Ferm PDM1027 Uživatelský manuál

Značka
Ferm
Kategorie
elektrické vrtačky
Modelka
PDM1027
Typ
Uživatelský manuál
PL
LT
LV
ET
RO
HR
SR
RU
UK
EL
BG
Impact DrIll
710W
PDM1027
www.ferm.com
Original instructions 04
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung 07
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
11
Traduction de la notice originale 15
Traducción del manual original 19
Tradução do manual original 23
Traduzione delle istruzioni originali 26
Översättning av bruksanvisning i original 30
Alkuperäisten ohjeiden käännös 34
Oversatt fra orginal veiledning 37
Oversættelse af den originale brugsanvisning 41
Eredeti használati utasítás fordítása 44
 
Prevod izvirnih navodil 51
 
 
Originalios instrukcijos vertimas 62
 
Algupärase kasutusjuhendi tõlge 69
 
Prevedeno s izvornih uputa 76
 
 
 

91
 
EN
DE
NL
FR
ES
PT
IT
SV
FI
NO
DA
HU
CS
SK
SL
48
CS

PDM1027
DěkujemeVámzazakoupeníprodukturmyFerm.
Zakoupenímjstezískalijedinečnývýrobek,který
dodávájedenzhlavnýchevropskýchdodavatelů.
Všechnyprodukty,kterédodávármaFerm,
sevyrábípodlenejvyššíchvýkonnostnícha
bezpečnostníchstandardů.Součástínašílozoe
jeiposkytováníprvotřídníhozákaznického
servisu,kterýjezajištěnnašíkomplexnízárukou.
Doufáme,žebudetemocipoužívattentovýrobek
běhemmnohapříštíchlet.

1
VAROVÁNÍ
Přečtěte si přiložená bezpečnostní
varování, doplňkové bezpečnostní
pokyny a pokyny k obsluze.
Nedodržení bezpečnostních varování
a pokynů může způsobit elektrický šok,
požár, nebo těžké poranění.
Uschovejte si bezpečnostní výstrahy
a pokyny pro příští potřebu.
Následujícísymbolybylypoužityvnávodě
kobsluzenebonaproduktu:
1
Přečtěte si návod k obsluze.
2
Riziko poranění.
3
Nebezpečí elektrického šoku.
4
Okamžitě vyberte napájecí zástrčku ze
sítě, jestli se napájecí kabel poškodil
a stejně tak během čištění a údržby.
5
Noste ochranné brýle.
Noste pomůcky pro ochranu sluchu.
A
Nasaďte si ochrannou masku.
I
Používejte bezpečnostní rukavice.
D
Proměnlivá elektronicky rychlost.
7
Dvojnásobná izolace.
8
Výrobek nezahazujte do nevhodných
kontejnerů.
9
Výrobek je v souladu s příslušnými
bezpečnostními standardy evropských
směrnic.


● Nepracujtesmateriály,kteréobsahujíazbest.
Azbestsepovažujezakarcinogennílátku.
● Používejteochrannébrýle.
● Používejtepomůckyproochranusluchu,
abynedošlokjehopoškození.
● Vpřípaděpotřebypoužijtedalšíochranné
pomůcky,jakojsoupracovnírukavice,
bezpečnostníobuvatd.
● Strojdržtejednourukouzahlavnírukojeťa
druhouzapomocnédržadlo.Nebezpečíúrazu.
● Pokudbypříslušenstvípřišlodokontaktuse
skrytoukabelážíneboelektrickýmvedením,
držtezařízenízaizolovanéuchopovacíplochy.
Jestlipříslušenstvípřijdedokontaktuse
„živým“kabelem,neizolovanékovovésoučásti
strojesemohoudostatpodnapětí.
Nebezpečízasaženíelektrickýmproudem.
● Nepoužívejtepříslušenství,kterénení
speciálněvyrobenénebodoporučované
výrobcem.Nebezpečíúrazu.
● Používejtepouzepříslušenství,kteréje
vhodnépropoužitístímtostrojem.
● Používejtepouzepříslušenstvísprávných
rozměrů.Dbejtenasprávnoumontáž
příslušenství.
● Strojapříslušenstvízkontrolujtepředkaždým
použitím.Nepoužívejtebrusnékotouče,které
jsouohnuté,prasklénebojinakpoškozené.
Pokudstrojneboněkterásoučástjeho
příslušenstvíupadnou,zkontrolujte,zda
nedošlokpoškozenístrojenebopříslušenství.
Je-litonutné,příslušenstvívyměňte.
● Ponamontováníbrusnýchkotoučůnechejte
chvílistrojběžetnavolnoběhvbezpečném
prostředí.Pokudstrojsilněvibruje,ihnedjej
vypněte,vytáhnětezástrčkuzesíťovézásuvky
apokusteseproblémvyřešit.
● Zkontrolujte,zdajsoumaximálníotáčky
příslušenstvívětšínebostejnéjakonež
maximálníotáčkystroje.Otáčkyjsouuvedeny
na typovém štítku stroje.
● Předpoužitímodstraňtezobrobkuvšechny
hřebíkyajinékovovéobjekty.
● Zkontrolujte,zdajeobrobekřádněpodepřený
neboupevněný.
● Běhemprácedržterukymimoobrobku.
49
CS
● Nikdyneodkládejtestrojnastůlnebopracovní
lavici,není-livypnutý.

3
Vždy se přesvědčte, zdali zdroj
elektrického napětí odpovídá napětí na
štítku.
● Strojnepoužívejte,pokudjepoškozený
napájecíkabelnebozástrčka.
● Používejtejenomprodlužovacíkabelyvhodné
projmenovitývýkonstrojesmaximální
tloušťkou1,5mm
2
.Pokudpoužíváte
prodlužovacícívku,kabelvždyodviňte.
TECHNICKÉ ÚDAJE
PDM1027
Síťovénapětí V~ 230
Síťovýkmitočet Hz 50
Příkon W 710
Otáčkynaprázdno min
-1
0-2.700
Rychlostpříklepu min
-1
0-43.200
Max.průměrvrtáku
Dřevo mm 25
Beton mm 13
Ocel mm 10
Třídakrytí IP20
Hmotnost kg 1,9
HLUK A VIBRACE
PDM1027
Akustickýtlak(L
pa
) dB(A) 91
Akustickývýkon(L
wa
) dB(A) 102
Nejistotaměření(K) dB(A) 3
Vibrace
Kov m/s
2
14,27
Beton m/s
2
3,50
Nejistotaměření(K) m/s
2
1,5
2
Používejte pomůcky pro ochranu sluchu.

Úroveňvibracíuvedenánazadnístranětohoto
manuáluspokynybylaměřenavsouladuse
standardizovanýmtestempodleEN60745;je
možnéjipoužítkesrovnáníjednohopřístrojes
druhýmajakopředběžnéposouzenívystavování
sevibracímpřipoužívánípřístrojekuvedeným
aplikacím
- používánípřístrojekjinýmaplikacímnebos
jinýmčišpatněudržovanýmpříslušenstvím
můžezásadnězvýšitúroveňvystaveníse
vibracím
- doba,kdyjepřístrojvypnutýnebokdyběží,
aleveskutečnostinenívyužíván,může
zásadněsnížitúroveňvystavenísevibracím
Chraňtesepřednásledkyvibracítak,žebudete
dbátnaúdržbupřístrojeapříslušenství,budetesi
udržovattepléruceauspořádátesisvépracovní
postupy

Vašepříklepovávrtačkajeurčenakvrtáníotvorů
dodřeva,kovuaplastickýchhmotaprovrtání
spříklepemdocihelabetonu.
1. Vypínač
2. Zajišťovacíknoík
3. Kolečkoproregulaciotáček
4. Přepínačchoduvpřed/vzad
5. Přepínačvrtání/vrtáníspříklepem
6. Sklíčidlo
7. Hlavnírukojeť
8. Pomocnédržadlo
9. Omezovačhloubky
10. Odkládacísystém(vrtáky)
SESTAVENÍ
4
Před sestavením stroj vždy vypněte
a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.

Strojlzepoužívatsnásledujícímivrtáky:
- Dřevo(HSS)
- Kov(HSS)
- Beton/zdivo(tvrdýkov)

● Otevřetesklíčidlo(6)otočenímobjímky(11)
protisměruhodinovýchručiček.
● Vložtevrták(12)dosklíčidla(6).
● Zavřetesklíčidlo(6)otočenímobjímky(11)
vesměruhodinovýchručiček.

● Otevřetesklíčidlo(6)otočenímobjímky(11)
protisměruhodinovýchručiček.
● Vybertevrták(12)zesklíčidla(6).
● Zavřetesklíčidlo(6)otočenímobjímky(11)
vesměruhodinovýchručiček.
50
CS


● Povoltepomocnédržadlo(8).
● Posuňtepomocnédržadlo(8)přessklíčidlo(6)
● Natočtepomocnédržadlo(8)dopožadované
polohy.
● Utáhnětepomocnédržadlo(8).

● Povoltepomocnédržadlo(8).
● Sundejtepomocnédržadlo(8)zesklíčidla(6)
● Utáhnětepomocnédržadlo(8).

Omezovačhloubkysepoužíváknastavení
maximální hloubky vrtání.

● Povoltepomocnédržadlo(8).
● Vložteomezovačhloubky(9)skrzotvor
vpomocnémdržadlu(8).
● Nastavteomezovačhloubky(9)do
požadovanépolohy.
● Utáhnětepomocnédržadlo(8).

● Povoltepomocnédržadlo(8).
● Sundejteomezovačhloubky(9)zpomocného
držadla(8).
● Utáhnětepomocnédržadlo(8).


● Přístrojzapnětestisknutímvypínače(1).
Čímvícestlačítevypínač(1),tímvětšíbude
rychlostnářadí.
● Přístrojzapnětenanepřetržitýchodtak,žepři
stisknutémvypínači(1)stisknetezajišťovací
knoík(2).
● Nepřetržitýchodvypneteopětovným
stisknutímvypínače(1).
● Přístrojvypněteuvolněnímvypínače(1).

2
Během práce neměňte směr otáčení.
● Prorotacivesměruchoduhodinovýchručiček
přepnětepřepínačchoduvpřed/vzad(4)doleva.
● Prorotaciprotisměruchoduhodinových
ručičekpřepnětepřepínačchoduvpřed/vzad
(4) doprava.

2
Nenastavujte otáčky během práce.
● Prozvýšenímaximálnírychlostivrtáníotáčejte
kolečkemproregulaciotáček(3)vesměru
hodinovýchručiček.
● Prosníženímaximálnírychlostivrtáníotáčejte
kolečkemproregulaciotáček(3)protisměru
hodinovýchručiček.

2
Během práce neměňte provozní režim.
● Nastavtepřepínač(5)dopolohy„A“provrtání.
● Nastavtepřepínač(5)dopolohy„B“provrtání
spříklepem.

● Obrobekvždyupněte.
● Strojpevnědržteoběmarukama.
● Přiložtevrtákkobrobku.
● Zapnětestroj.
● Nastrojnepůsobtenadměrnýmtlakem.
Nechejte stroj, aby sám vykonal práci.
● Strojvypněteapočkejte,nežsezcelazastaví.
Potéjejmůžeteodložit.

4
Před čištěním a údržbou stroj vždy
vypněte a vytáhněte zástrčku ze síťové
zásuvky.
● Povrchbateriepravidelněčistěteměkkou
tkaninou.
● Ventilačníotvoryudržujtečistébezprachu
anečistot.Vpřípaděpotřebypoužijteměkkou,
navlhčenoutkaninukodstraněníprachu
anečistotzventilačníchotvorů.
● Pravidelněčistětesklíčidloavrtáky,aby
nedocházeloknepřesnostemběhem
používání.

● Pokudchceteodstranitvrták(12),postupujte
podlečásti„Montážademontážvrtáku“.
● Pokudchcetenasaditvrták(12),postupujte
podlečásti„Montážademontážvrtáku“.
51
SK

Tento stroj je vybaven speciálním odkládacím
systémem pro vrtáky.
● Stiskněteuvolňovacítlačítka(13)prosundání
krytu(14)zpomocnéhodržadla(8).
● Vložtevrták(12)doodkládacíhosystému(10).
● Namontujtekryt(14)napomocnédržadlo(8).
ZÁRUKA
Prostudujtesipřiloženézáručnípodmínky.

Likvidace
8
Výrobek,příslušenstvíaobalsemusíseparovat
zaúčelemrecyklacechránícíživotníprostředí.

Elektrickynapájenézařízeníneodhazujtedo
domovního odpadu. Ve smyslu evropské
směrnice2002/96/ESoelektrickéma
elektronickýmodpaduajejíimplementacedo
národního práva, se musí elektrické nástroje,
kterésejiždélenepoužívají,shromažďovat
odděleněalikvidovatpouzezpůsobem,jenž
nepoškozuježivotníprostředí.
Výrobekanávodkobsluzepodléhajízměnám.
Technickéúdajejemožnézměnitbez
předchozíhoupozornění.

PDM1027
ĎakujemeVámzazakúpenievýrobkurmyFerm.
Zakúpenímstezískalijedinečnývýrobok,ktorý
dodávajedenzhlavnýcheurópskychdodávateľov.
Všetkyvýrobky,ktorédodávarmaFerm,sa
vyrábajúpodľanajvyššíchvýkonnostných
abezpečnostnýchštandardov.Súčasťounašej
lozoejetakistoposkytovanievynikajúceho
zákazníckehoservisu,ktorýjezaistenýnašou
komplexnouzárukou.
Dúfame,žebudetemôcťvyužívaťtentovýrobok
počasmnohýchnasledujúcichrokov.

1
VAROVANIE
Prečítajte si priložené bezpečnostné
varovania, doplnkové bezpečnostné
pokyny a pokyny na obsluhu.
Nedodržanie bezpečnostných varovaní
a pokynov môže spôsobiť elektrický šok,
požiar, prípadne ťažké poranenie.
Odložte si bezpečnostné varovania
a pokyny pre budúcu potrebu.
Nasledujúcesymbolybolipoužitévnávodena
obsluhualebonavýrobku.
1
Prečítajte si návod na obsluhu.
2
Riziko poranenia.
3
Riziko elektrického šoku.
4
Ihneď vyberte napájaciu zástrčku zo
siete, ak sa napájací kábel poškodil
a takisto počas čistenia a údržby.
5
Nasaďte si ochranné okuliare.
Používajte ochranu sluchu.
A
Nasaďte si ochrannú masku proti
prachu.
I
Používajte ochranné rukavice.
D
Premenlivá elektronicky rýchlosť.
7
Dvojitá izolácia.
/