Ferm HDM1003 Uživatelský manuál

Značka
Ferm
Kategorie
vrtací kladiva
Modelka
HDM1003
Typ
Uživatelský manuál
ONDERHOUD
Zorg dat de machine niet onder spanning staat
wanneer onderhoudswerkzaamheden aan het
mechaniek worden uitgevoerd.
De machines van Ferm zijn ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Door de machine regelmatig
te reinigen en op de juiste wijze te behandelen, draagt u
bij aan een hoge levensduur van uw machine.
KOOLSTOFBORSTELS VERVANGEN
Vervang beide koolstofborstels tegelijkertijd.
Controleer de borstels regelmatige op slijtage en
defecten.
Vervang afgesleten koolstofborstels altijd.
Houd de koolstofborstels altijd schoon en zorg dat
de borstel niet wordt gehinderd.
Maak de dop los met een schroevendraaier om de
koolstofborstel te controleren of te vervangen.
Verwijder en vervang de koolstofborstel indien
nodig.
Zet de dop vast.
MANKEMENTEN
De machine moet regelmatig worden gecontroleerd op
de volgende mankementen en reparaties moeten
worden uitgevoerd indien nodig.
Kabelschade
Kapotte schakelaar
Kortsluiting
Schade aan bewegende delen
Reinigen
Reinig de machinebehuizing regelmatig met een zachte
doek, bij voorkeur iedere keer na gebruik. Zorg dat de
ventilatiesleuven vrij van stof en vuil zijn.
Gebruik bij hardnekkig vuil een zachte doek bevochtigd
met zeepwater. Gebruik geen oplosmiddelen als
benzine, alcohol, ammonia, etc. Dergelijke stoffen
beschadigen de kunststof onderdelen.
Smeren
De machine heeft geen extra smering nodig.
Storingen
Indien zich een storing voordoet als gevolg van
bijvoorbeeld slijtage van een onderdeel, neem dan
contact op met uw plaatselijke Ferm-dealer.
Achterin deze gebruiksaanwijzing vindt u een
onderdelentekening met de na te bestellen onderdelen.
MILIEU
Om transportbeschadiging te voorkomen, wordt de
machine in een stevige verpakking geleverd. De
verpakking is zo veel mogelijk gemaakt van recyclebaar
materiaal. Maak daarom gebruik van de mogelijkheid om
de verpakking te recyclen.
Breng oude machines wanneer u ze vervangt naar uw
plaatselijke Ferm-dealer. Daar zal de machine op
milieuvriendelijke wijze worden verwerkt.
GARANTIE
Lees voor de garantievoorwaarden de apart bijgevoegde
garantiekaart.
Wij verklaren dat dit product
voldoet aan de volgende
normen of normatieve documenten
EN50144-1, EN50144-2-6
EN50155-2-6,
EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
overeenkomstig de bepalingen in de richtlijnen
98/37/EEG
73/23/EEG
89/336/EEG
vanaf 01-07-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Quality department
CE
ı
CONFORMITEITSVERKLARING
(
NL
)
Ferm 11
ÚDRŽBA PŘÍSTROJE
Ujistěte se, že přístroj není zapojen do zásuvky,
jestliže se provádí údržba jeho motoru.
Přístroje firmy Ferm byly navrženy tak, aby bezchybně
fungovaly dlouhou dobu s minimem údržby. Dlouhá
životnost přístroje závisí na správném zacházení s ním a
jeho pravidelném čištění.
VÝMĚNA UHLĺKOVÉHO KARTÁČE
Oba uhlíkové kartáče měňte zároveň.
Pravidelně kontrolujte opotřebování.
Opotřebované uhlíkové kartáče vždy vyměňte.
Uhlíkové kartáče vždy udržujte čisté a
nezablokované.
Při kontrole nebo výměně uhlíkového kartáče
uvolněte kryt pomocí šroubováku.
Uhlíkový kartáč vyjměte a v případě potřeby jej
vyměňte.
Kryt uhlíkového kartáče zatáhněte.
VADY
Stroj je nutné pravidelně kontrolovat, jestli se nevyskytla
některá z níže uvedených běžných vad a v případě
potřeby jí odstraňte.
Poškozený kabel
Nefungující vypínač
Zkraty
Poškození pohyblivých částí
Čištění
Abyste zabránili nadměrnému přehřátí přístroje, větrací
otvory přístroje udržujte v čistotě.
Pravidelně čistěte obal přístroje měkkým hadříkem,
nejlépe po každém použití. Ujistěte se, že ventilační
otvory jsou čisté, bez stopy prachu nebo špíny.
Na odstranění odolných nečistot použijte měkký hadřík
navlhčený mýdlovou vodou. Nepoužívejte rozpouštědla
jako jsou benzín, alkohol, čpavek apod., neboť tyto
sloučeniny poškozují plastové části přístroje.
Mazání
Přístroj nepotřebuje dodatečné mazání.
Selhání některé součásti
V případě, že některá součást nebo příslušenství selže,
např. z důvodu jejího opotřebování, prosíme,
kontaktujte nejbližšího prodejce firmy Ferm.
Na zadní straně těchto pokynů najdete obrázek se všemi
dodávanými náhradními díly.
BALENÍ VÝROBKU
Aby se zabránilo poškození přístroje během jeho
transportu, je dodáván v balení z pevného materiálu.
Balení je vyrobeno z pokud možno recyklovatelného
materiálu. Prosíme, zamyslete se i nad rozumnou
možností likvidace tohoto odpadu.
V případě, že se hodláte zbavit starých přístrojů tohoto
typu, vezměte je k vašemu nejbližšímu prodejci, který se
postará o jejich ekologicky nezávadnou likvidaci.
ZÁRUŚNÍ PODMÍNKY
Záruční podmínky najdete na přiloženém záručním listu.
Tímto zde na vlastní odpovûdnost prohla‰ujeme,
že přístroj splňujenásledující
normy nebo standardizační dokumenty
EN50144-1, EN50144-2-6
EN50155-2-6,
EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3
v souladu se směrnicemi .
98/37/EEC
73/23/EEC
89/336/EEC
Dne 01-07-2004
ZWOLLE NL
W. Kamphof
Quality department
CE
ı
PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ NOREM
(
CZ
)
38 Ferm
PERCEUSE A PERCUSSION
ROTATIVE ELECTRIQUE
LES NUMEROS INDIQUES DANS LE TEXTE CI-
DESSOUS CORRESPONDENT A CEUX DE LA
PAGE 2
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT
Fig.A
1. Levier de sélection de rotation
2. Interrupteur On/Off
3. Poignée principale
4. Levier de sélection d’arrêt de percussion
5. Protection des balais de carbone
6. Câble électrique
7. Poignée auxiliaire
8. Butée de profondeur
9. Bouchon anti-poussière
10. Perceuse
11. Manchon de verrouillage
UTILISATION CONSEILLEE
La Ferm FBH-850 a été conçue pour percer des trous
dans des matériaux tels que la pierre, le béton et autres
surfaces similaires. En utilisant les mèches adéquates, il
est également possible de percer des trous dans le bois
et dans le métal. Cet appareil peut servir de marteau de
démolition avec des burins appropriés. Toute autre
utilisation est totalement exclue.
Vérifiez que la perceuse et ses accessoires n’ont pas été
endommagés durant le transport.
CONSIGNES DE SECURITE
Les symboles suivants utilisés dans ce manuel
d’instructions indiquent :
Risque de blessure, de mort ou d’endommagement
de l’appareil en cas de non-respect des instructions
de ce manuel.
Risque de décharge électrique.
Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser l’appareil.
Assurez-vous que vous connaissez son fonctionnement
et son mode d’emploi. Suivez les instructions d’entretien
pour assurer son bon fonctionnement. Conservez le
manuel et les documents complémentaires à proximité
de l’appareil.
CONSIGNES DE SECURITE
SPECIALES
AVANT L’UTILISATION DE L’APPAREIL
Assurez-vous que la surface à percer ne cache pas de
câbles électriques, de tuyaux de gaz ou autres
obstacles en utilisant, par exemple, un détecteur de
métaux.
Vérifiez les points suivants :
Que la tension du moteur corresponde à celle de la
source d’alimentation principale.
Que la rallonge, l’isolation du cordon et la prise soient
en bon état, solides, bien fixés et pas abîmés.
Que la connexion se fasse correctement au niveau de
la prise de courant.
Que la perceuse fonctionne normalement, qu’elle ne
chauffe pas et qu’elle ne produise pas d’étincelles en
excès.
Si vous observez que l’une de ces conditions n’est pas
respectée, arrêtez d’utiliser l’appareil et procédez à
une réparation immédiate.
CONSIGNES ÉLECTRIQUES DE SÉCURITÉ
Attention ! Lorsque vous utilisez des appareils
électriques, suivez toujours les normes de sécurité
afin de réduire les risques d’incendie, de décharge
électrique et de blessure. Lisez le manuel
d’instructions avant de faire fonctionner ce produit
et conservez-le.
Vérifiez toujours que la tension correspond à celle
indiquée sur la plaque signalétique.
L’appareil possède une double isolation suivant la
norme EN50144, et donc, aucun câble de terre
n’est nécessaire.
Remplacement de câbles ou de prises
Jetez immédiatement après avoir été remplacés par des
éléments neufs les vieux câbles ou prises. Il est
dangereux d’introduire la prise d’un câble mal fixé dans la
prise murale.
Utilisation de rallonges
Utilisez uniquement une rallonge agréée appropriée à la
prise électrique de l’appareil.
Tension | 230 V~
Fréquence | 50 Hz
Puissance consommée | 850 W
Vitesse à vide/min | 750/min
Vitesse à percussion | 2920/min
Diamètre de forets béton | Ø 28 mm
metaux | Ø 13 mm/16 mm
bois | Ø 40 mm
Poids | 5.4 kg
Lpa (pression sonore) | 88 dB(A)
Lwa (puissance sonore) | 101 dB(A)
Valeur vibratoire | 9 m/s
2
12 Ferm
PROVOZ
Příklepové vrtání vyžaduje slabý tlak obsluhy.
Nadměrný tlak může způsobit zbytečné přetížení motoru.
RUČNĺ BOČNĺ ÚCHYTKA
Ruční boční úchytku můžete otočit na obě strany stroje
tak, aby byl zajištěn bezpečný a pohodlný provoz pro
praváky i leváky.
Úchytku uvolněte otočením proti směru hodinových
ručiček.
Otočte úchytku do požadované polohy.
Úchytku pevně zatáhněte.
VÝMĚNA A ODSTRANĚNĺ VRTÁKU
Obr.B
Před výměnou vrtáku zkontrolujte, že zástrčka
není v elektrické zásuvce.
Vrtáky pravidelně kontrolujte
Tupé vrtáky musíte naostřit nebo vyměnit
Před vložením vrtáku do stroje jemně namažte hřídel
vrtáku.
Umístěte hřídel vrtáku do otvoru sklíčidla vrtáku a
otáčejte jej, dokud nezaklapne.
Chcete-li vrták uvolnit a vyjmout, stáhněte objímku
sklíčidla směrem dozadu.
NASTAVENĺ HLOUBKOMĚRU
Uvolněte ruční boční úchytku.
Rovnou část hloubkoměru prostrčte přes díru v
úchytce.
Zarážku nastavte na požadovanou hloubku vrtáku.
Úchytku pevně zatáhněte.
INSTALACE LAPAČE PRACHU
Obr.C
Lapaã prachu zabraÀuje tomu, aby se pŞi vrtání do
stropu dostalo do stroje vût‰í mnoÏství prachu.
Vyjměte vrták.
Nasuňte lapač prachu přes hřídel vrtáku.
Umístěte vrták s lapačem do sklíčidla.
Poškozený lapač prachu vždy okamžitě vyměňte.
PŘEPĺNAČ REŽIMŮ
Obr.D
Správné polohy přepínací páčky pro každý režim vrtání
jsou zobrazeny v diagramu na straně 2.
D1 = Příklepové vrtání.
D2 = Vrtání.
D3 = Sekání.
ZAPNUTĺ A VYPNUTĺ
Začít vrtání: stiskněte vypínač.
Ukončit vrtání: uvolněte vypínač.
VRTÁNĺ S ADAPTéREM SKLĺČIDLA
Obr.E
Při vrtání do oceli, dřeva a plastu doporučujeme použití
sklíčidla s ozubeným věncem a cylindrického hřídele.
ŘEŠENĺ PROBLÉMŮ
1. Motor se po zapnutí napájení netoãí
Poškozená dodávka energie
Zkontrolujte dodávku energie
Špatný kontakt vypínače
Opravte nebo vyměňte vypínač
Příliš nízké napětí v síti
Příliš dlouhý prodlužovací kabel
Poškozený motor
Dejte spravit váš stroj odborníkovi.
Opotřebované kartáče
Vyměňte uhlíkové kartáče
2. Motor vydává nadměrný hluk a točí se pomaly
nebo vůbec
Motor přetížený kvůli nadměrnému tlaku nebo
hloubky vrtu
Snižte tlak nebo hloubku vrtu, snižte sílu
Poškozený motor
Dejte spravit váš stroj odborníkovi.
Příliš nízké napětí v síti
Upravte napětí v síti
Opotřebované kartáče
Vyměňte uhlíkové kartáče
3. Přehřátí povrchu převodovky
Přetížený nebo tupý vrták
Snižte zátěž nebo naostřete vrták
Snížené napětí
Upravte napětí v síti
4. Zpozorováno jiskření
Zkrat nebo poškozená armatura
Opravte armaturu
Povrch armatury špinavý nebo nerovnoměrný
Odstraňte nečistoty a cizí předměty z povrchu
armatury
Ferm 37
FONCTIONNEMENT
La perceuse à percussion demande une faible
pression de l’utilisateur. Une pression excessive
peut entraîner une surcharge inutile du moteur.
POIGNEE LATERALE MANUELLE
Cette poignée peut se déplacer des deux côtés de
l’appareil permettant ainsi son utilisation sûre et
confortable pour les utilisateurs droitiers comme pour
les gauchers.
Desserrez la poignée en la tournant en sens inverse
des aiguilles d’une montre.
Positionnez la poignée dans la position souhaitée.
Resserrez fermement la poignée.
CHANGEMENT ET RETRAIT DES MECHES
DE LA PERCEUSE
Fig.B
Avant de changer les mèches de la perceuse,
assurez-vous que la prise principale n’est plus
branchée à la prise de courant.
Inspectez régulièrement les mèches de la
perceuse. Les mèches épointées doivent être
retaillées ou remplacées.
Lubrifiez légèrement la tige de la mèche avant de
l’introduire dans l’appareil.
Placez la tige de la mèche dans l’orifice du mandrin de
perçage puis vissez-la jusqu’à ce qu’elle se bloque.
Pour débloquer et retirer la mèche, tirez le manchon
du mandrin de perçage.
REGLAGE DE LA BUTEE DE PROFONDEUR
Desserrez la poignée latérale manuelle.
Introduisez la partie droite de la butée de
profondeur dans le trou de la poignée.
Réglez la butée sur la profondeur de mèche voulue.
Resserrez fermement la poignée.
INSTALLATION DU COLLECTEUR DE
POUSSIERE
Fig.C
Le collecteur de poussière évite que trop de poussière
n’entre dans l’appareil lorsque des trous sont percés
dans le plafond.
Retirez la mèche de la perceuse.
Faites glisser le collecteur de poussière par-dessus la
tige de la mèche.
Placez la mèche avec le collecteur de poussière dans
le mandrin de perçage.
Remplacez immédiatement un collecteur de
poussière endommagé.
INTERRUPTEUR DE SELECTION DE MODES
Fig.D
Les positions correctes de cet interrupteur
correspondant à chaque mode de perçage sont
indiquées dans le diagramme de la page 2.
D1 = Perçage à percussion
D2 = Perçage
D3 = Burinage
MISE EN MARCHE ET ARRÊT
Pour commencer à percer, appuyez sur l’interrupteur
ON/OFF.
Pour arrêter le perçage, relâchez l’interrupteur
ON/OFF.
PERÇAGE AVEC MANCHON DU MANDRIN
DE PERÇAGE
Fig.E
Pour percer de l’acier, du bois ou du plastique, il est
conseillé d’utiliser le manchon du mandrin et la tige
cylindrique.
DEPANNAGE
1. Le moteur ne fonctionne pas quand vous
actionnez la source d’alimentation
Source d’alimentation endommagée.
Vérifiez la source d’alimentation.
Contact de l’interrupteur insuffisant.
Réparez ou remplacez l’interrupteur ON/OFF.
Tension principale insuffisante.
Rallonge trop longue.
Moteur endommagé.
Faites réparer votre appareil par un expert.
Balais usés.
Remplacez les balais de carbone.
2. Le moteur produit un bruit anormal et
fonctionne au ralenti ou pas du tout
Surcharge du moteur due à une pression excessive
ou à la profondeur de perçage.
Réduisez la pression ou la profondeur de perçage,
diminuez la force.
Moteur endommagé.
Faites réparer votre appareil par un spécialiste.
Tension de la source d’alimentation principale .
insuffisante.
Réglez la tension de la source d’alimentation
principale.
Balais usés.
Remplacez les balais de carbone.
3. Surchauffe de la surface de la boîte
d’engrenages
Surcharge ou mèche épointée.
Réduisez la charge ou repointez la mèche.
Diminuez la tension.
Réglez la tension de la source d’alimentation
principale.
4. Production d’étincelles
Court-circuit ou rotor cassé.
Réparez le rotor.
Surface du rotor salie ou irrégulière.
Nettoyez-la et retirez les objets encombrant la
surface du rotor.
Ferm 13
ELEKTRICKÁ ROTAČNĺ
PŘĺKLEPOVÁ VRTAČKA
ČĺSLA V NÁSLEDUJĺCĺM TEXTU ODPOVĺDAJĺ
OBRÁZKŮM NA STRANĚ 2
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
INFORMACE O VÝROBKU
Obr.A
1. Otočná volicí páčka
2. Vypínač
3. Hlavní rukojeť
4. Volicí páčka na zastavení příklepu
5. Uzávěr uhlíkového kartáče
6. Elektrický kabel
7. Pomocná rukojeť
8. Hloubkoměr
9. Prachový kryt
10. Vrták
11. Blokovací objímka
POUŽITĺ
Ferm FBH-850 je určen na vrtání děr do materiálů jako je
kámen, beton a podobné materiály. S vhodnými vrtáky
můžete stroj použít i na vrtání děr do dřeva nebo kovu.
Stroj může být v kombinaci s vhodnými dláty použit
jako demoliční kladivo. Všechna ostatní použití jsou
výslovně vyloučena.
Zkontrolujte, nebyl-li stroj nebo příslušenství během
transportu poškozen.
BEZPEČNOSTNĺ OPATŘENĺ
V tomto návodu k použití se používají následující
symboly:
Označuje riziko zranění nebo usmrcení osob nebo
poškození nástroje v případě nedodržení
instrukcí uvedených v tomto návodu.
Označuje riziko elektrického šoku.
Před použitím stroje si pozorně přečtěte tento návod.
Buďte si jisti, že víte, jak stroj funguje a jak jej ovládat.
Údržbu stroje provádějte v souladu s instrukcemi,
abyste zajistili jeho správnou činnost. Uschovejte tento
manuál a přiloženou dokumentaci ke stroji.
ZVLÁŠTNĺ BEZPEČNOSTNĺ
OPATŘENĺ
PŘED POUŽITĺM NÁSTROJE
Prozkoumejte, nejsou-li pod povrchem skryté
elektrické kabely, plynové potrubí nebo jiné
překážky. Použijte např. detektor kovů.
Zkontrolujte následující body:
Odpovídá napětí motoru elektrickému napětí sítě?
Jsou prodlužovací kabely, izolace kabelů a zástrčka v
dobrém stavu: pevné, neuvolněné a nepoškozené?
Je v zásuvce dobrý kontakt?
Pracuje vrtačka neobvykle, přehřívá se nebo vytváří
nadměrné jiskření?
Zpozorujete-li některý z uvedených problémů,
vyhněte se dalšímu používání a proveďte okamžitou
opravu.
ELEKTRICKÁ BEZPEČNOST
Upozornění! Při použití elektrických nástrojů
musíte vždy dodržet základní bezpečnostní
opatření, abyste minimalizovali riziko požáru,
elektrického šoku a zranění osob. Před prvním
použitím tohoto výrobku přečtěte všechny instrukce
a pak je uschovejte.
Vždy zkontrolujte, že napětí souhlasí s napětím
na výkonovém štítku.
Stroj je dvojnásobně izolovaný v souladu s
EN50144; proto není potřebný uzemňovací kabel.
Výměna kabelů nebo zástrček
Staré kabely a zástrčky po výměně za nové okamžitě
vyhoďte. Je nebezpečné vložit do elektrické zásuvky
zástrčku s uvolněným kabelem.
Použití prodlužovacích kabelů
Pro napájení stroje používejte pouze schválené
prodlužovací kabely. Minimální velikost vodiče je 1,5
mm
2
. Používáte-li naviják na kabel, vždy kompletně
vytáhněte celou cívku.
Napětí | 230 V
~
Kmitočet | 50 Hz
Příkon | 850 W
Otáčky při chodu |
naprázdno/min. | 750/min
Počet úderů | 2920/min
Proměr vrtáky béton | Ø 28 mm
kov | Ø 13 mm/16 mm
dřevo | Ø40 mm
Váha | 5.4 kg
Lpa (hladina hluku) | 88 dB(A)
Lwa (hlukový výkon) | 101 dB(A)
Vibrační hodnota |9 m/s
2
36 Ferm
/