Emtec 4IN1 Uživatelský manuál

Kategorie
Dálková ovládání
Typ
Uživatelský manuál
Univerzálnídálkovýovladač4v1
Obecnábezpečnostníupozornění
Technickámanipulacesproduktemnebojakékolivpřetvářenípro-
duktujezbezpečnostníchdůvodůzakázáno.
Dbejteosprávnénastavenípřístrojepodlepokynů.Dětimohou
přístrojpoužívatpouzepoddohledemdospěléosoby.
Vyhnětesenásledujícímu:
·silnémechanickézacházení
·vysokáteplota
· silné vibrace
·vysokávlhkost
Dodržujtetakédodatečnábezpečnostníopatřenízmíněnávkapitolách
příručky.PokudjstenenašliodpověďnaVašeotázkyvpříručce,
kontaktujtenašitechnickoulinkunebojinéhospecialistu.
Čtětepozorněpříručkuabezpečnostníopatřeníprozajištění
správného nastavení.
Výměnabaterie:
Přístrojmůžebýtpoužívánpouzes2AAAalkalickými
mikrotužkovýmibateriemi–nikdysenesnažtepřístrojpřipojitk
jinémuzdrojienergie.Přivkládáníbateriíseujistěteosprávnépolaritě
baterií.Pokudpřístrojdlouhoudobunepoužíváte,baterievyjmětea
odstraňte.Ujistětese,žeubateriínedošlokezkratuanevystavujteje
ohni(nebezpečívýbuchu).
Baterienepatřídodětskýchrukou.Nenechávejtebaterievolněležet
–dětinebozvířatajemohouspolknout.Vtakovémpřípaděokamžitě
vyhledejtelékařskoupomoc.
Poškozenénebovytékajícíbateriemohouvestykuskůžívyvolat
páleníneboújmuzpůsobenoukyselinami–vpřípaděnutnostipoužijte
vhodnérukavice.
Likvidacebateriímusíbýtvsouladusmístnímisměrnicemi.
Univerzálnídálkovýovladač4v1EKCORC4n1E
Obsah
1) Úvod
2)Vloženíbaterie
3)Funkcetlačítek
4)ProgramovánírežimůTV,VCR,DVDaSAT
5)Ručnívyhledáváníkódů
6)Automatickévyhledáváníkódů
7)Hledáníznačky
8)Určovánínalezenýchkódů
9) Standartní nastavení hlasitosti pro satelit
10)Řešenípotíží
1) Úvod
Univerzálnídálkovýovladač4v1jeurčenproovládáníaž4zařízení
(televize,videorekordér,DVD,satelit).Univerzálnídálkovýovladač
4v1obsahujesériikódů,kteréjsoujižpředprogramoványvovladači.
Vtétosériinaleznetetéměřvšechnyaudiovideovýrobkysoučasného
trhu.
2)Vloženíbaterie(používejtevždyNOVÉAAAalkalické
mikrotužkovébaterie)
1.OtevřetekrytnazadnístraněUniverzálníhodálkovéhoovladače
4 v 1.
2.Vložte2AAAalkalickémikrotužkovébaterieaujistětese,zda
jstebaterievložilisprávněpodlepolaritynaznačenévpřihrádcepro
baterie.
3)Funkcetlačítek
[1] Světelnákontrolka:Světelnákontrolkabliká,pokud
jeovladačvprovozunebosvítínepřetržitěběhemprogramování
ovladače.
[2]POWER:Vypneposlednízvolenézařízení.
[3]TV,VCR,DVD,SAT:TatotlačítkaVámumožňujízvolitzařízení,
kteréchceteovládat.
[4]SETUP:UmožňujeVámnaprogramovatovladačještěpředjeho
prvnímpoužitím.
[5]SHIFT:PoskytneVámpřístupkedruhotnýmfunkcímjakoMenu,
Exitatd.StiskněteauvolnětetlačítkoShift,světelnákontrolka
svítí,cožindikujeshiftrežim,potéstisknětefunkčnítlačítka,která
potřebujete.StisknutímauvolněnímtlačítkaShiftpřepneteovladač
donormálníhoprovozu.PokudpostisknutítlačítkaShiftnestisknete
žádnédalšítlačítko,ovladačseautomatickypřepnedonormálního
provozupovypršeníčasovéholimitu15-20sekund.
[6]INFO:Zobrazíinformaceozvolenémzařízení.
CZ
[7] PROG+/-:
Televiznírežim,režimvideorekordérunebosatelitu:zvoltenásle-
dujícínebopředešlýkanál.
RežimDVD:zvoltenásledujícínebopředešloukapitolu.
SHIFT+PROG+/-:tlačítkapronavigacivnabídce,umožníVám
pohybovatsesměremnahoruadolůvnabídceVašehozařízení.
[8] Volume+/-:Umožňujeovládáníhlasitosti.Můžetekon-
trolovathlasitosttelevize,dokoncekdyžjstevrežimuvideorekordéru,
DVDnebosatelitu.Nemusítezvolitteleviznírežim.
SHIFT+Volume+/-:tlačítkapronavigacivnabídce,umožníVám
pohybovatsesměremdolevaadopravavnabídceVašehozařízení.
[9] TeletextMIX:Umožnípropojitteletextsobrazemzvole-
néhokanálu.
[10] Mute:Vypnenebozapnezvuk.Můžeteovládatfunkci
“Mute”protelevizi,dokoncekdyžjstevrežimuvideorekordéru,DVD
nebosatelitu.Nemusítezvolitteleviznírežim.
SHIFT+Mute:TlačítkoOK,potvrzujevýběr.
[11] Teletext OFF:
TV mode: Vypne Teletext.
SHIFT+TeletextOFF:Výstupznabídky.
[12] TeletextHold:Zastavípřechodnadalšístránkuvrežimu
teletextu.
[13] Číselnátlačítka0-9:Fungujístejnýmzpůsobemjakove
Vašempůvodnímovladači.
[14] Teletext ON:
TVmode:Spustí/vypneteletext.
SHIFT+TeletextON:Spustínabídku.
[15] ENT:Pokudjstevrežimuprogramování–automa-
tickévyhledáváníkódů–můžetepotvrditkódzařízení,kteréchcete
ovládat.VespojenísčíselnýmitlačítkyVámtototlačítkospolus
příslušenstvímumožnípřímozvolitkanályvyššínež9.
[16] A/V:Volbaexterníhozdroje.(vstupSCART).
[17] Play, FF, Stop, Rew, Pause:
Vrežimuvideorekordéru&DVD:Tatotlačítkafungujístejnějako
veVašempůvodnímovladači.
Vteleviznímrežimu:Funkcerychléhotextu(barevnátlačítka).
REC(record):TototlačítkofungujestejnějakoveVašempůvodním
ovladačiprovideorekordér.Abysezabránilonechtěnémuzmáčknutí,
proaktivacidanéfunkcemusítetototlačítkostisknoutdvakrát.
4)ProgramovánírežimůTV,VCR,DVDaSAT
Upozornění:Můžetepřiřaditjakékolivzařízení(TV,DVD,SAT...)pod
tlačítkaVCR,DVDneboSAT:musítepouzezadat4-číselnýkód(na-
leznetevseznamukódů)danéhozařízení,tzn.napříkladkódproVCR
podtlačítkemSAT.Vkaždémpřípadě,postupujtedletěchtopokynů:
1. Ujistětese,žeVašezařízeníjezapnuto(napříkladtelevize).
2. StiskněteapodržtetlačítkoSETUP(4),dokudsvětelnákontrolka
(1)nezačnenepřetržitěsvítit.PotétlačítkoSETUPuvolněte.
3. Stiskněteauvolnětetlačítkomode(3)nazařízení,kteréchcete
ovládat(napříkladtelevize).
4. Zadejte4-číselnýkód(13)zeseznamukódů.Pozadáníposlední
číslicekódusesvětelnákontrolka(1)vypne.Pokudjstezadalines-
právnýkód,světelnákontrolkazablikápodobu3sekundapotomse
vypne.Musíteopakovatpostupodbodu2.
5. NasměrujteovladačsměremkVašíteleviziastisknětetlačítko
POWER(2).Zařízeníbysemělovypnout.Ověřtejinéfunkce
(napříkladprovideorekordér:FFneboREWatd.)Pokudzařízenína
danéfunkcenereaguje,znamenáto,žejstezadalinesprávnýkód.V
takovémpřípaděopakujtevýšejižpopsanýpostupazadejtenásledu-
jícíkód,kterýodpovídáVašíznačce.
6. Opakujtetentopostupodbodu1prodalšízařízení,kteráchcete
ovládat(televize,videorekordér,DVD,satelit)
5)Ručnívyhledáváníkódů
PokudVašezařízení(televize,satelitatd...)nereaguje,vyzkoušejtejiné
kódyproVašiznačku.Pokudinadálepřístrojnereaguje,vyzkoušejte
metoduvyhledáváníkódů.
Upozornění:Jelikožmůžetepřiřaditjakékolivzařízení(televize,
DVD,satelit....)podtlačítkaVCR,DVDneboSAT,musítenejprve
zadatjakýkoliv4-číselnýkódodpovídajícídruhuzařízení,kteréchcete
ovládat(naleznetevseznamukódů),např.:pokudchcetenaprogramo-
vatsatelitpodtlačítkemVCR,zadejtekódprosatelitzeseznamukódů
apostupujtepodlenížeuvedenýchkroků:
1. Ujistětese,žeVašezařízeníjezapnuto.Pokudne,zapnětejej
ručně.
2. StiskněteapodržtetlačítkoSETUP(4),dokudsvětelnákontrolka
nezačnenepřetržitěsvítit.PotétlačítkoSETUPuvolněte.
3. Stisknětetlačítkomode(3),kteréodpovídázařízení,kteréchcete
ovládat(napříkladtelevize).
4. StiskněteopakovanětlačítkoPROG+(7),dokudsePROG
nezmění.Pokudpřejedetesprávnýkód,použijtePROG-(7)pro
návratkesprávnémukódu.
5. Pokudzařízení,kteréchceteovládat,reaguje,stiskněteENT(15)
propotvrzeníkódu.Tojevše.
CZ
Upozornění:PokudVašezařízenínemáPROG+,můžetepoužít
tlačítkoPLAY(provideorekordéryneboDVD)(17)nebotlačítko
POWER (2).
Vyhledávánísespustípoposlednímzaregistrovanémkódu.Pokud
jeposlednízaregistrovanýkód0030,vyhledávánízačneod0031po
poslednímožnýkódapotomvyhledáváod0000po0029.
Upozornění:PokudnějakéfunkceVašehozařízenínemohoubýt
ovladačemovládány,musítenajítjinýkódprodanouznačku.
6)Automatickévyhledáváníkódů
Běhemvyhledáváníneznámýchkódůmůžeteautomatickyprocházet
seznamem(AutoSearch).JakmileVašezařízenínakódodpoví,můžete
zastavitvyhledáváníauložitnalezenýkód.
Upozornění:Jelikožmůžetepřiřaditjakékolivzařízení(televize,
DVD,satelit....)podtlačítkaVCR,DVDneboSAT,musítenejprve
zadatjakýkoliv4-číselnýkódodpovídajícídruhuzařízení,kteréchcete
ovládat(naleznetevseznamukódů),např.:pokudchcetenaprogramo-
vatsatelitpodtlačítkemVCR,zadejtekódprosatelitzeseznamukódů
apostupujtepodlenížeuvedenýchkroků:
1. Zapnětezařízení,kteréchceteovládat.
2. StiskněteapodržtetlačítkoSETUP(4),dokudsvětelnákontrolka
(1)nezačnenepřetržitěsvítit.PotétlačítkoSETUPuvolněte.
3. Stisknětetlačítkomode(3),kteréodpovídázařízení,kteréchcete
ovládat.Světelnákontrolka(1)jedenkrátzasvítí.
4. JedenkrátstisknětetlačítkoPROG+(7).Poněkolikasekundách
začneovladačprocházetseznamkódů(rychlévyhledávání,1kódza
sekundu).Kdyžzařízenízačnereagovat,můžetestisknoutPROG+
(7)propřechodnapomalévyhledávání(1kódza3sekundy).Pokud
sipřejetevrátitsezpětknějakémukódu,stisknětePROG-(7)(pokud
chcetepokročitnaopakdopředuvpřípadě,žejstesedostalipříliš
dozadu,stisknětePROG+(7)).Jakmilezařízenízačneopětreagovat,
stisknětetlačítko-ENTkey(15)prouloženínalezenéhokódu.
7)Hledáníznačky
PokudjeVašeznačkazahrnutavnásledujícítabulce,můžetepoužít
metoduvyhledáváníznačky(rychlejšínež«ruční»a«automatické
vyhledáváníkódů»):
ZNAČKA KÓD
Philips/Radiola 1
Sony/Panasonic/JVC/SharpAkai/Toshiba/Daewoo2
Thomson/Brandt 3
Telefunken/Saba/Normende 4
Grundig/Blaupunkt 5
Nokia/ITT 6
1. Zapnětezařízení,kteréchceteovládat.
2.StiskněteapodržtetlačítkoSETUP(4),dokudsvětelnákontrolka
(1)nezačnenepřetržitěsvítit.PotétlačítkoSETUPuvolněte.
3. Stisknětetlačítkomode(3),kteréodpovídázařízení,kteréchcete
ovládat(napříkladtelevize).
4.ZadejtekódodpovídajícíVašíznačce,namiřteUniverzálnídálkový
ovladač4v1vesměruzařízení,jedenkrátstisknětetlačítkoPROG+
(7)anepřestávejtemířitovladačemnazařízení,dokudnezměníkanál.
(Dálkovýovladačvysíláinfračervenésvětlokaždousekundu.Takže
prosímpočkejte,dokudVašezařízenínezareaguje).JakmileVaše
zařízenízareaguje,stisknětetlačítkoENT(15)propotvrzení.Pokud
omylemzmeškátekód,můžetezastavitautosearchstisknutímtlačítka
PROG–(7)aopakovanýmstiskemtohototlačítkanajítpožadovaný
kód.StisknětetlačítkoENT(15)propotvrzení.
8)Určovánínalezenýchkódůzapoužitívyhledávání
1. StiskněteapodržtetlačítkoSETUP(4),dokudsvětelnákontrolka
(1)nezačnenepřetržitěsvítit.PotétlačítkoSETUPuvolněte.
2. Pressthemodekey(4)fortheequipmentyouwanttoidentify(TV,
VCR,DVDorSAT).Světelnákontrolkajedenkrátzasvítí.
3. OpětstisknětetlačítkoSETUP.Světelnákontrolkajedenkrátzas-
vítí.
4. Prourčeníprvníčíslicestisknětekaždéčíselnétlačítkood0–9
(13),dokudsesvětelnákontrolkanerozsvítí.Takovéstisknutéčíslo
budeprvníčíslicíkódu.
5. Stisknětekaždéčíselnétlačítkood0–9,jakjezmíněnovýše,pro
nalezenídruhéatřetíčíslice..
6. Stisknětekaždéčíselnétlačítkood0–9,jakjezmíněnovýše,pro
nalezeníčtvrtéčíslice.Jakmilebudečtvrtáčíslicenalezena,světelná
kontrolkasevypne.Nezapomeňtesitentokódzapsatnaštítek
přihrádkyprobaterie.
9) Ovládání hlasitosti
NastaveníVŠECHovladačůhlasitostivurčitémrežimu
Můžetesinastavitsvůjdálkovýovladačtak,abytlačítkaproovládání
hlasitostiatlačítkomutemohlaovládaturčitézařízení(ovládáníhla-
sitostimusíexistovatnaodpovídajícímzařízení).Napříkladovládání
televizníhozvukuvteleviznímrežimu,režimuvideorekordérunebo
satelitu.
1. StiskněteapodržtetlačítkoSETUP(4),dokudsvětelnákontrolka
CZ
(1)nezačnenepřetržitěsvítit.PotétlačítkoSETUPuvolněte.
2. StiskněteapodržtetlačítkoMUTE(10),dokudsvětelnákontrolka
(1)jedenkrátnezasvítí.PotétlačítkoMUTEuvolněte.
3. Stisknětejedenkráttlačítkomode(TV,SAT...)tak,abyodpovídalo
zařízení,jehožhlasitostbudevždyovládánapomocítlačítekVOL(8)
a MUTE (10).
4. JedenkrátstisknětetlačítkoMUTE(10).
NastaveníovladačůhlasitostiproJEDNOTLIVÝrežim
Můžetesinastavitsvůjdálkovýovladačtak,abyovládáníhlasitosti
bylofunkčníprokaždývybranýrežim(ovládáníhlasitostimusí
existovatnaodpovídajícímzařízení).Napříkladovládánízvukuu
televizevteleviznímrežimu,ovládánízvukusatelitníhopřijímačev
satelitním ...
1. StiskněteapodržtetlačítkoSETUP(4),dokudsvětelnákontrolka
(1)nezačnenepřetržitěsvítit.PotétlačítkoSETUPuvolněte.
2. StiskněteapodržtetlačítkoMUTE(10),dokudsvětelnákontrolka
(1)jedenkrátnezasvítí.PotétlačítkoMUTEuvolněte.
3. Stisknětejedenkráttlačítkomode(TV,VCR...)tak,abyodpovídalo
zařízení,jehožhlasitostbudevždyovládánapomocítlačítekVOL(8)
a MUTE (10).
4. JedenkrátstisknětetlačítkoVOL-(8).
5. JedenkrátstisknětetlačítkoMUTE(10).
10)Řešenípotíží
Dálkovýovladačnefungujeneboztrácízadanékódy
· Ujistětesesesvýmpůvodnímovladačem,žedanézařízenífunguje
správně.
· Ujistětese,žejstestisklitlačítkomode,kteréodpovídázařízení,
kteréchceteovládat.
· Pokuduvedenýkódnefunguje,vyzkoušejtemetoduautomatického
vyhledávání(AUTOSEARCH)nebozadejtenásledujícíkóddané
značky.
· PronalezeníodpovídajícíhokóduproVašiznačkupoužijteautoma-
tickévyhledávání.
· Ověřte,zdajsoubaterievloženysprávněpodlepolarity.
· Naprogramovánídálkovéhoovladačevyžaduje2AAAalkalické
mikrotužkovébaterie(nové).Pokudovladačztratíkódyběhem
několikadnů/týdnů,problémmůžetevyřešitvložením2nových
bateriístejnéznačky.
· Pokudsvětelnákontrolkasvítínepřetržitě,obecněplatí,žejetřeba
vyměnitbaterie.
Důležité:
Univerzálnídálkovýovladač4v1musíbýtpoužívánpouzetakovým
způsobem,kterýjepopsánvtétopříručce,anesmíbýtpoužitjinak.
CZ
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65

Emtec 4IN1 Uživatelský manuál

Kategorie
Dálková ovládání
Typ
Uživatelský manuál