Rowenta SMART FORCE CYCLONIC RR8021 WH Návod k obsluze

Značka
Rowenta
Kategorie
vysavače
Modelka
SMART FORCE CYCLONIC RR8021 WH
Typ
Návod k obsluze
2220000994/04
FR
EN
DE
NL
ES
PT
IT
TR
CS
SK
BG
RO
SL
HR
BS
SR
UK
EL
PL
RU
HU
ROBOTS
p.2
p.7
p.12
p.17
p.22
p.27
p.32
p.37
p.42
p.47
p.52
p.57
p.62
p.67
p.72
p.77
p.82
p.87
p.92
p.97
p.102
Consignes de sécurité
Safety instructions
Sicherheitshinweise
Veiligheidsvoorschriften
Advertencias de seguridad
Instruções de segurança
Istruzioni di sicurezza
Güvenlik talimatları
Bezpečnostní pokyny
Bezpečnostné pokyny
Инструкции за безопасност
Instrucţiuni de siguranţă
Varnostna navodila
Sigurnosne upute
Sigurnosna uputstva
Bezbednosna Uputstva
Правила техніки безпеки
Οδηγίες ασφαλείας
Biztonsági utasítások
Przepisy bezpieczeństwa
Правила техники безопасности
42
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
V zájmu Vaší bezpečnosti je spotřebič v souladu s platnými normami a vyhláškami.
Přístroj je vyhrazen pouze pro domácnost a domácí použití. Pozorně si
pročtěte tyto bezpečnostní pokyny. Za nevhodné použití přístroje v rozporu s
návodem k použití, výrobce nenese žádnou odpovědnost.
Vysavač je elektrický spotřebič: je nutné jej používat v běžných podmínkách
použití.
Pokud spotřebič spadne a vykazuje viditelná poškození nebo funkční vady,
nepoužívejte jej. V takovém případě přístroj neotvírejte, nýbrž jej zašlete do
autorizovaného servisního střediska, které se nachází nejblíže Vaší domácnosti,
neboť k opravě je potřeba použít speciálního nářadí, aby se vyloučilo jakékoli
nebezpečí.
Opravy smí provádět pouze specializovaní odborníci a s použitím originálních
náhradních dílů: oprava přístroje prováděná samotným uživatelem pro něj
může představovat nebezpečí. Používejte jen zaručeně originální příslušenství
(ltry, baterie, ...).
: ODNÍMATELNÁ NAPÁJECÍ JEDNOTKA
VAROVÁNÍ : Pro dobití baterie používejte jen odnímatelnou napájecí
jednotku (nabíjecí základnu) dodávanou s přístrojem (strany 107).
Baterii je nutno vyjmout z přístroje před jeho vyhozením do odpadu.
Přístroj je nutno před vyjmutím baterie vypojit z napáíjecí sítě.
Baterii je nutno likvidovat bezpečným způsobem.
Je-li šňůra odnímatelné napájecí jednotky (nabíjecí základny) poškozena
nebo pokud nefunguje: nepoužívejte jinou odnímatelnou napájecí jednotku
(nabíjecí základnu), než model dodávaný výrobcem a kontaktujte Zákaznické
služby, nebo se obraťte na nejbližší autorizované servisní středisko (používání
univerzální odnímatelné napájecí jednotky (nabíjecí základny) povede ke
ztrátě záruky).
Nikdy netahejte za elektrickou šňůru pro odpojení odnímatelné napájecí
jednotky (nabíjecí základny).
ed údržbou nebo čištěním vždy vypněte stroj.
Nedotýkejte se otáčejících se částí, aniž byste vysavač vypnuli.
Nevysávejte vlhké plochy, vodu nebo kapalinu jakékoliv povahy, horké nebo
velmi jemné látky (sádra, cement, popel, …), velké ostré úlomky (skleněné
střepy), škodlivé přípravky (rozpouštědla, odstraňovače starých nátěrů, …),
agresivní látky (kyseliny, čisticí prostředky, …), hořlavé a výbušné látky (na bázi
benzinu nebo lihu).
• Spotřebič nikdy neponořujte do vody, nestříkejte na něj vodu a neskladujte
ho venku.
43
CS
• Pokyny pro čištění a údržbu naleznete v uživatelské příručce.
V případě zemí, které podléhají evropským předpisům (značka ): Toto
zařízení smějí používat děti od 8 let věku a osoby bez dostatečné praxe a
zkušeností nebo jejichž tělesné, smyslové nebo duševní schopnosti jsou
omezené, pokud ovšem byly proškoleny a informovány o bezpečném
používání a jsou si vědomy možných rizik. Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
Uživatelské čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. Zařízení a
odnímatelnou napájecí jednotku (nabíjecí základnu) udržujte mimo dosah
dětí do 8 let.
V případě zemí, které nepodléhají evropským předpisům: Toto zařízení
není určeno k použití osobami (včetně dětí), jejichž tělesné, smyslové či
duševní schopnosti jsou sníženy, ani osobami, které nemají dostatečné
zkušenosti nebo znalosti, pokud však nelze zajistit dohled nebo pokyny
týkající se pokynů k používání přístroje ze strany osoby odpovědné za jejich
bezpečnost. Dohlédněte na to, aby děti s přístrojem nemanipulovaly.
ČTĚTE PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
• Před použitím přístroje posbírejte všechny předměty z podlahy (viz návod k obsluze)
• Abyste zabránili jakékoli nehodě, nedovolte robotovi procházet přes elektrické šňůry jiných spotřebičů.
• Ujistěte se, že pracovní napětí (ve voltech) uvedené na typovém štítku nabíjecí základny vysavače odpovídá
napětí Vaší elektrické sítě. Jakákoliv chyba připojení může způsobit nevratné poškození přístroje a ztrátu záruky.
• Po použití je třeba vysavač dát opět nabíjet, aby byl stále k dispozici s baterií nabitou na své optimum tak, aby
bylo možné plně využívat jeho výkonu vysávání prachu a autonomie.
• V případě dlouhodobé nepřítomnosti (dovolená, apod.), doporučujeme odpojit nabíjecí základnu od elektrické
sítě. V tomto případě může dojít ke snížení autonomie v důsledku samovybíjení.
• Nevysávejte velké nečistoty, které by mohly zablokovat sání vzduchu a způsobit škodu.
V závislosti na modelu:
• Nenechte robota přejít přes koberec s dlouhými vlasy nebo třásněmi.
• Polohu „Min“ použijte pro vysávání silných nebo jemných koberců a podlahových koberců a choulostivých
povrchů.
• Polohu „TURBO/BOOST“ použijte pro nejlepší výkon (v závislosti na modelu) nasávání prachu u všech druhů
podlah v případě silného znečištění.
• Neuvádějte vysavač do provozu bez ochranného ltru motoru.
• Nemyjte prvky prachového sáčku nebo ochranného ltru motoru v myčce na nádobí
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO LASER* (*podle modelů)
CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER: Navigační snímač obsahuje laser třídy 1 v souladu s normou EN 60825-1 při všech provozních postupech.
• Nikdy nemiřte laserem na jiné osoby.
• Vyhněte se pohledu do přímého nebo odraženého paprsku.
• Robotický vysavač při činnostech týkajících se údržby vždy vypněte.
• Jakákoliv úprava (změny) nebo pokus o opravu robotického vysavače nebo navigačního snímače je přísně
zakázána a představuje riziko vystavení se nebezpečnému záření.
LASEROVÝ VÝROBEK TŘÍDY 1
44
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE BATERIE* (*podle modelů)
Tento přístroj obsahuje baterie (lithium-iontové), které jsou z bezpečnostních důvodů přístupné pouze
profesionálnímu opraváři. Pokud baterie již není schopna udržet náboj, je třeba bateriový blok (lithium-iontový)
vyjmout. Pro výměnu akumulátorů se obraťte na nejbližší autorizované servisní středisko.
S bateriemi je třeba zacházet opatrně. Nevkládejte baterie do úst. Je třeba dbát na to, aby se nevytvořil zkrat v
bateriích tím, že by se na jejich konce vložily kovové předměty. Dojde-li ke zkratu, teplota baterií může nebezpečně
stoupat a může způsobit vážné popáleniny nebo dokonce požár. Pokud baterie vytékají, nemněte si oči nebo
sliznice. Umyjte si ruce a vypláchněte oči čistou vodou. Pokud nepříjemné pocity přetrvávají, poraďte se s lékařem.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ
A VIRTUÁLNÍ STĚNY* (*podle modelů)
V případě dálkového ovládání používejte dvě nedobíjecí baterie 1,5 V typu AAA.
V případě virtuální stěny používejte čtyři nedobíjecí baterie 1,5 V typu AA
Pro vyjmutí baterií nepoužívejte kovové nástroje.
Nedobíjecí baterie nesmí být dobíjeny
Nesmí být zároveň používány nové a použité baterie
Baterie musí být vloženy dle správné polarity
Vybité baterie musí být z přístroje vyjmuty a bezpečně zlikvidovány
V případě, že dálkové ovládání musí být po dlouhou dobu uloženo a není používáno, vyjměte baterie.
Napájecí svorky nesmějí být zkratovány.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
V souladu s platnými právními předpisy musí být jakýkoliv přístroj mimo provoz předán do autorizovaného
servisního střediska, který zajistí jeho likvidaci.
Podílejme se na ochraně životního prostředí!
Váš přístroj obsahuje četné zpětně použitelné nebo recyklovatelné materiály.
Na konci životnosti jej proto odevzdejte na sběrném místě k recyklaci.
VYSKYTL SE S PŘÍSTROJEM PROBLÉM?
Nabíjecí základna se ohřívá:
4 Jedná se o zcela normální jev. Vysavač může zůstat připojený k nabíjecí základně trvale bez rizika.
Nabíjecí základna je připojena, ale přístroj se nenabíjí:
- Nabíjecí základna je špatně připojena k přístroji, nebo se u ní vyskytla porucha.
4 Zkontrolujte, že nabíjecí základna je správně připojena, nebo se obraťte na autorizované servisní středisko
za účelem výměny nabíjecí základny.
Přístroj se zastavuje během provozu:
- Přístroj se může přehřívat.
4 Vypněte přístroj a nechte jej vychladnout po dobu alespoň 1 hodiny.
4 V případě opakovaného přehřátí se obraťte na autorizované servisní středisko.
Přístroj se vypnul poté, co zablikala kontrolka nabíjení:
- Přístroj je vybitý.
45
4 Dobijte vysavač.
Elektrokartáč nefunguje správně, nebo vydává zvláštní zvuk:
- Rotující kartáč nebo hadice se ucpaly.
4 Vypněte vysavač a vyčistěte je.
- Kartáč je opotřebovaný.
4 Obraťte se na autorizované servisní středisko za účelem zjednání výměny kartáče.
- Pás je opotřebovaný.
4 Obraťte se na autorizované servisní středisko za účelem zjednání výměny pásu.
Elektrokartáč se při vysávání zastavuje:
- Spustil se bezpečnostní prvek.
4 Vypněte vysavač. Zkontrolujte, že nic nebrání otáčení kartáče. Pokud mu něco brání, odstraňte blokující
předmět, vyčistěte elektrokartáč a zapněte vysavač.
Vysavač nemá správný tah, je hlučný a píská:
- Sací hubice je částečně ucpaná.
4 Odstraňte ucpání
- Prachová nádoba je plná.
Vyprázdněte a vyčistěte ji.
- Prachový sáček je špatně umístěný.
4 Umístěte jej znovu do správné polohy.
- Sací hlava je znečištěná.
4 Odmontujte elektrokartáč a vyčistěte ji.
- Pěnový ochranný ltr motoru je přeplněný.
4 Vyčistěte jej.
Podle modelů:*
Displej Popis chyby Možná příčina/řešení
ERR1 Levé kolo se vzpříčilo / je zablokované.
Odstraňte předmět, který zapříčinil zablokováníERR2 Pravé kolo se vzpříčilo / je zablokované.
ERR3 Elektrokartáč se vzpříčil / je zablokovaný.
ERR4 Motor elektrokartáče je přetížený.
Vypněte přístroj a před opětovným spuštěním a
použitím přístroje vyčkejte alespoň 30 minut.
ERR8
Nefunkční snímací kolečko pod robo
-
tem.
Odstraňte jakékoli prvky, které způsobily zaseknutí,
nebo odblokujte robota, pokud se zasekl.
ERR9
Přední a zadní snímače se již nedotýkají
země.
Nadzvedněte přístroj a umístěte jej na jiné místo na
zem.
ERR10
Nádoba na prach a její ltr nejsou
správně umístěny na svém místě.
Nádoba na prach a její ltr nejsou v
robotu.
Otevřete umístění a upravte polohu nádoby na prach
a jejího ltru.
Vložte nádobu na prach s jejím ltrem do robotu.
ERR11
Nárazník se vzpříčil nebo u něj nastala
závada.
Odblokujte robota, pokud se vzpříčil o překážku.
Pokud je to nezbytné, mírně zatlačte na nárazník za
účelem jeho odblokování.
ERR12 Vnitřní hodiny nefungují.
Vypněte a opět zapněte robota.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznické
služby.
ERR13
Došlo k nečekané události při provozu
hnacích kol
Odblokujte robota, pokud se vzpříčil. Pokud je to
nezbytné, odstraňte předměty blokující kola.
CS
46
Podle modelů:*
Displej Popis chyby Možná příčina/řešení
1032 Robot nemůže najít nabíjecí základnu
Nabíjecí základna není zapojena do sítě. Nezapomeňte
základnu zapojit.
Nabíjecí základna je těžko přístupná z důvodu zaplnění
místnosti.
Zpřístupnit základnu tím, že vyklidíte robotovi cestu.
2001
Robot se vypne z důvodu
nedostatečného nabití baterie
Baterie je slabá a robot se nemůže vrátit na dobíjecí
základnu. Přesuňte robota ručně na nabíjecí základnu,
aby se nabil.
2010 Robot se již nenachází na zemi
Robot byl zdvižen.
Umístěte robota zpět na zem.
2020 Jedno z kol robota se vzpříčilo
Jedno z kol se vzpříčilo a nefunguje správně.
Vypněte robota a odstraňte předmět, který zapříčinil
zablokování.
2021 Sací motor je zablokován
Robot se nemůže správně spustit. Zavolejte na
zákaznickou službu a sdělte jim kód chyby 2021.
2022
Elektrokartáč se vzpříčil / je
zablokovaný
Elektrokartáč nefunguje správně.
Vypněte robota a odstraňte předmět, který zapříčinil
zablokování.
Rovněž nezapomeňte elektrokartáč vyčistit pomocí
dodávaného nástroje pro odstraňování vlasů a/nebo
chlupů.
2024 Robot nemůže najít svou cestu
Robot se vzpříčil.
Přesuňte robota, umístěte jej do nezaplněné oblasti a
opět spusťte sání. Přesuňte robota.
2025
Robot má problém se svými snímači
pádu
Snímače pádu jsou zašpiněné. Vyčistěte snímače pádu
dodávaným měkkým hadříkem.
Robot je zablokován na horní straně schodiště.
Přesuňte robota.
2030
V robotovi není umístěna nádoba na
prach
Bez nádoby na prach robot nelze spustit.
Umístěte správně nádobu na prach s jejím ltrem.
Nebo vložte nádobu na prach s jejím ltrem do
robotu.
2040
Navigační snímače robotu mají
závadu
Robot se nemůže správně spustit. Zavolejte na
zákaznickou službu a sdělte jim kód chyby 2040.
2041 Gyroskop robotu má závadu
Robot se nemůže správně spustit. Zavolejte
zákaznické služby a sdělte jim kód chyby 2041.
2050 Robot měl nějaký problém
Vypněte a zapněte robota a vložte jej zpět do
dokovací stanice. Po restartu bude robot připraven k
jakémukoli příkazu.
Robot se nezapíná
Robot nemá dostatečně nabitou baterii k tomu, aby
se zapnul.
Umístěte robot na nabíjecí základnu Spínač ON/OFF
na spodní straně robotu je nastaven na OFF.
Přepněte spínač do polohy ON.
/