Trust Vintori Návod k obsluze

Značka
Trust
Kategorie
reproduktory
Modelka
Vintori
Typ
Návod k obsluze
Bluetooth Audio Speaker - USER’S MANUAL
50
Instalace
A Výběr vstupu
B Ovládání hlasitosti/Režim
C Předcházející stopa*
D Přehrát/Pozastavit*
E Další stopa*
F Kontrolka LED:
Modrá 1x za sekundu. Režim spárování
Modrá 1x každé 2 s. Spárování nenavázáno.
Modrá 2x každé 4 s. Spárováno a připojeno
Stálá červená 3,5mm vstup
Červená 1x za sekundu. Úsporný režim
G 3,5mm vstup zvuku
H 3,5mm výstup sluchátek
I Vstup ťového adaptéru
J Vypínací tlačítko
K Adaptér napájení
L Audio kabel
* Funkce pracuje pouze v případě, že je použit vstup Bluetooth.
- Síťový adaptér zapojte do zásuvky.
- Síťový adaptér připojte ke vstupu „I“ síťového adaptéru
- Zapněte reproduktor stisknutím spínače umístěného na zadní straně
- LED kontrolka „F“ bude jednou za sekundu modře blikat (režim spárování).
Pokud LED kontrolka 1x za sekundu nebliká modře, stiskněte tlačítko přehrát/pozastavit a přidržte po dobu 5
sekund.
Pokud je v průběhu konfigurace zařízení vyžadováno heslo, zadejte „0000“.
1
2
Bluetooth Audio Speaker - USER’S MANUAL
51
Standardní konfigurace
iPad/iPhone
- Přejděte na „Settings“ [„Nastavení“].
- Přejděte na „General“ [„Obecné“] nastavení.
- Přejděte na „Bluetooth“ [„Bluetooth“].
- Ujistěte se, že je Bluetooth zapnuté.
- V seznamu Bluetooth zařízení zvolte „Trust BT Audio“. (zkontrolujte, zda je reproduktor v režimu
spárování)
Jakmile je zařízení ve stavu „paired“ [„spárováno“], je připraveno k použití.
Android
Přejděte na „Settings“ [„Nastavení“]
Přejděte na „Wireless and network“ [„Bezdrátové a jiné sítě“]
Přejděte na „Bluetooth settings” [„Nastavení Bluetooth“] a v případě potřeby stiskněte „find nearby
devices” [„Vyhledat zařízení v blízkosti“].
V seznamu Bluetooth zařízení zvolte „Trust BT Audio“. (zkontrolujte, zda je reproduktor v režimu
spárování)
9
Stisknutím „Trust BT Audio“ a přidržením přejděte na možnosti nabídky bezdrátového audio zařízení.
10 Ujistěte se, že je zařízení „Connected“ [„Připojeno“] a že je zvolen profil „Media“ [„Médium“].
Zařízení je připraveno k použití.
Windows
11 A. Otevřete ikonu hlavního panelu.
B. Klikněte na ikonu Bluetooth.
C. Klikněte na „Add a device“ [„Přidat zařízení“].
12 - V seznamu Bluetooth zařízení zvolte „Trust BT Audio“. (zkontrolujte, zda je reproduktor v režimu
spárování)
Po úspěšném přidání zařízení je přístroj připraven k použití.
13 - Pravým tlačítkem klikněte v hlavním panelu na ikonu reproduktoru.
- Otevřete „Playback devices“ [„Zařízení pro přehrávání“].
14
- „Trust BT audio“ nastavte jako výchozí zařízení.
8
6
5
3
4
7
Bluetooth Audio Speaker - USER’S MANUAL
52
Konfigurace na Mac systému
- V hlavním panel klikněte na ikonu Bluetooth.
- Ujistěte se, že je Bluetooth zapnuto.
- Přejděte na „set up Bluetooth device“ [„Nastavit Bluetooth zařízení“].
- V seznamu Bluetooth zařízení zvolte „Trust BT Audio“. (zkontrolujte, zda je reproduktor v režimu
spárování)
- Klikněte na „Continue“ [„Pokračovat“].
- Pokud byl pokus o spárování neúspěšný, přejděte na „Passcode options“ [„Možnosti hesla“].
- Vyberte „Use a specific passcode“ [„Použít zvolené heslo“].
- Použité heslo je „0000“.
- Klepněte na „ok“ [„ok“].
- Klikněte na „Continue“ [„Pokračovat“].
-
Toto zařízení je nyní připraveno k použití.
Rozšířené ovládací prvky
Úsporný režim
Stisknutím ovládání hlasitosti a přidržením po dobu 4 sekund se zařízení přepne do úsporného režimu.
(LED dioda bliká červeně 1x za sekundu)
Reproduktor opět zapnete stisknutím ovládání hlasitosti po dobu 1 sekundy.
Ovládání hlasitosti/výšek/basů
Stisknutím ovládání hlasitosti při přehrávání hudby přepínáte mezi hlasitostí, výškami a basy.
Paměť reproduktoru
Reproduktor má zabudovanou paměť. Proto se přístroje po každém zapnutí reproduktoru a hudebního
zařízení navzájem připojí.
Paměť reproduktoru vymažete stisknutím tlačítka přehrát/pozastavit a přidržením po dobu 5 sekund.
Změna zvukového vstupu
Reproduktor má 2 různé zvukové vstupy. Bluetooth a 3,5mm audio.
Stisknutím tlačítka výběru vstupu „A“ je možné přepínat mezi těmito vstupy.
LED dioda signalizuje zvolený zvukový zdroj: - Modrá LED: Bluetooth
- Červená LED: 3,5mm audio vstup
Bluetooth Audio Speaker - USER’S MANUAL
53
Odstraňování problémů
Problém Řešení
BT reproduktor se nemůže připojit k
zařízení
- Zkontrolujte, zda je BT reproduktor v režimu spárování. Stisknutím
tlačítka přehrát/pozastavit a přidržením po dobu 5 sekund aktivujete
režim spárování. (modrá LED bliká každou sekundu)
- Zkontrolujte, zda jste zvolili správný vstup.
- V případě, že je vyžadováno heslo, Zadejte „0000“
- Přisuňte BT reproduktor blíže ke zvukovému zdroji. (maximální
vzdálenost za ideálních podmínek je 10 m)
- Vymažte vnitřní paměť reproduktoru. (stisknutím tlačítka
přehrát/pozastavit a přidržením po dobu 5 sekund) Opakujte
standardní konfigurační kroky tohoto zařízení. (iPad/iPhone, Android,
Windows, Mac)
- Reproduktor je možné spárovat vždy pouze s jedním zařízením.
Žádný zvuk
- Zkontrolujte LED kontrolku. LED dioda musí každé 4 sekundy 2x
bliknout modře.
- Zkontrolujte, zda jste zvolili správný vstup.
- Opakujte standardní konfigurační kroky tohoto zařízení.
(iPad/iPhone, Android, Windows, Mac)
- Tento BT reproduktor se nachází příliš daleko od zařízení.
(maximální vzdálenost za ideálních podmínek je 10 m)
- Pokud používáte výrobek v blízkosti velkých kovových povrchů,
odstraňte kovový povrch nebo výrobek přemístěte co nejdále od něj.
- Stěny a podlahy znatelně snižují rozsah výrobku. Přisuňte BT
reproduktor blíže ke zvukovému zdroji.
- BT reproduktor přesuňte dále od dalších bezdrátových zařízení.
(např. bezdrátový síťový router, myš a klávesnice)
Deformovaný zvuk
Hlasitost zvuku je nízká - Zkontrolujte nastavení hlasitosti zařízení. (Tablet, Smartphone, PC)
Pokud se nedaří problém vyřešit, obraťte se na náš helpdesk na adrese www.trust.com/18017/faq.
/

Tato příručka je také vhodná pro