LG VS84 Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál
www.lg.com
VS84** Series
ČESKY
MFL67983109
SLOVENSKÝ
VOD K OBSLUZE
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA
2
BEZDRÁTOTYČOVÝ / RUČNÍ VYSAVAČ LG
Tento dokument obsahuje důležité informace a pokyny pro bezpečné
používání a údržbu vysavače. V zájmu své vlastní bezpečnosti si
přečtěte všechny informace uvedené na stranách 4, 5 a 6. Tento návod
uložte na snadno dostupné místo, abyste se do něj v případě potřeby
mohli kdykoli podívat.
BEZDRÔTOVÝ KOMBINOVANÝ RUČNÝ A TYČOVYSÁVAČ LG
Táto príručka obsahuje dôležité informácie a pokyny týkajúce sa
bezpečného používania a údržby tohto vysávača. Z bezpečnostných
dôvodov si prečítajte všetky informácie na strane 7, 8 a 9. Túto
príručku si odložte na ľahko dostupné miesto pre prípad, že by ste ju v
budúcnosti potrebovali.
3
ČESKY
SLOVENSKÝ
Obsah
Obsah
Důležité bezpečnostní pokyny ........................................................................... 4~6
Dôležité bezpečnostné pokyny .......................................................................... 7~9
Součásti a funkce .................................................................................................. 10
Komponenty a funkcie
Použití ............................................................................................................... 11~19
Návod na používanie
Sestavení vysavače ........................................................................................................... 11
Montáž vysávača
Sestavení nabíječky ........................................................................................................... 12
Montáž nabíjačky
Používání přístroje ....................................................................................................... 13~15
Používanie výrobku
Nabíjení .............................................................................................................................. 16
Nabíjanie
Čištění zásobníku prachu ................................................................................................... 17
Čistenie nádoby na prach
Sestavení zásobníku prachu .............................................................................................. 18
Montáž nádoby na prach
Čištění hubice .................................................................................................................... 19
Sacia hlava
Průvodce odstraňováním potíží ........................................................................... 20
Návod na riešenie problémov .............................................................................. 21
4
Než začnete vysavač používat, přečtěte si a dodržujte veškeré pokyny. Předejdete tak riziku požáru, úrazu
elektrickým proudem a poškození zdraví nebo majetku. Tento návod neobsahuje informace o veškerých okolnostech,
které mohou při používání přístroje nastat. Pokud se setkáte s problémy, se kterými si nevíte rady, vždy kontaktujte
výrobce nebo autorizovaný servis. Tento přístroj splňuje požadavky následujících směrnic vydaných Evropskou
komisí: - Směrnice o nízkém napětí 2006/95/EC - Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/EC.
Toto je symbol upozornění.
Upozorňuje na riziko, které může vést k úmrtí nebo poranění vás nebo osob v okolí.
Před všemi bezpečnostními pokyny se nachází symbol bezpečnostního upozornění a slovo
„VAROVÁNÍ“ nebo „UPOZORNĚNÍ“.
Tyto výrazy znamenají:
Tento symbol vás upozorňuje na rizika nebo nebezpečné postupy, jejichž důsledkem
může být vážné poškození zdraví nebo smrt.
Tento symbol vás upozorňuje na rizika nebo nebezpečné postupy, jejichž důsledkem
může být poškození zdraví nebo majetku.
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VÝSTRAHA
VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ
1. Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně
dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo
mentální schopností nebo pro osoby s omezenými
zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod
odborným dohledem nebo jim nebyly dány pokyny
pro použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich
bezpečnost.
2. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
3. V případě poškození přívodního kabelu musí
výměnu provést autorizovaný servis společnosti LG
Electronics, aby se tak předešlo vzniku nebezpečné
situace.
4. Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s
omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními
schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí
pouze v případě, že jsou pod dohledem nebo jim byly
poskytnuty pokyny týkající se bezpečného používání
přístroje a že rozumí případným rizikům. S přístrojem
si nesmí hrát děti. Čištění a uživatelskou údržbu
nesmí provádět děti bez dohledu.
5
ČESKY
SLOVENSKÝ
VAROVÁNÍ
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento přístroj je určen pro běžné použití v domácnosti
a vnitřních prostorách. Není určen pro komerční
použití nebo použití v kancelářských prostorách.
Přístroj smí rozebírat a upravovat pouze servisní
technik.
V opačném případě hrozí požár nebo úraz elektrickým
proudem.
Do blízkosti vysavače a nabíjecího stojanu
nestříkejte žádné hořlavé látky, např. benzín nebo
rozpouštědla, povrchově aktivní látky, např. mycí
prostředky nebo přípravky do koupele, ani nápoje.
Hrozí výbuch nebo požár.
Dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl rozdrcen,
zlomen nebo proříznut těžkým předmětem.
Při používání poškozeného kabelu nebo zástrčky hrozí
požár nebo úraz elektrickým proudem. Poškozený kabel
představuje riziko, v případě poškození jej tedy nechte
vyměnit v autorizovaném servisu.
Zamezte tomu, aby přístroj přišel do kontaktu s
jakýmikoli kapalinami. Nevysávejte kapaliny, ostré
špičaté předměty ani horký popel.
Hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.
Pokud se do vysavače dostane tekutina, okamžitě
vypněte hlavní vypínač, odpojte napájecí kabel ze
zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis společnosti
LG Electronics, abyste předešli veškerým rizikům.
Do vysavače nebo nabíjecího stojanu ani do jejich
blízkosti nevkládejte špendlíky nebo ostré, špičaté
předměty.
Hrozí úraz elektrickým proudem.
Pokud v místnosti cítíte plyn, přístroj nepoužívejte.
Abyste předešli možným rizikům, odpojte přístroj ze
zásuvky a místnost vyvětrejte.
Hrozí požár nebo výbuch.
Ujistěte se, že je přístroj připojen k elektrické zásuvce
určené pro proudy nad 10 A, která není přetížená.
Přetížení jakékoli elektrické zásuvky může způsobit
požár a poškození přístroje.
Pokud jsou napájecí kabel nebo zásuvka uvolněné
nebo jakýmkoli způsobem poškozené, přístroj
nepoužívejte.
Hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.
Pokud je sací nástavec nebo výfukový otvor ucpaný,
přístroj nepoužívejte.
Hrozí deformace těla přístroje nebo požár v důsledku
přehřátí.
Pokud ve vysavači není vložen zásobník prachu,
nepoužívejte jej.
Hrozí poškození přístroje nebo úraz elektrickým
proudem.
Přístroj ani napájecí kabel neumisťujte do blízkosti
zdrojů tepla.
Hrozí deformace těla přístroje, poškození přístroje nebo
požár.
Při vytahování napájecího kabelu ze zásuvky dbejte
na to, abyste se prsty nedotýkali vidlice.
Hrozí úraz elektrickým proudem.
Nedovolte dětem ani domácím zvířatům, aby si s
přístrojem hrály.
Hrozí poškození zdraví nebo přístroje.
Nemanipulujte se zástrčkou mokrýma rukama.
Hrozí úraz elektrickým proudem.
Pokud vyčistíte sací nástavec vodou, před
opětovným použitím vysavače nechte všechny
součásti vyschnout.
V opačném případě hrozí poškození zdraví nebo
přístroje.
Před čištěním vnějších částí přístroje vždy odpojte
napájecí kabel ze zásuvky a pro mytí nepoužívejte
agresivní nebo abrazivní prostředky.
Hrozí poškození vnějších částí přístroje a úraz
elektrickým proudem.
Za běhu přístroje nevkládejte ruce do sacího otvoru.
Abyste předešli zraněním, počkejte na úplné vypnutí
přístroje a odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
Vnější povrch sacího nástavce ani spodní část
přístroje nemyjte vodou ani čisticími prostředky. Pro
čistění používejte pouze vlhký hadřík.
V opačném případě hrozí poškození přístroje nebo úraz
elektrickým proudem.
Pokud je přívodní kabel poškozen, musí jej pro
prevenci nebezpečí vyměnit výrobce, autorizovaný
servis nebo jiná kvalifikovaná osoba.
Přístroj nepoužívejte na místech, kde se vyskytují
koncentrované výpary průmyslových olejů nebo
kovové částice.
V opačném případě hrozí požár nebo poškození přístroje.
Přístroj nepoužívejte na místech, kde existuje
pravděpodobnost výskytu nebo úniku hořlavých
plynů.
Hrozí požár nebo výbuch.
Nerozebírejte baterii.
Hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.
Přístroj nevystavujte teplu nebo ohni.
Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření.
Hrozí požár nebo výbuch.
Baterii chraňte před nárazy.
Hrozí riziko požáru nebo výbuchu.
Přístroj nabíjejte pouze předepsanou nabíječkou.
(Originální adaptér je součástí balení výrobku)
Nepoužívejte dodaný adaptér s žádnými jinými
výrobky ani k jiným účelům, než ke kterým je určen.
Přístroj nabíjejte správným způsobem.
Hrozí poškození baterie a požár.
Pokud dojde k úniku elektrolytu baterie, zamezte
kontaktu s pokožkou nebo očima.
Pokud jste se dotkli elektrolytu, postižené místo
opláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte
lékařskou pomoc.
Hrozí vznik popálenin a poškození zraku.
6
VÝSTRAHA
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Vysavač připojujte pouze k předepsanému napětí.
V opačném případě hrozí požár nebo nenávratné
poškození přístroje.
Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat,
odpojte zástrčku z elektrické zásuvky.
Během vysávání se může na těle přístroje hromadit
elektrostatický náboj.
Vysavač může vlivem elektrostatického náboje přestat
pracovat, v takovém případě odpojte napájecí kabel ze
zásuvky a opět jej zapojte.
Velké kusy oblečení, např. ponožky, punčochy,
kapesníky atd., mohou během vysávání ucpat sací
nástavec. Před začátkem vysávání takové předměty
z vysávané plochy odstraňte.
Přístroj používejte pouze pro vysávání prachu.
Přístroj nenechávejte běžet na jednom místě ani
jej na jednom místě opakovaně nepoužívejte po
dlouhou dobu.
Vlivem tření a vibrací může dojít k poškození povrchu.
Pokud je přístroj v chodu, nedotýkejte se jeho
spodní části rukama ani nohama.
Přístroj nepoužívejte bez vloženého zásobníku
prachu s řádně nasazenými kryty. Pokud je zásobník
prachu téměř nebo zcela plný, vždy jej vyčistěte.
Jestliže budete přístroj dlouho používat s plným
zásobníkem prachu, hrozí porucha nebo přehřátí.
Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem
nebo vzniku požáru, při manipulaci s napájecím
kabelem jej vždy uchopte za zástrčku. Při
odpojování napájecího kabelu z elektrické zásuvky
nikdy netahejte přímo za kabel.
Pokud se ke spodní části zásobníku prachu přichytí
jakýkoli cizí předmět, před použitím přístroje jej
odstraňte.
Mohlo by dojít ke kontaktu se sacím motorem a
následné poruše a poškození přístroje.
Přístroj nikdy nepoužívejte k odsávání toxických
plynů.
Může dojít k selhání přístroje a toxické plyny nebudou
odsáty.
Zabraňte působení nepřiměřené síly na přístroj a
přístroj používejte a skladujte pouze na rovném
povrchu.
V opačném případě hrozí požár nebo poškození
přístroje.
Přístroj zlikvidujte předepsaným způsobem.
V opačném případě hrozí požár nebo výbuch.
10
Součásti: Nabíječka, upevňovací šroub
rukojeti, náhradní baterie
Komponenty: Nabíjačka, skrutka na
pripevnenie rúčky, náhradná batéria
Napájecí tlačítko tyčové části
Tlačidlo napájania
tyčového vysávača
Tlačítko rychlosti
Rýchlostné tlačidlo
Tělo přístroje
Hlavné teleso
Vestavěný kartáč
Vstavaná kefka
Nabíjecí stanice
Nabíjací stojan
Indikátor nabíjení
Indikátor nabíjania
Uvolňovací tlačítko ruční části
Tlačidlo na uvoľnenie ručného
vysávača
Poutko pro prst
- Pro pohodlné používání
vložte do poutka prst.
Držiak prsta
Tu položte prst pre
pohodlné používanie.
Napájecí tlačítko ruční části
Tlačidlo napájania ručného
vysávača
Indikátor baterie
Indikátor stavu batérie
Uvolňovací tlačítko
zásobníku prachu
Tlačidlo na uvoľnenie
nádoby na prach
Kartáč s ochranou proti zamotání
Kefa na chumáče
LED osvětlení
Svetlo LED
Součásti a funkce
Komponenty a funkcie
11
ČESKY
SLOVENSKÝ
Použití Sestavení vysavače
Návod na používanie Montáž vysávača
1 2
Horní tyčová část
Vrchná časť tyče
Spodní tyčová část
Spodná časť tyče
Nasaďte ruční část do tyčové části
Pripevnite ručný vysávač na tyč
Horní tyčovou část připevněte ke spodní tyčové části
ve směru šipky tak, jak je uvedeno na obrázku.
(Při sestavování přístroje dbejte na to, abyste vám
mezi jeho částmi neuvízly prsty.)
Vrchnú časť tyče pripojte k spodnej časti tyče v
smere šípky, ako je zobrazené na obrázku.
(Pri montáži výrobku dávajte pozor, aby ste si
nepricvikli prsty.)
Utáhněte upevňovací šroub
Upevnite fixačnú skrutku
Upevňovací otvor se nachází v zadní části
produktu.
Pro sestavení horní a dolní části použijte
upevňovací šroub dodaný spolu s přístrojem.
Na zadnej strane výrobku je otvor na xačnú
skrutku.
Pomocou xačnej skrutky, ktorá je súčasťou
balenia, zmontujte vrchnú a spodnú časť.
12
Použití Sestavení nabíječky
Návod na používanie Montáž nabíjačky
Vložte horní část nabíjecího stojanu do základnové
části tak, abyste slyšeli cvaknutí.
Vrchnú časť nabíjacieho stojana zasuňte do
základne, kým nezačujete kliknutie.
13
ČESKY
SLOVENSKÝ
Použití Používání přístroje
Návod na používanie Používanie produktu
Napájecí tlačítko tyčové části
Tlačidlo napájania tyčového vysávača
Napájecí tlačítko ruční části
Tlačidlo napájania ručného vysávača
Tlačítko rychlosti
Rýchlostné tlačidlo
Indikátor baterie
Indikátor stavu
batérie
Drážka
Drážka
Ujistěte se, že je sestavovaná
část řádně upevněna.
Uistite sa, že namontovaná časť
je pevne pripevnená.
Výstupek
Výčnelok
Indikátor baterie
Indikátor stavu batérie
Stiskem napájecího tlačítka zapněte přístroj.
Při používání tyčového vysavače upravte rychlost otáček
tlačítkem rychlosti.
Pokud přístroj nepracuje, zkontrolujte baterii a ujistěte se, že
není příliš vybitá.
Stlačením tlačidla napájania zapnite výrobok.
Pri používaní tyčového vysávača môžete regulovať rýchlosť
vysávača rýchlostným tlačidlom.
Ak sa výrobok nezapne, skontrolujte batériu a presvedčte sa,
či nie je príliš vybitá.
Indikátor baterie udává úroveň nabití baterie.
Plně nabitá baterie může pracovat 20 minut na vysoké otáčky nebo 30 minut na normální otáčky.
Pokud je úroveň nabití baterie příliš nízká, začne na indikátoru baterie blikat jedna kontrolka a
přístroj se brzy vypne.
Indikátor batérie ukazuje stav nabitia.
• Výdrž plne nabitej batérie je 20 minút pri vysokej rýchlosti a 30 minút pri normálnej rýchlosti.
Ak je už batéria slabá, na indikátore batérie sa rozbliká jedno svetlo a následne sa zariadenie
čoskoro vypne.
Umístěte zadní dolní část těla vysavače na nabíječku
tak, jak je uvedeno na obrázku.
Ujistěte se, že je tělo vysavače na nabíječce řádně
upevněno.
Spodnú zadnú časť hlavného telesa zasuňte do
nabíjačky, ako je zobrazené na obrázku.
Dbajte na to, aby bolo hlavné teleso pevne ukotvené.
VAROVÁNÍ
Nevysávejte žádné kapaliny.
Vysávání kapalin může způsobit
poškození přístroje.
UPOZORNENIE
Nevysávajte kvapaliny.
Nasávanie kvapaliny môže spôsobiť
poškodenie.
14
Použití Používání přístroje
Návod na používanie Používanie produktu
Kartáč s ochranou proti zamotání je vhodný pro vysávání koberců s krátkým vlasem nebo běžných
typů podlah.
Nedoporučujeme vysávat koberce s dlouhým vlasem.
Pokud budete vysávat koberec s dlouhým vlasem po dlouhou dobu, může dojít k zastavení
kartáče s ochranou proti zamotání.
Jestliže se v důsledku přetížení motoru kartáč s ochranou proti zamotání zastaví, před
opětovným použitím kartáče vysavač vypněte a zapněte.
Pokud během práce potřebujete vysávaný prostor opustit, odložte vysavač na podlahu nebo
nabíjecí stojan.
V případě pádu vysavače může dojít ke zranění dětí nebo domácích zvířat.
Kefa na chumáče je ideálna na vysávanie kobercov s krátkym vlasom a bežných podlahových plôch.
Neodporúča sa používať ju pri vysávaní kobercov s dlhým vlasom.
Pri dlhšom vysávaní koberca s dlhým vlasom sa kefa na chumáče zastaví.
Ak sa kefa na chumáče zastaví v dôsledku preťaženia motora a vy chcete vysávač ďalej
používať, vypnite ho a znova ho zapnite.
Ak musíte v priebehu vysávania opustiť miestnosť, vysávač položte na dlážku alebo na nabíjací
stojan.
– Výrobok by mohol pri páde zraniť deti alebo domáce zvieratá.
Pojistka proti přetížení motoru, která se může aktivovat při používání kartáče s ochranou proti
zamotání, slouží k automatickému zastavení motoru za účelem ochrany zdraví dětí nebo v
případech, kdy je kartáč zablokován tkaninami nebo textilními vlákny.
Ochrana pred preťažením motora pri používaní kefy na chumáče spočíva v automatickom zastavení
motora s cieľom chrániť deti alebo v prípade, že sa do kefy zamotajú vlákna alebo tkanina.
15
ČESKY
SLOVENSKÝ
Použití Používání přístroje
Návod na používanie Používanie produktu
Pro pohodlí uživatele je vestavěný kartáč připevněn k ruční části vysavače.
Pokud používáte pouze ruční část vysavače, přečtěte si následující pokyny.
Pre pohodlie používateľa je na ručnom vysávači pripevnená vstavaná kefka.
Pri samostatnom používaní ručného vysávača sa riaďte nasledujúcimi pokynmi.
Používání vestavěného kartáče
Používanie vstavanej kefky
Vytáhněte vestavěný kartáč ze spodní části vysavače
ve směru šipky.
Vysuňte štětiny ve směru šipky, dokud nejsou řádně
zaháknuty a upevněny.
Vyklopte vstavanú kefku pripevnenú na spodnej strane
vysávača v smere šípky.
Kefku ťahajte v smere šípky, kým sa nezachytí a pevne
nedrží.
Zasunutí vestavěného kartáče
Zasunutie vstavanej kefky
Zasuňte štětiny vestavěného kartáče
ve směru šipky.
Zatlačte vestavěný kartáč zpět do
pouzdra ve směru šipky.
Štetinovú časť vstavanej kefky
zasuňte v smere šípky.
Vstavanú kefku zasuňte späť do
krytu v smere šípky.
16
Použití Nabíjení
Návod na používanie Nabíjanie
1
2
Indikátor baterie
Indikátor stavu batérie
Indikátor nabíjení
Indikátor nabíjania
Pokud při používání přístroje
klesne napětí pod minimální
úroveň, přístroj se za účelem
ochrany baterie automaticky
vypne.
Poté je nutné baterii nabít.
Než zahájíte nabíjení, ujistěte
se, že je ruční část vysavače
řádně připevněna k tělu
vysavače a poté přístroj
umístěte na nabíjecí stojan.
Keď sa počas používania
zníži napätie, zariadenie sa
automaticky vypne, aby sa
chránila batéria.
V takom prípade je potrebné
batériu nabiť.
Pred nabíjaním skontrolujte,
či je ručný vysávač pevne
pripevnený k hlavnému telesu,
až potom zariadenie postavte
na nabíjací stojan.
Nabíjecí čas se může měnit v závislosti na stavu baterie.
Pokud je úroveň nabití baterie velmi nízká, plné nabití trvá přibližně
4,5 hodiny. (Jde o nabíjení jedné baterie.)
Jako první se nabije baterie ve vysavači a poté baterie vložená v
nabíjecím stojanu.
Během nabíjení baterie ruční části vysavače indikátor baterie bliká a
udává tak aktuální úroveň nabití.
• Jakmile je baterie plně nabitá, kontrolka svítí stále.
Během nabíjení baterie vložené v nabíjecím stojanu indikátor baterie
bliká. Jakmile je baterie plně nabitá, kontrolka svítí stále.
• Po dokončení nabíjení odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
Plné nabití dvou zcela vybitých baterií současně může trvat až 9
hodin.
Čas nabíjania sa môže líšiť v závislosti od stavu batérie.
Ak je batéria takmer vybitá, jej úplné nabitie trvá približne 4,5 hodiny
(nabíjanie jednej batérie).
Najskôr sa nabije batéria vysávača a potom batéria nabíjacieho
stojana.
Počas nabíjania ručného vysávača blikajúce svetlo indikátora
batérie ukazuje stav nabitia.
Keď je batéria plne nabitá, svetlo indikátora neprerušene svieti.
Počas nabíjania nabíjacieho stojana svetlo indikátora bliká a keď je
batéria úplne nabitá, svetlo neprerušene svieti.
Po skončení nabíjania vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.
Úplné nabitie oboch vybitých batérií súčasne môže trvať až 9 hodín.
17
ČESKY
SLOVENSKÝ
Použití Čištění zásobníku prachu
Návod na používanie Čistenie nádoby na prach
Uvolňovací tlačítko zásobníku prachu
Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach
Strana bez síťoviny
Strana bez pletiva
Čištění a sušení
Opláchnuť a vysušiť
Zásobník
prachu
Nádoba na
prach
Odlučovač prachu
Odlučovač prachu
Pro vyjmutí zásobníku prachu stiskněte a podržte
uvolňovací tlačítko a vytáhněte zásobník ve směru
šipky.
Vyjměte odlučovač prachu ve směru šipky a
vyprázdněte zásobník prachu.
Vyprázdněte nádobu.
Rozeberte odlučovač prachu a vyjměte filtr. (Během
této činnosti se z filtru může vysypat prach.)
Perte filtr pod tekoucí vodou, dokud není vytékající
voda zcela čistá, a poté nechte filtr zcela vyschnout
na stinném místě.
(Nepoužívejte horkou vodu ani mycí prostředky.
Mohlo by dojít ke zdeformování filtru.)
Ak chcete vybrať nádobu na prach, stlačte a
podržte tlačidlo uvoľnenia a nádobu potiahnite v
smere šípky.
Odpojte oddeľovač prachu v smere šípky,
vyprázdnite nádobu na prach.
Vyprázdnite nádobu.
Rozoberte oddeľovač prachu a vyčistite filter.
(Dávajte pozor, pri tomto kroku môže z filtra
opadávať prach.)
Odpojený filter oplachujte pod tečúcou vodou, kým
nie je prúd vody čistý, a nechajte ho vyschnúť v tieni.
(Nepoužívajte horúcu vodu ani umývací
prostriedok. Mohli by filter zdeformovať.)
Tip pro používání, Praktická rada
Pro správnou péči o vysavač čistěte filtr jednou týdně
kartáčem nebo vysavačem a alespoň dvakrát měsíčně vodou.
(Častým čištěním filtru zajistíte stálý výkon vysavače.)
Abyste zajistili nejlepší výkon vysavače, vyprázdněte
zásobník prachu po každém použití.
Po čištění odlučovače prachu jej nezapomeňte vložit zpět do
zásobníku prachu.
Vysavač používejte pouze tehdy, když je odlučovač prachu
správně sestavený.
V opačném případě dojde k nasátí prachu do těla vysavače a
následnému poškození.
V rámci údržby vysávača čistite filter raz týždenne čistiacou
kefkou alebo vysávačom a aspoň dvakrát mesačne vodou.
(Častým čistením filtra zabezpečíte jeho dlhodobú účinnosť.)
Ak chcete, aby vysávač zakaždým pracoval čo
najvýkonnejšie, po každom použití vyprázdnite nádobu na
prach.
Oddeľovač prachu nezabudnite po vyčistení vložiť späť do
nádoby na prach.
Vysávač nikdy nepoužívajte bez oddeľovača prachu. Pri
takomto používaní dochádza k vsatiu prachu do hlavného
telesa, čo môže spôsobiť poškodenie vysávača.
Rozebrání filtru, Rozobratie filtra
Kryt filtru můžete jednoduše odstranit
stlačením bočních úchytů.
Pokud odstraňujete kryt filtru dejte pozor,
protože sby mohlo dojít k úniku prachu.
Kryt filtra môžete jednoducho odstrániť
stlačením bočných úchytných otvorov.
Kryt filtra vyberajte opatrne, pretože sa
v ňom nachádza prach.
18
Použití Sestavení zásobníku prachu
Návod na používanie Montáž nádoby na prach
Nasaďte vnitřní filtr zpět na kryt filtru.
Nasaďte odlučovač prachu zpět na kryt filtru.
Vložte odlučovač prachu zpět do zásobníku prachu.
Vnútorný filter vložte späť do krytu filtra.
Oddeľovač prachu nasaďte na kryt filtra.
Oddeľovač prachu vložte späť do nádoby na prach.
Kryt filtru
Kryt ltra
Odlučovač prachu
Odlučovač prachu
Filtr, Filter
Tip pro používání, Praktická rada
Kryt filtru, držák filtru a zásobník prachu sestavíte jejich
vzájemným nastavením ve správném směru tak, jak je
uvedeno na obrázku níže.
Na tomto obrázku je znázornené, ako správne zarovnať a
zložiť kryt filtra, držiak filtra a nádobu na filter.
19
ČESKY
SLOVENSKÝ
Použití Čisticí hubice
Návod na používanie Čistenie hlavice
1 2 3
4 5 6
Pro uvolnění krytu kartáče
s ochranou proti zamotání
stiskněte háček tak, jak je
uvedeno na obrázku.
Zatlačením na háčik uvoľníte
kryt kefy na chumáče, ako je
znázornené na obrázku.
Vložte kartáč s ochranou proti zamotání
zpět do pásu uvnitř sacího nástavce.
Kefu na chumáče opäť vložte do remeňa
v sacej hlavici.
Zdvihněte kartáč s ochranou
proti zamotání ve směru
šipky.
Vyberte kefu na chumáče v
smere šípky.
Upevněte kartáč do sací hubice.
Kefu pevne vsaďte do sacej
hlavice.
Zatlačte na kryt kartáče
dokud neuslyšte cvaknutí.
Zatlačte na kryt kefy, kým
nezačujete kliknutie.
Háček
Háčik
Háček
Háčik
Kartáč s ochranou proti zamotání
Kefa na chumáče
Pás, Remeň
Cvaknutí
Zacvaknite
Cvaknutí
Zacvaknite
Tip pro používání
Po čištění nebo výměně kartáče s ochranou proti zamotání
postupujte při vkládání kartáče zpět do vysavače opačným
způsobem než při jeho vyjímání.
Dříve než začnete vysávat, zkontrolujte kolečka hubice a
kartáč, zda v nich neuvízly další cizí předměty.
Abyste zabránili poškození podlahy, odstraňte všechny cizí předměty.
Praktická rada
Po vyčistení kefy na chumáče alebo pri jej výmene kefu
starostlivo založte v opačnom postupe.
Skôr než začnete vysávať, presvedčte sa, či na
kolieskach sacej hlavice a na kotúči kefy nie sú
zachytené cudzie predmety.
Odstráňte tieto predmety, aby ste chránili povrch podlahy.
Pro odstranění vlasů a textilních
vláken z kartáče s ochranou
proti zamotání použijte vysavač.
Vlasy, textilní vlákna nebo další
nečistoty nahromaděné kolem
kartáče přestřihněte nůžkami.
(Pro čištění kartáče nepoužívejte vodu.)
Pomocou vysávača odstráňte vlasy
a vlákna z kefy na chumáče.
Nožničkami odstrihnite vlasy, vlákna a
pod., ktoré sa zachytili na kotúči kefy.
(Na čistenie kefy nepoužívajte vodu.)
20
Průvodce odstraňováním potíží
Pokud přístroj nefunguje správně, vyzkoušejte před kontaktováním autorizovaného servisu nebo
prodejce následující postupy.
Pokud přístroj nemá žádnou závadu, budete muset uhradit servisní poplatek.
Mnohé problémy můžete vyřešit jednoduchými postupy popsanými v tomto návodu.
PROBLÉM POSTUP ŘEŠENÍ
Sací výkon vysavače je
nízký nebo nulový a z
přístroje se ozývají zvuky
indikující vibrace.
• Ověřte, zda sací nástavec nebo zásobník prachu neblokují žádné
cizí předměty nebo nečistoty, které by mohly snižovat sací výkon.
• Vyjměte zásobník prachu z těla vysavače a zkontrolujte, zda
nejsou znečištěné filtry.
Vysavač vůbec nepracuje.
• Zkontrolujte, zda je zapnutý hlavní vypínač.
• Zkontrolujte, zda není vybitá baterie.
• Ověřte, zda přístroj používáte v souladu s instrukcemi uvedenými
v tomto návodu.
Vysavač zapáchá.
• Vysavač může mírně zapáchat po dobu až 3 měsíců od
zakoupení. Jedná se o normální jev při používání přístroje.
• Zápach může být způsoben také prachem nahromaděným v
zásobníku prachu a ve filtrech v případě, že jste je delší dobu
nečistili. Před opětovným použitím přístroje pečlivě vyprázdněte,
vyčistěte a omyjte zásobník prachu a filtry.
Z přístroje vychází horký
vzduch a tělo vysavače je
horké.
• Vzduch vycházející z větracích otvorů je teplý, jelikož před
opuštěním přístroje ochlazuje motor. Jedná se o normální jev.
Vysavač pouze vibruje a
nemá žádný sací výkon.
Sací motor je vybaven pojistkou proti přehřátí, která se aktivuje,
když 1) je zásobník prachu plný, 2) jsou filtry nebo sací nástavec
ucpané, 3) jste přístroj bez přestávky používali po dlouhou dobu.
Než vysavač opět použijete, nechte jej vychladnout po dobu
alespoň 40 minut.
– Před opětovným použitím vysavače vyčistěte filtry a zásobník
prachu.
– Pokud je sací nástavec ucpaný, odstraňte z něj všechny cizí
předměty.
Napájecí kabel je
poškozený
Poškozenou zástrčku musí vyměnit kvalifikovaný elektrikář.
22
Likvidace starého přístroje
1. Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního
odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní
samosprávou.
2. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným
negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
3. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném
zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.
Likvidácia opotrebovaného zariadenia
1. Všetky elektrické a elektronické produkty sa musia likvidovať oddelene od komunálneho
odpadu prostredníctvom určených zberných miest, ktoré ustanovujú vládne inštitúcie
alebo miestne úrady.
2. Správna likvidácia starého zariadenia pomôže predísť potenciálne nežiaducim vplyvom
na životné prostredie a zdravie človeka.
3. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení, kontaktujte
miestny úrad, služby zaoberajúce sa likvidáciou odpadu alebo predajňu, v ktorej ste
zakúpili svoj produkt.
Likvidace baterií/akumulátorů
1. Pokud je u baterií/akumulátorů výrobku uveden symbol popelnice na kolečkách v
přeškrtnutém poli, znamená to, že se na ně vztahuje směrnice Evropské unie č.
2006/66/EC.
2. Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd)
nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia
nebo 0,004 % olova.
3. Všechny baterie/akumulátory je nutno likvidovat odděleně od běžného komunálního
odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní
samosprávou.
4. Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným
negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
5. Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve
sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.
Likvidácia opotrebovaných batérií/akumulátorov
1. Ak sú batérie alebo akumulátory produktu označené týmto symbolom prečiarknutého
odpadového koša, znamená to, že sa na ne vzťahuje Smernica EÚ č. 2006/66/ES.
2. Ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova,
okrem tohto symbolu na nej môžu byť uvedené aj chemické značky ortuti (Hg), kadmia
(Cd) alebo olova (Pb).
3. Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu
prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi
alebo miestnymi orgánmi.
4. Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným
negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
5. Podrobnejšie informácie o likvidácií starých batérií/akumulátorov získate na vašom
mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde
ste produkt kúpili.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72

LG VS84 Uživatelský manuál

Typ
Uživatelský manuál