Chicco Xpace Isofix Návod k obsluze

Kategorie
Autosedačky
Typ
Návod k obsluze
• Istruzionid’uso
• Moded’emploi
• Gebrauchsanleitung
• Instructionsforuse
• Instruccionesdeuso
• Instruçõesdeutilização
• Gebruiksaanwijzing
• Kullanim bilgileri
•Brukerveiledning
• Bruksanvisning
•
Οδηγιεσ χρησησ
• Uputezauporabu
• Navodilazauporabo
• Návodkpoužití
• Návodkpoužitiu
• Instrukcja
sposobuużycia
• Használatiutasítás
• Instrucţiunide
folosinţă
• Инструкцияпо
эксплуатации
Isox
2
IstruzioniD’uso Pag.14-19
ModeD’emploi Pag.20-26
Gebrauchsanleitung Pag.27-33
Instructionsforuse Pag.34-39
InstruccionesDeUso Pag.40-45
InstruçõesDeUtilização Pag.46-52
Gebruiksaanwijzing Pag.53-58
Kullanim Bilgileri Pag.59-64

Brukerveiledning Pag.65-70
Bruksanvisning Pag.71-76
Οδηγιεσ χρησησ Pag.77-82
 Upute Za Uporabu Pag.83-88
NavodilaZaUporabo Pag.89-94
NávodKPoužití Pag.95-100
NávodKPoužitiu Pag.101-106
InstrukcjaSposobuUżycia Pag.107-112
HasználatiUtasítás Pag.113-118
InstrucţiuniDeFolosinţă Pag.119-124
ИнструкцияПоЭксплуатации Pag.125-130
Pag.131-135
I
F
D
GB
E
P
NL
GR
TR
HR
N
SL
CS
SK
PL
H
R
RU
SA
S
94
NávodKpoužití
DŮLEŽITÉ: PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ
PŘEČTĚTE CELÝ NÁVOD K POUŽITÍ, ABYSTE
SE VYHNULI MOŽNÝM NEBEZPEČÍM PŘI
POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU A NÁVOD USCHOVEJTE
PRO PŘÍPADNÉ DALŠÍ POUŽITÍ. ŘIĎTE SE
POKYNY UVEDENÝMI V NÁVODU, ABYSTE
NEOHROZILI BEZPEČNOST VAŠEHO DÍTĚTE.
VAROVÁNÍ! PŘED POUŽITÍM VYHOĎTE VŠECHNY
IGELITOVÉ SÁČKY A ČÁSTI OBALU TOHOTO
VÝROBKU NEBO JE ALESPOŇ USCHOVEJTE
MIMO DOSAH DĚTÍ. DOPORUČUJEME TYTO
ČÁSTI VYHODIT DO TŘÍDĚNÉHO ODPADU
V SOULADU S PLATNÝMI VYHLÁŠKAMI A
NAŘÍZENÍMI.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Připevnění
úchytným systémem ISOFIX
1.JednáseodětskézádržnézařízeníIsofix.
Bylo schváleno podle 4. novely evropské
normy ECE R44/04 pro použití ve vozidlech,
vybavených kotevními závěsy ISOFIX.
2. Dříve než začnete autosedačku Isofix
používat, je nezbytné, abyste si přečetli
příručku k vozidlu. V příručce jsou
uvedena sedadla, která jsou kompatibilní
se systémem a vhodná pro třídu této
univerzálníautosedačkyIsofix.
3. Tato autosedačka byla klasifikována jako
“univerzální”, protože vyhovuje přísnějším
požadavkům pro homologaci oproti
předcházejícím modelům, které takto
označeny nejsou.
4. Hmotnostní skupina a třída ISOFIX této
autosedačky jsou následující: SKUPINA 1,
třída B.
5. V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte
na výrobce autosedačky nebo na příslušnou
prodejnu.
POZOR! Nikdy nekombinujte dohromady na
připevněníautosedačkyúchytnýsystémIsofix
a bezpečnostní pás vozidla.
VAROVÁNÍ! Při používání autosedačky Isofix
není dostačující připevnit pouze spodní stranu
autosedačky. Je naprosto nezbytné připevnit
také přídavný pás Top Tether k ukotvovacímu
bodu, vyznačenému výrobcem vozidla.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Připevnění
tříbodovým bezpečnostním pásem
1. Jedná se o “univerzální” dětské zádržné
zařízení, které bylo schváleno podle 4. novely
evropské normy ECE R44/04. Je použitelné
na většině sedadel vozidla, i když ne na
všech.
2. Autosedačka je plně kompatibilní, pokud
výrobce v příručce k vozidlu uvádí, že se pro
dané vozidlo předpokládá použití dětských
zádržných zařízení univerzálního typu pro
danou věkovou kategorii.
3. Tato autosedačka byla klasifikována jako
“univerzální”, protože vyhovuje přísnějším
požadavkům pro homologaci oproti
předcházejícím modelům, které takto
označeny nejsou.
4. Je vhodná pouze pro použití ve vozidlech,
vybavených tříbodovými bezpečnostními
pásy, pevnými nebo s automatickým
navíjením, které byly schváleny dle dispozic
normy UN/ECE č. 16 nebo jiné jí odpovídající
normy.
5. V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte
na výrobce autosedačky nebo na příslušnou
prodejnu.
VELMI DŮLEŽITÉ! IHNED SI PŘEČTĚTE
• Tatoautosedačka je homologovánapro
“Třídu 1”. To znamená, že byla schválena pro
přepravudětísváhouod9do18kg(od9-12
měsíců do 3 let) podle dispozic evropské
vyhlášky ECE R 44/04.
• Úpravupolohynebonastaveníautosedačky
může provádět pouze dospělá osoba.
• Vjednotlivýchstátechplatírůznévyhlášky
a bezpečnostní předpisy vztahující
se na přepravu dětí ve vozidle. Proto
doporučujeme kontaktovat příslušné místní
orgány pro podrobnější informace.
• Nedovolte, aby kdokoliv používal výrobek,
aniž by se dříve neobeznámil s tímto
návodem.
• Rizikovážnéhozraněnídítětesezvyšuje,
a to nejen v případě nehody, ale i v jiných
situacích (např. prudké zabrzdění, atd.),
pokud nejsou přesně dodržovány pokyny
uvedené v tomto návodu k použití.
• Tentovýrobekmůžebýtpoužívánpouze
jako autosedačka do vozidla a není určen
pro použití v domácnosti.
Žádná autosedačka nezaručí úplnou
bezpečnost dítěte v případě nehody, ale
její použití sníží riziko zranění nebo smrti
dítěte.
• Inakrátkécestypoužívejteautosedačku
řádně připevněnou k sedadlu a vždy
připoutejte dítě pásy. Pokud tak neučiníte,
ohrožujete bezpečnost vašeho dítěte. Dále
zkontrolujte, zda je pás dobře napnut, není
překroucen nebo zda není někde špatně
CS
95
protažen.
• Ipřimalédopravnínehoděmůžedojítk
poškození autosedačky, neznatelnému
pouhým okem: proto je nutné ji v každém
případě vyměnit.
Nepoužívejte autosedačky zakoupené
jako použité, mohlo dojít k vážnému
poškození struktury autosedačky, i když
neznatelnému pouhým okem, které mohlo
snížit bezpečnost výrobku.
Pokud je autosedačka poškozená,
deformovaná, velmi opotřebovaná nebo
pokud jí dokonce nějaká část chybí, nesmí
být používána, protože už nemusí splňovat
původní požadavky na bezpečnost.
• Navýrobkunesmíbýtprovedenažádná
úprava nebo změna bez předchozího
souhlasu výrobce. Nepoužívejte doplňky,
náhradní díly nebo části, které nejsou
dodávány nebo schváleny výrobcem pro
použití na autosedačce.
Nepoužívejte žádné předměty, jako
například polštářky nebo deky, k podložení
dítěte v autosedačce: v případě nehody by
autosedačka nemusela být plně funkční.
Zkontrolujte, zda se nenachází žádný
předmět mezi autosedačkou a sedadlem
vozidla nebo mezi autosedačkou a dveřmi.
• Zkontrolujte, zda jsou sedadla vozidla
(sklopné nebo otáčivé části sedadel) dobře
zajištěna.
• Zkontrolujte,zdanevezetevevozidlevolně
ležící nebo špatně připevněné předměty a
zavazadla, a to zvláště na zadní odkládací
desce. V případě nehody nebo prudkého
zabrzdění by mohly zranit osoby ve
vozidle.
Nedovolte, aby si jiné děti hrály s
autosedačkou nebo s nějakou její součástí.
• Nikdynenechávejtedítěsamovevozidle.
Může to být nebezpečné!
• Vždy přepravujte v autosedačce pouze
jedno dítě.
• Ujistěte se, zda mají všichnispolujezdci
zapnut bezpečnostní pás a to jak pro jejich
vlastní bezpečnost, tak i proto, že by v
případě nehody nebo prudkého zabrzdění
mohli zranit vaše dítě.
POZOR! Při jakékoliv úpravě polohy
autosedačky (opěrky hlavy nebo pásů)
dbejte, aby se pohyblivé části autosedačky
nedostaly do styku s tělem dítěte.
• Pokudpotřebujeteběhem cesty upravit
polohu dítěte nebo autosedačky, vždy
nejdříve zastavte na vhodném místě.
Pravidelně kontrolujte, zda se
dítěti nepodařilo rozepnout sponu
bezpečnostního pásu nebo zda si nehraje
s částmi autosedačky.
• Nedávejtedítětiběhemcestypokrmyna
špejli, především lízátka nebo zmrzlinu. V
případě nehody nebo prudkého zabrzdění
by se dítě o ni mohlo zranit.
• Běhemdlouhýchcestdělejtečastozastávky.
Dítě se v autosedačce rychle unaví a
potřebuje se protáhnout. Doporučujeme,
aby dítě nastupovalo do vozidla i z něj
vystupovalo na straně chodníku.
Neodstraňujte značky ani štítky z
autosedačky.
• Nenechávejte autosedačku vystavenou
dlouhou dobu na slunci: barvy potahu nebo
autosedačky by mohly vyblednout.
• Pokudautozůstalodlouhostátnaslunci,
pozorně autosedačku zkontrolujte, dříve než
do ní dítě usadíte; některé části by mohly být
rozpálené: nechejte je nejdříve dostatečně
vychladnout, aby se dítě nemohlo popálit.
• Ipokudnepřepravujetedítě,autosedačka
musí být řádně připevněna k sedadlu
(systémem ISOFIX nebo 3-bodovým
autopásem) nebo uložena do kufru.
Nepřipevněná autosedačka by mohla v
případě nehody nebo prudkého zabrzdění
zranit spolucestující.
Společnost Artsana nenese žádnou
odpovědnost za nesprávné používání
výrobku ani za jakýkoliv jiný způsob
použití, který není uveden v tomto návodu
k použití.
NÁVOD K POUŽITÍ
• SOUČÁSTIAUTOSEDAČKY
OMEZENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU A
POŽADAVKY NA SEDADLO VOZIDLA
• PŘIPEVNĚNÍAUTOSEDAČKYDOVOZIDLA
SYSTÉMEM ISOFIX
• PŘIPEVNĚNÍAUTOSEDAČKYDOVOZIDLA
TŘÍBODOVÝM PÁSEM
• UPOZORNĚNÍPROSPRÁVNÉPŘIPEVNĚNÍ
AUTOSEDAČKY
• USAZENÍDÍTĚTEDOAUTOSEDAČKY
• ÚPRAVAOPĚRKYHLAVYAVÝŠKYPÁSŮ
• ÚPRAVANAKLOPENÍSEDÁTKA
• ÚDRŽBA
ČÁSTI AUTOSEDAČKY: (Obr. 1-2-3-4-5)
Obr. 1 (Přední strana autosedačky)
A. Opěrka hlavy
B. Otvory na výškové nastavení pásů
C. Vycpávky
D. Pásy autosedačky
96
E. Tlačítko na úpravu délky pásů
F. Pás na utažení pásů autosedačky
G. Přezka na zapnutí / rozepnutí pásů
H. Potah
I. Polstrovaný pás mezi nohama dítěte
J. Podstavec autosedačky
K. Sedátko
L. Rukojeť na uvolnění systému ISOFIX
Obr. 2 (Zadní strana)
M. Tlačítko na úpravu opěrky hlavy
N. Homologační štítky
O. Destička na připevnění pásů
P. Ukotvovací systém ISOFIX
P2 Přídavný pás Top Tether
Obr. 3 (z profilu)
Q. Páčka na úpravu naklopení sedátka
R. Kapsa na uložení návodu k použití
S. Vodící přezka břišního popruhu tříbodového
autopásu
S1. Vodící přezka ramenního popruhu
tříbodového autopásu
T. Svorka na uchycení ramenního popruhu
autopásu
U. Štítek s pokyny na připevnění autosedačky
V. Ukotvovací systém ISOFIX
Obr. 4 (Detail systému ISOFIX)
W. Čepy
X. Ochranné kryty
Y. Tlačítka na uvolnění
Z. Indikátory správného připevnění
Obr. 5 (Detail systému TOP TETHER)
AA. Přídavný pás
BB. Regulátor
CC. Indikátor správného napnutí
DD. Kotevní závěs
OMEZENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU A
POŽADAVKY NA SEDADLO VOZIDLA
VAROVÁNÍ! Pečlivě dodržujte následující
omezení při používání výrobku a požadavky
na sedadlo: v opačném případě není zaručena
plná bezpečnost.
• Váhadítětesemusípohybovatvrozmezíod
9do18kg.
Pokud je autosedačka připevněna
pásem vozidla, pak se musí jednat o
tříbodový bezpečnostní pás, pevný nebo s
automatickým navíjením, který byl schválen
podle dispozic normy UNI/ECE č. 16 nebo
jiné jí odpovídající normy (obr. 6).
Autosedačka může být připevněna
ukotvovacím systémem ISOFIX podle
pokynů uvedených v příručce k vozidlu.
• Autosedačka může být připevněna na
předním sedadle pro spolujezdce nebo na
jakémkoliv ze zadních sedadel a musí být
otočena po směru jízdy. Nikdy nepřipevňujte
tuto autosedačku na sedadla, která jsou
otočena do boku nebo proti směru jízdy
(Obr. 7).
UPOZORNĚNÍ! Ze statistik nehod vyplývá, že
zadní sedadlo je bezpečnější než přední, tudíž
je doporučujeme pro připevnění autosedačky.
Nejbezpečnějším místem ve vozidle je zadní
sedadlo uprostřed.
Pokud autosedačku umístíte na přední
sedadlo pro spolujezdce, doporučujeme pro
větší bezpečnost nastavit opěradlo do kolmé
polohy a posunout sedadlo co možná nejvíce
dozadu. Samozřejmě, pokud je to možné
vzhledem k případným dalším spolucestujícím
na zadním sedadle. Pokud je ve vozidle možno
upravovat výšku bočního uchycení pásu,
nastavte pás do nejnižší možné polohy. Poté
zkontrolujte, zda je pás uchycen za úrovní
opěradla sedadla (nebo je s ním alespoň
rovnoběžný).
Jestliže je přední sedadlo vybaveno čelním
airbagem, nedoporučujeme připevňovat
autosedačku na toto sedadlo. Pokud
autosedačku připevníte na jakékoliv sedadlo
vybavené airbagem, řiďte se vždy příslušným
návodem k použití.
VAROVÁNÍ! Nikdy nepřipevňujte autosedačku
na sedadlo vybavené pouze dvoubodovým
břišnímpásem(Obr.8).
PŘIPEVNĚNÍ AUTOSEDAČKY DO VOZIDLA
SYSTÉMEM ISOFIX
PŘÍPRAVA K MONTÁŽI
1. Zatáhněte směrem ven za uvolňovací
rukojeťsystémuIsofix(obr.9).
2. Přidržte ji a ÚPLNĚ vysuňte ukotvovací
systémIsofixzezadnístranyopěrkyzad
autosedačky (Obr. 10). Ověřte si, zda jste
systémIsofixdokonalevytáhli.
3. Stiskněte dvě červená tlačítka (Y) na
čepechIsofixu(Obr.11a).Držtejestisknutá
a odstraňte ochranné kryty (X) (Obr. 11b).
4. Uložte kryty na příslušná místa do podstavce
autosedačky (Obr. 12a - 12b).
POZOR! Pečlivě kryty uschovejte, protože je
budete potřebovat, až budete znovu zatahovat
systémIsofixdopodstavceautosedačky.
PŘIPEVNĚNÍ AUTOSEDAČKY
5. Umístěte autosedačku na zvolené
97
sedadlo. POZOR! Zkontrolujte, zda se mezi
autosedačkou a sedadlem vozidla nebo
mezi autosedačkou a dveřmi nenachází
žádný předmět.
6. Nasuňte oba čepy systému Isofix do
příslušných kotevních závěsů, umístěných
mezi sedací plochou a opěrkou zad sedadla
(Obr. 13). POZOR! Zkontrolujte, zda jste
autosedačku dobře připevnili a zda je na
obou indikátorech (Z) vidět zelená barva.
7. Přitiskněte silou autosedačku k sedadlu
vozidla tak, aby se k němu autosedačka
úplně přitiskla (Obr. 14).
PŘIPEVNĚNÍ PŘÍDAVNÉHO PÁSU TOP TETHER
Autosedačka bude dokonale připevněna
pouze tehdy, když použijete i přídavný pás
Top Tether.
POZOR! Při určování nejvhodnějšího místa
k připevnění přídavného pásu Top Tether se
řiďte pokyny uvedenými v příručce k vozidlu.
Toto místo je označeno štítkem (Obr. 15) a
můžete je najít na místech vyznačených na
obrázcích16a–16b–16c–16d–16e.
UPOZORNĚNÍ! Zkontrolujte, zda výrobce v
příručce k vozidlu uvádí, že je možné připevnit
přídavný pás Top Tether. Pozor, abyste je
nezaměnili za kroužek, určený k připevnění
zavazadel (Obr. 17).
POZOR! Protáhněte přídavný pás Top Tether
mezi horní částí sedadla a opěrkou hlavy.
Nikdy neprotahujte přídavný pás Top Tether
nadopěrkouhlavy(Obr.18).
8. Jakmile určíte místo na ukotvení,
připevněte kotevní závěs Top Tetheru (DD)
(Obr. 19).
9. Silou zatáhněte za přídavný pás Top Tether
a napněte jej (Obr. 20). Pokud pás dobře
napnete, na indikátoru na pásu uvidíte ze-
lenou barvu (Obr. 21).
10. Naviňte přebývající pás a připevněte jej
příslušným suchým zipem (Obr. 22).
UVOLNĚNÍ AUTOSEDAČKY
POZOR! Dříve než začnete autosedačku
odstraňovat, usaďte dítě mimo sedačku.
1. Stiskněte tlačítko BB, natáhněte přídavný pás
Top Tether (Obr. 23) a vyhákněte jej.
2. Naviňte přídavný pás Top Tether a zajistěte
jej příslušným suchým zipem (Obr. 22).
3. Zatáhněte směrem ven za uvolňovací rukojeť
systémuIsofix(L),přidržtejiaodtáhněte
autosedačku od sedadla vozidla, dokud se
nevytáhnecelýukotvovanísystémIsofix
(Obr.24a–24b).
4. Stiskněte obě červená tlačítka a vyhákněte
čepy z kotevních závěsů na sedadle vozidla
(Obr. 25).
5. Z podstavce autosedačky uvolněte ochranné
kryty a nasuňte je na čepy ukotvovacího
systémuIsofix.Dbejte,abyobakoncebyly
otočenysměremdovnitř(Obr.26a–26b).
6. Zasuňte systém Isofix do podstavce
autosedačky tak, aby se celý schoval (Obr.
27).
PŘIPEVNĚNÍ AUTOSEDAČKY DO VOZIDLA
TŘÍBODOVÝM BEZPEČNOSTNÍM PÁSEM
POZOR! NIKDY NEPROTAHUJTE BEZPEČNOSTNÍ
PÁS VOZIDLA MIMO MÍSTA UVEDENÁ V TOMTO
NÁVODU K POUŽITÍ: MOHLI BYSTE TÍM OHROZIT
BEZPEČNOST VAŠEHO DÍTĚTE!
Místa, kterými má procházet pás jsou na
autosedačce vyznačena červeně.
UPOZORNĚNÍ! Tento návod se vztahuje,
jak textem tak i obrázky, na připevnění
autosedačky na pravé zadní sedadlo. Pokud
ji chcete připevnit na jiné sedadlo, proveďte
popsané úkony ve stejném sledu.
1. Položte autosedačku na zvolené
sedadlo. POZOR! Zkontrolujte, zda se
mezi autosedačkou a sedadlem nebo
autosedačkou a dveřmi vozidla nenachází
žádné předměty.
2. Zatáhněte směrem k sobě páčku (Q)
umístěnou pod sedátkem autosedačky a
úplněsklopteautosedačku(Obr.28).
3. Natáhněte bezpečnostní pás vozidla a
protáhněte jej prostorem mezi opěrkou a
podstavcemautosedačky(Obr.29).
4. Protáhněte břišní popruh autopásu
příslušnými červenými vodícími přezkami
(Obr. 30).
5. Protáhněte pás na druhou stranu
autosedačky a zapněte jej do příslušné
spony (Obr. 31).
6. Stiskněte páčku a otevřete svorku (T)
umístěnou na stejné straně jako se nachází
přezka autopásu. (Obr. 32)
7. Zasuňte do svorky ramenní popruh pásu a
umístěte jej přesně tak, jak je znázorněno
na obrázku č. 33. Uvolněte páčku a svorka
se automaticky sevře.
8. Napnětesilouramennípopruhpásutak,aby
se autosedačka dobře opírala o sedadlo (Obr.
34). V případě potřeby můžete autosedačku
přitlačit kolenem.
9. Protáhněte horní část ramenního pásu
přezkou S1 přesně tak, jak je znázorněno
na obrázku č. 35.
10. Zatáhněte silou za ramenní popruh pásu
směrem vyznačeným na obrázku č. 35 a
98
napněte tak poslední část autopásu.
11. Zkontrolujte, zda jste autosedačku správně
připevnili (Obr. 36).
UPOZORNĚNÍ PRO SPRÁVNÉ PŘIPEVNĚNÍ
AUTOSEDAČKY
UPOZORNĚNÍ! Abyste neohrozili bezpečnost
dítěte, po připevnění autosedačky VŽDY
zkontrolujte, zda:
- není autopás nikde přetočen.
- je pás po celé jeho délce dobře napnut.
- po provedení všech úkonů autosedačka
dobře doléhá na sedadlo vozidla; pokud
tomu tak není, proveďte výše uvedené
pokyny ještě jednou.
USAZENÍ DÍTĚTE DO AUTOSEDAČKY
- Dříve než usadíte dítě do autosedačky,
stiskněte tlačítko na úpravu pásů, současně
uchopte oba pásy sedačky pod vycpávkami,
zatáhněte směrem k sobě a natáhněte je
(Obr. 37).
- Stiskněte červené tlačítko a uvolněte pásy ze
sponyaroztáhnětejesměremven(Obr.38).
Nyní je možné usadit dítě do autosedačky
(Obr.39).
POZOR! Vždy zkontrolujte, jak dítě sedí a zda
má tělo dobře opřené o opěrku autosedačky
(Obr. 40).
- Umístěte pás mezi nohama dítěte, uchopte
pásy, přeložte přes sebe oba jazýčky přezky
(Obr.41a–41b)azasuňtejesiloudospony,
dokud neuslyšíte zacvaknutí pojistky (Obr.
42).
- Z bezpečnostních důvodů byly jazýčky pásů
vyrobeny tak, aby nebylo možné zapnout
pouze jeden z nich.
ÚPRAVA VÝŠKY OPĚRKY HLAVY A
BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU
Tlačítkem na zadní straně autosedačky je
možné současně nastavit výšku opěrku hlavy
a pás do 6 různých poloh.
POZOR! Opěrka hlavy se musí nacházet v
takové výšce, aby bezpečnostní pás procházel
opěrkou autosedačky na úrovni výšky ramen
dítěte (Obr. 43). Stiskněte tlačítko (M) na zadní
straně opěrky zad (Obr. 44) a současně posuňte
opěrku hlavy do požadované polohy (Obr. 45).
Nyní uvolněte tlačítko a ještě lehce posuňte
opěrku hlavy, dokud neuslyšíte cvaknutí a
opěrka se nezajistí. Zatáhněte za příslušný
centrální pás a napněte pásy autosedačky
tak, aby dobře přilnuly k tělu dítěte (Obr. 46).
Jakmile napnete pásy autosedačky, uchopte
vycpávky a stáhněte je směrem dolů, abyste
co nejlépe přizpůsobili pásy k tělu dítěte.
POZOR! Pásy musí být dobře napnuty a
přiléhat k tělu dítěte, ale ne příliš: na úrovni
výšky ramen musí být možné vsunout prst
mezi pás a tělo dítěte.
POZOR! Zkontrolujte, zda nejsou pásy
překroucené, zvláště zkontrolujte pásy přes
břicho dítěte.
ÚPRAVA NAKLOPENÍ SEDÁTKA
Sedátko je možné nastavit do 5 různých
poloh.
Pokud chcete autosedačku sklopit, musíte
zatáhnout směrem k sobě za páčku pod
sedátkem (Q) (Obr. 47).
POZOR! Pokud jste již nastavili sedátko
do požadované polohy, uvolněte páčku a
pak ještě lehce pohněte sedátkem, dokud
neuslyšíte cvaknutí pojistky.
POZOR! Po úpravě naklopení sedátka, vždy
zkontrolujte, zda zůstaly pásy autosedačky
dobře napnuty.
POZOR! Při úpravě naklopení dbejte, aby se
pohyblivé části nedostaly do styku s tělem
dítěte nebo případně dětí, které sedí na
sedadle vozidla.
ÚDRŽBA
Autosedačka může být čištěna pouze
dospělou osobou. Totéž platí pro údržbu.
Čištění potahu autosedačky
Potah autosedačky je možno celý sejmout a
vyprat buď ručně nebo v pračce na 30°C. Při
praní se řiďte pokyny uvedenými na štítku
potahu. Nikdy nepoužívejte tekutý písek ani
ředidla. Potah neždímejte a nechejte jej volně
uschnout.
Potah smí být nahrazen pouze potahem,
schváleným od výrobce, protože tvoří
neoddělitelnou součást autosedačky a je
považován za prvek bezpečnosti.
UPOZORNĚNÍ! Sedačka nesmí být nikdy
používána bez potahu, abyste neohrozili
bezpečnost vašeho dítěte.
Pokud chcete sejmout potah, je nutné nejdříve
vyvléknout pásy níže popsaným způsobem:
- Stiskněte tlačítko na úpravu pásů a současně
uchopte oba pásy autosedačky pod
ramenními vycpávkami a táhněte je směrem
k sobě tak, aby se povolily (Obr. 37).
- Stiskněte červené tlačítko přezky a rozepněte
bezpečnostnípás(Obr.38).
- Na vnitřní straně opěrky zad rozepněte suchý
99
zip,kterýmjepotahuzavřený(Obr.48).
- Přemístěte pás včetně ramenní vycpávky
podpotah(Obr.49).
- Zopakujte tento úkon i u druhého pásu.
- Odstraňte potah opěrky hlavy, pás mezi
nohama dítěte a potah autosedačky.
Pokud chcete potah a pásy znovu připevnit,
je nutné:
- Znovu nasadit potah opěrky hlavy, pás mezi
nohama dítěte a potah autosedačky.
- Vytáhnout bezpečnostní pásy nad potah
dříve, než zapnete suché zipy (Obr. 50).
UPOZORNĚNÍ! Zkontrolujte, zda pásy nejsou
překroucené!
UPOZORNĚNÍ! U některých modelů se potah
zapíná obyčejným zipem místo suchého zipu!
Čištění kovových a umělohmotných částí
Části z umělé hmoty nebo lakovaného kovu
čistěte pouze navlhčeným hadříkem.
Nikdy nepoužívejte na čistění těchto částí
tekuté písky ani ředidla.
Pohyblivé části autosedačky nesmí být nijak
olejovány.
Kontrola celistvosti všech částí
Doporučujeme pravidelně kontrolovat stav a
stupeň opotřebení následujících částí:
• potahu:Kontrolujte,jestlivycpávkaněkde
nevyčnívá nebo jestli se nedrolí. Kontrolujte
stav švů. Musí být pevné a nesmí se nikde
párat.
• pásů:Kontrolujte,jestliosnovalátkyneřídne
a jestli viditelně neslábne tloušťka pásů v
blízkosti centrálního pásu, pásu mezi
nohama dítěte, na úrovni ramen a na zadní
straně okolo destičky na uchycení pásů.
umělých hmot: Kontrolujte stupeň
opotřebení všech částí z umělé hmoty,
které nesmí být ani viditelně poškozené ani
vybledlé.
UPOZORNĚNÍ! Pokud je autosedačka
deformovaná nebo velmi opotřebovaná,
musí být vyměněna: nemusela by už splňovat
původní požadavky na bezpečnost.
Uložení výrobku
Pokud není autosedačka používána ve
vozidle, doporučujeme ji uschovat mimo
dosah tepelných zdrojů a uložit ji tak, aby byla
chráněna před prachem, vlhkostí a přímým
slunečním světlem.
Způsob likvidace výrobku
Když výrobek přesáhne určenou dobu
životnosti, přestaňte jej používat a vyhoďte
jej do odpadu. Za účelem ochrany životního
prostředí, rozdělte části výrobku do tříděného
odpadu v souladu s platnými národními
předpisy.
DALŠÍ INFORMACE VÁM POSKYTNE:
ARTSANA SPA Dovozce pro ČR
Služba klientům Piccollo, s.r.o.
Via Saldarini Catelli 1 Pernerova 35
22070GrandateCOMO–ITÁLIE
18600Praha8
Tel:+420225386410,412
www.chicco.com
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135

Chicco Xpace Isofix Návod k obsluze

Kategorie
Autosedačky
Typ
Návod k obsluze