Stanley FMHT0-77419 Návod k obsluze

Kategorie
Multimetry
Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

Manuel d’utilisation ............................................................ 3
Users manual ................................................................. 16
Bedienungsanleitung .......................................................... 29
Gebruikershandleiding ........................................................ 42
Manual del usuario ............................................................ 55
Manuale per l’utente .......................................................... 68
Manual do utilizador ........................................................... 81
Instrukcja użytkownika ........................................................ 94
Brugsanvisning ............................................................... 107
Εγχειριδιο χρησης ............................................................ 120
Uživatelská příručka .......................................................... 133
Manual de utilizare ............................................................ 146
Руководство пользователя .................................................. 159
FR
EN
DE
NL
ES
IT
PT
PL
DA
EL
CS
RO
RU
133
ZÁRUKA
K tomuto přístroji je poskytována záruka na vady materiálu a robní
vady v délce jednoho roku. V ípadě zjiště závady hem
jednoho roku od data dodání přístroje a jeho vrácení zpět výrobci
s předplacenými náklady na přepravu bude přístroj původnímu majiteli
bezplatně opraven, nastaven nebo vyměněn za nový. Tato záruka se
nevztahuje na spotřební zboží, například baterie nebo pojistky. Byla-
li vada způsobena nesprávným použitím nebo nestandardními
podmínkami při použití, oprava bude účtována odpovídající sazbou.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento měřipřístroj byl zkonstruován dle normy IEC-61010 týkají
se elektronických měřicích přístrojů spadajících do kategorie
III 600 V a stupně znečištění 2.
Varování
Pro zabránění možnému úrazu elektrickým proudem či zraně
dodujte následující pokyny:
Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozen. Před použitím přístroje
zkontrolujte jeho kryt. Věnujte pozornost především izolaci okolo
konektorů.
Zkontrolujte zkoušecí kabely, zda nedošlo k poškození izolace nebo
odhalení kovu. Zkontrolujte kontinuitu zkoušecích kabelů. Poškozené
zkoušecí kabely před použitím přístroje vyměňte.
Nepoužívejte ístroj, pokud vykazuje známky nesprávného
fungování. Mohlo by dojít k naruše ochrany/krytí. V přípa
pochybností svěřte přístroj servisu.
Nepoužívejte přístroj v místě skytu výbušných plynů, výparů nebo
prachu.
Nezapojujte svorky ístroje nebo svorku a uzemněk napětí, které
je vyšší než jmenovité napětí uvedené na přístroji.
Před použitím ístroje zkontrolujte jeho správné fungování
změřením napětí o známé velikosti.
Při ření proudu vypněte elektric obvod, ke kterému přístroj
ipojujete. Přístroj zapojte do série s měřeným obvodem.
Při opravách přístroje používejte pouze určené náhradní díly.
Postupujte opatr při práci s napětím esahujícím efektivní
střídavé napětí 30 V, špičkové střídavé napě42V nebo stejnosměr
napětí 60 V. Tyto hodnoty napětí představují nebezpečí úrazu.
Při použití sond nevkládejte prsty za ochranné kroužky.
Při ipojování zapojte společný zkoušecí kabel a teprve poté
zkoušecí kabel pod napětím. i odpojování zkoušecích kabelů
odpojte nejdříve zkoušecí kabel pod napětím.
Chcete-li otevřít kryt baterie nebo kryt ístroje, odpojte nejdříve
zkoušecí kabely.
Nepoužívejte přístroj s odstraněným nebo uvolněným krytem
baterie nebo částí krytu přístroje.
CS
134
Chcete-li se vyvarovat zobrazení nesprávných údajů, které by
mohly zapříčinit úraz elektrickým proudem nebo zranění, vyměňte
baterii ihned, jakmile se zobrazí indikátor vybití baterie (
“).
Nepoužívejte přístroj způsobem, který není popsán v této příručce,
protože by mohlo dojít k narušení bezpečnostních funkcí přístroje.
V režimu měření relativní hodnoty (je zobrazen symbol „
“) nebo
v režimu uchování údajů (je zobrazen symbol
“) je třeba dbát
opatrnosti, protože může být přítomno nebezpečné napětí.
Nedotýkejte se obnažených vodičů rukou ani nechráněnou
pokožkou.
Uživatel by neměl být spojen s uzemněním.
Neobsluhujte přístroj, pokud je mokrý nebo máte mokré ruce.
Dodržujte místní a národní zákony o bezpečnosti.
i práci v blízkosti nekrytých nebezpečných vodičů pod napětím
používejte ochranné vybavepro ochranu před úrazem elektrickým
proudem a úderem elektrickým obloukem.
Používejte pouze zkoušecí kabely specifikované výrobcem.
Při výměně pojistek používejte pouze pojistky dodané naší
společností.
Zbývající možnosti ohrožení:Pokud je vstupní svorka připojena
k nebezpečnému napětí, může se toto napětí vyskytnout na všech
ostatních svorkách!
KATEGORIE III – Měření kategorie III se týká domovních instalací.
Příkladem tohoto typu ření je ření rozvodných desek, jističů,
vodičů včetně kabelů, přípojnic, spojovacích skříní, přepínačů, pevně
instalovaných zásuvek, zařízení pro průmyslové použití a některé
další vybavení, například stacionární motory s trvalým připojením
k pevné instalaci.
Nepoužívejte přístroj pro měření náležející do kategorie IV.
Pozor
Pro zabránění možnému poškození přístroje nebo zkoušeného
vybavení dodržujte následující pokyny:
Před zkoušením odporu, diody, kondenzátoru a kontinuity odpojte
napájení obvodu a vybijte všechny kondenzátory.
Pro měření použijte správné svorky, funkce a rozsah.
Před měřením proudu zkontrolujte pojistky měřicího přístroje a před
ipojením přístroje k elektrickému obvodu vypněte napájení obvodu.
Před otočením přepínače rozsahu i změně funkcí odpojte
zkoušecí kabely od zkoušeného obvodu.
Symbol
Střídavý proud
Stejnosměrný proud
Stejnosměrný nebo střídavý proud
Upozornění na nebezpečí, před použitím si přečtěte návod
k použití.
Upozornění na nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Svorka uzemně
135
Pojistka
Vyhovuje směrnicím EU
Přístroj je kompletně chráněn dvojitou izolací nebo zesílenou
izolací.
OBECNÝ POPIS
Tento měřicí přístroj je kompakt digitál přístroj s číslicovým
displejem určený pro měření stejnosměrného a střídavého napětí,
stejnosměrného a střídavého proudu, odporu, kapacitance, frekvence,
diody, kontinuity a pracovního cyklu. Obsahuje indikaci polarity,
uchování údajů, indikaci ekročení rozsahu, funkci automatického
vypnutí atd. Jedná se o ideální měřicí nástroj se snadnou obsluhou.
KONSTRUKCE
1. Displej
FMHT77419
LCD číslicový displej maximálním
zobrazeným údajem 3999
2. Tlačítko „Hz %
Je-li přepínač funkce/rozsahu
v poloze Hz/%“, stisknutím
tohoto tlačítka se měřicí ístroj
epíná mezi měřením frekvence
a pracovního cyklu.
3. Tlačítko „RANGE“
Používá se k epínání mezi
režimem automatického nastavení
rozsahu a režimem manuálního
nastavení rozsahu a také k výběru
požadovaného manuálního režimu.
4. Tlačítko „S
Ve funkcích měření proudu tlačítko S“ přepíná mezi měřením
stejnosměrného a střídavého proudu.
Je-li přepínač funkce/rozsahu v poloze „
“, stisknutím tohoto
tlačítka se měřicí přístroj přepíná mezi měřením diody a kontinuity.
5. Přepínač funkce a rozsahu
Slouží k volpožadované funkce a rozsahu a také k zapnunebo
vypnutí přístroje.
6. Svorka „10 A“
ipojovací konektor pro červený zkoušecí kabel pro ření proudu
(400 mA – 10 A).
7. Svorka „µA/mA
ipojovací konektor pro červený zkoušecí kabel pro ření proudu
< 400 mA.
8. Svorka „COM“
ipojovací konektor pro černý zkoušecí kabel pro všechna měření.
136
9. Svorka „
ipojovací konektor pro červený zkoušecí kabel pro všechna měře
s výjimkou měření proudu.
10. Tlačítko „
Stisknutím tohoto tlačítka se zapíná nebo vypíná podsvícení.
11. Tlačítko „REL
Zapíná/vypíná režim měření relativní hodnoty.
12. Tlačítko „HOLD“
Zapíná/vypíná režim uchování údajů.
ÚDAJE NA LCD DISPLEJI
Význam symbolů
Auto Range
Je zvolena zkouška kontinuity.
Auto Range
Je zvolena zkouška diody.
Auto Range
Je zvoleno uchování údajů.
Auto Range
Je aktivní režim měření relativní hodnoty.
Auto Range
Stříd. proud
Auto Range
Stejnosm. proud
Auto Range
Záporné znaménko
Auto Range
Baterie je vybitá a měla by být ihned
vyměněna.
Auto Range
Je zvolen režim automatického rozsahu.
10. Jednotky na LCD displeji
mV, V Jednotka napětí
mV: milivolt; V: volt 1 V = 10
3
mV
ɥA, mA, A Jednotka proudu
µA: mikroampér; mA: miliampér; A: ampér
1 A = 10
3
mA = 10
6
µA
Ω, kΩ, MΩ Jednotka odporu
Ω: ohm; kΩ: kiloohm; MΩ: megaohm 1 MΩ = 10
3
=
10
6
Ω
nF, ɥF Jednotka kapacitance
nF: nanofarad; µF: mikrofarad
1F = 10
6
µF = 10
9
nF = 10
12
pF
137
Hz, kHz, MHz Jednotka frekvence
Hz: hertz; kHz: kilohertz; MHz: megahertz
1 MHz = 10
3
kHz = 10
6
Hz
% Jednotka pracovního cyklu
%: procenta
OBECNÝ POPIS
Displej: LCD číslicový displej s maximálním zobrazeným údajem
3999
Indikace překročení rozsahu: Na displeji se zobrazuje ikona „OL“.
Indikace záporné polarity: Na displeji se automaticky zobra
porné znaménko „
“.
Vzorkovací kmitočet: 2 – 3x za sekundu
Provozní prostředí: 0 °C ~ 40 °C, < 75% relativní vlhkosti
Teplotní koeficient: 0,2 x (určená přesnost) /°C (< 18 °C nebo
> 28 °C)
Skladovací prostředí: -10 °C ~ 50 °C, < 85% relativní vlhkosti
ípustná nadmořská výška: 0 až 2000 m.n.m.
Baterie: 1 x 9 V baterie typu 6F22 nebo odpovídající
Indikace vybité baterie: Na displeji se zobrazuje ikona „
“.
Rozměry: 217 x 100 x 49 mm
Hmotnost:ibližně 500 g (včetně baterie)
IP: 51
PARAMETRY
esnost se určuje pro období jednoho roku od kalibrace a pro teplot
rozsah 18 °C až 28 °C s relativní vlhkostí < 75 %.
S výjimkou specifikovaných ípadů se esnost určuje od 8 % do
100 % rozsahu.
Stejnosměrné napětí:
Rozsah Rozlišení Přesnost
400 mV 0,1 mV ± (1,0% + 5)
4 V 0,001 V
± (0,8% + 3) 40 V 0,01 V
400 V 0,1 V
600 V 1 V ± (1% + 5)
Vstupní impedance: rozsah 400 mV: > 1000 MΩ další rozsahy:
10 MΩ
Ochrana před přetížením: 600 V efektivní stř./stejnosm. proud:
138
Střídavé napětí
Rozsah Rozlišení Přesnost
4 V 0,001 V
± (1,0% + 5) 40 V 0,01 V
400 V 0,1 V
600 V 1 V ± (1,2% + 5)
Vstupní impedance: 10 MΩ
Frekvenční rozsah: 40 Hz – 400 Hz
Odezva: Průměr, kalibrováno na efektivní napětí sinusové vlny
Ochrana před přetížením: 600 V efektivní stř./stejnosm. proud:
Stejnosměrný proud
Rozsah Rozlišení Přesnost
400 µA 0,1 µA
± (1,2% + 3)
4000 µA 1 µA
40 mA 0,01 mA
± (1,5% + 3)
400 mA 0,1 mA
4 A 0,001 A ± (1,8% + 3)
10 A 0,01 A
± (2,0% + 5)
Ochrana před přetížením:
Pojistka 1: F 400 mA/690 V
Pojistka 2: F 10 A/690 V
Maximální vstupní proud:
10 A (u vstupů > 2 A: délka měření
< 10 s, interval >15 minut)
Max. pokles napětí při měření: 400 mV
Poznámka: Rozsah 10 A se určuje od 20 % do 100 % rozsahu.
Střídavý proud
Rozsah Rozlišení Přesnost
400 µA 0,1 µA
± (1,5% + 5)
4000 µA 1 µA
40 mA 0,01 mA
± (1,8% + 5)
400 mA 0,1 mA
4 A 0,001 A ± (2,0% + 5)
10 A 0,01 A ± (2,5% + 10)
Ochrana před přetížením: Pojistka 1: F 400 mA/690 V
Pojistka 2: F 10 A/690 V
Maximální vstupní proud:
10 A (u vstupů > 2 A: délka měření
< 10 s, interval >15 minut) Rozsah frekvencí: 40 Hz ~ 400 Hz
Odezva: Průměr, kalibrováno na efektivní napětí sinusové vlny
Max. pokles napětí: 400 mV
Poznámka: Rozsah 10 A se určuje od 20 % do 100 % rozsahu.
139
Frekvence
Rozsah Rozlišení Přesnost
9.999 Hz 0.001 Hz ± (1.0% + 3)
99.99 Hz 0.01 Hz
± (0.8% + 3)
999.9 Hz 0.1 Hz
9.999 kHz 1 Hz
99.99 kHz 10 kHz
999.9 kHz 10 kHz nespecikováno
Vstupní napětí: efektivní napětí 1 V ~ 20 V
Pracovní cyklus
Rozsah Rozlišení Přesnost
5% ~ 99% 0,1%
1 Hz ~10 kHz: ± (2 % + 5)
> 10 kHz: nespecikováno
Vstupní napětí: 3 Vp-p ~ 10 Vp-p
Ochrana před přetížením: 600 V efektivní stř./stejnosm. napětí:
Odpor
Rozsah Rozlišení Přesnost
400 Ω 0,1 Ω ± (1,0% + 5)
4 kΩ 0,001 kΩ
± (1,0% + 3)
400 Ω 0,01 kΩ
400kΩ 0,1 kΩ
4 MΩ 0,001 MΩ
40 MΩ 0,01 MΩ ± (1,8% + 5)
Kapacitance
Rozsah Rozlišení Přesnost
40 nF 0,01 nF ± (4%+20)(mode REL)
400 nF 0,1 nF ± (3%+5)(mode REL)
4 µF 0,001 µF
± (4% + 5)
40 µF 0,01 µF
100 µF 0,1 µF ± (8% + 5)
Pro rozsahy < 400 nF používejte režim měření relativní hodnoty
(REL) pro odečtení parazitkapacity zkoušecích kabea měřicího
přístroje.
U rozsahu 100 µF počkejte přibližně 30 s na ustálení údaje.
140
Zkouška diody
Rozsah Úvod Poznámka
2V
Bude zobrazen odhad poklesu pro-
pustného napětí diody. Je-li pokles
napětí větší než 2 V, na displeji se zob-
razí indikátor překročení rozsahu „OL“.
Napětí naprá-
zdno: přibližně
3 V
Zkratový proud:
< 0,9 mA
Zkouška kontinuity
Rozsah Úvod Poznámka
Při poklesu odporu přibližně pod 30 Ω
se ozve integrovaná zvuková signali-
zace. Signál nezazní, pokud je odpor
vyšší než 150 Ω.
Napětí naprázdno:
přibližně 0,45 V
POKYNY K OBSLUZE
Použití režimu měření relativní hodnoty
Při volbě režimu měření relativní hodnoty přístroj uchová momentální
údaj jako referenční údaj pro následující měření a vynuluje displej.
1. Stiskněte tlačítko REL, přístroj se přepne do režimu měření relativní
hodnoty a uloží aktuální údaj jako referenč údaj pro následující
ření. Na displeji se zobrazí indikátor
“. Na displeji se zobra
hodnota nula.
2. Provádíte-li nová měření, na displeji se zobrazí rozdíl mezi
referenčním údajem a nově naměřenou hodnotou.
3. Stiskněte znovu tlačítko REL a přístroj opus režim měře relativní
hodnoty.
Poznámka:
Režim ření relativní hodnoty je k dispozici pouze pro ření napětí,
proudu, kapacitance a odporu.
Manuální a automatické nastavení rozsahu
Ve funkcích ření, kte poskytu automatický i manuální režim
nastavení rozsahu, nastaví ístroj jako výchozí automatický režim.
Jestliže se přístroj nachází v automatickém režimu nastavení rozsahu,
na displeji je zobrazen nápisAUTORANGE“.
1. Stisknutím tlačítka RANGE se přístroj přepne do manuálního
režimu nastaverozsahu a symbol „AUTORANGE“ zhasne. Každým
stisknutím tlačítka RANGE se rozsah zvýší. Je-li dosažen nejvyšší
rozsah, přístroj se vrátí zpět na nejnižší režim.
2. Chcete-li opustit manuální režim nastavení rozsahu, stiskněte
tlačítko RANGE a podržte jej po dobu ibližně 2 sekund. Přístroj
se vrátí do automatického režimu nastavení rozsahu a na displeji se
zobrazí nápis „AUTORANGE“.
Režim uchování údajů
Stisknutím tlačítka HOLD uložíte momentální údaj zobrazený na
displeji. Na displeji se zobrazí symbol
jako indikátor. Režim
uchovávání údajů opustíte dalším stisknutím tlačítka HOLD. Symbol
“ zmizí.
141
Zvuková signalizace
1. Stisknete-li tlačítko a stisknutí je účinné, zazní integrovaná zvuková
signalizace.
2. Asi jednu minutu před automatickým vypnutím ístroje se ozve
kolik krátkých zvukových signálů a sně před automatickým
vypnutím se ozve jeden dlouhý zvukový signál.
3. Zvukový signál a symbol OLindikuje tajeden z následujících
stavů:
a. Přístroj je nastaven na nejvyšší rozsah měření střídavého napětí
a měřestřídavé napětí překračuje 600 V.Přístroj je nastaven na
nejvyšší rozsah ření střídavého napětí a měřené střídavé napětí
ekračuje 600 V.
b. Přístroj je nastaven na nejvyšší rozsah měření střídavého napětí
a měřené střídavé napětí překračuje 600 V.
Přístroj je nastaven na nejvyšší rozsah měření střídavého napě
a měřené střídavé napětí překračuje 600 V.
Měření stejnosměrného a střídavého napě
1. ipojte černý zkoušecí kabel ke svorce „COM“ a červezkoušecí
kabel ke svorce „
“.
2. Nastavte přepínač rozsahu do polohy
pro měře
stejnosměrného napětí nebo do polohy
pro ření střídavého
napětí.
3. Tlačítkem „RANGE“ vyberte automatický režim nastavení rozsahu
nebo manuální režim nastavení rozsahu.
Použijete-li režim manuálního nastavení rozsahu v situaci, kdy
edem neznáte ibližnou hodnotu řeného napětí, vyberte
největší rozsah a postupně jej zmenšujte až do momentu, kdy získáte
uspokojivé rozlišení.
4. ipojte zkoušecí kabely k měřenému zdroji nebo obvodu.
5. Přečtěte údaj na displeji. Při měření stejnosměrného napětí displej
zobrazí rovněž polaritu červeného kabelu.
Poznámka:
V zájmu prevence úrazu elektrickým proudem a poškození řicího
přístroje:
Nikdy ke svorkám nepřipojujte napětí vyšší než 600 V.
Měření stejnosměrného a střídavého proudu
1. ipojte černý zkoušecí kabel ke svorce „COM“. Je-li měřený proud
nižší než 400 mA, ipojte červezkoušecí kabel ke svorce „μA/
mA“. Je-li měřený proud v rozsahu 400 mA až 10 A, připojte červený
zkoušecí kabel ke svorce „10A“.
2. Nastavte epínač rozsahu do požadované polohy
nebo .
3. Stisknutím tlačítka S“ vyberete měření stejnosměrného nebo
střídavého proudu a na displeji se zobrazí odpovídající symbol.
4. Vypněte napájení obvodu, který chcete měřit. Poté vybijte všechny
vysokonapěťové kondenzátory.
5. Přerušte měřený obvod v místě, kde budete provádět měření,
a zapojte sériově k obvodu zkoušecí kabely.
142
6. Zapněte napájení obvodu a přečtěte hodnotu na displeji. Při měření
stejnosměrného proudu displej zobrazí rovněž polaritu červeného
zkoušecího kabelu.
Poznámka: Pokud předem neznáte přibližnou hodnotu měřeného
proudu, vyberte největší rozsah a postupně jej zmenšujte až do
momentu, kdy získáte uspokojivé rozlišení.
Měření odporu
1. ipojte černý zkoušecí kabel ke svorce „COM a červe zkoecí
kabel ke svorce „
“.
2. Nastavte přepínač rozsahu do polohy Ω.
3. ipojte zkoušecí kabely k měřenému předmětu.
4. Přečtěte údaj na displeji.
Poznámka:
1. Pro ření odporu přesahujícího 1 megaohm potřebuje měřicí
ístroj několik sekund pro stabilizaci naměřené hodnoty. Toto je
žný požadavek pro veškerá ření vysokých hodnot elektrického
odporu.
2. Není-li vstup připojen, tzn. je-li obvod otevřený, bude se zobrazovat
indikátor překročení rozsahů „OL“.
3. Před měřením odpojte napájení měřeného obvodu a důkladně
vybijte všechny kondenzátory.
Zkouška kontinuity elektrického spojení
1. Připojte čerzkoušecí kabel ke svorce „COMa červený zkoušecí
kabel ke svorce „
“.
2. Nastavte epínač do polohy
a poté tisknutím tlačítka
„S“ zobrazte na displeji symbol „
“.
3. Připojte zkoušecí kabely k měřenému obvodu.
4. Je-li odpor obvodu nižší než 30 Ω, ozve se zvukový signál.
Poznámka: Před měřením odpojte napájení měřeného obvodu
a důkladně vybijte všechny kondenzátory.
Test diody
1. ipojte černý zkoušecí kabel ke svorce „COM a červe zkoecí
kabel ke svorce „
“.
(Poznámka: Polarita červeného kabelu je kladná „+.)
2. Nastavte přepínač rozsahu do odpovídající polohy a poté
tisknutím tlačítka „S“ zobrazte na displeji symbol „
“.
3. ipojte červe zkoušecí kabel k anodě měře diody a čer
zkoušecí kabel ke katodě diody.
4. Na displeji se zobrazí ibližpokles napětí v propustném směru
diody. Po obrácení připojení se na displeji zobrazí symbol „OL“.
Měření kapacitance
1. Připojte čerzkoušecí kabel ke svorce „COM a červený zkoušecí
kabel ke svorce „
“.
2. Nastavte přepínač rozsahu do polohy
.
3. Pokud se na displeji nezobrazuje nulová hodnota, stiskněte tlačítko
REL“.
4. Připojte zkoušecí kabely k měřenému kondenzátoru.
143
5. Vyčkejte na stabilizaci naměřené hodnoty a přečtěte ji na displeji.
(U měře vyso kapacitance že ustále hodnot trvat
30 sekund.)
Poznámka:ed měřením zkontrolujte, zda byl měřený kondenzátor
důkladně vybit.
Měření frekvence a pracovního cyklu
1. ipojte černý zkoušecí kabel ke svorce „COM a červe zkoecí
kabel ke svorce „
“.
2. Nastavte přepínač rozsahu do polohy Hz/%. Poté tlačítkemHz %“
vyberte měření frekvence nebo pracovního cyklu a na displeji se
zobrazí odpovídající jednotka.
3. ipojte zkoušecí kabely k měřenému zdroji nebo zátěži.
4. Přečtěte údaj na displeji.
Poznámka:
1. i měření frekvence musí napětí vstupního signálu spadat do
rozsahu od 1 V do 20 V efektivního napětí.
2. i měřepracovního cyklu musí napětí vstupního signálu spadat
do rozsahu od 3 Vp-p do 10 Vp-p.
Je-li frekvence vstupního signálu příliš nízká, dochází k narušení
stability naměřené hodnoty.
3. i měření frekvence i pracovního cyklu platí, že pokud napětí
překročí určený rozsah, chyba údaje se může nacházet mimo určený
rozsah přesnosti.
Automatické vypnutí
Jestliže ibližně 15 minut nepohnete otočným ovladačem ani
nestisknete tlačítko, začne displej blikat a měřiístroj přejde do
pohotovostního režimu. Nové spuštění přístroje z pohotovostního
režimu provedete stisknutím tlačítka.
Chcete-li funkci automatického vypínání deaktivovat, stiskněte
a podržte tlačítko a současně otočte přepínačem z polohy „OFF“ do
jiné polohy.
ÚDRŽBA
Varování
Kromě výměny batera pojistky se zásadně nepokoušejte o opravu
či údržbu přístroje, nemáte-li příslušnou kvalifikaci a příslušné pokyny
pro kalibraci, otestování a údržbu.
Obecná údržba
Pravidelotírejte pouzdro hadříkem navlhčeným ve vodě s přídavkem
slabého saponátu. Nepoužívejte abrazivní látky ani rozpouštědla.
Nečistoty a vlhkost na svorkách mohou nepříznivě ovlivnit naměřenou
hodnotu. Svorky čistěte takto:
1. Nastavte přepínač rozsahu do polohy OFF a odpojte zkoušecí
kabely od měřicího přístroje.
2. Vyklepejte veškeré nečistoty ze svorek.
3. Napusťte nepoužitý hadřík lihem.
4. Vytřete jednotlivé svorky hadříkem.
144
měna baterií a pojistky
Varování
Chcete-li se vyvarovat zobrazení nesprávných údajů, které
by mohly zapříčinit úraz elektrickým proudem nebo zranění, vyměňte
baterii ihned, jakmile se zobrazí indikátor vybití baterie („
“).
V zájmu provence poškození a zranění instalujte pouze hradní
pojistku s určenou hodnotou proudu, napětí a zatížení pro přerušení.
ed otevřením zadního krytu či krytu baterie odpojte zkoušecí kabely
od měřicího přístroje.
i výměně baterie nejprve vyšroubujte šrouby z krytu baterie,
sejměte tento kryt, vyjměte vybité baterie a vložte na správná místa
nové baterie téhož typu (9 V, typ 6F22 nebo ekvivalent). Nasaďte zpět
kryt baterie a našroubujte šrouby.
Tento měřicí přístroj je vybaven dvěma pojistkami:
Kontrola pojistky 1:
1. Demontujte šrouby na zadním krytu a sejměte zadní kryt.
2. Použijte další multimetr k měření vodivosti pojistky.
Kontrola pojistky 2:
1. Nastavte přepínač rozsahu do polohy „
“, potom stiskněte
tlačítko S“, dokud se na displeji neobjeví symbol „
“.
2. Připojte červený měřicí kabel k „
“.
3. Zasuňte červený měřicí kabel do svorky „10A“. Pokud zní akustický
signál, je pojistka v pořádku.
Pojistka 1: F 400 mA/690 V, min. zatížení pro přerušení 20000 A,
Ø10 X 38 mm
Pojistka 2: F 10A/690 V, min. zatížení pro přerušení 20 000 A,
Ø10 X 38 mm
i výměně pojistky vyšroubujte šrouby ze zadního krytu a jemně kryt
vysuňte. Vyměňte přepálenou pojistku za novou pojistku stejného
typu. Nasaďte zadní kryt zpět a našroubujte všechny šrouby.
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Příručka: 1 kus
Zkoušecí kabel: 1 pár
POZNÁMKA
1. Tato příručka se může měnit bez předchozího upozornění.
2. Naše společnost nenese žádnou další odpovědnost za jakékoli
ztráty.
3. Obsah této příručky nezakládá nárok na použiměřicího přístroje
pro žádné zvláštní účely.
145
LIKVIDACE ZBOŽÍ
Vážený zákazníku,
i likvidaci tohoto zboží pamatujte na
to, že mnoho jeho součástí obsahuje
cenné materiály, které lze recyklovat.
Neodhazujte je tedy prosím do odpadu,
ale zjistěte si u místních orgánů možnosti
recyklace ve vaší oblasti.
1 / 1

Stanley FMHT0-77419 Návod k obsluze

Kategorie
Multimetry
Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro