Festool TS 75 EQ Operativní instrukce

Značka
Festool
Modelka
TS 75 EQ
Typ
Operativní instrukce
de Originalbetriebsanleitung - Tauchsäge 7
en Original Instructions - Plunge-cut saw 15
fr Notice d’utilisation d’origine- Scie plongeante 23
es Manual de instrucciones original - Sierra de incisión 31
it Istruzioni per l'uso originali - Sega ad affondamento 40
nl Originele gebruiksaanwijzing - Inval-cirkelzaagmachine 48
sv Originele gebruiksaanwijzing - Inval-cirkelzaagmachine 56
fi Alkuperäiset käyttöohjeet - Upotussaha 63
da Original brugsanvisning - Dyksav 71
nb Originalbruksanvisning - Dykksag 79
pt Manual de instruções original - Serra de incisão 86
ru Оригинальное руководство по эксплуатации - Погружная пила 94
cs Originál návodu k obsluze - Ponorná pila 103
pl Oryginalna instrukcja eksploatacji - Zagłębiarka 110
TS 75 EBQ
TS 75 EQ
Festool GmbH
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
+49 (0)7024/804-0
+49 (0)7024/804-20608
www.festool.com
719101_B / 2019-03-06
Obsah
1 Symboly................................................... 103
2 Bezpečnostní pokyny...............................103
3 Použití v souladu s určením....................106
4 Technické údaje.......................................106
5 Uvedení do provozu................................. 106
6 Nastavení.................................................106
7 Práce s nářadím......................................108
8 Příslušenství............................................108
9 Údržba a péče..........................................109
10 Životní prostředí...................................... 109
1 Symboly
Varování před všeobecným nebezpečím
Varování před úrazem elektrickým pro
udem
Přečtěte si návod k použití, bezpeč
nostní pokyny!
Používejte respirátor!
Noste ochranné rukavice!
Noste chrániče sluchu!
Noste ochranné brýle!
Nevyhazujte do domovního odpadu.
Odpojení síťového kabelu
Připojení síťového kabelu
Rozměry pilového kotouče
a ... průměr
STOP
Elektrodynamická doběhová brzda
Elektronika s regulovatelnými kon
stantními otáčkami a sledováním te
ploty
Třída ochrany II
Rada, upozornění
Instruktážní návod
Uvedené obrázky se nacházejí na začátku návo
du k použití.
2 Bezpečnostní pokyny
2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny pro
elektrické nářadí
VÝSTRAHA! Přečtěte si všechny bezpeč
nostní pokyny a instrukce. Nedodržování
bezpečnostních pokynů a instrukcí může způso
bit úraz elektrickým proudem, požár a/nebo
těžká poranění.
Všechny bezpečnostní pokyny a instrukce
uschovejte, abyste je mohli použít i v budouc
nosti.
Pojem „elektrické nářadí“ používaný v bezpeč
nostních pokynech se vztahuje na síťové elek
trické nářadí (se síťovým kabelem) nebo na
akumulátorové nářadí (bez síťového kabelu).
2.2 Bezpečnostní pokyny specifické pro
dané nářadí
Když provádíte práce, při nichž může ná
stroj narazit na skrytá elektrická vedení,
držte elektrické nářadí za izolované ruko
jeti. Kontaktem s vedením pod napětím se
mohou pod napětí dostat i kovové části ná
řadí, což by mohlo způsobit úraz elektric
kým proudem..
Obrobek upevněte a zajistěte pomocí svě
rek nebo jiným způsobem ke stabilnímu
podkladu. Když budete obrobek držet po
uze rukou nebo proti tělu, bude nestabilní,
což může vést ke ztrátě kontroly.
Než elektrické nářadí odložíte, počkejte,
dokud se nezastaví. Nástroj se může zahá
knout a způsobit ztrátu kontroly nad elek
trickým nářadím.
Nepoužívejte deformované nebo prasklé
soupravy na řezání a pilové plátky, jakož
i pilové plátky s tupými nebo vadnými ře
znými hranami.
Elektrické nářadí nasazujte na obrobek
vždy s běžícím pilovým plátkem.
Používejte vhodné osobní ochranné po
můcky: ochranu sluchu, ochranné brýle,
prachovou masku při prašné práci, ochran
né rukavice při práci s hrubými materiály
a při výměně nástroje.
Při práci může vznikat škodlivý/jedovatý
prach (např. dřevěný prach nebo prach mi
nerální vaty). Kontakt s tímto prachem ne
bo jeho vdechování může pro obsluhu nebo
osoby nacházející se v blízkosti představo
Český
103
vat ohrožení. Dodržujte bezpečnostní před
pisy platné ve vaší zemi.
K ochraně svého zdraví používejte
respirátor P2.
Při prašných pracích připojte nářadí vždy
k odsávání.
Řezání
NEBEZPEČÍ! Nedávejte ruce do blíz
kosti pily a pilového kotouče. Druhou ru
kou držte přídavnou rukojeť nebo kryt mo
toru. Když držíte okružní pilu oběma ruka
ma, nemůžete si je o pilový kotouč poranit.
Nesahejte pod obrobek. Ochranný kryt vás
pod obrobkem nemůže před pilovým kotou
čem chránit.
Přizpůsobte hloubku řezu tloušťce obrob
ku. Pod obrobkem by mělo být vidět méně
než plnou výšku zubů.
Řezaný obrobek nepřidržujte nikdy rukou
nebo na noze. Obrobek zajistěte do stabil
ního upnutí. Je důležité obrobek dobře
upevnit, aby se minimalizovalo nebezpečí
tělesného kontaktu, uváznutí pilového ko
touče nebo ztráty kontroly.
Když provádíte práce, při nichž může ná
stroj narazit na skrytá elektrická vedení
nebo vlastní přívodní kabel, držte elektric
ké nářadí za izolované rukojeti. Při kon
taktu s elektrickým vedením pod napětím
se ocitnou pod napětím i kovové části elek
trického nářadí, což způsobí úraz elektric
kým proudem.
Při podélných řezech používejte vždy do
raz nebo rovnou vodicí hranu. Zlepšuje to
přesnost řezu a snižuje možnost uváznutí
pilového kotouče.
Vždy používejte pilové kotouče o správné
velikosti a s vhodným upínacím otvorem
(např. kosočtvercovým nebo kruhovým).
Pilové kotouče, které se nehodí do upínání
pily, nemají vystředěný běh a vedou ke ztrá
tě kontroly nad pilou.
Nikdy nepoužívejte poškozenou nebo ne
správnou upínací přírubu pilového kotouče
či poškozené nebo nesprávné šrouby pilo
vého kotouče. Upínací příruba a šrouby pi
lového kotouče byly speciálně zkonstruová
ny pro vaši pilu, aby zajistily optimální vý
kon a bezpečnost provozu.
Zpětný ráz – příčiny a příslušné bezpečnostní
pokyny
Zpětný ráz je náhlá reakce v důsledku zase
knutého, uvízlého nebo špatně vyrovnaného
pilového kotouče, která vede k tomu, že se
pila nekontrolovaně zvedne a pohybuje se
z obrobku směrem k pracovníkovi;
když se pilový kotouč zasekne nebo uvázne
ve svírající štěrbině řezu, zablokuje se a sí
la motoru vymrští nářadí zpět směrem
k pracovníkovi;
pokud je pilový kotouč v řezu zkroucený ne
bo je špatně vyrovnaný, mohou se zuby
v zadní části pilového kotouče zaseknout
v povrchu obrobku, a v důsledku toho pilový
kotouč vyskočí ze spáry řezu a pila se pohy
buje směrem k pracovníkovi.
Zpětný ráz je důsledek špatného nebo nespráv
ného používání pily. Lze mu zabránit pomocí
vhodných preventivních opatření, která jsou po
psaná níže.
Držte pilu pevně oběma rukama a paže
mějte v takové poloze, abyste byli schopní
zachytit sílu zpětného rázu. Vždy stůjte
tak, abyste měli pilový kotouč po straně,
nikdy ne v jedné přímce s tělem. Při zpět
ném rázu může okružní pila odskočit doza
du, pracovník ale může sílu zpětného rázu
zvládnout, pokud učinil vhodná opatření.
Když se pilový kotouč zasekne nebo když
přerušíte práci, uvolněte vypínač a držte
klidně pilu v obrobku, dokud se pilový ko
touč úplně nezastaví. Nikdy se nesnažte
pilu z obrobku odstranit nebo táhnout do
zadu, dokud se pilový kotouč točí, jinak
může dojít ke zpětnému rázu. Zjistěte
a odstraňte příčinu zaseknutí pilového ko
touče.
Pokud chcete znovu spustit pilu, která je
uvízlá v obrobku, vyrovnejte pilový kotouč
v řezu a zkontrolujte, zda nejsou zuby za
seklé v obrobku. Pokud je pilový kotouč
uvízlý, může po opětovném zapnutí pily vy
jet z obrobku nebo způsobit zpětný ráz.
Velké desky podepřete, abyste zabránili
riziku zpětného rázu způsobeného zase
klým pilovým kotoučem. Velké desky se
mohou působením vlastní hmotnosti pro
hnout. Desky je nutné podepřít na obou
stranách, jak v blízkosti štěrbiny řezu, tak
také na hraně.
Nepoužívejte tupé nebo poškozené pilové
kotouče. Pilové kotouče s tupými nebo
špatně vyrovnanými zuby způsobují v dů
Český
104
sledku úzké štěrbiny řezu větší tření, uvá
znutí pilového kotouče a zpětný ráz.
Před řezáním pevně utáhněte nastavení
hloubky řezu a úhlu řezu. Pokud se během
řezání nastavení změní, může pilový kotouč
uváznout a může dojít ke zpětnému rázu.
U „řezů zanořením“ do stěn nebo jiných
míst, do kterých nevidíte, buďte obzvláště
opatrní. Zanořující se pilový kotouč se mů
že při řezání zablokovat ve skrytých před
mětech a způsobit zpětný ráz.
Funkce ochranného krytu
Před každým použitím zkontrolujte, zda se
ochranný kryt správně uzavírá. Pilu ne
používejte, pokud ochranný kryt není vol
ně pohyblivý a nezavírá se okamžitě.
Ochranný kryt nikdy nezajišťujte ani neu
vazujte; pilový kotouč by tak nebyl chráně
ný. Pokud by pila neúmyslně spadla na
zem, může se ochranný kryt zdeformovat.
Zajistěte, aby se ochranný kryt volně pohy
boval a při jakýchkoli úhlech a hloubkách
řezu se nedotýkal pilového kotouče ani
ostatních dílů.
Zkontrolujte stav a funkci pružiny ochran
ného krytu. Pokud ochranný kryt a pružina
nefungují správně, nechte u nářadí před
použitím provést údržbu. Poškozené díly,
lepivé usazeniny nebo nahromaděné piliny
způsobují opožděné fungování ochranného
krytu.
Při „řezu zanořením“, který není pravoú
hlý, zajistěte základní desku pily proti po
sunutí. Posunutí do strany může vést
k uváznutí pilového kotouče a tím ke zpět
nému rázu.
Neodkládejte pilu na pracovní plochu nebo
na zem, pokud pilový kotouč není zakrytý
ochranným krytem. Nechráněný, dobíhající
pilový kotouč pohybuje pilou proti směru
řezu a řeže vše, co mu přijde do cesty. Ne
zapomínejte nikdy na doběh pily.
Funkce rozvíracího klínu
Používejte pilový kotouč vhodný pro rozví
rací klín. Aby rozvírací klín fungoval, musí
být tělo pilového kotouče tenčí než rozvírací
klín a šířka zubů musí být větší než tloušťka
rozvíracího klínu.
Seřiďte rozvírací klín podle popisu v tomto
návodu k obsluze. Nesprávná tloušťka, ne
správná poloha a nesprávné vyrovnání mo
hou zapříčinit, že rozvírací klín účinně ne
zabrání zpětnému rázu.
Aby mohl rozvírací klín plnit svou funkci,
musí být ve spáře řezu. U krátkých řezů
nedokáže rozvírací klín zabránit zpětnému
rázu.
Nepoužívejte pilu se zdeformovaným roz
víracím klínem. I nepatrná porucha může
uzavírání ochranného krytu zpomalit.
2.3 Obrábění hliníku
Při obrábění hliníku je z bezpečnostních
důvodů nutné dodržovat následující opatření:
K nářadí připojte vhodný vysavač.
Pravidelně čistěte prach usazený v krytu
motoru.
Použijte pilový kotouč na hliník.
Zavřete průzor / ochranný kryt proti tří
skám.
Noste ochranné brýle!
Při řezání desek je nutné mazání petrole
jem, tenkostěnné profily (do 3 mm) lze ře
zat bez mazání.
2.4 Hodnoty emisí
Hodnoty zjištěné podle EN 62841 představují ty
picky:
Hladina akustického tlaku L
PA
= 88 dB(A)
Hladina akustického výkonu L
WA
= 99 dB(A)
Nejistota K = 3 dB
UPOZORNĚNÍ
Při práci vzniká hluk
Poškození sluchu
Používejte ochranu sluchu.
Hodnota vibrací a
h
(součet vektorů ve třech
směrech) a nejistota K zjištěné podle EN 62841:
Řezání dřeva
a
h
= 3,4 m/s
2
K = 1,5 m/s
2
Řezání kovu
a
h
= 3,5 m/s
2
K = 1,5 m/s
2
Uvedené emitované hodnoty (vibrace, hlučnost)
slouží k porovnání nářadí,
jsou vhodné také pro předběžné posouzení
zatížení vibracemi a hlukem při použití ná
řadí,
vztahují se k hlavním druhům použití elek
trického nářadí.
Český
105
UPOZORNĚNÍ
Hodnoty emisí se mohou od uvedených hod
not lišit. Závisí to na použití nářadí a druhu
obrobku.
Je nutné posoudit skutečné zatížení během
celého provozního cyklu.
V závislosti na skutečném zatížení je nutné
stanovit vhodná bezpečnostní opatření na
ochranu pracovníka.
3 Použití v souladu s určením
Ponorné pily jsou určené k řezání dřeva, mate
riálů podobných dřevu, sádrovláknitých a ce
mentovláknitých materiálů a dále plastů. Se
speciálními pilovými kotouči na hliník, které na
bízí Festool, lze nářadí používat i k řezání tohoto
materiálu.
Smí se používat pouze pilové kotouče s násle
dujícími parametry:
Pilové kotouče podle EN 847-1
Průměr pilového kotouče210 mm
Šířka řezu 2,4 mm až 2,6 mm
Upínací otvor 30 mm
Tloušťka těla kotouče max. 1,8 mm
Vhodné pro otáčky až 5 000 min
-1
Nepoužívejte brusné kotouče.
Toto elektrické nářadí smějí používat výhradně
odborníci nebo zaškolené osoby.
Elektrické nářadí Festool se smí montovat
pouze na pracovní stoly, které jsou k tomu
firmou Festool určené. Montáž na jiný pra
covní stůl nebo pracovní stůl vlastní výroby
může způsobit, že elektrické nářadí nebude
bezpečné, což může vést k těžkým úrazům.
Při použití v rozporu s určeným účelem
přebírá odpovědnost uživatel.
4 Technické údaje
Ruční okružní pila TS 75 EBQ,TS 75 EQ
Výkon 1 600 W
(varianta 110 V: 13 A)
Otáčky (volnoběh)
1 350–4 400 min
-1
Šikmá poloha 0–47°
Hloubka řezu při 0° 0–75 mm
Hloubka řezu při 45° 0–56 mm
Ruční okružní pila TS 75 EBQ,TS 75 EQ
Rozměry pilového ko
touče
210 x 2,4 x 30 mm
Hmotnost (bez síťového
kabelu)
6,2 kg
5 Uvedení do provozu
VAROVÁNÍ
Nepřípustné napětí nebo nepřípustná frek
vence!
Nebezpečí úrazu
Síťové napětí a frekvence zdroje elektrické
energie musí souhlasit s údaji na typovém
štítku.
V Severní Americe se smí používat pouze
nářadí Festool s napětím 120 V / 60 Hz.
UPOZORNĚNÍ
Zahřívání přípojky plug it při nedokonale za
jištěném bajonetovém uzávěru
Nebezpečí popálení
Před zapnutím elektrického nářadí zkon
trolujte, zda je bajonetový uzávěr na síťo
vém kabelu úplně zavřený a zajištěný.
Nářadí před připojováním a odpojováním
síťového kabelu vždy vypněte!
Připojení a odpojení síťového kabelu - viz obrá
zek [2].
Posuňte blokování zapnutí [1-8] nahoru
a stiskněte vypínač [1-7] (stisknutí = za
pnutí / uvolnění = vypnutí).
Stisknutím blokování zapnutí se odjistí zanořo
vací zařízení. Pila se může pohybovat dolů. Při
tom se pilový kotouč vynoří z ochranného krytu.
Při zvednutí nářadí propruží pila zpět
do výchozí polohy.
6 Nastavení
VAROVÁNÍ
Nebezpečí poranění elektrickým proudem
Před prováděním jakýchkoli prací na nářadí
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!
6.1 Elektronika
Nářadí (TS 75 EBQ, TS 75 EQ) je vybavené ce
lovlnnou elektronikou s následujícími vlastnost
mi:
Český
106
Pozvolný rozběh
Elektronicky regulovaný rozběh zajišťuje klidný
rozběh elektrického nářadí.
Konstantní otáčky
Otáčky motoru jsou elektronicky udržovány na
konstantní hodnotě. Tím je i při zatížení dosaže
no rovnoměrné rychlosti řezu.
Regulace otáček
Otáčky lze pomocí ovládacího kolečka [1-5] ply
nule nastavovat v rozsahu otáček (viz Technické
údaje). Tím lze optimálně přizpůsobit rychlost
práce příslušnému povrchu (viz kapitolu 7.4 ).
Tepelná pojistka
Při příliš vysoké teplotě motoru se omezí přívod
proudu a otáčky. Elektrické nářadí běží jen
s omezeným výkonem, aby bylo zajištěno rychlé
vychladnutí pomocí větrání motoru. Po vychlad
nutí se elektrické nářadí opět samo naplno roz
běhne.
Omezovač proudu
Omezovač proudu zabraňuje příliš velkému od
běru proudu při extrémním přetížení. To může
vést ke snížení otáček motoru. Když přetížení
pomine, motor hned zase naběhne do původ
ních otáček.
Brzda
TS 75 EBQ je vybavená elektronickou brzdou. Po
vypnutí se pilový kotouč elektronicky zabrzdí
během cca 2 sekund.
6.2 Hloubka řezu
Hloubku řezu lze nastavit od 0 – 75 mm.
Stlačte doraz hloubky řezu [3-3] a posuňte
ho na žádanou hloubku (hodnoty, které udá
vá stupnice [3-1], platí pro polohu řezu 0°
bez vodicí lišty).
Uvolněte doraz hloubky řezu (doraz hloubky
řezu má západky po 1mm krocích).
Okružní pilu lze nyní stlačit dolů až po nastave
nou hloubku řezu.
Do otvoru [3-2] dorazu hloubky řezu
lze zašroubovat stavěcí závitový kolík
(M4x8 až M4x12). Přestavením stavě
cího závitového kolíku lze hloubku ře
zu nastavit ještě přesněji (± 0,1 mm).
6.3 Nastavení úhlu řezu
Pilu lze natáčet v rozsahu od 0° do 47°:
Povolte otočné knoflíky [3-4, 3-6].
Natočte pilu na požadovaný úhel řezu[3-5].
Znovu utáhněte otočné knoflíky.
Obě koncové polohy jsou z výroby na
stavené na 0° a 45°. Otáčením obou
závitových kolíků [3-7] proti směru
hodinových ručiček lze koncovou po
lohu 45° zvětšit na maximálně 47°.
6.4 Výměna pilového kotouče
UPOZORNĚNÍ
Nebezpečí poranění o horký a ostrý nástroj
Nepoužívejte tupé a vadné nástroje.
Noste ochranné rukavice.
Překlopte páčku [4-2] až nadoraz,
posuňte blokování zapnutí [4-1] nahoru
a zatlačte pilu dolů, až zaskočí,
inbusovým klíčem [4-3] povolte šroub [4-4],
vyjměte pilový kotouč,
vyčistěte přírubu [4-8, 4-10],
nasaďte nový pilový kotouč .
Směr otáčení pilového kotouče [4-9]
a nářadí [4-7] musí být shodný!
[4-8]Vnější přírubu [4-10] nasaďte tak, aby
unášecí čepy zapadly do otvorů vnitřní pří
ruby,
utáhněte šroub [4-4],
páčku [4-2]vraťte do původní polohy.
6.5 Nastavení rozvíracího klínu
Páčku [4-2] překlopte až na doraz,
Blokování spuštění [4-1] posuňte vzhůru a
stlačte okružní pilu dolů až na doraz,
Klíčem s vnitřním šestihranem [4-3] vy
šroubujte sroub [4-6],
Rozvírací klín nastavte podle obr. [4],
Šroub [4-6] pevně utáhněte,
Páčku [4-2] překlopte zpět.
6.6 Odsávání
VAROVÁNÍ
Ohrožení zdraví působením prachu
Prach může být zdraví škodlivý. Nikdy proto
nepracujte bez odsávání.
Při odsávání zdraví škodlivého prachu vždy
dodržujte národní předpisy.
K odsávacímu hrdlu [6-1] lze připojit mobilní
vysavač Festool s průměrem odsávací hadice
27 mm nebo 36 mm (doporučujeme 36 mm kvů
li menšímu riziku ucpání).
6.7 Montáž zábrany
Zábrana (příslušenství) výrazně zdokonaluje
u 0° řezů kvalitu řezné hrany řezaného obrobku
na horní straně.
Český
107
Nasaďte zábranu [5-1] na ochranný kryt,
nasaďte nářadí na obrobek, resp. vodicí li
štu,
zatlačte zábranu dolů tak, aby doléhala na
obrobek, a přišroubujte ji otočným knoflí
kem [5-2],
zábranu nařízněte (nářadí na maximální
hloubku řezu a stupeň otáček 6).
7 Práce s nářadím
Při práci dodržujte všechny bezpečnostní
pokyny uvedené za začátku a následující
pravidla:
Elektrické nářadí veďte proti obrobku, jen
pokud je zapnuté.
Před každým použitím zkontrolujte funkci
montážního zařízení a nářadí používejte po
uze tehdy, pokud toto zařízení řádně fungu
je.
Obrobek upevněte vždy tak, aby se při řezá
ní nemohl pohybovat.
Při práci držte elektrické nářadí vždy obě
ma rukama za rukojeti [1-1, 1-6]. Snižuje
to nebezpečí úrazu a je to předpokladem
pro přesnou práci.
Pilu vždy posouvejte dopředu[1-2], nikdy ji
nepřitahujte zpět k sobě.
Přizpůsobenou rychlostí posuvu zabraňte
přehřívání ostří pilového kotouče a při řezá
ní plastu jeho tavení.
Před zahájením práce zkontrolujte, zda
jsou všechny otočné knoflíky [3-4, 3-6] pev
ně utažené.
Nepracujte s nářadím, pokud je vadná elek
tronika, protože to může vést k nadměrným
otáčkám. Vadnou elektroniku poznáte pod
le toho, že neprobíhá měkký rozběh nebo
není možná regulace otáček.
Při prašné práci používejte respirátor.
7.1 Řezání podle orýsování
Ukazatel řezu [6-3] ukazuje při 0° a 45° řezech
(bez vodicí lišty) průběh řezu.
7.2 Přiřezávání
Nářadí nasaďte přední částí stolu pily na obro
bek, zapněte ho, zatlačte dolů na nastavenou
hloubku řezu a posunujte ve směru řezu.
7.3 Řezání výřezů (ponorné řezy)
Aby se zamezilo zpětným nárazům při
ponorných řezech, je bezpodmínečně
nutné dbát následujících pokynů:
Zadní hranu základové vodicí desky pily
vždy opřete o pevnou zarážku. Při práci s
vodicí lištou se nářadí přiloží na doraz proti
zpětnému nárazu [7-1], který je na vodicí li
ště připevněn (viz obrázek [7]; nepoužívá-li
se, může být doraz proti zpětnému nárazu
upevněn na vodicí desce [7-2] nářadí).
Nářadí vždy bezpečně držte oběma rukama
a jen pomalu ponořujte.
Postup
Nářadí nasaďte na obrobek a přiložte na zaráž
ku (zarážku zpětného rázu), zapněte jej, pomalu
stlačujte na nastavenou hloubku řezu a posu
nujte ve směru řezu.
Značky [6-2] ukazují při maximální hloubce ře
zu a při použití vodicí lišty mezní body zářezu pi
lového kotouče (Ø 210 mm) vpředu i vzadu.
7.4 Nastavení otáček podle materiálu
Materiál Stupeň otáček
Masivní dřevo (tvrdé, měkké)
Dřevotřískové a dřevovláknité desky
Vrstvené dřevo, laťovky, dýhované desky a desky s povrchovou vr
stvou
6
3–6
6
Plasty, plasty vyztužené vlákny (sklolaminát). papír a tkanina
Akrylátové sklo
3–5
4–5
Sádrovláknité a cementovláknité desky 1–3
Hliníkové desky a profily do 15 mm 4–6
8 Příslušenství
Objednací čísla příslušenství a nářadí vyhledej
te, prosím, ve svém katalogu Festool nebo na
internetu na „www.festool.com“.
8.1 Paralelní doraz, rozšíření stolu
Paralelní doraz lze použít do šířky odřezku 180
mm. Tento paralelní doraz lze použít i jako roz
šíření stolu.
Český
108
8.2 Vodicí systém
Vodicí lišta umožňuje přesné, čisté řezy a sou
časně chrání povrch obrobku před poškozením.
Ve spojení s bohatým příslušenstvím umožňuje
vodicí systém provádět přesné úhlové řezy, po
kosové řezy a vyřezávání. Možnost upevnění po
mocí svěrek [6-4] zajišťuje stabilní upevnění
a bezpečnou práci.
Pomocí obou stavěcích čelistí [1-3] nastavte
vůli vedení stolu pily na vodicí liště.
Před prvním použitím vodicí lišty nařízněte
chránič proti otřepům [1-4]:
Nastavte otáčky nářadí na stupeň 6.
Nasaďte nářadí celou vodicí deskou na zadní
konec vodicí lišty.
Zapněte nářadí.
Zatlačte nářadí pomalu dolů až k maximální
nastavené hloubce řezu a bez přerušování
nařízněte chránič otřepů po celé délce.
Hrana chrániče proti otřepům nyní přesně od
povídá řezné hraně.
8.3 Multifunkční stůl
Multifunkční stůl MFT/3 umožňuje jednoduché
upínání obrobků a ve spojení s vodicím systé
mem bezpečné a přesné obrábění velkých i ma
lých obrobků. Svým mnohostrannými možnost
mi použití umožňuje hospodárnou a ergonomic
kou práci.
8.4 Pilové kotouče, ostatní příslušenství
Abyste mohli rychle a čistě řezat různé mate
riály, nabízí vám Festool pro všechny druhy
použití pilové kotouče přizpůsobené speciálně
pro vaši ruční okružní pilu.
9 Údržba a péče
VAROVÁNÍ
Nebezpečí poranění elektrickým proudem
Před jakýmikoli pracemi údržby a opravami
vytáhněte vždy síťovou zástrčku ze zásuvky!
Všechny práce údržby a opravy, které vyža
dují otevření krytu motoru, smí provádět
pouze autorizovaný zákaznický servis.
Servis a opravy smí provádět
pouze výrobce nebo servisní díl
ny. Nejbližší adresu najdete na:
www.festool.cz/sluzby
Používejte jen originální ná
hradní díly Festool! Obj. č. na:
www.festool.cz/sluzby
EKAT
1
2
3
5
4
Dodržujte následující pokyny
Pro zajištění cirkulace vzduchu musí být
chladicí otvory v krytu vždy volné a čisté.
Ze všech otvorů elektrického nářadí vysajte
úlomky dřeva, třísky a piliny.
Poškozené ochranné prvky a díly musejí být
odborně opraveny nebo vyměněny kvalifiko
vaným servisem, pokud není v návodu k ob
sluze uvedeno jinak.
Po práci se sádrovláknitých a cementovlá
knitých desek nářadí obzvláště důkladně vy
čistěte. Vyčistěte větrací otvory elektrického
nářadí a vypínač suchým stlačeným vzdu
chem bez oleje. V opačném případě se může
sádrový prach usadit uvnitř elektrického ná
řadí a na vypínači a ve spojení s vlhkostí ve
vzduchu zatvrdnout. To může způsobit po
škození spínacího mechanismu.
10 Životní prostředí
Nářadí nevyhazujte do domovního odpa
du! Zařízení, příslušenství a obaly ode
vzdejte k ekologické recyklaci. Dodržujte
platné vnitrostátní předpisy.
Pouze EU: Podle evropské směrnice o odpad
ních elektrických a elektronických zařízeních
a provádění v národním právu se musí staré
elektrické nářadí shromažďovat odděleně
a odevzdat k ekologické recyklaci.
Informace k REACh: www.festool.com/reach
Český
109
/

Tato příručka je také vhodná pro