Stanley STHT77502-1 Návod k obsluze

Kategorie
Laserové úrovně
Typ
Návod k obsluze

Tato příručka je také vhodná pro

127
CZ
Obsah
• Informace týkající se laseru
• Bezpečnost uživatele
• Bezpečnost týkající se baterie
• Instalace baterií typu AA
• Zapnutí laseru
• Kontrola přesnosti laseru
• Použití laseru
• Údržba
• Odstraňování závad
• Servis a opravy
• Technické údaje
Informace týkající se
laseru
Lasery STHT77502-1 a STHT77592-1 jsou laserové
výrobky třídy 2. Tyto lasery s automatickým srovnáním
mohou být použity pro měření ve vodorovné rovině
(vodováha) a ve svislé rovině (olovnice).
Bezpečnost uživatele
Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené denice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k obsluze a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li jí
zabráněno, povede k způsobení vážného
nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně rizikovou
situaci, která, není-li jí zabráněno, může
vést k vážnému nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potencionálně
rizikovou situaci, která, není-li ji zabráněno,
může vést k lehkému nebo středně
vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup nesouvisející se
způsobením zranění, který, není-li mu zabráněno,
může vést k poškození zařízení.
Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se
tohoto nebo jiného výrobku STANLEY
®
, navštivte
adresu http://www.STANLEY.com.
VAROVÁNÍ:
Přečtěte a nastudujte si všechny pokyny.
Nedodržení varování a pokynů uvedených
v tomto návodu může vést k způsobení
zranění.
TYTO POKYNY USCHOVEJTE
VAROVÁNÍ:
Laserové záření. Nerozebírejte laserové
přístroje a neprovádějte jejich úpravy.
Uvnitř se nenachází žádné opravitelné
části. Mohlo by dojít k vážnému
poškození zraku.
VAROVÁNÍ:
Nebezpečné záření. Použití ovládacích
prvků nebo nastavení či provádění jiných
postupů, než jsou uvedeny v tomto návodu,
může mít za následek nebezpečné laserové
záření.
Štítky na vašem laseru mohou obsahovat následující
symboly.
Symbol Význam
V Volt
mW miliwatt
Pozor laser
nm Vlnová délka v nanometrech
2 Laser třídy 2
Varovné štítky
Z důvodu zajištění vašeho pohodlí a bezpečnosti
jsou na vašem laseru následující štítky.
VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika
způsobení úrazu si uživatel musí
přečíst návod k použití.
VAROVÁNÍ: LASEROVÉ ZÁŘENÍ.
NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU.
Laserový výrobek třídy 2.
CZ
128
SER.____________
TYPE 1
3V DC
LASER
2
≤1.5mW @630-680nm
IEC 60825-1: 2014
MADE IN CHINA
www.stanleylasers.com
www.stanleytools.com
STHT77502-1
SER.____________
TYPE 1
3V DC
LASER
2
MADE IN CHINA
www.stanleylasers.com
www.stanleytools.com
≤1.5mW @510-530nm
IEC 60825-1: 2014
STHT77592-1
Nepracujte s laserem ve výbušném prostředí,
jako jsou například prostory s výskytem
hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek.
V tomto nářadí může docházet k jiskření, které
může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo
výparů.
Pokud laser nepoužíváte, uložte jej mimo dosah
dětí a nekvalikovaných osob. Lasery jsou
v rukou neproškolené obsluhy nebezpečné.
Opravy nářadí MUSÍ být prováděny pouze
technikem s odpovídající kvalikací. Servis
nebo údržba prováděná nekvalikovanou osobou
může vést k vzniku úrazu. Chcete-li najít nejbližší
autorizovaný servis Stanley, navštivte adresu
http://www.2helpU.com.
Nepoužívejte pro sledování laserového paprsku
optické přístroje, jako jsou dalekohled nebo
nivelační přístroj. Mohlo by dojít k vážnému
poškození zraku.
Nepokládejte laser do takové polohy, kde by
mohly jakékoli osoby upřít zrak do laserového
paprsku, ať již neúmyslně nebo záměrně. Mohlo
by dojít k vážnému poškození zraku.
Nepokládejte laser v blízkosti odrazných
materiálů, které mohou způsobit odklon paprsku
a následné zasažení zraku okolních osob. Mohlo
by dojít k vážnému poškození zraku.
Pokud laser nepoužíváte, vypněte jej. Ponechání
laseru v zapnutém stavu zvyšuje riziko zasažení
zraku okolních osob.
Laser žádným způsobem neupravujte. Úprava
výrobku může mít za následek nebezpečné ozáření.
Nepracujte s laserem v blízkosti dětí a nedovolte
dětem, aby laser používaly. Mohlo by dojít
k vážnému poškození zraku.
Neodstraňujte varovné štítky a udržujte je
čitelné. Budou-li výstražné štítky odstraněny,
uživatel nebo okolní osoby mohou být nechtěně
vystaveny záření.
Umístěte laser bezpečně na stabilní povrch.
Dojde-li k pádu tohoto laseru, může dojít
k poškození laseru nebo k zranění osob.
Bezpečnost osob
Při práci s výrobkem zůstaňte pozorní, stále
sledujte, co provádíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívejte tento laser, jste-li unaveni nebo
jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka
nepozornosti při práci s tímto laserem může vést
k způsobení vážného úrazu.
Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte
ochranu zraku. V závislosti na pracovních
podmínkách používejte ochranná vybavení, jako
jsou maska proti prachu, neklouzavá bezpečná
pracovní obuv, pevná přilba a ochrana sluchu,
abyste snížili riziko způsobení zranění osob.
Použití nářadí a jeho údržba
Nelze-li pomocí spínače Zapnuto/Pojistka pro
přepravu laser zapnout a vypnout, nepoužívejte
tento laser. Každé elektrické nářadí s nefunkčním
spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu
v části Údržba. Použití neoriginálních dílů nebo
nedodržování uvedených pokynů pro Údržbu
vytváří riziko úrazu elektrickým proudem nebo
jiného zranění.
Bezpečnostní pokyny
pro baterie
VAROVÁNÍ:
Baterie mohou explodovat nebo z nich
může unikat kapalina, a mohou tak
způsobit zranění nebo požár. Z důvodu
snížení tohoto rizika:
Pečlivě dodržujte všechny pokyny a varování
uvedená na štítku baterie a na obalu.
Baterie vždy vkládejte se správnou polaritou (+ a -)
tak, jak je vyznačeno na baterii a na zařízení.
129
CZ
Zabraňte zkratu kontaktů baterie.
Nenabíjejte poškozené baterie.
Nekombinujte staré baterie s novými. Staré baterie
vždy nahrazujte novými bateriemi současně, a to
stejnou značkou a typem.
Vybité baterie okamžitě vyjměte a zlikvidujte
v souladu s místními předpisy.
Nelikvidujte staré baterie vhazováním do ohně.
Ukládejte baterie mimo dosah dětí.
Není-li zařízení používáno, vyjměte z něj baterie.
Instalace baterií typu AA
Vložte nové baterie typu AA do laseru STHT77502-1
nebo STHT77592-1.
1.
Otočte laser spodní stranou nahoru.
2.
Zvedněte západku nacházející se na spodní
části laseru, aby došlo k otevření krytu úložného
prostoru pro baterie (obr.
B
1
).
3.
Vložte dvě nové kvalitní baterie typu AA a ujistěte
se, zda jsou kontakty - a + každé baterie
v poloze, jaká je vyznačena uvnitř úložného
prostoru (obr.
B
2
).
4.
Stlačte dolů kryt úložného prostoru tak, aby došlo
k jeho řádnému zajištění (obr.
B
3
).
Není-li laser používán, nastavte spínač Zapnuto/
Pojistka pro přepravu do středové polohy (vypnuto)
(obr.
A
2
), aby nedocházelo k vybíjení baterie.
Zapnutí laseru
1.
Umístěte laser na hladký a rovný povrch tak, aby
směřoval přímo dopředu směrem k protější stěně
(poloha 0°).
2.
Zapněte laser, aby došlo k zobrazení předního
laserového kříže. Následovně:
Přesuňte spínač Zapnuto/Pojistka pro přepravu
směrem doleva, aby došlo k zajištění výkyvu
a k zobrazení křížových paprsků v ručním
režimu (obr.
A
1
).
Přesuňte spínač Zapnuto/Pojistka pro přepravu
směrem doprava, aby došlo k odblokování
výkyvu a k zobrazení křížových paprsků
v režimu automatické srovnání (obr.
A
3
).
3.
Stiskněte tlačítko (obr.
A
4
) poprvé, aby
došlo k zobrazení vodorovné laserové čáry,
podruhé, aby došlo k zobrazení svislé čáry,
a potřetí, aby došlo k zobrazení vodorovné
i svislé laserové čáry.
4.
Zkontrolujte laserové paprsky.
Je-li laser příliš nakloněn a nemůže-li provést
automatické srovnání (> 4°), nebo není-li laser
v režimu ruční srovnání, laserové paprsky
budou blikat.
Jestliže paprsky blikají, znamená to, že laser
není vodorovně (nebo svisle) srovnán a NESMÍ
BÝT POUŽIT pro určení nebo vyznačení
vodorovné nebo svislé roviny. Zkuste laser
přemístit na rovnější plochu.
5.
Je-li JAKÝKOLI z následujících výroků
PRAVDIVÝ, pokračujte podle pokynů pro Kontrolu
přesnosti laseru, a to PŘED POUŽITÍM LASERU
pro požadovanou práci.
Jedná se o první použití tohoto laseru
(v případě, kdy byl laser vystaven působení
vysokých teplot).
U laseru nebyla provedena kontrola
přesnosti.
Došlo k pádu tohoto laseru.
Kontrola přesnosti laseru
Utěsnění a kalibrace laserů jsou prováděny ve
výrobním závodě. Doporučujeme vám, abyste
provedli kontrolu přesnosti před prvním použitím
tohoto laseru (v případě, kdy byl laser vystaven
působení vysokých teplot) a potom v pravidelných
intervalech, aby byla zajištěna přesnost prováděné
práce. Při provádění jakýchkoli kontrol týkajících
se přesnosti, které jsou uvedeny v tomto návodu,
postupujte podle následujících kroků:
Používejte největší možnou plochu/vzdálenost,
která co nejvíce odpovídá provozní vzdálenosti.
Čím větší je plocha/vzdálenost, tím snadnější je
měření přesnosti laseru.
CZ
130
Umístěte laser na hladký, rovný a stabilní povrch,
který je rovný v obou směrech.
Označte si střed laserového paprsku.
Přesnost laserového
paprsku
Provádění kontroly kalibrace vodorovného paprsku
vyžaduje dvě stěny ve vzdálenosti 9 m. Je důležité,
aby byla kontrola kalibrace prováděna pomocí
vzdálenosti, která není kratší než vzdálenost aplikací,
pro které bude nástroj používán.
1.
Umístěte laser na stojan tak, aby byl otočen
přímo proti stěně (obr.
D
1
).
2.
Přesuňte spínač Zapnuto/Pojistka pro přepravu
směrem doprava (obr.
A
3
), aby došlo
k zapnutí laseru v režimu automatické srovnání
a k zobrazení horizontálních a vertikálních
paprsků.
3.
V místě, kde se horizontální a vertikální paprsky
na stěně kříží, označte bod P1.
4.
Otočte laser o 180°.
5.
V místě, kde se horizontální a vertikální paprsky
na stěně kříží, označte bod P2 (obr.
D
2
).
6.
Otočte laser o 180° a přemístěte jej do blízkosti
první stěny (obr.
D
3
).
7.
V blízkosti bodu P1 označte na stěně bod P3
v místě, kde se horizontální a vertikální paprsky
kříží.
8.
Otočte laser o 180° (obr.
D
4
).
9.
V blízkosti bodu P2 označte na stěně bod P4
v místě, kde se horizontální a vertikální paprsky
kříží.
10.
Změřte svislou vzdálenost mezi body P1 a P3.
11.
Změřte svislou vzdálenost mezi body P2 a P4.
12.
Je-li změřená hodnota větší než Přípustná
vzdálenost mezi P1 a P3 nebo P2 a P4 pro
odpovídající Vzdálenost mezi stěnami uvedenou
v následující tabulce, laser musí být opraven
v autorizovaném servisu.
Vzdálenost
mezi stěnami
Přípustná vzdálenost
mezi P1 a P3 nebo
P2 a P4
9 m 3 mm
12 m 4 mm
15 m 5 mm
Přesnost horizontálního laserového
paprsku
Provádění kontroly kalibrace vodorovného paprsku
laseru vyžaduje jednu stěnu dlouhou minimálně 9 m.
Je důležité, aby byla kontrola kalibrace prováděna
pomocí vzdálenosti, která není kratší než vzdálenost
aplikací, pro které bude nástroj používán.
1.
Umístěte laser na stojan tak, aby byl otočen do
rohu místnosti (obr.
E
1
).
2.
Přesuňte spínač Zapnuto/Pojistka pro přepravu
směrem doprava (obr.
A
3
), aby došlo
k zapnutí laseru v režimu automatické srovnání
a k zobrazení horizontálních a vertikálních
paprsků.
3.
Namiřte vertikální paprsek do rohu místnosti.
4.
V místě, kde se horizontální paprsek přechází
přes střed přilehlé stěny, označte bod P1.
5.
Otočte laser tak, aby vertikální paprsek přecházel
bodem P1 (obr.
E
2
).
6.
V místě, kde se horizontální paprsek přechází
přes vertikální paprsek, označte bod P2.
7.
Otočte laser tak, aby byl vertikální paprsek
namířen do druhého rohu (obr.
E
3
).
8.
V místě, kde je horizontální paprsek ve vertikální
poloze s body P1 a P2, označte bod P3.
9.
Změřte svislou vzdálenost mezi nejvyššími
a nejnižšími body (mezi P1, P2, a/nebo P3).
131
CZ
10.
Je-li změřená hodnota větší než Přípustná
vzdálenost mezi nejvyššími a nejnižšími body pro
odpovídající Vzdálenost mezi stěnami uvedenou
v následující tabulce, laser musí být opraven
v autorizovaném servisu.
Vzdálenost mezi
stěnami
Přípustná vzdálenost
mezi nejvyššími
a nejnižšími body
9 m 6 mm
12 m 8 mm
15 m 10 mm
Přesnost vertikálního laserového
paprsku
Kontrola kalibrace kolmosti laseru (olovnice) může
být nejpřesněji provedena v místě, kde je k dispozici
vysoká stěna s výškou ideálně 9 m. Jedna osoba musí
být dole, kde je na podlaze postaven laser a další
osoba musí být v blízkosti stropu, aby mohla na stropě
označit bod vytvořený paprskem. Je důležité, aby byla
kontrola kalibrace prováděna pomocí vzdálenosti,
která není kratší než vzdálenost aplikací, pro které
bude nástroj používán.
1.
Umístěte laser ve vzdálenosti minimálně 1,0 m od
dveřní zárubně (obr.
F
1
).
2.
Přesuňte spínač Zapnuto/Pojistka pro přepravu
směrem doprava (obr.
A
3
), aby došlo
k zapnutí laseru v režimu automatické srovnání
a k zobrazení horizontálních a vertikálních
paprsků.
3.
Namiřte vertikální laserový paprsek směrem ke
dveřní zárubni.
4.
Podél spodní části laserového paprsku označte
tři polohy
a
,
b
, a
c
, kde
b
je uprostřed mezi
a
a
c
.
5.
V místě, kde se horní část laserového paprsku
objeví nad dveřní zárubní, označte bod
e
.
6.
Přemístěte laser k opačné straně dveřní zárubně
(obr.
F
2
).
7.
Srovnejte spodní část laserového paprsku s
a
,
b
, a
c
.
8.
V místě, kde se horní část laserového paprsku
objeví nad dveřní zárubní, označte bod
f
.
9.
Změřte vzdálenost mezi
e
a
f
.
10.
Je-li změřená hodnota větší než Přípustná
vzdálenost mezi
e
a
f
pro odpovídající Výšku
stropu
D
uvedenou v následující tabulce, laser
musí být opraven v autorizovaném servisu.
Výška stropu
D
Přípustná vzdálenost
mezi
e
a
f
2,0 m 1,5 mm
2,5 m 2,0 mm
3,0 m 2,5 mm
Přesnost bočního vertikálního
laserového paprsku
Kontrola vertikální kalibrace (olovnice) bočního laseru
může být nejpřesněji provedena, je-li k dispozici
minimálně 1,5 m podlahové plochy a další osoba.
Je důležité, aby byla kontrola kalibrace prováděna
pomocí vzdálenosti, která není kratší než vzdálenost
aplikací, pro které bude nástroj používán.
1.
Postavte laser na rovnou podlahovou plochu,
která je dlouhá minimálně 1,5 m.
2.
Přesuňte spínač Zapnuto/Pojistka pro přepravu
směrem doprava (obr.
A
3
), aby došlo
k zapnutí laseru v režimu automatické srovnání
a k zobrazení horizontálních a vertikálních
paprsků.
3.
Stiskněte jednou tlačítko , aby došlo
k zobrazení bočního laserového paprsku.
4.
Změřte vzdálenost přesně 0,91 m od středu
laserového přístroje podél předního vertikálního
laserového paprsku, a označte bod P1
(obr.
G
1
).
5.
Změřte vzdálenost přesně 1,22 m od středu
laserového přístroje podél bočního vertikálního
laserového paprsku, a označte bod P2
(obr.
G
2
).
6.
Změřte vzdálenost mezi body P1 a P2
(obr.
G
3
).
CZ
132
7.
Není-li vzdálenost mezi P1 a P2 1,522 m
+ 0,75 mm, svěřte prosím tento laser nejbližšímu
autorizovanému servisu STANLEY, kde bude
provedena jeho kalibrace.
Použití laseru
Pokyny pro použití
Vždy si vyznačte střed paprsku vytvářeného
laserem.
Extrémní změny teploty mohou způsobit pohyb
vnitřních částí laseru a tím mohou ovlivnit jeho
přesnost. Během práce provádějte častou kontrolu
přesnosti.
Došlo-li k pádu laseru, zkontrolujte, zda je stále
správně kalibrován.
Je-li laser správně kalibrován, provádí automatické
srovnání. Každý laser je kalibrován již ve výrobě
tak, aby při postavení na rovnou plochu s tolerancí
sklonu ± 4° našel vodorovnou polohu. Není
vyžadováno žádné ruční seřízení.
Používejte laser na hladkém a rovném povrchu.
Vypnutí laseru
Není-li laser používán, nastavte spínač Zapnuto/
Pojistka pro přepravu do polohy vypnuto (obr.
A
2
).
Není-li tento spínač nastaven do polohy vypnuto, laser
se nevypne.
Použití laseru s držákem
S tímto laserem je dodáván držák (obr.
H
), a proto
můžete laser snadno upevnit na sloupek, stropní
mřížku nebo tyč.
1.
Upevněte laser bezpečně k držáku.
Pomocí otvoru se závitem 1/4-20 na spodní,
boční nebo zadní části laseru (obr.
C
),
našroubujte laser na rameno držáku
(obr.
H
1
).
Otáčejte upínacím šroubem (obr.
H
2
) ve
směru pohybu hodinových ručiček, aby došlo
k zajištění laseru na ramenu držáku.
2.
Je-li to nutné, změňte výšku nebo polohu laseru
na držáku.
Otáčejte seřizovacím šroubem (obr.
H
3
)
proti směru pohybu hodinových ručiček, aby
došlo k uvolnění ramena držáku.
Posuňte rameno držáku nahoru nebo dolů
do požadované výšky (obr.
H
4
). Chcete-li
změnit polohu držáku z polohy 90° na 180°,
posuňte rameno na horní část držáku a potom
překlopte rameno doprava (obr.
H
5
).
Otáčejte seřizovacím šroubem (obr.
H
3
)
ve směru pohybu hodinových ručiček, aby
došlo k zajištění ramena držáku v požadované
poloze.
3.
Pro upevnění laseru na sloupku, stropní mřížce
nebo tyči, použijte příchytku držáku (obr.
H
6
).
Je-li to nutné, otočte příchytku tak, aby byla
umístěna ve správném úhlu pro upevnění
k objektu. V jedné ruce držte rameno držáku
a druhou ruku použijte k otáčení příchytky
(obr.
H
7
).
Nasaďte příchytku držáku na sloupek, stropní
mřížku nebo tyč.
Otáčejte upínacím šroubem (obr.
H
8
) ve
směru pohybu hodinových ručiček, dokud
nebude příchytka pevně utažena kolem objektu
a držák řádně upevněn.
Použití laseru s dalším příslušenstvím
VAROVÁNÍ:
Jiné příslušenství, než je příslušenství
nabízené společností STANLEY, nebylo
s tímto laserem testováno. Proto by mohlo
být použití takového příslušenství s tímto
laserem velmi nebezpečné.
Používejte pouze příslušenství STANLEY
®
, které
je doporučeno pro použití s tímto modelem.
Příslušenství, které může být vhodné pro jeden typ
laseru, může vést k vzniku úrazu, bude-li použito
s jiným typem laseru.
Tento laser je opatřen závitovými otvory 1/4-20
na spodní, boční nebo zadní části (obr.
C
), které
umožňují upevnění příslušenství STANLEY
®
.
133
CZ
Další doporučené příslušenství pro použití s tímto
laserem můžete zakoupit u nejbližšího autorizovaného
prodejce nebo v autorizovaném servisu. Potřebujete-li
pomoc při výběru jakéhokoli příslušenství, kontaktujte
prosím nejbližší autorizovaný servis STANLEY nebo
navštivte internetovou adresu:
http://www.STANLEY.com.
Údržba
Není-li tento laser používán, očistěte jeho vnější
části vlhkým hadříkem, otřete laser do sucha
měkkým a suchým hadříkem a potom tento laser
uložte do dodávaného kufříku.
I když je vnější povrch laseru odolný proti
rozpouštědlům, NIKDY nepoužívejte rozpouštědla
pro čištění laseru.
Neskladujte tento laser při teplotách, které jsou nižší
než -20 ˚C nebo vyšší než 60 ˚C.
Z důvodu zajištění přesnosti vaší práce provádějte
častou kontrolu, zda je laser správně kalibrován.
Kontrola kalibrace a další opravy musí být
prováděny v autorizovaném servisu STANLEY.
Odstraňování závad
Laser nelze zapnout
Zkontrolujte baterie typu AA:
Každá baterie musí být správně vložena tak,
aby kontakty (+) a (–) odpovídaly zobrazení
v úložném prostoru pro baterie.
Kontakty baterie musí být čisté a nesmí být
zkorodované.
Používejte nové, kvalitní a značkové baterie,
aby bylo omezeno riziko úniků z baterií.
Ujistěte se, zda jsou baterie typu AA v dobrém
stavu. Pokud si nejste jisti, vyzkoušejte nové
baterie.
Používáte-li nabíjecí baterie, ujistěte se, zda jsou
tyto baterie zcela nabity.
Zajistěte, aby byl laser v suchém prostředí.
Překročí-li teplota laseru 50 ˚C, laser nelze zapnout.
Pokud byl laser uložen v extrémně horkém
prostředí, nechejte jej vychladnout. Laser nebude
při stisknutí tlačítka Zapnuto/Pojistka pro přepravu
poškozen, pokud byl před použitím ochlazen na
správnou teplotu.
Laserové paprsky blikají
Jsou-li tyto lasery v režimu automatické srovnání,
jsou navrženy tak, aby provedly automatické srovnání
až po odchylku od vodorovné polohy v průměru
ve všech směrech. Je-li sklon laseru tak velký, že již
nemůže dojít k jeho automatickému srovnání (nebo
není-li laser srovnán v ručním režimu), laserové
paprsky budou blikat, což bude indikovat překročení
povoleného rozsahu.
BLIKAJÍCÍ LASEROVÉ PAPRSKY ZNAMENAJÍ,
ŽE LASER NENÍ VODOROVNĚ NEBO SVISLE
SROVNÁN A NESMÍ BÝT POUŽIT PRO STANOVENÍ
NEBO VYZNAČENÍ VODOROVNÉ NEBO SVISLÉ
ROVINY. Zkuste laser přemístit na rovnější plochu.
Laserové paprsky se nepřestávají
pohybovat
Laser je velmi přesný přístroj. Nebude-li laser umístěn
na stabilním (a nehybném) povrchu, bude se stále
snažit nalézt srovnanou polohu. Nepřestane-li
se paprsek pohybovat, zkuste laser přemístit na
stabilnější povrch. Zkuste se také ujistit, zda je povrch
relativně plochý a rovný tak, aby byl laser stabilní.
Servis a opravy
Poznámka: Demontáž laserové vodováhy způsobí
zrušení platnosti všech záruk na tento výrobek.
Z důvodu zajištění BEZPEČNOSTI
a SPOLEHLIVOSTI výrobku svěřte provádění jeho
oprav, údržby a seřízení autorizovanému servisu.
Servis nebo údržba prováděná nekvalikovanou
osobou může vést k způsobení úrazu. Chcete-li najít
nejbližší autorizovaný servis STANLEY,
navštivte
adresu http://www.STANLEY.com.
CZ
134
Záruka v trvání dvou let
Společnost Stanley poskytuje na svá elektronická
měřící zařízení záruku v trvání dvou let od data jejich
zakoupení, že se u těchto zařízení neobjeví závady
způsobené vadou materiálu nebo špatným dílenským
zpracováním.
Vadné výrobky, které budou odeslány do servisu
společně s dokladem o jejich zakoupení, budou
dle rozhodnutí společnosti Stanley opraveny nebo
vyměněny:
Stanley UK Sales Limited
Gowerton Road
Brackmills, Northampton NN4 7BW
Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené
náhodným poškozením, opotřebováním, použitím
odlišným od pokynů výrobce nebo provedením oprav
či úprav, které nebyly schváleny společností Stanley.
Oprava nebo výměna provedená v rámci této záruky
nebude mít žádný vliv na dobu platnosti záruky.
V rozsahu povoleném zákonem nenese společnost
Stanley v rámci této záruky odpovědnost za nepřímé
nebo následné ztráty vyplývající z nedostatků tohoto
výrobku.
Tato záruka se nesmí měnit bez schválení společnosti
Stanley.
Tato záruka nemá žádný vliv na zákonná práva
spotřebitelů kupujících tento výrobek.
Tato záruka se bude řídit a interpretovat podle zákonů
země, kde byl výrobek Stanley prodán a kupující
neodvolatelně souhlasí s tím, že se podřídí výlučné
pravomoci soudů tohoto státu při jakákoli reklamaci
nebo záležitosti vyplývající z této záruky nebo
související s touto zárukou.
Na kalibraci a na péči o přístroj se záruka nevztahuje.
POZNÁMKA:
Zákazník odpovídá za správné použití a za péči
o tento přístroj. Mimoto zákazník také zcela odpovídá
za pravidelnou kontrolu přesnosti laserové jednotky
a za kalibraci přístroje.
135
CZ
Technické údaje
STHT77502-1 STHT77592-1
Světelný zdroj Laserové diody
Vlnová délka laseru 630 - 680 nm - viditelná 510 - 530 nm - viditelná
Výkon laseru ≤ 1,5 mW - LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ TŘÍDY 2
Pracovní dosah 12 m 16 m
Přesnost ±5 mm na vzdálenost 10 m
Napájecí zdroj 2 baterie typu AA s napájecím napětím 1,5 V (3 V, stejnosměrné napětí)
Provozní teplota -10 °C až 40 °C
Teplota pro uložení -20 °C až 60 °C
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238

Stanley STHT77502-1 Návod k obsluze

Kategorie
Laserové úrovně
Typ
Návod k obsluze
Tato příručka je také vhodná pro