Remington HC5950 Uživatelský manuál

Značka
Remington
Kategorie
zastřihovače vlasů
Modelka
HC5950
Typ
Uživatelský manuál
80
Děkujeme,žejstesizakoupilinovýproduktRemington®.
Předpoužitímsi,prosím,plivěpřečtetytoinstrukceauložtejenabezpečnémísto.Před
použitímodstraňteveškerýobal.
IRegistracísvéhoproduktuonlinesimůžeteprodloužitzárukuo1rok.Proregistracivašeho
produktustačínavštívittytostránky:www.remingtoneurope.com/register.
A POZOR
• Tentospotřebičnesmíbýtovládánexternímčasovačemnebosystémemdálkového
ovládání.
• Nepoužívejtespotřebič,je-lipoškozenneboseobjevujíporuchy.
C KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
1 TlačítkoOn/O
2 Motorizovanýhřeben
3 Hřebennastrniš
4 Hřebenskrátkoudélkou
5 ebensdlouhoudélkou
6 Dotykovéovládání
7 Digitálnídisplejpro:
• Stavbaterie
• Nastavenídélky
• Měrnájednotkadélkymmnebo#
• Zamčeno/odemčeno
• Rychlost
8 Přepínačzámku
9 běruHřebenůNastavte
10 SystémTriBoost
11 Ikonabaterie
12 MikroportUSB
13 MikrokabelUSB
14 Adaptér
• 3rokyzáruka
C ZAČÍNÁME
• Nežpřístrojpoprvépoužijete,vytáhnětezjehospodníčástiplastoznačenýčervenou
šipkou.Potomjednotkuzapnětestisknutímtlačítkapower.Zmíněnýplastsloípouze
kpřepravěamůžetejejvyhodit.
C NABÍJENÍ PŘÍSTROJE
• Předprvnímpoužitímstrojeknabíjejtepodobu14-16hodin.
• Ujistětese,žejepřístrojvypnutý.
• Připojtestojánekknabíjecímuadaptéruatenzapojtedosítě.Nabíjenípřístrojebude
zobrazeno na displeji
• Strojeksemůženabíjetlibovolnědlouho.Pokudhovšaknebudetedelšídobupoužívat
(2-3měsíce),vypojtejejzesítěauložte.
ČESKY
81
• Předdalšímpoužitímstrojekplnědobijte.
• Prozachováníživotnostibateriíjekaždých6měsícůnechtezcelavybítapoténabíjejte
podobu14-16hodin.
C NABÍJENÍ POMOCÍ STANDARDNÍ ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY
• Ujistětese,žejepřístrojvypnutý.
• Připojtestojánekknabíjecímuadaptéruatenzapojtedosítě.
• Přinajeníbudenadigitálnímdisplejiuvedeno,žepřístrojseprávěnabíjí
• Proúplnénabitínabíjejte90minut.
, USB
• PřipojteUSBkabelkUSBportunazdrojinapájení(počítačnebonabíjecíadaptér)
• PřipojteUSBkabelkpřístroji.
• Neomývejtepodkohoutkemcelýstrojek–namáčetdovodysemohoujenbřity.
, PŘIPOJENÍPOMOCÍKABELU
• Připojtestojánekknabíjecímuadaptéruatenzapojtedosítě
• Přinajenísenadigitálnímdisplejizobrazí,žejepřístrojnabíjen.
• Strojekbudefungovatvrežimupřipojeníksítijentehdy,kdyžbudezapojendosítě
pomocídodanéhoadaptéruRemington.USBnabíječkysloužíjenkdobíjenípřístroje
A POZOR
• Dlouhodobépoužívánípřístrojepouzesnapájecímkabelempovedekesnížení
životnosti baterie.
A UPOZORNĚNÍ
• Strojeknemůžefungovatvrežimupřipojeníksíti,kdyžjepřipojenkpočítačipomocí
USBportu.
, BEZKABELOVÉ POUŽITÍ
• Kdyžjejednotkazapnutáaplněnabitá,lzeproduktpoužívatbezkabeluaž40minut
F NÁVOD K POUŽITÍ
,POUŽÍVÁNÍDOTYKOVÉHOOVLÁDÁNÍ
, NASTAVENÍDÉLKYSTŘIHU
• Nejprvesipodlepožadovanédélkystřihuzvoltevhodnýhřebennavlasy,hřebenna
strniště,hřebenskrátkoudélkoučihřebensdlouhoudélkou.
• Hřebennastrniště(1,5mm,#0)hřebenskrátkoudélkou(3–23mm,#1–8),hřebens
dlouhoudélkou(22–42mm,#7–14).
• Pokudzvolítehřebennastrniště,nadisplejisebudestálezobrazovat1,5mmnebo#0,
poněvadžnedošlokžádnémumechanickémunastavení.
• Uhřebenuskrátkoudélkouauhřebenusdlouhoudélkoumůžetepodleníže
uvedenýchkrokůstisknutímtlačíteknastavitpožadovanoudélkustřihu.
ČESKY
82
• Jakmilenastrojeknasadítehřebensdlouhoudélkouazvolítepříslušnétlačítko(poloha
A),můžetezačítsnastavováním.Nynílzedélkustřihusnižovatčizvyšovatvřádech0,5
mm.Takéseujistěte,žejetlačítkozámkuvodemčenépozici.
• Hřebenskrátkoudélkousenastavujepomocí2tlačítek.TlačítkemBsezvujeasnižuje
délkastřihuvřádech0,5mmatlačítkemCsedélkastřihunastavujevřádech0,1mm.
Poznámka:Pokudnainstalovanýmhřebenemprosvítáčervenávýstražnákontrolka,
znamenáto,žepřepínačvýruhřebenůnenívesprávnépoloze.
• Prozvýšeníasníženídélkystřihustiskněteapřidržtešipkunahoručišipkudolů.Hřeben
sezačneposunovatdopadovanédélky.Stím,jakbudetedetšipkynahoru/dolů,se
budouměnitidélky.Nadigitálnímdisplejisezobrazíčíslonastavení.
• Požadovanouúroveňfunkceboostzvolítestisknutímtlačítkaboost.Avšakzámekmusí
todemčený.Zvolenáúroveňsezobrazínadispleji.
• Jakmilenastavítepadovanoudélkuaúroveňboost,systémuzamknětepomocí
tlačítkazámku.Nadisplejibysemělzobrazituzamčenýzámekatakéaktuálnínastavení
délkyafunkceboost.Nyníjestrojekpřipravenkpouži
• Poznámka:Nastavenídélkyafunkceboostlzeprovádětkdykoliv,kdyžjetlačítkozámku
vpolozeodemčeno.Nastaveníbezběžíhomotorkulzeprovésttak,žestisknete
tlačítkopowerpodruhé.Proopětovnézapnutímotorkumusíteopětstisknouttlačítko
power.
• Prozobrazenístavubateriestiskteapřidržteikonkubaterie.Zvajícíminutyse
zobrazínadigitálnímdispleji.Přitétofunkcimusíbýtpřístrojuzamčený.
, PŘEPÍNÁNÍMEZIMĚRNÝMIJEDNOTKAMIDÉLKY(mm,#)
Tlačítkopowerpřidržte3sekundyanadisplejisezobrazízměnamezimma#,potom
tlačítkopoweruvolněte.Nastaveníbyloprovedeno.Poznámka:Pokuduživateltlačítko
držíinadále,atoažpodobu8sekund,systémpřejdedorežimureset.
A POZOR
• Jakmilesenadisplejizobrazízměnazmmnajinouměrnoujednotku,tlačítkopower
uvolněte,abynedošloknechtěnémurestartu.
• POZNÁMKA:Abybylomožnépoužívatvoličdélkyvlasů,musísenastrojekupevnit
hřeben.Pokudmábýtdélka0,4mm,jetřebahřebensundat.
,Dotykový Zámek
• Jakmilenastavítepadovanoudélkustřihuarychlostmotorku,přístrojuzamkněte
posunutímtlačítkadozamčenépozice.
• Pokudtlačítkozámkuzůstanevneuzamčenépozici,přístrojnebudefungovat.
, Než začnete stříhat
• Strojekprohlédteaujistětese,ževněmnejsouvlasyanečistoty.
• Stříhanouosobuposaďtetak,abystemělijejíhlavupřibližněvevýšiočí.
• Předstříhánímvlasyvždyrozčešte,abynebylyzacuchané.Musíbýtsuché.
, Nasazení hřebenu
• Držtehřebenzubynahoru
• Hřebenvodícímilištamiumístětedožlábkůnastranáchhlavystrojku.Pakhřeben
nasuňtenahlavustrojku,ažzacvaknevlištěnastavení.
ČESKY
83
, ODSTRANĚNÍ HŘEBENOVÉHO NÁSTAVCE
• Podržtestrojeksčepelemiodvrácenýmiodvás,pevněvytlačtehřebensměremnahoru
avenzčepelí.
A POZOR
• Pokudzvolenádélkastřihunebudekorespondovatsupevněnýmhřebenem,rozsvítíse
červenákontrolka.
• Zkontrolujte,zdajeupevněnsprávnýhřebenčinastavenasprávnádélkastřihuna
přepínačihřebenů.
F POKYNY PRO STŘÍHÁNÍ VLA
, Prodosaženírovnoměrnéhoostříhání,nechtehřebenovýnástavec/čepelvolně
procházetvlasy.Pokudstříhátepopr,začtenástavcemsnejvětšímhřebenem.
KROK 1 – Zátylek
• Hřebennastavtena3mmnebo6mm.
• Držtestrojektak,abyzubyčepelesměřovalynahoru.Začněteuprostředhlavyna
spodníčástikrku.
• Pomalustrojekzvedejte,postupujtevlasysměremnahoruaven,vždyzastřihnětejen
kousek.
KROK 2 – Zadní část hlavy
• Hřebensnastavenímna12mmnebo18mmsloužíkestříhánívlasůnazadníčásthlavy.
KROK 3 – Boční strana hlavy
• Hřebennastavtena3mmnebo6mmaproveďtezástřihkotlet.Pakzměňtenastavení
na9mmapokračujtevestříhánínahorníčástihlavy
KROK 4 – Vršek hlavy
• Použijtedelšíhřebenovýnástavecanastavtehonadélku24mmnebo27mmapak
ostříhejtehorníčásthlavyprotisměruběžnéhorůstuvlasů.
• Kdyžjsounahorníčástihlavyvlasydelší,správnéhovýsledkudocílítepoužitímdelšího
hřebenovéhonástavce(22mm–42mm).
• Vždypostupujteodzadníčástihlavy.
KROK 5 – konečná úprava
• Projemnézastřihnutíkolemkrkuzestrojkuhřebenovýnástavecsejměte.
• Prorovnéohraničeníkotletsíhacístrojekottedruhoustranou.Otočenýstrojek
umístětepodpravýmúhlemkhlavětak,žešpičkybřitůsebudoujemnědotýkatkůže,a
potompostupujtesměremdolů.
, KRÁTKÉZUŽUJÍCÍSTYLY–“NAJEŽKA”&KRÁTKÉSESTŘIHY
• Začnětesnejdelšímhřebenovýmnástavcem(22–42mm)apostupujteodzadníčásti
krkuktemeni.Hřebenovýnástavecmusíbýtkekůžipřiložencelouplochouastrojkem
je třeba postupovat pomalu.
ČESKY
84
• Stejněpostupujteodspodnístranykhornístraněhlavy,dleobrázku.Potézastřihněte
vlasyprotisměrurůstuazarovnejtestrany.
• Chcete-liostříhat„naježka,jetřebavlasyostříhatnavrchhlavypřesplochýhřeben.
• Pomocíužšíhovodícíhohřebenesestřihnětevlasysměremkekrku.
C PÉČE O STŘIHACÍ STROJEK
• Vášstrojekjevybavenvysocekvalitnímititanovýmičepelemi,kteréjsouneustále
promazávány.
• Prozajištěnídlouhéživotnostistrojku,čepeleajednotkupravidelněčistěte.
• Hřebenovýnástavecnechávejtenastříhacíliště(břitech)vždyupevněný.
E PO KAŽDÉM POUŽITÍ
• Ujistětese,žejeholícístrojekvypnutýavytaženýzesítě.
• Sundejtezastřihovacíhřebenasadubřitů.
• Zbylévousylehceodstraňtezezastřihovacíhohřebenuačepelekartáčkem/spláchněte
podtekoucíteplouvodou.Blokbřitůneoplachujtevodou.
F RESETOVÁNÍ PŘÍSTROJE
• Pokudsepřístrojpoužívánormálnímzpůsobem,nebudetemusetjehosystémnikdy
resetovat.Pokudsestrojekbudechovatdivně,tzn.budevykazovatpřílišnoucitlivostči
necitlivostovládání,anebobudevystavenelektrostatickýmvýbojůmneborychlým
elektrickýmpřechodovýmjevům/skupiněimpulsůzNNnapájení,jemožnésystém
resetovat.
• Tlačítkopowerdržte8sekund.
• Nadisplejisezobrazí88,8mm,plnábaterie,plnýzámekaplnáúroveňboost.
• Ujistětese,ževblízkostidotykovýchtlačíteknejsoužádnépředměty,rucečiprsty.
• Tlačítkopowerjednoustiskněte.
• Hřebenzajededosvéhonejnižšíhonastaveníanadisplejisezobrazíaktuálnístav
baterie,statuszámkuaprvníúroveňboost.
• Počkejte,ažseobrazovkaztlumí.
• Nyníjestrojekpřipraven,čilimůžetehozapnoutazkusit,zdasprávněfunguje.
A UPOZORNĚNÍ PRO ČISTĚNÍ
• Načistěnílzezvýrobkuodstranitpouzehřebenovýnástavecačepelzastřihovače.
• robekjemožnéčistitpouzejemnýmkartáčkemjakojekartáčekdodávanýs
produktem.
• Tentozastřihovačneníomyvatelný.Neoplachujtehopodvodou.
• Pročistěníjednotlivýchčástípřístrojenebobřitůnepoužívejtesilnáakorozivníčistidla.
ČESKY
85
F DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VÝSTRAHA – OMEZTE NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ, ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝMPROUDEM, POŽÁRU
NEBO ZRANĚNÍ OSOB:
• Pokudjepřístrojvzásuvce,nenechávejtehobezdozoru.
• Jednotkuvždyudržujtevsuchu.
• Přístrojpokládejtepouzenažáruvzdornýpovrch.
• Nepoužívejtespotřebič,je-lipoškozenneboseobjevujíporuchy.
• Pokudjepoškozenýkabel,musíjejvyměnitvýrobce,jehoservisnízástupceneboosoba
podobněkvalikovaná,abynedošlokriziku.
• Nesčejteanezamotávejtekabelaneotáčejtejejokolozařízení.
• robekskladujtepřiteplotáchmezi15°Ca35°C.
• Nepoužívejtepříslušenstvínebopřídavnéprvkymimotěch,kterédodávámemy.
• Zařízení,včetněkabelu,nesmípoužívat,hrátsisním,čistitjejneboudržovatdětimladší
osmiletazízenímusíbýtpermanentněmimojejichdosah.
Používání,čistěníaúdbazařízenídítětemstaršímosmiletneboosobous
nedostatečnýmiinformacemi,zkušenostminebosesníženýmifyzickými,smyslovými
nebomentálnímischopnostmimůžebýtrealizovánopouzepoté,codanáosobadostane
příslušnéinstrukceapoddohledemodpovědnédospěléosoby,kterázkontroluje,že
danéčinnostijsouprováděnybezpněažeprovádějícíosobajepoučenaomožných
rizicích a předchází jim.
• Nedávejtestrojekdovody,nepoužívejtejivblízkostivodyvevaně,
umyvadlenebojinénádoběanepoužívejtejivenku
H OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Abynedošlokohroženízdravíaživotníhoprostředívlivemnebezpečnýchlátekobsaženýchv
elektrickýchaelektronickýchproduktech,spotřebičeoznačenétímto
symbolemnesmějíbýtvhazoványdosměsnéhoodpadu,alejenutnoje
obnovit, znovu použít nebo recyklovat.
E VYNDÁNÍ BATERIÍ
Neždojdeklikvidacipřístroje,jetřebaznějprvněvyndatbaterii.
Přivyndáváníbateriemusíbýtpřístroj´odpojenzesítě.
Vytáhnětezastřihovačzezástrčky,abynedošlokúrazuelektrickýmproudem.
Vyloupnětepředníkrytstrojkupomocíplochéhošroubováku.Taktosedostanetekbateriím.
Pomocíštípacíchkleštíodštíptedrátyvedoucíkbateriím.
Bateriezpřístrojevyjměte.Ohlednělikvidacebateriíseportesesvýmimístnímiúřady.
Bateriijetřebazlikvidovatšetrnýmzpůsobem.
ČESKY
86
E SERVIS A ZÁRUKA
Tentovýrobekbylzkontrolovánanevykazuježádnévady.
Ručímezato,žetentovýrobeknevykazuježádnédefektyvdůsledkuvadymateriálůnebo
neprofesionálnívýroby,atopodobuzáruky,ježsepočítáodpůvodníhodatakoupě.
Pokuddojdekezjištěnízávadběhemzáručnídoby,popředloženíúčtenkyvšechnyzávady
opravímenebozdarmavyměnívýrobekneboněkterouzjehočástí.
Toaleneznamená,žetímseprodloužízáručnídoba.
Vpřípadězárukystačízavolatservisnícentrumvevašemregionu.
Tatozárukajeposkytovánanadrámecvašichzákonnýchpráv.
Tutozárukulzeuplatnitvevšechzemích,kdebylvýrobekprodávánprostřednictvím
autorizovanéhoprodejce.
Tatozárukasenevztahujenaškodyzpůsobenénehodounebonesprávnýmpoužitím,
zneužitím,poškozenímnebopoužitímvrozporustechnickýmia/nebobezpečnostními
instrukcemi.
Tutozárukunelzerovžuplatnitvpřípadě,ževýrobekbylrozdělánneboopraven
osobounemajícínašeoprávnění.
PokudzavolátedosvéhoServisníhocentra,mějte,prosím,přirucečíslomodelu,jinakvám
nebudeme schopni pomoct.
Najdetejejnavýkonovémštku.
ČESKY
/