.ru.
Адрес сервисной и гарантийной службы в России:
Горячая линия: +74997132292
Россия, Москва, 2-й Грайвороновский проезд 48
Техносеврис
Проходная завода «Сатурн»
ИП Осипян
+74997132292
PROHLÁšENÍ O SHODĚ EC
Výrobce: Changzhou Globe Co., Ltd.
Adresa: No. 65 Xinggang Rd., Zhonglou Zone, Changzhou, Jiangsu, China
Jméno a adresa osoby pověřené řídit technickou dokumentaci:
Jméno: Ted Qu Haichao (ředitel pro kvalitu)
Adresa: Greenworks Tools Europe GmbH,
Wankelstrasse 40. 50996 Koln Germany
Tímto prohlašujeme, že výrobek:
Druh ......................................................... AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT
Model ............................................................................................................... 22147T
Výrobní číslo ................................................................... Viz výkonový štítek na výrobku
Rok výroby ...................................................................... Viz výkonový štítek na výrobku
je v souladu s příslušnými ustanoveními směrnice o strojích (2006/42/EC)
je v souladu s příslušnými ustanoveními následujících směrnic EC
Směrnice EMC (2014/30/EU),
Směrnice o hlukových emisích (2000/14/EC upravená 2005/88/EC)
A mimoto prohlašujeme, že
byly použity následující (části/odstavce) harmonizované evropské normy
EN 60745-1; EN 60745-2-15; EN ISO 3744; ISO 11094; EN 55014-1; EN 55014-2
Změřená hladina akustického výkonu 96.4 dB(A)
Zaručená hladina akustického výkonu 99 dB(A)
Metoda pro posuzování shody, Příloha V/Směrnice 2000/14/ES
Místo, datum: Changzhou, 04/20/2016 Podpis: Ted Qu Haichao
Ředitel pro kvalitu
CS
1 / 1

Greenworks G40PH51 Heckenschere Návod k obsluze

Kategorie
Nůžky na živé ploty
Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro